EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА МІСТА КИЄВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
В. В. Лойко, М. В. Руденко, В. С. Руденко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.13

УДК: 338.4

В. В. Лойко, М. В. Руденко, В. С. Руденко

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА МІСТА КИЄВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динаміки розвитку будівельних підприємств та визначення умов та чинників, які сприятимуть їх подальшому розвитку в контексті економічної безпеки. На основі аналізу даних про динаміку індексів будівельної продукції зроблено висновок про динамічний розвиток будівельної галузі. Зроблено висновок про збільшення кількості будівельних підприємств в Україні за досліджуваний період на 4,05 % і в місті Києві на 8,88 % та зменшення їх питомої ваги у загальній кількості підприємств України на 2,15% і міста Києва на 6,65 %. На підставі інформації щодо зростання обсягів виконаних будівельних робіт у вартісному виразі за період 2015-2019 рр. в Україні у 3,16 рази та в місті Києві у 3,46 рази та зменшення обсягів введених в експлуатацію площ житлових будівель в Україні на 0,13 % та в місті Києві на 18,44 % зроблено висновок про підвищення вартості будівельних робіт та наявності «заморожених» або не введених в експлуатацію з різних причин житлових об’єктів. Відмічена тенденція зниження питомої ваги будівель у загальному обсязі будівельний робіт і зростання питомої ваги інженерних споруд. Виявлено тенденцію щодо зменшення обсягів будівництва житлових будинків і зростання обсягів будівництва нежитлових будинків. Аналіз динаміки співвідношення виконаних обсягів будівельних робіт у вартісному виразі до кількості будівельних підприємств показав зростання цього показника в цілому по Україні у 3,31 рази і в місті Києві у 3,17 рази. За абсолютним показником середній обсяг виконаних будівельних робіт на 1 будівельне підприємство в місті Києві у 2019 р. на 32,85 % більше, ніж в цілому в Україні. Виявлено тенденцію до зниження обсягів нового будівництва і зростання обсягів капітальних ремонтів. Виявлено позитивну тенденцію покращення фінансових результатів діяльності будівельних підприємств: кількість підприємств, що одержали прибуток зросла в Україні на 3,52 %, в місті Києві на 6,54 %, що сприяє підвищенню рівня економічної безпеки будівельних підприємств. Виділено складові економічної безпеки будівельного підприємства. Рекомендовано впроваджувати моніторинг та діагностику рівня економічної безпеки на будівельних підприємствах на постійній основі для запобігання та попередження виникнення ризиків та загроз діяльності підприємств і уникнення збитків.

Ключові слова: Національна економіка; економіка міста; будівельні підприємства; економічний стан; обсяги виконаних робіт; житловий фонд; житлово-комунальна інфраструктура; розвиток; економічна безпека.

Література

1. Воробйов Ю.М., Воробьєва О.І., Блажевич О.Г. Фінансова безпека будівельних підприємств: монографія. Сімферополь, ВД «АРІАЛ», 2013. 180 с.
2. Романенко О.В., Алавердян Л.М. Огляд стану та оцінка потенціалу будівельної галузі України. Ефективна економіка. 2020. №. 4. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7770 (дата звернення 15.07.2020).
3. Мамонов К.А., Троян В.І. Формування і реалізація стратегії управління брендом будівельних підприємств. Ефективна економіка. 2019. №. 9. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7246 (дата звернення 16.07.2020).
4. Штангрет А.М., Караїм М.М., Штангрет І.А. Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства: безпекові засади. Ефективна економіка. 2020. №. 4. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7857 (дата звернення 16.07.2020).
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 17.07.2020).
6. Офіційний веб-сайт. Головне управління статистики м. Києва. URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 (дата звернення 18.07.2020).
7. Лойко Д.М., Фомін О.О. Визначення рівня економічної безпеки швейного підприємства. Ефективна економіка. 2014. №. 2. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2767 (дата звернення 18.07.2020).
8. Лойко В.В., Руденко М.В. Загрози економічній безпеці будівельних підприємств у сучасних умовах господарювання. Abstracts of XII international scientific and practical conference. Edmonton, Canada 2020. Pp. 440-443.

