EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2011

УДК 336.761

С. М. Лаптєв,

к.е.н., доцент, ректор ПВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

О. М. Герасименко,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту,

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІндикаторІВ оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами

 

FEATURES OF INDICATORS ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY securities trader

 

Досліджено поняття „індекс” та „індикатор” на фондовому ринку. Розкрито сфери використання індексів в якості вихідних даних для розрахунку параметрів в певних економічних моделях. Проаналізовано природу індексів, методик їх розрахунку, способів використання та інших факторів, що дає можливість виявити фактори, які можуть собою становити загрозу для торговців цінними паперами.

 

Ключові слова: індекс, індикатор, торговці цінними паперами, економічна безпека, економічні моделі.

 

Explored the concept of "index" and "indicator" in the stock market. Reveals areas using indices as input data for calculation of parameters in some economic models. Analyzed the nature of the indices, their calculation methods, uses and other factors, which makes it possible to identify factors that may be a threat to the traders.

 

Keywords: index, indicator, securities traders, economic security, economic models.

 

 

Вступ. Одним із вагомих та наймасштабніших і найвпливовіших процесів кінця XX – початку XXI століття стали процеси глобалізації фінансової системи та трансформаційні процеси економіки в цілому. Глобалізація як процес об’єктивний, призводить до посилення економічної ефективності на світовому рівні, але при цьому формуючи безліч явних та прихованих загроз вона негативно впливає на розвиток певних країн світу, а на деякі країни, що мають слабку економічну позицію має необоротний деструктивний процес. Безперечно, враховуючи дані фактори необхідно формувати певний комплекс заходів убезпечення, шляхом діагностики стану суб’єктів та враховуючи існуючий спектр загроз.

За останні кілька десятиліть розвиток фондового ринку набуває все більшого і більшого значення. Якщо раніше коливання цін акцій на фондовому ринку не мали значення та впливу для вітчизняної економіки, то на сьогодні ці коливання є відчутними не лише у фінансово-економічній сфері держави, але мають вплив і на стан різних фінансових інституцій, від банку до інвестиційної компанії, державних підприємств та зарубіжних корпорацій та компаній. Основи теорії функціонування фондового ринку знайшли відображення у наукових працях таких видатних зарубіжних і вітчизняних вчених, як: Г. Азаренкова, О. Барановський, А. Бельзецький, І. Бланк, В. Боровкова, Л. Дідик, В. Ковальова, О. Корнійчук, С. Ляшенко, Я. Міркін, О. Мендрул, О. Мозговий, В. Пономаренко, Б. Рубцов, Е. Слезко, В. Твардовський, В. Ходаківська, У. Шарп.

Постановка задачі. Метою дослідження є дослідження особливостей формування індикаторів оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами.

Основними методами дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу, а також систематизації наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених і практиків з питань індикаторів розвитку фондового ринку, індексів фондового ринку та торгівлі цінними паперами.

Результати. Починаючи з 80-х років прослідковується дерегуляція ринків цінних паперів в усіх розвинених країнах в межах всеохоплюючих процесів лібералізації національних економік: усуваються будь-які бар’єри на шляху руху капіталів між країнами; відбувається неконтрольована зміна відсоткових ставок; скасовуються обмеження з поєднання різних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів; стихійна ситуація на ринку кредитування; глибинні зміни у науково-технічній сфері забезпечення функціонування нових систем зв’язку та обміну інформації на фондовому ринку. Комплексно ці фактори відчутно змінили ситуацію в торговельних системах фондових бірж світу.

Найбільш вагомим відзначається вплив індексів фондового ринку, а точніше їх постійного коливання та нестабільності світових фондових ринків, що позначається в свою чергу на вітчизняних учасниках ринку цінних паперів. Так, за своєю суттю індекси фондового ринку становлять собою кількісне вираження ситуації ринку. Вони є індикаторами стану ринку, що дає можливість прогнозувати, передбачати, уникати, зменшувати, страхувати та реалізовувати усі інші дії, що дають можливість локалізації або усунення впливу загроз, що приховує собою фондовий ринок для його учасників.

