EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТОЧНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. I. Піляк, О. А. Джусов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.200

УДК: 338.486, 339.727.22

О. I. Піляк, О. А. Джусов

ПОТОЧНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто сучасний стан розвитку туристичної галузі України. Підкреслено важливість розвитку інфраструктури туризму як для галузі, так і в цілому для економіки країни.
Визначено важливість інвестицій для розвитку економічного потенціалу підприємств туристичної галузі. Проаналізована статистика туризму і прямих іноземних інвестицій в Україну. Проаналізовано інвестиції за обсягом і структурі вкладень в галузі країни. Відзначено, що сьогодні туристична галузь України входить у п'ятірку галузей здатних приносити найбільший прибуток, однак існуючі проблеми виділені в статті не дають змоги реалізувати всі наявні можливості. Також особливо наголошено на необхідності залучення прямих іноземних інвестицій в розвиток галузі в цілому, а також у розвиток підприємств галузі (зокрема задля підвищення якості економічного потенціалу і його використання в практичній діяльності), для нарощування інвестиційної та інноваційної активності і забезпечення поступального зростання. Позначено напрямки подальших досліджень в частині розвитку інструментарію і вжиття заходів до активного залучення прямих іноземними інвестицій в галузь.

Ключові слова: туризм; туристична галузь; туристичний продукт; туристична інфраструктура; підприємства сфери туризму; економічний потенціал; іноземними інвестиції.

Література

1. Україна піднялась в рейтинги привабливості для туристів URL: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/4/651265/ (дата звернення: 20.05.2020).
2. Беспала О.А. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні. Економіка: реалії часу. 2017. №6 С. 9-17.
3. Кифяк В.Ф. Розвиток туризму, як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану чернівецької області. Туризм. 2015. Вип. II. С. 67-81.
4. Зікеєва С. Г. Туристична галузь України в період євроінтеграції: соціально-економічний аспект. Економіка і менеджмент культури. 2013. № 1. С. 61-66.
5. Лінтур І.В., Кампов Н.С., Касинець О.В. Інвестиційні проекти розвитку туристичного комплексу України. Економіка і суспільство. 2018. №14. С.613-618.
6. Брусільцева Г.М. Аналіз тенденцій розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України. Європейські перспективи. 2015. - Вип.6. С.26-31.
7. Лозова О. А. Туризм в Україні : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Культура народов Причерноморья. 2012. № 229. C. 44–47.
8. Kroupskyi O. Key sources when formulating competitibe advantages for hotel chains. Croatian scientific and professional journal. An International Interdisciplinary Journal, 2019. Vol. 67. №. 1 URL: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318807&fbclid=IwAR2GlzJNEaO_v9yG6k_xX7jTK_WHzVwdvjdzsGCAeExjMntc-8yc3YNnBXU (дата звернення: 21.05.2020).
9. Колеватова А. В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 1080-1084.
10. Музиченко А. С. Інвестиції як чинник модернізації економіки. Фінанси України. 2014. № 3. С. 6—10.
11. Герзанич В. М. Основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні. Ефективна економіка. 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/n=4&y=2014 (дата звернення: 21.05.2020).
12. Гура А.О. Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2015. Вип. 15. С. 188–196.
13. Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 37–44.
14. Боголюбов В. С., Орлова В. П. Економіка туризму. Москва, 2017. 192 с.
15. Чудновський А. Д., Жукова М.А, Сенін В.С. Управління індустрією туризму. Москва, 2017. 448 с.
16. Каширін С.В. Туристська інфраструктура як визначальний фактор розвитку туризму // Соціальна політика і соціологія. 2012. № 4. С. 122-129.
17. Орєхова А. І. Економічний потенціал підприємства: сутнісні характеристики та структуризація. Економіка і суспільство. 2018. №17. С. 308–313.
18. Ажаман І. А., Жидков О. І. Сутність та структура економічного потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 22–25.
19. Закон України «Про іноземні інвестиції» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-12#Text (дата звернення: 20.05.2020).
20. Коссак В.М., Михайлів М.О. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні. Київ: Правова Єдність. 2018. 308 с.
21. Лендєл О.М. Іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки держави. 2016. № 9 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5156 (дата звернення: 20.05.2020).
22. Кулініч Т.В. Інвестиційна привабливість України та можливі шляхи її підвищення у сучасних умовах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 754. С. 34–40
23. Прямі іноземні інвестиції (ПП) в Україну URL: https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/2019/ (дата звернення: 20.05.2020).
24. Хто і як інвестує в Україну URL: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu (дата звернення: 21.05.2020).
25. Лео М. Кожен турист - потенційний інвестор. І кожен інвестор – турист URL: https://nv.ua/biz/experts/inostrannye-investicii-v-ekonomiku-ukrainy-turizm-novosti-ukrainy-50041212.html (дата звернення: 27.05.2020).
26. Державна служба статистики Економічна статистика URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.05.2020).
27. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm (дата звернення: 01.06.2020).
28. Волошина М. Аналіз ринку туристичних послуг в Україні: проблеми і перспективи URL: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-turisticheskikh-uslug-v-Ukraine.html (дата звернення: 01.06.2020).
29. Колосінська М. І., Ротар А. Є. Перспективи розвитку туристичної сфери України Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 18. С.34-37
30. Міністерство культури і туризму України «Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі» URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control (дата звернення: 01.06.2020).

