EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. М. Шевченко, Л. В. Рудич

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61

УДК: 336.71:338.28

О. М. Шевченко, Л. В. Рудич

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз наукових поглядів з приводу сутності фінансових технологій, уточнено економічну сутність цієї категорії. Акцент робиться, перш за все, на те, що фінтех являє собою синтез цифрових технологій та інновацій у фінансовій сфері, що використовуються для надання, розширення і розповсюдження фінансових послуг технологічними компаніями. Виявлені основні фактори, що сприяють бурхливому розвитку фінансових технологій у світі. Розглянуто переваги і недоліки розвитку фінансових технологій. Проаналізовано ризики, які виникають у процесі функціонування фінансових технологій, серед яких найсуттєвішим є ризик кібератак. Досліджено класифікацію фінтех відповідно до Базельського комітету із питань банківського нагляду. Проаналізовано провідний зарубіжний досвід використання фінансових технологій, доведено на основі аналізу статистичних даних його динамічний розвиток. Досліджено стан українського ринку фінтех та виявлені основні проблеми його функціонування. На основі аналізу тенденцій функціонування фінтех у економічно розвинутих країнах та національного ринку фінансових технологій запропоновані основні напрями його розвитку в умовах цифровізації економіки України.

Ключові слова: фінансові технології; цифровізація; екосистема; ринок фінтех; фінтех компанії; інновації; банки; фінтех-стартапи.

Література

1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. (дата звернення: 25.06.2020).
2. Schueffel P. Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech. Journal of Innovation Management. 2016.vol. 4. no. 4. рр. 32–34.
3. Морозко Н.И., Диденко В.Ю. Основные тренды развития индустрии финансовых технологий: монография. Москва: РУСАЙНС, 2017. 176 с.
4. Филиппов Д.И. О влиянии финансовых технологий на развитие финансового рынка. Российское предпринимательство. 2018. Том 19. №5. С. 1437-1464.
5. Поченчук Г.М. Фінансові технології: розвиток і регулювання. Економіка і суспільство. 2017. №13. – С. 1193-1200.
6. Семеног А.Ю., Кривич Я,М., Цирулик С.В. FinTech технології: суть, роль і значення для економіки країни. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка. 2018. Вип. 2(67). Т. 23. С. 100–105.
7. Тарасюк М.В., Кощєєв О.О. Інновації в глобальній цифровій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. Вип. 131. С. 94–110.
8. Дудинець Л.А. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 794–798.
9. ФінТех в Україні: звіт Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” та інноваційного парку UNIT.City. URL: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf (дата звернення: 05.07.2020).
10. Мазаракі А., Волосович С. Fintech у системі суспільних трансформацій. Вісник КНТЕУ. 2018. № 2. С. 5–16.
11. Калашнікова Т.В., Самохіна С.А. Розвиток ринку фінансових технологій в Україні як фактор сприяння фінансовій інклюзивності. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2018. № 3. Серія Економічні науки. С. 201–210.
12. Марамыгин М.С., Чернова Г.В., Решетникова Л.Г. Цифровая трансформация российского рынка финансовых услуг: тенденции и особенности. Управленец. 2019. Т. 10. № 3. С. 70–82.
13. Волосович С.В., Василенко А.В. Regtech в екосистемі фінансових технологій. Modern Economics. 2019. №15. С 62–68.
14. Reagan J. R., Raghavan A., Thomas A. Quantifying risk: What can cyber risk management learn from the financial services industry? URL: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue- 19/quantifying-risk-lessons-from-financial-services-industry.html (дата звернення: 09.07.2020).
15. The Basel Committee on Banking Supervision, consultative document: Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors / Bank for International Settlements. 2017. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf. (дата звернення: 10.07.2020).
16. Global FinTech Adoption Index 2019. URL: https://asd-team.com/blog/global-fintech-adoption-index-2019-report-highlights/. (дата звернення: 14.07.2020).
17. Банки и финтех-компании: сила – в единстве. URL: https://finclub.net/overview/banki-i-fintekh-kompanii-sila-v-edinstve.html (дата звернення: 14.07.2020).
18. Тютюн І. Нема лиха без добра, або як коронавірус змінить фінтех. Економічна правда URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/06/11/661591/ (дата звернення: 16.07.2020).
19. Тютюн І. 37% українців не мають банківських карт. Навіщо фінтех Україні. Бізнес. URL:https://nv.ua/ukr/biz/experts/vidkritiy-banking-shcho-chekaye-na-finteh-v-ukrajini-50063500.html (дата звернення: 16.07.2020).
20. Фінансова інклюзія, інновації та безготівкові операції в Україні – пріоритети Стратегії розвитку FinTech 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansova-inklyuziya-innovatsiyi-ta-bezgotivkovi-operatsiyi-v-ukrayini—prioriteti-strategiyi-rozvitku-fintech-2025 (дата звернення: 16.07.2020).