Рівень економічної безпеки торговців цінними паперами залежить від ефективності керівництва та кадрового складу, здатності уникати та запобігати загрозам та небезпекам впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, ліквідувати наслідки негативних явищ та впливів на економічний стан.

Індикатори економічної безпеки торговців цінними паперами – це показники, що характеризують стан системи економічної безпеки торговців цінними паперами та її складових, визначають її рівень, можливості та попереджують ймовірні небезпеки та загрози, що виникають на фондовому ринку.

В якості індикатора загальної динаміки фондового ринку використовують значення фондового індексу. Знання основних типів фондових індексів та методів їх обрахунку дає можливість керуватися у своїй діяльності торговцям цінними паперами на фондовому ринку, використовуючи аналітичні матеріали, що будуються на основі індексів.

Як правило, термін «індекс» використовується у сучасній вітчизняній економічній літературі як синонім терміну «індикатор». Так більшість вітчизняних авторів у своїх наукових працях використовують поняття «фондовий індекс», «індекс фондового ринку», при цьому поняття «індекс» та «індикатор» ототожнюють. Індекс визначають як індикатор стану ринку, як вимірювальний інструмент ринкової динаміки. Тож поняття «індикатор» виступає не терміном, а його означенням. Проте у вітчизняній літературі можна зустріти дещо інше трактування терміна «індекс».

Деякі автори під індексом фондового ринку розуміють тільки показник виміру динаміки курсів акцій, що входять до розрахункової бази. Інакше кажучи, поняття індексу фондового ринку, що зустрічається у вітчизняній економічній літературі, може вживатися у широкому та вузькому значеннях. Так більш широким поняттям є поняття індексу, що характеризує стан ринку в цілому, демонструє ринковий тренд, коливання середньозважених цін акцій, тобто охоплює оцінку фондового ринку усебічно. Індикатор, на відміну від індексу є поняттям більш вузьким та визначає лише динаміку цін акцій на фондовому ринку, таким чином індикуючи його стан. Отже, ототожнивши дані терміни необхідним є дослідження самої суті категорії «індекс» як такої.

Індикатор – це середньоарифметичний показник курсів репрезентативної групи акцій на конкретний момент.  Індекс вимірює поточну динаміку курсів репрезентативної групи акцій порівняно з базовою величиною, що розраховувалась на певний момент у минулому.

Г. Пухтаєвич [1] зазначає, що традиційно під фондовим індексом розуміють співвідношення усередненого за групою підприємств – емітентів цінних паперів значення вартості акцій, проданих за поточний період, до усередненого значення вартості  акцій, проданих за попередній період. Отже, індекси фондового ринку характеризують коливання ціни акцій за певний період і дають можливість оцінити загальну ситуацію на фондовому ринку. Важливим є кількісний та якісний відбір емітентів у базі індексу. Серед підприємств, акції яких ураховуються під час визначення фондових індексів, повинні бути такі, що значною мірою впливають на розвиток галузі, економіки в цілому.

Як вважає В. Ходаківська [2], біржові індекси є одними з найголовніших показників, що використовується для оцінки акцій та облігацій окремих компаній, при цьому при операціях купівлі-продажу акцій на фондових біржах вони є визначальними показниками активності фондового ринку. Біржові індекси – це середні або середньозважені показники курсів цінних паперів, як правило акцій, що дають найкомпактнішу картину про стан та динаміку фондового ринку.

Індекс являє собою певний вимірювальний інструмент, що дає можливість інвестору виносити судження про стан ринку в цілому. При цьому постає питання для кого розраховуються індекси. Найбільшими користувачами індексів як індикаторів розвитку фондового ринку є торговці цінними паперами, саме вони у своїй діяльності спрямовують усю увагу на їх технічний та фундаментальний аналіз з метою отримання інформації про стан  ринку та можливість прибуткового здійснення комісійних та комерційних операцій.

