EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ФІНАНСОВИХ І ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ
Л. О. Птащенко, Є. С. Каленіченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.15

УДК: 330.161

Л. О. Птащенко, Є. С. Каленіченко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ФІНАНСОВИХ І ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню напрямів забезпечення економічних інтересів підприємства й банківської установи шляхом їх об’єднання в кластерну форму організації. Метою статті є визначення теоретичних основ і методів збалансування економічних інтересів фінансових і промислових корпорацій, з’ясування основних проблем та шляхів їх розв’язання. Висвітлено загальну характеристику економічного інтересу, його суть та класифікацію. Для обґрунтування авторської ідеї формування кластеру проведено розрахунки на прикладі АТ «Полтавський завод медичного скла» й АТ «Полтава-банк». Порівняно економічні інтереси підприємства та банку з виокремленням спільного та відмінного. Механізм узгодження економічних інтересів банку розглянуто з точки зору стейкхолдерів, котрі залежать від діяльності банківської установи або впливають на її розвиток. Економічні інтереси промислового підприємства систематизовано згідно об'єктивних потреб, які направлені на створення та реалізацію цілей економічної діяльності та розвитку бізнесу. Розглянуто комплекс питань, пов'язаних із забезпеченням економічних інтересів цих принципово відмінних суб’єктів бізнесу шляхом їх врівноваження, з’ясуванням суті кластеру як одного з напрямів балансу інтересів підприємства та банку, створенням моделі механізму їх забезпечення. За допомогою ефекту фінансового левериджу обґрунтовано економічні вигоди промислового підприємства від злиття фінансово-промислового капіталу. Висвітлено сучасний стан кластерних утворень в Україні та зарубіжний досвід кластеризації. На підставі проведеного дослідження запропоновано модель збалансованості інтересів промислового підприємства та банківської установи.

Ключові слова: економічний інтерес; корпорація; підприємство; банк; збалансування інтересів; кластер; стейкхолдери

Література

1. Історія економічних учень. За ред. В.Д. Базилевича. Київ: Знання, 2004, 1300 с.
2. Птащенко Л.О. Збалансованість економічних інтересів: інноваційні напрями державного і корпоративного стратегічного управління: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.
3. Т. Vеblen. Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times, p. 196/ [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://books.google.com.ua/books/about/Absentee_ Ownership.html?id=1HKLk91MRBUC&redir_esc=y
4. Kuznets S. Economic Growth and income inequality. The American Economic Review. Vol. 45, No. 1, Mar., 1955
5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. − 6-те вид., перероб. і доп. — К.: 3нання-Прес, 2007. — 719 с.
6. Економічні інтереси, їх сутність/ [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://pidruchniki.com/15800119/politekonomiya/ekonomichni_interesi _sutnist_struktura
7. Вільямсон О. Е. Економічні інституції капіталізму: фірми, маркетинг, укладання контрактів. – К.: АртЕк, 2001.
8. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.
9. Івасів І. Б. Управління вартістю банку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 288 с.
10. Бобиль В. В. Сучасний розвиток корпоративного управління у банківській діяльності / В. В. Бобиль // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 1(143). – С. 65–67
11. Фінансово-економічні інтереси та фінансово-економічні загрози підприємства/ [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://pidruchniki.com/78205/finansi/finansovoekonomichni_interesi_finansovo_ekonomichni_zagrozi_pidpriyemstva
12. Регіональні кластери України: ефективність їх створення та перспективи розвитку/ [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http:// www.confcontact.com/2013-sotsialno-ekonomicheskiereformi/2_dmitrenko.htm
13. Румянцев А. П. Розвиток високотехнологічних кластерів в умовах глобалізації / А. П. Румянцев, М. П. Хмара // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 2. – С. 34–43.
14. Ганущак-Єфіменко Л. М. Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11 (101). – С. 151–158.
15. Станасюк Н.С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу/ [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37660/ 1/15_110-117.pdf
16. Про кластери в Україні та світі/ [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://business100.ks.ua/pro-klasteri-v-ukrayini-ta-sviti

