EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ РОЛЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
C. В. Бойда, М. І. Колосінська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.67

УДК: 330.3/316.35

C. В. Бойда, М. І. Колосінська

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ РОЛЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

Метою написання статті було дослідження домогосподарства як одного з основних суб’єктів економічної системи; аналіз сучасного стану, тенденцій та проблем функціонування вітчизняних домогосподарств. У статті розглянуто основні показники, які характеризують розвиток домогосподарств; проведено аналіз динаміки сукупних ресурсів і сукупних витрат домогосподарств України за 2015-2019 рр. Виявлено, що створені на державному рівні стимули до зростання підприємницької діяльності і самозайнятості домогосподарств могли б дати позитивні наслідки для розвитку економіки. Досліджено масштаби та динаміку змін заощаджень вітчизняних домогосподарств; з’ясовано основні мотиви здійснення заощаджень домогосподарствами. Доведено наявність прямого безпосереднього зв’язку між розміром доходів та розміром заощаджень, а також проаналізовано сукупність другорядних факторів, які впливають на масштаби заощаджень. Розглянуто найбільш перспективні форми трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиційні ресурси. На основі проведеного дослідження, запропоновано комплекс ефективних рішень щодо покращення соціально-економічного становища українських домогосподарств.

Ключові слова: домогосподарство; сукупні ресурси; сукупні витрати; заощадження; інвестиційні ресурси; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_vrduB_u.htm.
2. Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/virdg.htm.
3. Доходи та витати населення у 2017 році: Статистичний збірник. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/02/zb_dvn2017.pdf.
4. Доходи та витрати населення у 2018 році: Експрес-Випуск. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/04/45.pdf.
5. Енциклопедія сучасної України: веб-сайт. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20698.
6. Зростання доходів населення у 2019 році сповільнилося майже удвічі – Держстат: веб-сайт. URL: https://thepage.ua/ua/news/zrostannya-dohodiv-naselennya-u-2019-roci-spovilnilosya.
7. Кізима Т. Домогосподарство як елемент економічної системи: сутність, еволюція та функції в умовах ринку. Вісник ТНЕУ. 2008. № 3. С. 22-36.
8. Мітал О.Г. Заощадження домогосподарств та їх трансформація в інвестиційні ресурси. Європейський вектор економічного розвитку. 2017. № 1 (22). С. 70-78.
9. Пікулик О.І. Проблеми та особливості функціонування домогосподарств в економіці України. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 9. С. 302-306.
10. Піонт Н.С. Теоретичні аспекти формування заощаджень домашніх господарств. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 19. С. 22-26.
11. Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2019 року): Статист. збірник. 2019. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_sdurd2018.pdf.
12. Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2018 року): Статист. збірник. 2018. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_sdurd2017pdf.pdf.
13. Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2017 року): Статистичний збірник. 2017. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_sdrd_zb.htm.
14. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2019 році: статистичний збірник. Київ, 2019. 88 с.
15. Федоренко В.Г. Політична економія : Підручник. 2-ге вид. К.: Алерта, 2015. 487с.
16. Циток Р.П. Заощадження домогосподарств як незалучений інвестиційний ресурс. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 74-80.
17. Ціщик Р.В. Статистичний аналіз стану та динаміки розвитку домогосподарств України з метою вдосконалення прийняття управлінських рішень щодо їх державної підтримки. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 6. С. 57-62.
18. Чабан Г.В. Вплив домогосподарств на соціально-економічний розвиток України. Економіка та суспільство. 2017. Випуск 12. С. 159-162.