A. Pilyak, O. Dzhusov

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN ORDER TO INCREASE THE ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES IN THE TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The current state of development of the tourism industry of Ukraine is considered. The importance of developing tourism infrastructure for both the industry and the economy as a whole is emphasized.
It is noted that the tourism industry is a combination of housing, catering, transport, facilities and entertainment facilities, educational, entertainment, business, sports and other facilities, as well as organizations engaged in tourism and organizations that offer tour services. and guide services (guides and translators).
Emphasis is placed on the fact that tourism today is undoubtedly an undervalued asset of Ukraine. At the same time, the development of tourism in Ukraine is still at an insufficient level.
The importance of investments for the development of the economic potential of the enterprises of the tourism industry is determined. At the same time, the development of tourism in Ukraine is still at an insufficient level, so it requires significant investment.
It is emphasized that to ensure impeccable service to tourists, tourism business participants need to actively invest in staff, infrastructure and marketing, process automation, the Internet of Things, integration and advanced technologies, and more. That is, for the development of tourism it is necessary for the relevant enterprises of the industry to develop their economic potential as a whole.
Statistics of tourism and foreign direct investment in Ukraine are analyzed. Investments in the volume and structure of investments in the country are analyzed. It is noted that today the tourism industry of Ukraine is among the five industries that can bring the most profit, but the existing problems highlighted in the article do not allow to realize all the available opportunities. Emphasis is also placed on the need to attract foreign direct investment in the development of the industry as a whole and in the industry (including improving the quality of economic potential and its use in practice) to increase investment and innovation activity and ensure progressive growth. The directions of further research in terms of tool development and taking measures to actively attract foreign direct investment in the industry are indicated.

Keywords: tourism; tourism sphere; tourism product; tourism infrastructure; tourism industry; economic potential; foreign investment.