Слід зазначити, що індекси використовуються в якості вихідних даних для розрахунку параметрів в певних економічних моделях. Так індекси можуть використовуватись як:

- показник стратегії інвестування (індекси розглядаються як інструмент для реалізації стратегії інвестування, але на практиці використовуються мало, так як дана стратегія інвестування потребує купівлі цінних паперів емітентів в рівних частинах, але за наявності в інвестиційному портфелі декількох десятків видів акцій підтримка даного портфеля у відповідності  з обраним капіталізаційним індексом потребує значних трансакційних витрат;

- базисний актив фінансових інструментів (похідні фінансові інструменти дають можливість учасникам фондового ринку реалізовувати різні інвестиційні стратегії, здійснювати страхування угод на фондовому ринку (хеджування), активно брати участь у спекулятивній грі та ін.).

Корисність індексів для торговців цінними паперами визначається за трьома напрямками. По-перше, вони є еталоном поведінки фондового ринку, з яким порівнюється майстерність керуючого. Наприклад, якщо прибутковість, яка показується пайовим фондом, значно нижче еталонного індексу, то є сенс задуматися про зміну фонду. По-друге, вони дозволяють стежити за зміною ситуації на ринку і настроями інших інвесторів і вибирати найбільш відповідний момент для купівлі та продажу акцій або паїв. По-третє, акції, що входять у структуру індексу, використовуються керуючими при складанні портфелів індексних фондів. Таким чином ринок сам здійснює вибір найбільш цікавих для інвестування акцій.

Проблема полягає в тому, що використовуючи індекс торговці цінними паперами наражаються на велику кількість загроз, що містяться в ньому. Індекси для торговців є тією основою функціонування без якої їх діяльність не буде мати скерованості, логічності та прогнозності. Найбільшу кількість загроз, на які наражаються торговці містять індекси, вони є нібито комплексом індикаторів та сигналізаторів, теоретичною та методологічною базою, синергетичним показником фондового ринку, що відповідно разом з даними характеристиками поєднує усі негативні фактори, притаманні сфері цінних паперів та функціонування фондових бірж.

Тому для їх подолання необхідно всебічно дослідити природу індексів, методики їх розрахунку, способи використання та все те, що дасть можливість виявити фактори, що можуть собою становити загрозу для торговців. Але при цьому досить важливим є дослідження не лише вітчизняних фондових індексів, а й зарубіжних, з метою порівняння, аналізу та виявлення розбіжностей, переваг та недоліків, пошуку альтернативних методик розрахунку та ін.

По-перше, необхідним є розгляд та аналіз основних характеристик  вітчизняних індексів фондового ринку. Так, проведемо порівняльну характеристику трьох основних вітчизняних фондових індексів.

Зазвичай, індекси розраховують брокерські контори, консалтингові фірми та інформаційні агентства. Існують також фондові індекси, що розраховують інвестиційні компанії виключно для своєї діяльності. Наприклад, індекс ПФТС [3] розраховується Першою фондовою торгівельною системою, як учасником торгівлі, при цьому перевагою є відмінне знання умов ринку. Не помилково, ПФТС вважається за індекс що найкраще відображає стан українського фондового ринку, так як методика розрахунку найбільш оптимально враховує ринкові умови та їх зміни. При цьому вагомим є недолік, яким є можливість маніпулювання значеннями індексу з метою спричинення впливу на ринок. На відміну від учасників ринку, що розраховують індекс, інформаційні та консалтингові агентства не мають на меті коригування значень індексу та прямого впливу на ринок. Саме такі організації набувають останнього часу широкого розповсюдження, це рейтингове агентство Standard & Poor’s в США та інформаційна газета Financial Times у Великобританії.

Для розрахунку індексу валюта зазвичай береться національна, але існують певні виключення. Індекс російського фондового ринку РТС є одним з небагатьох виключень. Так, розрахунок проводиться у доларах США.

Розглядаючи способи розрахунку індексу необхідно пам’ятати, що найбільш простіший метод для отримання середньої ціни акції – це знаходження арифметичного середнього за певною вибіркою.  Історично перший індекс Доу Джонса [4] саме так і обчислюється, тобто обрахунок ведеться за середнім, за цінами акцій 30 найбільших корпорацій. Слід відзначити, що дане середнє має грошову розмірність.