V. Loiko, M. Rudenko, V. Rudenko

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES OF UKRAINE AND CITIES OF KYIV IN THE CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

Summary

The article is devoted to the study of the dynamics of development of construction enterprises and the definition of conditions and factors that will contribute to their further development in the context of economic security. Based on the analysis of data on the dynamics of indices of construction products, a conclusion is made about the dynamic development of the construction industry. It is concluded that the number of construction enterprises in Ukraine increased by 4.05% and in the city of Kyiv by 8.88% during the study period and their share in the total number of enterprises of Ukraine by 2.15% and the city of Kyiv by 6.65% decreased. Based on information on the growth of construction work in value terms for the period 2015-2019 in Ukraine by 3.16 times and in the city of Kiev by 3.46 times and a decrease in the volume of commissioned residential buildings in Ukraine by 0.13 % and in the city of Kyiv by 18.44% it was concluded that the cost of construction works and the presence of "frozen" or not put into operation for various reasons residential buildings. There is a tendency to reduce the share of buildings in the total volume of construction work and increase the share of engineering structures. There is a tendency to reduce the volume of construction of residential buildings and increase the volume of construction of non-residential buildings. Analysis of the dynamics of the ratio of construction work performed in value terms to the number of construction companies showed an increase in this indicator in Ukraine as a whole by 3.31 times and in the city of Kiev by 3.17 times. In absolute terms, the average volume of construction work performed per 1 construction company in the city of Kyiv in 2019 is 32.85% more than in Ukraine as a whole. There is a tendency to reduce the volume of new construction and increase the volume of major repairs. There is a positive trend of improving the financial results of construction companies: the number of profitable enterprises increased in Ukraine by 3.52%, in Kyiv by 6.54%, which helps to increase the level of economic security of construction companies. The components of economic security of a construction enterprise are highlighted. It is recommended to implement monitoring and diagnostics of the level of economic security in construction enterprises on a regular basis to prevent and prevent the emergence of risks and threats to the activities of enterprises and to avoid losses.

Keywords: National economy; city economy; construction enterprises; economic condition; volumes of performed works; housing stock; housing and communal infrastructure; development; economic security.

References

1. Vorobyov, Y.M., Vorobyova, O.I. and Blazhevich, O.G. (2013), Finansova bezpeka budivel'nykh pidpryiemstv: monohrafiia [Financial security of construction companies: a monograph], VD «ARIAL», Simferopol', Ukraine.
2. Romanenko, O.V. and Alaverdyan, L.M. (2020), “Review of the state and assessment of the potential of the construction industry of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7770 (Accessed 15 July 2020).
3. Mamonov, K.A. and Troyan, V.I. (2019), “Formation and implementation of brand management strategy of construction companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7246 (Accessed 16 July 2020).
4. Shtangret, A.M., Karaim, M.M. and Shtangret, I.A. (2020), “Intensification of management of economic behavior of the enterprise: safety principles”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7857 (Accessed 16 July 2020).
5. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17 July 2020).
6. Official website of the Main Statistics Department of Kyiv (2020), available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1 (Accessed 18 July 2020).
7. Loiko, D.M. and Fomin, O.O. (2014), “Determining the level of economic security of a garment enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2767 (Accessed 18 July 2020).
8. Loiko, V.V. and Rudenko, M.V. “Threats to the economic security of construction companies in modern economic conditions”, Abstracts of XII international scientific and practical conference. Edmonton, Canada, pp. 440-443.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 5503

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3248-1585


М. В. Руденко

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

M. Rudenko

Postgraduate student, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0003-3134-5354


В. С. Руденко

магістр з економіки, голова «Асоціації економістів Києва», м. Київ

V. Rudenko

Master of Economics, Chairman of the Association of Economists of Kyiv

ORCID:

0000-0001-8639-0916

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Руденко М. В., Руденко В. С. Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста києва в контексті забезпечення економічної безпеки. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8058 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.13

Loiko, V., Rudenko, M. and Rudenko, V. (2020), “Dynamics of development of construction enterprises of Ukraine and cities of kyiv in the context of ensuring economic security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8058 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.