L. Ptaschenko, Y. Kalenichenko

ENSURING THE ECONOMIC INTERESTS OF FINANCIAL AND INDUSTRIAL CORPORATIONS

Summary

The purpose of the article is to investigate the ways of ensuring the economic interests of enterprise and banking institution by combining them into a cluster form of organization. The aim of the article is to determine the theoretical foundations and methods of balancing the economic interests of financial and industrial corporations, to clarify the main problems and ways to solve them. The general characteristic of economic interest, its essence and classification was highlighted. To substantiate the author's idea of forming cluster, calculations were made on the example of JSC «Poltava medical glass factory» and JSC «Poltava-Bank». The economic interests of enterprise and bank was compared with the allocation of common and different. The mechanism for coordinating the bank's economic interests was considered from the point of view of stakeholders who are depending on the activity of banking institution or influencing its development. The economic interests of industrial enterprise was systematized according to the objective needs, which were directed at creating and implementing the goals of economic activity and business development. A set of issues related to providing this two different type subjects of business with economic interests by balancing, clarificating the matter of cluster, creating the model of their implementation. With help of financial leverage, was found the benefits from merger of financial and industrial capital to enterprise. The current state of cluster formations in Ukraine and foreign experience of clustering are depicted. Based on the research, a model of balancing the interests of an industrial enterprise and a banking institution is proposed. In the article, the cluster’s model is demonstrated on the example of a successful enterprise, but the authors are sure that it can also be used for any enterprise in the real sector of the economy of Ukraine, considering the investment attractiveness not only in terms of profitability, but also in prospects for its product in the commodity market, accepted corporate principles in business dealings with counterparties.

Keywords: economic interest; corporation; company; bank; balancing the interests; cluster; stakeholders.

References

1. Bazilevich, V. D. (2004), Istoriia ekonomichnykh uchen' [History of economic teachings], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. Ptashchenko, L. A. (2009), Zbalansovanist' ekonomichnykh interesiv: innovatsijni napriamy derzhavnoho i korporatyvnoho stratehichnoho upravlinnia [Balance of economic interests: innovative directions of state and corporate strategic management], Center for educational literature, Kyiv, Ukraine.
3. Veblen, T. (1923), “Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times”, [Online], available at: https://books.google.com.ua/books/about /Absentee_Ownership.html?id=1HKLk91MRBUC&redir_esc=y (Accessed 20 July 2020).
4. Kuznets, S. (1955), “Economic Growth and income inequality”, The American Economic Review, vol. 45 (1).
5. Bazilevich, V. D. (2007), Ekonomichna teoriia: Politekonomiia [Economic theory: political economy], Znannia-press, Kyiv, Ukraine.
6. Schetynin, A.I. (2017), “Economic interests, their essence” [Online], available at: https://pidruchniki.com/15800119/politekonomiya/ekonomichni_interesi_sutnist_struktura (Accessed 20 July 2020).
7. Williamson, A. E. (2001), Ekonomichni instytutsii kapitalizmu: firmy, marketynh, ukladannia kontraktiv [Economic institutions of capitalism: firms, marketing, conclusion of contracts], Artek, Kyiv, Ukraine.
8. Lupus, O. D. (2008), Kredyt i bankivs'ka sprava [Credit and banking], Znannia, Kyiv, Ukraine.
9. Ivasov, I. B. (2008) Upravlinnia vartistiu banku [Bank value management], Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
10. Bobal, V. V. (2008), “Modern development of corporate governance in banking”, Bulletin of the National Bank of Ukraine, vol. 1(143), pp. 65-67.
11. Frolov, S. M. (2015), “Financial and economic interests and financial and economic threats of the enterprise” [Online], available at: https://pidruchniki.com/78205/finansi/finansovoekonomichni_interesi_finansovo_ekonomichni_zagrozi_pidpriyemstva (Accessed 20 July 2020).
12. Dmyterko M. O. (2013), “Regional clusters of Ukraine: efficiency of their creation and development prospects”, [Online], available at: http://www.confcontact.com/2013-sotsialno-ekonomicheskiereformi/2_dmitrenko.htm (Accessed 20 July 2020).
13. Rumyantsev A. P. (2008) “Development of high-tech clusters in the context of globalization”, The economy of market relations, no. 2, pp. 34-43.
14. Ganushchak-Efimenko, L. M. (2009), “Formation of industrial clusters as an effective direction of regional economic development”, Current problems of the economy, vol. 11 (101), pp. 151-158.
15. Stanasyuk, N. S. (2016), “Formation of industrial clusters as a promising direction for the development of industrial potential”, [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37660/1/15_110-117.pdf (Accessed 20 July 2020).
16. My_Hersonchi (2019), “About clusters in Ukraine and the world”, [Online], available at: http://business100.ks.ua/pro-klasteri-v-ukrayini-ta-sviti/ (Accessed 20 July 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 6684

Відомості про авторів

Л. О. Птащенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

L. Ptaschenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Finance, Banking and Taxationof the National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-4228-0421


Є. С. Каленіченко

бакалавр кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Y. Kalenichenko

bachelor’s student of the Department of Finance, Banking and Taxationof the National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-4237-1411

Як цитувати статтю

Птащенко Л. О., Каленіченко Є. С. Забезпечення економічних інтересів фінансових і промислових корпорацій. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8060 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.15

Ptaschenko, L. and Kalenichenko, Y. (2020), “Ensuring the economic interests of financial and industrial corporations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8060 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.