References

1. The official site magazine Economic Truth (2019), “Ukraine has risen in the rankings of attractiveness for tourists” available at: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/4/651265/ (Accessed 20 May 2020).
2. Bespala O.A. (2017) “ Current state, problems and prospects of development of the tourist market in Ukraine ”, Ekonomika: realii chasu, vol.6, pp. 9-17.
3. Kyfiak V.F.(2015) “ Development of tourism as one of the scenarios for improving the socio-economic condition of Chernivtsi region ”, Turyzm, vol.II, pp. 67-81.
4. Zikeieva S. G. (2013) “ Tourism industry of Ukraine in the period of European integration: socio-economic aspect”, Ekonomika i menedzhment kultury, vol.1, pp. 61-66
5. Lintur I.V., Kampov N.S. and Kasynets O.V. (2018) “ Investment projects for the development of the tourist complex of Ukraine ”, vol.14, pp. 613-618.
6. Brusiltseva H.M. (2015) “ Analysis of trends in public-private partnership in the tourism industry of Ukraine ”, Yevropeiski perspektyvy, vol.6, pp. 26-31.
7. Lozova O. A. (2012) “ Tourism in Ukraine: current state, problems and prospects of development ”, Kultura narodov Prychernomoria, vol.229. pp. 44-47.
8. Kroupskyi O. (2019) “Key sources when formulating competitibe advantages for hotel chains. Croatian scientific and professional journal”, Mezhdunarodnыi mezhdystsyplynarnыi zhurnal, [Online], vol. 67. available at: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318807&fbclid=IwAR2GlzJNEaO_v9yG6k_xX7jTK_WHzVwdvjdzsGCAeExjMntc-8yc3YNnBXU (Accessed 21 May 2020).
9. Kolevatova A. V. (2018) “The current state of attracting foreign investment into the economy of Ukraine”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol.22. pp. 1080-1084.
10. Muzychenko A. S. (2014) “ Investments as a factor of modernization of the economy”, Finansy Ukrainy, vol.3, pp. 6-10.
11. Herzanych V. M. (2014) “ The main shortcomings and problems of attracting foreign investment in Ukraine”, Efektyvna ekonomika [Online], vol. 4. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/n=4&y=2014 (Accessed 21 May 2020)
12. Hura A.O. (2015) “ Investment climate in Ukraine: current state and areas for improvement”, Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody, vol.15, pp. 188-196.
13. Burlaka N. I. (2019) “ Development of investment activity of Ukrainian enterprises”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.8, pp. 37-44.
14. Boholiubov V. S. and Orlova V. P. (2017), Ekonomika turyzmu [Economics of tourism], Rosiia, Moskva.
15. Chudnovskyi A. D., Zhukova M.A. and Senin V.S. (2017), Upravlinnia industriieiu turyzmu [Management of the tourism industry], Upravlinnia industriieiu turyzmu, Rosiia, Moskva.
16. Kashyrin S.V. (2012) “ Tourist infrastructure as a determining factor in tourism development ”, Sotsialna polityka i sotsiolohiia, , vol.4, pp. 122-129.
17. Orekhova A.I. (2018) “ Economic potential of the enterprise: essential characteristics and structuring”, Ekonomika i suspilstvo, vol.17, pp. 308-313.
18. Azhaman I. A. and Zhydkov O. I. (2018) “The essence and structure of the economic potential of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol.4, pp. 22-25.
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On foreign investment” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-12#Text (21 May 2020).
20. Kossak V.M. and Mykhailiv M.O. (2018) Pravove rehuliuvannia inozemnykh investytsii ta mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy v Ukraini [Legal regulation of foreign investments and international technical assistance in Ukraine], Pravova Yednist, Ukraina, Kyiv
21. Lendiel O.M. (2016) “Foreign investment as a factor in the development of the state economy”, [Online], vol.9, available at:: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5156 (Accessed 20 May 2020)
22. Kulinich T.V. (2015) “Investment attractiveness of Ukraine and possible ways to increase it in modern conditions”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», vol.4, pp. 34-40
23. Mynfyn (2020) “Foreign direct investment (FDI)”, available at: https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/2019/ (Accessed 20 May 2020)
24. Rozumkov Center (2019) “Who and how invests in Ukraine”, available at: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu (Accessed 21 May 2020)
25. Leo M. (2019) “Every tourist is a potential investor. And every investor is a tourist”, available at: https://nv.ua/biz/experts/inostrannye-investicii-v-ekonomiku-ukrainy-turizm-novosti-ukrainy-50041212.html (Accessed 27 May 2020)
26. State Statistics Service Economic Statistics (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 28 May 2020)
27. Number of tourists served by tour operators and travel agents, by type of tourism (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm (Accessed 01 June 2020)
28. Voloshyna M. (2017) Analysis of the market of tourist services in Ukraine: problems and prospects, available at: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-turisticheskikh-uslug-v-Ukraine.html (Accessed 01 June 2020)
29. Kolosinska M. I. and Rotar A. Ye. (2017) “Prospects for the development of the tourism sector of Ukraine”, Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», vol.18, pp. 34-3
30. Ministerstvo kultury i turyzmu Ukrainy (2020) “Problems and prospects of tourism development in Ukraine at the present stage” available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control (Accessed 01 June 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 2826

Відомості про авторів

О. I. Піляк

аспірант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

A. Pilyak

postgraduate, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0001-8877-2686


О. А. Джусов

д. е. н., доцент,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

O. Dzhusov

Doctor of Economic Sciences, Associate ProfessorOles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0001-8600-4122

Як цитувати статтю

Піляк О. I., Джусов О. А. Поточний стан і перспективи залучення іноземних інвестицій з метою забезпечення підвищення економічного потенціалу підприємств туристичної галузі України. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8069 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.200

Pilyak, A. and Dzhusov, O. (2020), “Current state and prospects of attracting foreign investment in order to increase the economic potential of enterprises in the tourism industry of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8069 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.