EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Г. М. Котіна, М. М. Степура, Х. В. Гиренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.63

УДК: 336.5.02

Г. М. Котіна, М. М. Степура, Х. В. Гиренко

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто практику реалізації програмно-цільового методу бюджетування в Україні та обґрунтовано необхідність його вдосконалення. Проаналізовано процес виконання бюджетних програм двох міністерств за останні 5 років. Визначені слабкі місця бюджетного планування та проблеми оцінки ефективності бюджетних програм, окреслені протиріччя вітчизняної практики програмного бюджетування у порівнянні з країнами світу. Зокрема, встановлено значну відмінність між процесом реалізації та побудови бюджетних програм в Україні та кращих практиках програмного бюджетування в світі, а також значну різницю у тривалості програм, їх кількості, наборі та змісті індикаторів ефективності та взаємозв’язку з цілями публічної фінансової політики. Доведено, що зміни підходів до управління бюджетними коштами та покращення процесу імплементації бюджетних технологій є вкрай необхідними для стабілізації фінансових відносин та підвищення ефективності використання коштів з державного та місцевого бюджетів.

Ключові слова: макрофінансове планування; середньострокове бюджетування; програмно-цільове бюджетування; бюджетні програми; показники бюджетних програм.

Література

1. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування: навч. посіб. Т. С. Бабич, Т. В. Жибер; за наук. ред. д- ра екон. наук, проф. В. М. Федосова. К. : КНЕУ, 2011. 311 с .
2. Жибер Т.В. Удосконалення процесу бюджетування в Україні. Фінанси України. 2009. № 8. С. 76-81.
3. Федосов В.М. Бюджетний менеджмент: підручник; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. К.: КНЕУ, 2004. 864 с.
4. Бюджетна система: підруч. за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: Центр учбов. літератури ; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871.
5. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку. Монографія. [кол.авт.: С. Льовочкін, В. Бабіченко, Л. Бенч та ін.] ; заг. ред. В. Опарін, В. Федосов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т фінанс.-інновац. дослідж. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. 696 с.
6. Сафонова Л.Д. «Ризики бюджетного фінансування в Україні: чинники та шляхи мінімізації» . Сафонова Л.Д., Степанюк Н.І., // Світ фінансів 1(50). 2017. с.82-90.
7. Котіна Г.М. Макрофінансове планування та макрофінансова стабілізація: теорія та ризики в Україні. М.М. Степура, Г.М. Котіна. Ринок цінних паперів України. 2014. No 11-12. С. 27-41.
8. Потеряйло І.Ю. Зарубіжний досвід застосування програмно-цільового методу бюджетування на сучасному етапі в Україні. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015
9. Качагіна Л.В. Бюджетування як найбільш ефективний напрямок фінансового менеджменту. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 2013. No 4(20). С. 65–69.
10. Татарин Н.Б. Бюджетування в Україні: становище та перспективи розвитку. Гроші. Фінанси. Кредит. Випуск 24. 2018. – № 6/4. – С. 373-379
11. Логвінов, П.В.Дисертація. Програмно-цільове бюджетування в умовах децентралізації державних фінансів. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2016/PBB_in_the_FD_11_01_17_222.PDF?fbclid=IwAR0v1GXjnkVDR7KpdlwE5A9oV8HHdnNYzYRah5d6529bnrM3eFVFWgTWDQw.
12. Кириленко О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : [монографія].О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. Тернопіль : Екон. думка, 2007. 288 с.
13. Куспляк Г.І. Запровадження програмно-цільового методу в Україні. Аctual problems of public administration. 2016. № 3(67). С. 73–82
14. Голинська О. В., “Базові підходи та категорії управлінсьокї оцінки ефективності бюджетних програм” Теорія та практика державного управління 3(58)/2017.
15. Лютік О.М., “Оцінка ефективності бюджетних програм”. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».No 11(51), 2 т., 2018
16. Ji Hyung Park “Does Citizen Participation Matter to Performance-Based Budgeting?” (2018) Journal Public Performance & Management Review Volume 42, 2019 - Issue 2
17. Pieter Bleyena, Daniel Klimovskýb, Geert Bouckaerta and Christoph Reichardc “Linking budgeting to results? Evidence about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model” (PUBLIC MANAGEMENT REVIEW, 2016)
18. Ter Bogt, H. J., Van Helden, G. J., & Van Der Kolk, B. (2015). Challenging the NPM Ideas About Performance Management: Selectivity and Differentiation in Outcome-Oriented Performance Budgeting. Financial Accountability & Management, 31(3), 287–315.doi:10.1111/faam.12058
19. OECD Best Practices for Performance Budgeting, November 2018
20. Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу: навч. посіб. І. Ф. Щербина, В. В. Зубенко, О. В. Голинська та ін.; за ред. І. Ф. Щербини; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) упровадження”. 3-тє вид., випр. та допов. Київ: Нора-друк, 2012. 100 с.
21. Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 р. № 1536. Про результативні показники бюджетної програми URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10
22. Наказ Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. № 145. Про затвердження Змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0444-19
23. Державна казначейська служба України. URL: httр://www.trеasury.gоv.ua
24. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади. Звіт Уряду 2019 URL: https://www.kmu.gov.ua/news/zvit-uryadu-2019
25. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади. Звіт Уряду 2018 URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu/zvit-uryadu-za-2018-rik
26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. №275-р. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80#Text
27. Постанова Верховної Ради України № 18, ст. 208 Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України на 2016 рік URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#n7
28. Марчак Д. “Як забезпечити максимальне використання потенціалу програмно-цільового методу бюджетування в Україні” URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/04/Marchak-Darina-Diplom-mppg19.pdf
29. IMF. Ukraine: Technical assistance report - Public Financial Management Overview, February 2016 URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Ukraine-Technical-Assistance-Re port-Public-Financial-Management-Overview-4366