Більшість методик обрахунку індексу розрізняються за способами усереднення. Окрім середнього арифметичного використовується середнє геометричне. За такою методикою будується індекс США Value Line та індекс Великобританії FTSE-30. При цьому слід зазначити, що найбільшого розповсюдження набув розрахунок арифметичного середнього, з відмінними від одиниці вагами кожної компоненти індексу. Якщо в розрахунку в якості ваги оберемо кількість емітованих акцій, то фактично відбувається усереднення ринкових капіталізацій, а значить зміна індексу відповідає зміні середньої ринкової вартості основних акцій. Отже, даний метод розрахунку має величезний макроекономічний сенс та може бути співставлений з іншими макроекономічними показниками і таким чином відкриває широкі можливості до його використання в прогнозуванні та моделюванні. Індекс S&P 500, FTSE 100 та індекс РТС [5] є побудованими саме за такою системою.

Зазвичай до індексного кошику потрапляють не усі цінні папери, що обертаються на ринку, а обираються за певною вибіркою. Кількість емітентів цінних паперів, що потрапляють до індексного кошика у більшості випадків потрапляють до назви індексу, такими є S&P 500, FTSE 100, DAX 30, Nikkei 225, WIG 20 та ін. Але це розповсюджується не на усі індекси. Вимога репрезентативності порушуються досить часто через те, що до розрахунку обирають найбільш крупні компанії, при цьому не враховуються коливання, що відбуваються в середніх та малих компаніях. Також досить часто відбуваються порушення галузевих співвідношень тому, що для коректного їх врахування необхідним був би досить частий перегляд вибірки. Деякі індекси, такі як РТС та NYSE розраховуються за усіма цінними паперами, що пройшли лістинг та вільно обертаються на біржі [6].

Розглядаючи таку характеристику індексу як ліквідність, необхідно зазначити, що для розрахунку звичайно використовується ціна останньої угоди, при цьому якщо за певними акціями деякий час не відбувається операцій, та таких акцій багато, тоді індекс становиться досить інертним та не задовольняє потреби інвестора. Відновлення ліквідності та ріст цін по таких акціях супроводжується зниженням її ваги в індексі. Вимога ліквідності звичайно протиречить вимозі репрезентативності, тому більшість індексів, до розрахунку яких входять усі цінні папери, що котируються на біржі не отримали широкого розповсюдження. Така картина чітко прослідковується за індексом РТС. Як вже було зазначено індекс РТС розраховується за усіма цінними паперами, що пройшли процедуру лістингу, а відповідно має дуже низьку ліквідність – щоденні угоди проходять щонайбільше за десятьма емітентами.

Поняття кореляції для індексів фондового ринку останнього часу набуває все більшого значення. Індекси, що є побудованими для одного ринку завжди сильно корельовані між собою, не залежно від набору індексного кошику та способів розрахунку. Отже, можна прослідкувати тенденцію значної кореляції індексу ПФТС та РТС. Свого піку значення індекси набули з майже незначним розривом. Глобалізація інвестиційних процесів призвела до кореляції індексів різних країн, так за поведінкою російських індексів можна робити прогноз на зміну індексів фондового ринку України. Однак швидкість зміни індексів все ж може відчутно відрізнятися, особливо на коротких періодах часу можуть виникати дивергенції та ін.

Існує достатньо велика різноманітність індексів - наприклад, біржі розраховують свої індекси на основі акцій, що котируються на них; аналітичні та інвестиційні компанії створюють і просувають свої індекси. Індекси відрізняються як по набору цінних паперів, що в них входять (тільки акції, тільки облігації, акції та облігації), так і за методом обчислення.

Для того, щоб фондовий індекс адекватно відображав об’єктивні процеси, що відбуваються на ринку цінних паперів, необхідно застосовувати правильні і надійні методики розрахунку фондових індексів. При цьому можна зменшити вплив таких суб’єктивних чинників, як:

- маніпулювання цінами на окремі фінансові інструменти;

- здійснення корпоративної політики емітентів, що включає в себе нові емісії, дроблення або консолідацію акцій, випуск варрантів і т.п.

Для якісної оцінки стану ринку цінних паперів і грубої кількісної оцінки його динаміки зручно використовувати одновимірний параметр, який називається індексом фондового ринку. Індексом фондового ринку є деяке число, яке характеризує його якісний стан. Причому саме по собі значення цього числа не несе в собі суттєвої інформації. Важливо не саме значення цього числа, а результат його зіставлення з тими значеннями, яке воно брало раніше.