О. Shevchenko, L. Rudych

DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY

Summary

In conditions of digitalization, fintech is an important element of the global and national economies. The fintech industry is contributing to the formation of a new business model, offering users a more personalized service option combined with lower fixed costs and price parameters.
The purpose of the article is to study the economic essence of financial technologies; identification of the main factors contributing to the rapid development of financial technologies; finding out the advantages, disadvantages and risks of using fintech; analysis of the world and Ukrainian fintech market; finding out the reasons that hinder its development in Ukraine; proposing ways to effectively develop financial technologies in the context of digitalization of Ukraine's economy.
The analysis of scientific views on the essence of financial technologies is carried out, the economic essence of this category is specified. The emphasis is primarily on the fact that fintech is a synthesis of digital technologies and innovations in the financial sector used to provide, expand and distribute financial services by technology companies.
The main factors contributing to the rapid development of financial technologies in the world have been identified. The advantages and disadvantages of financial technology development are considered. The risks that arise in the process of functioning of financial technologies are analyzed, among which the most significant impact is the risk of cyberattacks.
Based on a comprehensive analysis of the state and dynamics of fintech in Ukraine identified the main problems of its operation in comparison with economically developed countries, namely: unstable economic situation in the country, the volatility of the national currency; imperfection of state regulation; unfavorable investment climate in the country; insufficiency and uneven development of the necessary infrastructure; lack of specialists in the field of new financial and information technologies; low level of patent activity, almost complete absence of breakthrough IT technologies, including in the field of fintech; underdevelopment of the venture investment system; concentration of technological competencies directly in the banking system; insufficiently high technological and financial literacy of the population.
The result of the study is proposed and substantiated measures for effective and safe operation and development of digital financial technologies at the present stage: compliance with a competent and systematic approach by the state to legal regulation of fintech, introduction of open banking through approval of the European directive PSD2 in Ukraine. and fintech companies based on outsourcing of fintech companies; increasing the level of financial literacy of the population, based on the simplicity and accessibility of information; formation of competent human resources in the field of fintech.
We believe that the implementation of these areas will contribute to the effective functioning of the fintech ecosystem as objectively the most important part of the competitiveness of the financial system of Ukraine.