H. Kotina, M. Stepura, H. Khyrenko

PERFORMANCE-BASED BUDGETING AND THE EFFECTIVENESS OF BUDGET PROGRAMMES IN UKRAINE: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS IN IMPLEMENTATION

Summary

This paper reviews the current state of the Performance-based Budgeting in Ukraine and justifies the necessity to improve the practice of its implementation. Despite the positive dynamics of budget resource allocation to fund budget programs from different levels of budgets, the quality of public services and the level of social security in Ukraine still remains unsatisfactory. The main issue of using limited public funds is especially acute in times of crisis, where most of the world's economies find themselves today. Based on open public data of government agencies of Ukraine, as well as reporting data of budget institutions for the last 5 years, the practice of compiling and implementing budget programs are analyzed. Weaknesses of budget planning and problems of estimating the efficiency of budget programs are defined. There is assigned a considerable difference between the process of implementation and construction of budget programs in Ukraine and the best Performance-based Budgeting practices in the world, as well as a significant difference in the duration of programs, their number, set and content of binding performance indicators and correlation with public financial policy goals. Despite the long-term use of the Performance-based Budgeting in domestic practice (15 years), its implementation in Ukraine is still formal. Currently, there are a number of key issues that need to be addressed for the successful application of macro-financial planning in Ukraine: the lack of a balanced system of medium-term budgeting, a large list of programs that makes it difficult to understand the policy goals; a large number of performance indicators of budget programs, which describe statistics on the activities of ministries or chief spending units, rather than the implementation of objectives; inconsistency of program goals with binding performance indicators; lack of synergistic effect between programs; inconsistency with the strategic goals of the state; lack of external systematic monitor and control over the budget funds. It is proved that changes in approaches of public financial management and improving the implementation of modern budget technologies are essential to stabilize financial relations and increase the efficiency funds usage in multilevel budget system.

Keywords: Macro-financial Planning; Medium-term Budgeting; Performance-based Budgeting; Budget Programs; Binding Performance Indicators.

