EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І РИЗИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Г. Т. П’ятницька, І. В. Федулова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.14

УДК: 336.1+658.1

Г. Т. П’ятницька, І. В. Федулова

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І РИЗИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті систематизовано наявні наукові підходи до визначення понять «фінансова безпека країни» та «фінанова безпека підприємства» та надано авторське бачення розкриття їх суті. Проаналізовано динаміку інтерального показника економічної безпеки, до складу якого входить субіндекс фінансової безпеки, та індексу фінансового стресу в Україні, на основі яких можна оцінювати безпеку фінансової системи країни. Проведено експлікацію взаємозв’язку між фінансовою безпекою країни та підприємств. Ідентифіковано ризики забезпечення фінансової безпеки підприємства та країни. Обгрунтовано висновки щодо особливостей забезпечення на практиці фінансової безпеки різних країн та підприємств. Визначено, що для реалізації стратегії розвитку України нині дуже важливо налагодити сучасні дієві форми взаємодії різних владних структур й інституцій у питаннях організації перманентного фінансового моніторингу та створення і підтримки умов для забезпечення фінансової безпеки країни, у т.ч. українських підприємств, без належного рівня фінансової безпеки яких просто неможливо сподіватися на загальнонаціональне економічне зростання.

Ключові слова: фінансова безпека; економічна безпека; ризики забезпечення фінансової безпеки; кібер-ризик; стратегія; динамічна здатність; країна; підприємство.

Література

1. Metelenko N. Identification of risks of loss of financial security at Ukrainian industry enterprises / N. Metelenko // Соціально-економічні проблеми і держава: [Електронний ресурс]. – 2019. – Вип. 2(21). – С. 97-111. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mngppu.pdf. (дата звернення: 10.07.2020).
2. Blakyta G. Enterprise financial security as a component of the economic security of the state / G. Blakyta, T. Ganushchak // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 15, Issue 2. – P. 248-256.
3. Karagiannis S. Financial development and economic growth. A European perspective / S. Karagiannis, V. Kvedaras. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. – 65 p.
4. Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін.; за ред. Гейця В.М. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
5. Єрмошенко М.М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наук. монографія / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева. – К.: Національна академія управління, 2010. – 232 с.
6. Мазаракі А.А. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / А.А. Мазаракі [та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – 717 с.
7. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
8. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємства України: стратегія та механізм зміцнення: монографія / Т.Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 384 с.
9. Єпіфанов А.О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, В.С. Домбровcький. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.
10. П’ятницька Г.Т. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства / Г.Т. П’ятницька, В.С. Найдюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 4. – С. 7-16.
11. Fedulova I.V. The balanced indicators system in the risk management / I.V. Fedulova // Herald of KNUTE. – 2018. – № 6. – P. 67-78.
12. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія / О.І. Барановський. – К.: КНТЕУ, 2004. – 759 с.
13. Семеног А.Ю. Сутність та значення фінансової безпеки держави / А.Ю. Семеног, А.В. Хомутенко, В.Ю. Барвінок // Науковий вісник Херсонаського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Вип. 29, Ч. 2. – С. 117-120.
14. Кубах Т.Г. Сутність фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави / Т.Г. Кубах // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 2(23). – С. 46-50.
15. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 309 с.
16. Івашко О. Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці / О. Івашко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 2. – С. 61-66.
17. Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами / С. Кульпінський // Фінансова консультація. – 2000. – № 5. – С. 34-38.
18. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: [монографія] / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – К.: НІСД, 1997. – 144 с.
19. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (дата звернення: 05.07.2020).
20. Перекрестова Л.В. Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия / Л.В. Перекрестова, Р.С. Папехин // Финансы и кредит. – 2009. – №16. – С. 68-75.
21. Мишина С.В. Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия / С.В. Мишина, А.Ю. Мишин // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1(163). – С. 162-172.
22. Картузов Є.П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти / Є.П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8(134). – С. 172-181.
23. Бондарчук Н.В. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення / Н.В. Бондарчук, М. Гуменчук // Ефективна економікаю – 2016. – № 11: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409 (дата звернення: 05.07.2020).
24. Rushchyshyn N. Formation of financial security of the enterprise based on strategic planning / N. Rushchyshyn, U. Nikonenko, Z. Kostak // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol. 3, No. 4. – P. 231-237.
25. Орлик О.В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові / О.В. Орлик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015. – Вип. 2. – С. 222-232.
26. Лаврова Ю.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / Ю.В. Лаврова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 127-130.
27. Кредитні рейтинги // Офіційний сайт Міністерства фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini (дата звернення: 05.07.2020).
28. Рівень економічної безпеки: Запит до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2019: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dostup.pravda.com.ua/request/rivien_iekonomichnoyi_biezpieki (дата звернення: 05.07.2020).
29. Рівень економічної безпеки інтегральний та за окремими складовими: електронний лист-відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 8.07.2020 до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: вихідний номер 3032-06/43477-09 від 14.07.2020 (дата звернення: 15.07.2020).
30. Звіт про фінансову стабільність. – Червень, 2020. – К.: Національний банк України, 2020. – 51 с.
31. П’ятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму: монографія / Г.Т. П’ятницька. – К.: «Логос», 2006. – 568 с.
32. Федулова І.В. Стратегія ризик-менеджмету / І.В. Федулова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 65-74.
33. Fedulova I. Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution / I. Fedulova, G. Piatnytska, L. Lukashova // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 3. – С. 216-228.
34. Дьоміна В.М. Ризики країн для підприємств Миколаївської області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / В.М. Дьоміна, О.В. Огіенко, В.І. Крамаренко // Науковий вісник МДУ імені О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 5.2(101): Економічні науки. – С. 79-83.
35. Leavy B. Assessing Country Risk for Foreign Investment Decisions / B. Leavy // Long Range Plannig. – 1984. – Vol. 17, Issue 3. – P. 141-150.
36. Krayenbuehl Т.E. Country Risk: Assessment and Monitoring / T.E. Krayenbuehl. – Lexington Books, 1985. – 180 p.
37. Country Risk Information // Офіційний сайт AM Best Rating Services: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.ambest.com/ratings/cr/crisk.aspx (дата звернення: 10.07.2020).
38. Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання / О.С. Білоусова, В.І. Гаркавенко, А.І. Даниленко та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 308 с.
39. The Economic Impact of Cybercrime – No Slowing Down: Executive Summary. – Santa Clara: McAfee, LLC., 2018. – 4 р.
40. Харламов П. Пігулка від хакерів: як бізнес захищає себе від кібератак і чому страхування кібер-ризиків стане одним із найзатребуваніших інструментів цифрової безпеки / П. Харламов. – 25.01.2019: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/publications/20192978-pigulka-vid-hakeriv-yak-biznes-zahishchae-sebe-vid-kiberatak (дата звернення: 10.07.2020).
41. Віннікова І.І. Кібер-ризики як один із видів сучасних ризиків у діяльності малого та середнього бізнесу та управління ними / І.І. Віннікова, С.В. Марчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 5(16). – С. 110-114.