S. Boyda, M. Kolosinska

PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF HOUSEHOLDS AND THEIR ROLE IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The purpose of this article was to study the household as one of the main actors in the economic system; analysis of the current state, trends and problems of functioning of domestic households. The article considers the main indicators that characterize the development of households; an analysis of the dynamics of total resources and total expenditures of households in Ukraine for 2015-2019. It was found that most of their household income is spent on consumption. It was found that the incentives created at the state level for the growth of entrepreneurial activity and self-employment of households could have positive consequences for economic development. The scale and dynamics of changes in savings of domestic households for 2015-2019 are studied; the main motives for household savings are clarified. There is a direct link between income and savings. A set of secondary factors that affect the scale of savings is analyzed. The distribution of households according to the self-assessment of their income level is studied. It was found that almost 50% of households did not save, although they assessed their income level as sufficient. Factors influencing the amount of unorganized household savings are described. The most promising forms of transformation of household savings into investment resources are considered. Based on the study, a set of effective solutions is proposed to improve the socio-economic situation of Ukrainian households, the main of which are: the implementation of social policy of the state aimed at stimulating income from efficient work; encouraging private initiative for entrepreneurial activity; development of a flexible labor market; promoting the development of the financial instruments market; increasing the financial literacy of the population. It is determined that in recent years the share of savings in the total income of the population tends to decrease, and real incomes of the population also decrease. It is proved that in Ukraine two tasks need an urgent solution. The first is the implementation of a set of practical measures aimed at increasing real household incomes. The second is to encourage households to make savings in the form of an increase in financial assets.

Keywords: household; aggregate resources; aggregate expenditures; savings; investment resources; socio-economic development.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Costs and resources of Ukrainian households (according to a sample survey of living conditions of Ukrainian households)”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_vrduB_u.htm (Accessed 19 July 2020).
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Demographic and social statistics. Incomes and living conditions”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/virdg.htm (Accessed 19 July 2020).
3. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Incomes and population growth in 2017: Statistical collection”, available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/02/zb_dvn2017.pdf (Accessed 18 July 2020).
4. State Statistics Service of Ukraine (2019), “ncomes and expenditures of the population in 2018: Express Issue”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/04/45.pdf (Accessed 19 July 2020).
5. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy (2020), available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20698 (Accessed 15 July 2020).
6. Ustymovych, Yu. (2020), “The growth of household incomes in 2019 slowed down almost twice - State Statistics Service”, available at: https://thepage.ua/ua/news/zrostannya-dohodiv-naselennya-u-2019-roci-spovilnilosya (Accessed 19 July 2020).
7. Kizyma, T. (2008), “Household as an element of the economic system: essence, evolution and functions in market conditions”, Visnyk TNEU, vol. 3, pp. 22–36.
8. Mital, O.H. (2017), “Household savings and their transformation into investment resources”, Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 1(22), pp. 70–78.
9. Pikulyk, O.I. (2017), “Problems and features of functioning of households in the economy of Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 302–306.
10. Piont, N.S. (2018), “Theoretical aspects of household savings formation”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 19, pp. 22–26.
11. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Household self-assessment of their income level (according to a sample household survey in January 2019): Statistician. collection. 2019”, available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_sdurd2018.pdf (Accessed 20 July 2020).
12. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Household self-assessment of their income level (according to a sample household survey in January 2018): Statistician. collection. 2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_sdurd2017pdf.pdf (Accessed 20 July 2020).
13. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Household self-assessment of the level of their income (according to a sample survey of households in January 2017): Statistical collection. 2017”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_sdrd_zb.htm (Accessed 20 July 2020).
14. State Statistics Service of Ukraine (2020), Sotsial'no-demohrafichni kharakterystyky domohospodarstv Ukrainy u 2019 rotsi [Socio-demographic characteristics of Ukrainian households in 2019], Kyiv, Ukraine.
15. Fedorenko, V.H. (2015), Politychna ekonomiia [The political economy], 2nd ed, Alerta, Kyiv, Ukraine.
16. Tsytok, R.P. (2018), “Household savings as an uninvolved investment resource”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 74–80.
17. Tsischyk, R.V. (2016), “Statistical analysis of the state and dynamics of development of households in Ukraine in order to improve management decisions on their state support”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 6, pp. 57–62.
18. Chaban, H.V. (2017), “The impact of households on the socio-economic development of Ukraine”, Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 12, pp. 159–162.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 2032

Відомості про авторів

C. В. Бойда

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Boyda

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-5892-0104


М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

M. Kolosinska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-1544-1100

Як цитувати статтю

Бойда C. В., Колосінська М. І. Особливості функціонування домогосподарств та їх роль в соціально-економічному розвитку України. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8066 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.67

Boyda, S. and Kolosinska, M. (2020), “Peculiarities of functioning of households and their role in socio-economic development of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8066 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.