EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Д. А. Артеменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.201

УДК: 336.77:338.43(477)

Д. А. Артеменко

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

В статті досліджено сучасні особливості банківського кредитування сільськогосподарського підприємництва в Україні. Доведено, що сільськогосподарське підприємництво економіки дедалі більше потребує фінансових вкладень, необхідних для оновлення й технологічної модернізації виробництва. Визначено особливості кредитної політики банків при кредитуванні сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що найбільш привабливими для банківського кредитування є великі сільськогосподарські підприємства за обсягами виробництва та урожайністю.
Проаналізовано ефективність виробництва продукції сільського господарства на 1 грн. кредитного забезпечення аграрного сектору України. Доведено важливість прямої державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу України через механізми здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів. Запропоновано шляхи прискорення розвитку банківського кредитування сільськогосподарського підприємництва України на підставі збільшення бюджетної підтримки, раціонального використання бюджетних коштів, зниження процентних ставок для сільськогосподарської галузі, вдосконалення методик оцінювання кредитоспроможності позичальників, які б враховували специфічні особливості сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємництво; банки; кредитування; кредитне забезпечення; фінансова підтримка.

Література

1. Абакуменко О., Марченко Н., Мороз Е. Агрокредитування в Україні: сучасний стан та основні проблеми. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. №2 (6). С. 246-252.
2. Стецюк П.С., Гудзь О.Є., Войтюк О.П. Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2013. №12. С. 49-55.
3. Лупенко Ю.О. Розвиток агарного сектору економіки України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. Вип. 2(4). С. 30-34.
4. Лупенко Ю.О., Андрос С.В. Банківське кредитування аграрного сектору Економіки України. Економічний вісник КПУУ «КПІ». 2019. №16. С.196-207.
5. Худолій Л.М., Годованець І.Л. Удосконалення системи банківського кредитування малого підприємництва в агарній сфері України. Агросвіт. 2011. № 11. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2011/8.pdf.
6. Крюкова І.О. Зовнішні та внутрішні потоки у забезпеченні інноваційного розвитку бізнес-суб’єктів аграрної сфери Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 4. С. 18-25.
7. Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І., Чиж Н.М. Основні тенденції розвитку сучасного ринку кредитних послуг в Україні. Економічний форум. 2020. № 2. С.127-133. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-2-17.
8. Арт’ємова О. Банківське кредитування АПК: Сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 21. Ч.1. С. 13-18.
9. По секрету с кредитного комитета. URL: http://www.agrotimes.net/
journals/article/po-sekretu-z-kreditnogo-komitetu. (дата звернення 19.06.2020).
10. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (дата звернення 05.07.2020).
11. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/grup_sg_pidpr/arch_grup_sg_kilk_tv_u (дата звернення 09.07.2020).
12. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів: схвалений Кабінетом міністрів України від 29. 04. 2015 № 300. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-п#Text. (дата звернення 19.06.2020).
13. Інформаціно-аналітичний портал АПК України. URL:https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/vzayemodiya-z-bankami (дата звернення 09.07.2020).