G. Piatnytska, I. Fedulova

FINANCIAL SAFETY OF A COUNTRY AND AN ENTERPRISE: DEFINITIONS, INTERRELATION AND RISKS OF PROVIDING

Summary

Problem Statement. The process of solving tasks at the country level and at the enterprise level always requires certain financial resources, access to which may be limited. This as well as the unsatisfactory state of the country's financial system and other factors significantly affect financial safety and determine the relevance of our research. Analysis of recent research and publications has shown that despite the existence of some scientific achievements in the study of financial safety of countries and enterprises, aspects related to changes in such safety due to new market challenges, as well as explications of the interrelation between financial safety at contry and enterprise levels, have not yet been considered. The purpose of our study is to explain the interrelation between the financial safety of a country and an enterprise. Materials and methods. Our information base was the data from the National Bank of Ukraine, the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, the results of own and other scientific studies, etc. Throughout this research, we used methods of comparison, systematization, induction and deduction, abstract-logical, critical analysis, graphical modeling.
Research results. It has been found that today scholars and practitioners use different approaches to defining the essence of financial safety. At the country level, they were systematized into: combined; target and functional approaches; and at the enterprise level, they were systematized into the approaches from the positions of: the enterprise’ financial condition; financial constraints; dynamic capabilities of the enterprise. It is proposed to consider the financial safety of an enterprise as the ability to create and maintain at this enterprise such financial conditions in which the impact on it external and internal factors does not lead to processes that are negative in terms of financial provide and development of an enterprise, its stable financial condition, which is necessary to achieve its goals. At the same time, the authors's vision of the country's financial safety is defined from four positions as: a component of economic safety; hierarchy and heterogeneity of financial interrelations; target approach; ability to provide satisfactory financial support. According to one of the authors's definitions, the financial safety of the country is the ability to maintain the state of the financial system and the provision of financial resources that does not contain real threats to further development and socio-economic stability of the country even with a high probability and level of financial risks.
The explication of the interrelation between financial safety of the enterprise and the country has clearly shown that financial safety of the country always creates the preconditions for providing financial safety of the enterprises that located and operating in this country (or in those countries where they carry out foreign economic activity). Conversely, the financial safety of all enterprises in the country creates the basis for the stability of the country's financial system, and therefore is an important element in the process of providing its financial safety.
According to the dynamics of the integral indicator of economic safety, which includes the subindex of financial safety, and the index of financial stress in Ukraine since 2008, it is established that the worst safety of the Ukrainian financial system was in 2014-2015. In 2020 Ukraine is experiencing financial stress again (primarily due to the situation caused by the coronavirus).
The main risks of providing financial safety are identified. It is emphasized that many countries face threats related to cybercrime and cyber terrorism in the financial sphere nowadays.
Conclusions. The peculiarities of providing the financial safety of different countries and enterprises are substantiated in practice. It is determined that for the implementation of Ukraine' development strategy it is very important to establish modern effective forms of cooperation between various government agencies and institutions in the organization of permanent financial monitoring, creation and maintenance of financial safety conditions. It is substantiated that the main risks of providing the financial safety of the enterprise include the following risks: reduction of financial stability; insolvency; lost profits; inflation; interest rate; investment; currency and fraud risks. At the same time, for a comprehensive research of the country's financial safety, it is proposed to focus on the study of changes in country risk. Prevention of the risks is one of the key precondition for providing financial safety. The results of our study can be further used to improve the process of managing the financial safety of an enterprise or a country.