Keywords: financial technologies; digitalization; ecosystem; fintech market; fintech companies; innovations; banks; fintech startups.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80, (Accessed 25 June 2020).
2. Schueffel, P. (2016), “Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech”, Journal of Innovation Management, vol. 4, no. 4, рр. 32–34.
3. Morozko, N. and Dydenko, V. (2017), Osnovnye trendy razvitiia industrii finansovykh tekhnologii [Main trends in the development of financial technologies industry]. Moscow: RUSAINS, Russian.
4. Filippov, D.I. (2018), “On the impact of financial technologies on the development of the financial market”, Rossijskoe predprinimatel'stvo, vol. 5, рр. 1437-1464.
5. Pochenchuk, H.M. (2017), “Financial technology: development and regulation”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 13, рр. 1193-1200.
6. Semenoh, A.Yu. Kryvych, Ya.M. and Tsyrulyk, S.V. (2018) “FinTech technologies: the nature, role and importance for the economy of the country”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriia: Ekonomika, vol. 2(67), рр. 100–105.
7. Tarasiuk, M.V. and Koschieiev, O.O. (2017), “Innovation in the global digital sphere: evaluation of transformations”, Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 131, рр. 94–110.
8. Dudynets, L.A. (2018), “The development of financial technologies as a factor of modernization of the financial system”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 22, рр. 794–798.
9. UNIT.City (2018). FinTech in Ukraine: Report of the USAID “Transformation of the financial sector and the innovation Park”, available at: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf, (Accessed 05 July 2020).
10. Mazaraki, A. and Volosovych, S. (2018), “Fintech in the system of social transformations”, Visnyk KNTEU, vol. 2, рр. 5–16.
11. Kalashnikova, T.V. and Samokhina, S.A. (2018), “Market development for financial technologies in Ukraine as a factor of promoting financial inclusion”, Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva, Seriia Ekonomichni nauky, vol. 3, рр. 201–210.
12. Maramygin, M.S. Chernova, G.V. and Reshetnikova, L.G. (2019) “Digital transformation of R ussian financial services market: trends and characteristics”, Upravlenec, vol. 3. рр. 70–82.
13. Volosovych, S.V. and Vasylenko, A.V. (2019), “Regtech in the ecosystem of financial technology”, Modern Economics, vol. 15, рр. 62–68.
14. Reagan, J. R. Raghavan, A. and Thomas, A. (2016), “Quantifying risk: What can cyber risk management learn from the financial services industry?”, available at: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-19/quantifying-risk-lessons-from-financial-services-industry.html, (Accessed 10 July 2020).
15. Bank for International Settlements (2017), “The Basel Committee on Banking Supervision, consultative document: Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors”, available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf., (Accessed 10 July 2020).
16. Report: “Global FinTech Adoption Index 2019” (2019), available at: https://asd-team.com/blog/global-fintech-adoption-index-2019-report-highlights/. (Accessed 14 July 2020).
17. Ukrainian Business Resource (2020), “Banky y fyntekh-kompanyy: syla – v edynstve” [Banks and Fintech companies: strength is in unity], available at: https://finclub.net/overview/banki-i-fintekh-kompanii-sila-v-edinstve.html (Accessed 14 July 2020).
18. Tiutiun, I. (2020), “There is a silver lining, or as a coronavirus Fintech will change”, Ekonomichna pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/06/11/661591/ (Accessed 16 July 2020).
19. Tiutiun, I. (2020), “37% of Ukrainians do not have Bank cards. Why Fintech Ukraine”, Biznes, available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/vidkritiy-banking-shcho-chekaye-na-finteh-v-ukrajini-50063500.html (Accessed 16 July 2020).
20. Ukrainian Business Resource (2020), “Finansova inkliuziia, innovatsii ta bezghotivkovi operatsii v Ukraini – priorytety Stratehii rozvytku FinTech 2025”[Financial inclusion, innovation and non-cash transactions in Ukraine are the priorities of the development Strategy FinTech 2025], available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansova-inklyuziya-innovatsiyi-ta-bezgotivkovi-operatsiyi-v-ukrayini—prioriteti-strategiyi-rozvitku-fintech-2025 (Accessed 16 July 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 7416

Відомості про авторів

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

О. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Аssоciate Professor of the Department of еconomic theory and еconomic cybernetics, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5770-8278


Л. В. Рудич

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

L. Rudych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of personnel management, labor еconomics and economic theory Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7750-7633

Як цитувати статтю

Шевченко О. М., Рудич Л. В. Розвиток фінансових технологій в умовах цифровізації економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8053 (дата звернення: 17.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61

Shevchenko, О. and Rudych, L. (2020), “Development of financial technologies in conditions of digitalization of Ukraine's economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8053 (Accessed 17 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.