References

1. Babych, T. S. and Zhyber, T. V. (2011), Makrofinansove biudzhetuvannia [Macrofinancial budgeting], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 311.
2. Zhyber, T.V. (2009), "Improving the budgeting process in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 8, pp. 76-81.
3. Fedosov, V.M. (2004), Biudzhetnyy̆ menedzhment: pidruchnyk [Budget management: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.864.
4. Fedosov, V. M. and Yurii, S. I. (2012), Biudzhetna systema [Budget system], Tsentr uchbov. literatury ; Ternopil: Ekon. dumka, Ukraine, P. 871.
5. Lovochkin, S. Babichenko, V. Bench, L. and others (2016), Finansova infrastruktura Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Financial infrastructure of Ukraine: state, problems and prospects of development], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 696.
6. Safonova, L.D. and Stepaniuk N.I. (2017), "Risks of budget financing in Ukraine: factors and ways to minimize", Svit finansiv, vol. 1(50), pp.82-90.
7. Stepura, M.M. and Kotina, H.M. (2014), "Macrofinancial planning and macrofinancial stabilization: theory and risks in Ukraine", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 11-12, pp. 27-41.
8. Poteriaylo, I.Yu. (2015), "Foreign experience in applying the program-targeted budgeting method at the present stage in Ukraine", Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho.
9. Kachahina, L.V. (2013), "Budgeting as the most effective direction of financial management", Visnyk Kryvorizkoho ekonomichnoho instytutu KNEU, vol. 4(20), pp. 65–69.
10. Tataryn, N.B. (2018), "Budgeting in Ukraine: situation and prospects of development", Hroshi. Finansy. Kredyt, vol. 24, # 6/4, pp. 373-379
11. Lohvinov, P.V. (2016), "Program-targeted budgeting in the conditions of decentralization of public finances", Abstract of Ph.D. dissertation, available at: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2016/PBB_in_the_FD_11_01_17_222.PDF?fbclid=IwAR0v1GXjnkVDR7KpdlwE5A9oV8HHdnNYzYRah5d6529bnrM3eFVFWgTWDQw (Accessed 01 Jule 2020).
12. Kyrylenko, O. P. and Malyniak, B. S. (2007), Teoriia i praktyka biudzhetnykh investytsiy [Theory and practice of budget investments], Ekon. dumka, Ternopil, Ukraine, P. 288.
13. Kuspliak, H.I. (2016), "Introduction of the program-target method in Ukraine", Actual problems of public administration, vol. 3(67), pp. 73–82.
14. Holynska, O. V. (2017), “Basic approaches and categories of management evaluation of the effectiveness of budget programs”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3(58)..
15. Liutik, O.M. (2018), “Evaluating the effectiveness of budget programs”, Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Internauka», issue 11(51), vol. 2.
16. Ji Hyung Park “Does Citizen Participation Matter to Performance-Based Budgeting?” (2018) Journal Public Performance & Management Review Volume 42, 2019 - Issue 2
17. Pieter Bleyena, Daniel Klimovskýb, Geert Bouckaerta and Christoph Reichardc “Linking budgeting to results? Evidence about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model” (PUBLIC MANAGEMENT REVIEW, 2016)
18. Ter Bogt, H. J., Van Helden, G. J., & Van Der Kolk, B. (2015). Challenging the NPM Ideas About Performance Management: Selectivity and Differentiation in Outcome-Oriented Performance Budgeting. Financial Accountability & Management, 31(3), 287–315.doi:10.1111/faam.12058 (Accessed 01 Jule 2020).
19. OECD Best Practices for Performance Budgeting, November 2018
20. Shcherbyna, I. F. Zubenko, V. V. Holynska, O. V. and others (2012), Planuvannia mistsevykh biudzhetiv na osnovi prohramno-tsilovoho metodu [Planning of local budgets on the basis of the program-target method], 3rd ed., Nora-druk, Kyiv, Ukraine, P.100.
21. Ministry of Finance of Ukraine (2010), Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 10.12.2010 № 1536 "About the performance of the budget program", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10 (Accessed 01 Jule 2020).
22. Ministry of Finance of Ukraine (2019), Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated April 8, 2019 № 145 "On approval of Amendments to the General Requirements for Determining the Performance Indicators of Budget Programs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0444-19 (Accessed 01 Jule 2020).
23. State Treasury Service of Ukraine, available at: httr://www.treasury.gov.ua (Accessed 01 Jule 2020).
24. Government portal. The only web portal of executive bodies. Government Report 2019, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/zvit-uryadu-2019 (Accessed 01 Jule 2020).
25. Government portal. The only web portal of executive bodies. Government Report 2018, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu/zvit-uryadu-za-2018-rik (Accessed 01 Jule 2020).
26. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the medium-term plan of priority actions of the Government until 2020 and the plan of priority actions of the Government for 2017", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80#Text (Accessed 01 Jule 2020).
27. The Verkhovna Rada of Ukraine, Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine for 2016", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#n7 (Accessed 01 Jule 2020).
28. Marchak, D. “How to ensure maximum use of the potential of the program-targeted budgeting method in Ukraine”, available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/04/Marchak-Darina-Diplom-mppg19.pdf (Accessed 01 Jule 2020).
29. IMF. Ukraine: Technical assistance report - Public Financial Management Overview, February 2016, available at: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Ukraine-Technical-Assistance-Re port-Public-Financial-Management-Overview-4366 (Accessed 01 Jule 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 5977

Відомості про авторів

Г. М. Котіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Голова Ради молодих вчених, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

H. Kotina

PhD in Economics, Associate Professor, Chair in FinanceSHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman» (Kyiv, Ukraine)

ORCID:

0000-0001-7783-866X


М. М. Степура

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

M. Stepura

PhD in Economics, Associate Professor, Chair in Finance SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman» (Kyiv, Ukraine)

ORCID:

0000-0001-5881-5411


Х. В. Гиренко

магістр з фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

H. Khyrenko

Master of Finance SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman» (Kyiv, Ukraine)

ORCID:

0000-0003-1234-2844

Як цитувати статтю

Котіна Г. М., Степура М. М., Гиренко Х. В. Програмно-цільове бюджетування та ефективність бюджетних програм в Україні: проблеми та протиріччя в імплементації. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8055 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.63

Kotina, H., Stepura, M. and Khyrenko, H. (2020), “Performance-based budgeting and the effectiveness of budget programmes in Ukraine: problems and contradictions in implementation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8055 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.