У залежності від вибору цінних паперів, інформація про які використовується для обчислення індексу, він може характеризувати фондовий ринок у цілому, ринок груп цінних паперів (ринок державних цінних паперів, ринок облігацій, ринок акцій і т.п.), ринок цінних паперів будь - якої галузі (нафтогазового комплексу, телекомунікації, транспорту, банків тощо). Зіставлення динаміки поведінки цих індексів може показати, як змінюється стан будь-якої галузі по відношенню до економіки в цілому.
Фондові індекси підраховуються і публікуються різними джерелами, якими, як правило, виступають інформаційні агентства та фондові біржі.

Індекси розроблені для різних фінансових інструментів, таких, як акції, боргові цінні папери, іноземна валюта і т.п. Однак індекси на акції (звані фондовими індексами) є найбільш відомими.

Репрезентативність вибірки є одним з найважливіших складових інформації для обчислення індексів. Перелік компаній, інформація про цінні папери яких використовується для обчислення індексу, повинен бути досить повним, для того щоб він адекватно відображав стан сегменту економіки. Якщо, припустимо, це галузевий індекс, він повинен включати в себе інформацію про цінні папери компаній, які визначають стан галузі і т.п.

Однак низька інформаційна прозорість українського фондового ринку ускладнює отримання достовірних даних про корпоративні події навіть у разі репрезентативної вибірки емітентів. Корпоративними є події, пов’язані, наприклад, з розміщенням випусків цінних паперів, що плануються, емісій і т.п. Низька культура професійної діяльності емітентів на фондовому ринку породжує чутки, поява неправдивої інформації і просто дезінформацію.

Бажано, щоб інформація про цінні папери підприємства мала свою вагу, пропорційну впливу цінних паперів цих компаній на фондовий ринок у цілому. Залежно від методики розрахунку ваги, яка використовується при обчисленні, індекс буде мати різну інформаційну цінність для аналітиків. Коли при обчисленні індексу інформації про акції присвоюються однакові ваги, цей індекс відображає погляд недосвідченого інвестора, що випадково формує свій інвестиційний портфель.

Необхідно мати на увазі, що індекс формується лише на основі відкрито повідомлюваних змін цін, що формують його фінансові інструменти. Більшість індексів оцінюється протягом торгового дня і оновлені дані про їх значеннях повідомляються через короткі проміжки часу. У таких випадках поточна інформація про рівень індексу буде базуватися на цінах останнього повідомлення для всіх складових інструментів індексу, хоча для окремих з них ці ціни не будуть поточними. Відповідно до всеохоплюючих характеристик  індекси фондового ринку можна поділити за багатьма класифікаційними ознаками.

Висновки. Таким чином, індекси являють собою інструмент оцінки поведінки ринку цінних паперів, який відображає макроекономічні процеси, що відбуваються на ринку. При депресивних явищах в економіці індекси падають. Коли в країні намічається економічне зростання, спостерігається зростання індексів. Під індикаторами економічної безпеки торговців цінними паперами автор пропонує розуміти показники, що характеризують стан системи економічної безпеки торговців цінними паперами та її складових, визначають її рівень, можливості та попереджують ймовірним загрозам, що виникають на фондовому ринку.

 

Список використаних джерел.

1. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / Г.О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2003. – 148 с.

2. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг : [навч. посібник] / В.П. Ходаківська, О.Д. Данілов. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

3. Офіційний веб-сайт «Першої фондової торговельної системи» [Електронний ресурс]: http://www.pfts.com

4. Офіційний веб-сайт індексів американської видавничої та фінансово-інформаційної компанії «Dow Jones» [Електронний ресурс]: www.djindexes.com

5. Офіційний веб-сайт російської фондової біржі «РТС» [Електронний ресурс]: www.rts.ru

6. Офіційний веб-сайт компанії Morgan Stanley Capital International [Електронний ресурс]: www.mscibarra.com

  Стаття надійшла до редакції 14.10.2011 р.