Keywords: financial safety; economic safety; risks of providing financial safety; cyber risk; strategy; dynamic ability; country; enterprise.

References

1. Metelenko, N. (2019), “Identification of risks of loss of financial security at Ukrainian industry enterprises”, Socio-Economic Problems and the State, [Online], vol. 2(21), pp. 97–111, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mngppu.pdf, (Accessed 10 July 2020).
2. Blakyta, G. and Ganushchak, T. (2018), “Enterprise financial security as a component of the economic security of the state”, Investment Management and Financial Innovations, vol. 15, issue 2, pp. 248–256.
3. Karagiannis, S. and Kvedaras, V. (2016), Financial development and economic growth. A European perspective, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
4. Heiets, V.M. Kyzym, M.O. Klebanova, T.S. and other (2006), Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: monohrafiia [Modeling of economic safety: state, region, enterprise: monograph], VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.
5. Yermoshenko, M.M. and Horiacheva, K.S. (2010), Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo: nauk. monohrafiia [The financial component of economic safety: a state and an enterprise: scientific monograph], Natsional'na akademiia upravlinnia, Kyiv, Ukraine.
6. Mazaraki, A.A. and other (2010), Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsijnykh vyklykiv: monohrafiia [Economic safety of Ukraine in the conditions of globalization challenges: monograph], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
7. Blank, I.A. (2004), Upravlenie finansovoj bezopasnost'ju predprijatija. [Enterprise financial safety management], Jel'ga, Nika-Centr, Kiev, Ukraina.
8. Vasyl'tsiv, T.H. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizm zmitsnennia: monohrafiia [Economic safety of an enterprise of the Ukraine: strategy and mechanism of strengthening: monograph], Aral, L'viv, Ukraine.
9. Yepifanov, A.O. Plastun, O.L. and Dombrovs'kyj, V.S. (2009), Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivs'kykh ustanov: monohrafiia [Financial safety of enterprises and banking institutions: monograph], DVNZ «UABS NBU», Sumy, Ukraine.
10. Piatnytska, G.T. and Najdiuk, V.S. (2018), “Financial stability as a basis for defining the strategic vector of the enterprise innovative development”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 7–16.
11. Fedulova, I.V. (2018), “The balanced indicators system in the risk management”, Herald of KNUTE, vol. 6, pp. 67-78.
12. Baranovs'kyj, O.I. (2004), Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia): monohrafiia [Financial safety in Ukraine (evaluation methodology and support mechanisms): monograph], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
13. Semenoh, A.Yu. Khomutenko, A.V. and Barvinok, V.Yu. (2018), “The essence and value of state financial safety”, Naukovyj visnyk Khersonas'koho derzhavnoho universytetu, Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 29, ch. 2, pp. 117–120.
14. Kubakh, T.H. (2007), “The essence of financial safety as a component of the state economic safety”, Visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy, vol. 2(23), pp. 46–50.
15. Yermoshenko, M.M. (2001), Finansova bezpeka derzhavy: natsional'ni interesy, real'ni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial safety of the state: national interests, real threats, provision strategy], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
16. Ivashko, O. (2015), “Financial safety of Ukraine in the conditions of the crisis phenomena in economy”, Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 2, pp. 61–66.
17. Kul'pins'kyj, S. (2000), “The role of financial safety of Ukraine in deepening integration relations with European countries”, Finansova konsul'tatsiia, vol. 5, pp. 34–38.
18. Shlemko, V.T. and Bin'ko, I.F. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist' i napriamky zabezpechennia: monohrafiia [Economic safety of Ukraine: essence and directions of maintenance: monograph], NISD, Kyiv, Ukraine.
19. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), “The Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic safety of Ukraine"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13, (Accessed 5 July 2020).
20. Perekrestova, L.V. and Papehin, R.S. (2009), “External and internal threats to the enterprise financial safety”, Finansy i kredit, vol. 16, pp. 68–75.
21. Mishina, S.V. and Mishin, A.Ju. (2015), “The system of express monitoring for enterprise financial security”, Actual Problems of Economics, vol. 1(163), pp. 162–172.
22. Kartuzov, Ye.P. (2012), “Determining the financial security of the enterprise: notion, contents, value and functional aspects”, Actual Problems of Economics, vol. 8(134), pp. 172–181.