D. Artemenko

PROBLEMS AND PROSPECTS OF BANK LENDING OF AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP

Summary

The article examines the current features of bank lending to agricultural enterprises in Ukraine. It is proved that the agricultural entrepreneurship of the economy increasingly needs financial investments necessary for the renewal and technological modernization of production. It has been proved that bank lending to agricultural entrepreneurship in Ukraine is associated with certain features of the agricultural sector. It is necessary to single out: lag of agro-industrial production from other branches of the national economy in terms of the level of labor capital; outdated technologies of production and use of morally and physically worn out equipment, the industry is provided with equipment only for 60% of the need; seasonality of production; slow turnover of funds at the production stage; significant payments to the budget lead to a reduction in profitability, the lack of effective mechanisms to protect the domestic market and measures to create favorable conditions for exports.
It is established that the decrease in bank lending to agricultural enterprises is associated with the loss of the industry, lack of liquid collateral for bank loans, a significantly high probability of non-repayment of loans and imperfections in the legislation. The significant risk of non-repayment of loans forces banks to set a high interest rate on them. It is established that the most attractive for bank lending are large agricultural enterprises in terms of production and yield. The efficiency of agricultural production per one hryvnia of credit provision of the agricultural sector of Ukraine is analyzed. These indicators increase or decrease proportionally, as evidenced by the importance of the efficiency of credit security of the agricultural sector of Ukraine for the analyzed period. The importance of direct state financial support of economic entities of the agro-industrial complex of Ukraine through the mechanisms of cheaper loans and compensation of lease payments has been proved.
The article proposes ways to accelerate the development of bank lending to agricultural enterprises of Ukraine based on increasing budget support, rational use of budget funds, lowering interest rates for agriculture, improving methods of assessing the creditworthiness of borrowers, which would take into account specific features of agricultural production.

Keywords: agricultural entrepreneurship; banks; lending; credit security; financial support.

References

1. Abakumenko, O. Marchenko, N. and Moroz, E. (2016), “Agricultural lending in Ukraine: current status and main problems”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 2, no. 6, pp. 246-252.
2. Stetsyuk, P.S. Gudz, O.E. and Voytiuk, O.P. (2013), “Transformation of the matrix of bank lending to agricultural enterprises”, Ekonomika APK, vol. 12, pp. 49-55.
3. Lupenko, Yu.O. (2015), “Development of the agar sector of the Ukrainian economy: forecasts and prospects”, Naukovyy visnyk Mukachivs’koho derzhavnoho universytetu, vol. 2, no. 4, pp. 30-34.
4. Lupenko, Yu.O. and Andros, S.V. (2019), “Bank lending to the agricultural sector of the Economy of Ukraine”, Ekonomichnyy visnyk KPUU “KPI”, vol.16, pp.196-207.
5. Khudoliy, L.M. and Godovanets, I.L. (2011), “Improving the system of bank lending to small businesses in the agricultural sector of Ukraine”, Ahrosvit, [Online], vol.11, available at: //www.agrosvit.info/pdf/11_2011/8.pdf (Accessed 10 July 2020).
6. Kryukova, I.O. (2017), “External and internal flows in ensuring the innovative development of business entities in the agricultural sector”, Aktual’ni problemy innovatsiynoyi ekonomiky, vol. 4, pp. 18-25.
7. Mostovenko, N.A., Korobchuk, T.I., and Chizh, N.M., (2020), “The main trends in the modern market of credit services in Ukraine”, Ekonomichnyy forum, vol. 2, pp. 127-133. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-2-17.
8. Artyemova, O. (2018), “Bank lending for agro-industrial complex: Current state and prospects of development”, Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 21, no.1, pp. 13-18.
9. Agrotimes (2017), “Secret from the credit committee”, available at: http://www.agrotimes.net/journals/article/po-sekretu-z-kreditnogo-komitetu (Accessed 19 June2020).
10. Official site of the National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (Accessed 05 July 2020).
11. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/grup_sg_pidpr/arch_grup_sg_kilk_tv_u, (Accessed 09 July 2020).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), “Procedure for using funds provided in the state budget for financial support of measures in the agro-industrial complex by reducing the cost of loans”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-n # Text (Accessed 19 June2020).
13. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2019), “Information and analytical portal of the AIC of Ukraine”, available at: https: //agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/vzayemodiya-z-bankami (Accessed 09 July 2020)

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 5084

Відомості про авторів

Д. А. Артеменко

аспірант кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Одеса

D. Artemenko

graduate student of the Department of Banking, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-4730-2490

Як цитувати статтю

Артеменко Д. А. Проблеми та перспективи банківського кредитування сільськогосподарського підприємництва. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8070 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.201

Artemenko, D. (2020), “Problems and prospects of bank lending of agricultural entrepreneurship”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8070 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.201

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.