23. Bondarchuk, N.V. and Gumenchuk, M. (2016), “The essence of the financial-economic security of the enterprise and the need to provide it”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409, (Accessed 5 July 2020).
24. Rushchyshyn, N. Nikonenko, U. and Kostak, Z. (2017), “Formation of financial security of the enterprise based on strategic planning”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 4, pp. 231-237.
25. Orlyk, O.V. (2015), “The mechanism of financial and economic security management of an enterprise and its main components”, Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, vol. 2, pp. 222–232.
26. Lavrova, Yu.V. (2010), “The mechanism of providing the financial safety of the enterprise”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 29, pp. 127–130.
27. The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2020), “Credit ratings”, available at: https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini, (Accessed 5 July 2020).
28. Request to the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), “The level of economic safety”, available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/ rivien_iekonomichnoyi_biezpieki, (Accessed 5 July 2020).
29. E-mail reply to the request for access to public information to the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “The level of integral economic safety and by separate constituents”, available at the author's personal email: outgoing letter from the Ministry: 3032-06/43477-09 dated 14.07.2020, (Accessed 15 July 2020).
30. The National Bank of Ukraine (2020), Zvit pro finansovu stabil'nist'. Cherven', 2020 [Financial Stability Report. June, 2020], Natsional'nyj bank Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
31. Piatnytska, G.T. (2006), Upravlinnia pidpryiemstvom v epokhu hlobalizmu: monohrafiia. [Enterprise management in the era of globalism: a monograph], «Lohos», Kiev, Ukraina.
32. Fedulova, I.V. (2019), “Risk management strategy”, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 1, № 1, pp. 65–74.
33. Fedulova, I. Piatnytska, G. and Lukashova, L. (2018), “Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution”, Marketing and Management of Innovations, vol. 3, pp. 216–228.
34. Dyomina, V.M. Ohienko, O.V. and Kramarenko, V.I. (2014), “Countries risks for the Mykolaiv region enterprises at international trade”, Naukovyj visnyk MDU imeni O. Sukhomlyns'koho, vol. 5.2(101): Economic sciences, pp. 79–83.
35. Leavy, B. (1984), “Assessing Country Risk for Foreign Investment Decisions”, Long Range Plannig, vol. 17, issue 3, pp. 141-150.
36. Krayenbuehl, Т.E. (1985), Country Risk: Assessment and Monitoring, Lexington Books, USA.
37. The official site of the AM Best Rating Services (2020), “Country Risk Information”, available at: http://www3.ambest.com/ratings/cr/crisk.aspx, (Accessed 10 July 2020).
38. Bilousova, O.S. Harkavenko, V.I. Danylenko, A.I. and other (2013), Ryzyky i zahrozy finansovij bezpetsi sektoru derzhavnykh finansiv ta shliakhy ikh podolannia. [Risks and threats to financial safety of the public finance sector and ways to overcome them], DNNU «Akad. fin. upravlinnia», Kiev, Ukraina.
39. McAfee, LLC. (2018), The Economic Impact of Cybercrime – No Slowing Down: Executive Summary, McAfee, LLC., Santa Clara, USA.
40. Kharlamov, P. (2019), “Pihulka vid khakeriv: iak biznes zakhyschaie sebe vid kiberatak i chomu strakhuvannia kiber-ryzykiv stane odnym iz najzatrebuvanishykh instrumentiv tsyfrovoi bezpeky”, available at: https://mind.ua/publications/20192978-pigulka-vid-hakeriv-yak-biznes-zahishchae-sebe-vid-kiberatak, (Accessed 10 July 2020).
41. Vinnikova, I.I. and Marchuk, S.V. (2018), “Ciber risks as one of the modern risks of small and medium business and their management”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 5(16), pp. 110–114.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 15161

Відомості про авторів

Г. Т. П’ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

G. Piatnytska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-3463-133X


І. В. Федулова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджментуКиївський національний торговельно-економічний університет

I. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8802-137X

Як цитувати статтю

П’ятницька Г. Т., Федулова І. В. Фінансова безпека країни та підприємства: визначення, взаємозв’язок і ризики забезпечення. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8059 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.14

Piatnytska, G. and Fedulova, I. (2020), “Financial safety of a country and an enterprise: definitions, interrelation and risks of providing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8059 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.