EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко, О. С. Іртищев, А. В. Гарагуля, Р. В. Ставцов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.18

УДК: 338.439

І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко, О. С. Іртищев, А. В. Гарагуля, Р. В. Ставцов

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Анотація

Метою статті є дослідження сучасного стану процесу цифровізації в Україні та розроблення організаційно-управлінської моделі управління нею. Проаналізовано, що за досліджуваний період ВВП збільшився у 3,3 рази, при цьому надходження від виду економічної діяльності інформація та телекомунікація у 4,2 рази. Частка виду економічної діяльності інформація та телекомунікації у складі ВВП в середньому становить 3-4% та має тенденцію до зростання, що є досить позитивним. Аналіз динаміки капітального інвестування за секцією діяльності інформація та телекомунікації за 2010-2018 роки свідчить про зростання частки телекомунікацій в його загальному обсязі капітальних інвестицій на 0,38 в.п. Таке підвищення відбулося внаслідок незначного збільшення інвестування телекомунікацій у 2018 році і загальним зростання суми капітальних інвестицій. В цілому, якщо за вісім років капітальні інвестиції збільшилися в 3,2 рази, то інвестиції за видом економічної діяльності інформація та телекомунікації в 3,5 разів.
Аналіз структури капітального інвестування за секцією діяльності інформація та телекомунікації показав, що вона фактично не змінилась за період дослідження. Переважна сума коштів надходить за напрямом телекомунікації  71%, видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення  16%, комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг  16%
Доведено необхідність створення моделі управління цифровою економікою в Україні. Дана модель включає управління на трьох рівнях: І рівень  загальнонаціональний; ІІ рівень включає національні центри управління цифровою економікою до відповідних галузевих, приватних та інших центрів управління; ІІІ рівень  регіональні центри. Розраховано ефективність інвестиційних капіталовкладень в цифровізацію за умови використання організаційно-управлінської моделі, а саме інвестиції в цифрову економіку (інфраструктуру, цифровізацію виробництв, бізнесу, промисловості) збільшиться з 2,2 млрд $ у 2020 році до 20 млрд $ у 2030 і це призведе до дії акселератора, додатковому створенню ВВП за рахунок цифровізації до з 17 млрд $ до 280 млрд $ відповідно.

Ключові слова: цифровізація; цифрова економіка; капітальні інвестиції; капіталовкладення; ВВП; організаційно-управлінська модель управління.

Література

1. Жекало Г.І. Цифрова економіка україни: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Випуск 26, частина 1. С. 56-60
2. Державна служба статистки України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 15.05.2020)
3. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 384с.
4. Измерение информационного общества. Отчет за 2015 год. URL: http://www.itu. int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx (дата звернення 15.05.2020)
5. ICT development index 2017. URL: https : //www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/ (дата звернення 15.05.2020)
6. Сімахова А. О. Соціальні перспективи розвитку науки та цифрової економіки в Україні. Соціальна економіка. 2018. випуск 56.С.216-221
7. «Україна 2030Е – країна з розвиненою цифровою економікою». URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення 15.05.2020).
8. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72).С.84-95.

I. Irtyshcheva, I. Kramarenko, O. Irtyshchev, A. Harahulia, R. Stavtsov

DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE: CHALLENGES OF TODAY AND TASKS OF MANAGEMENT

Summary

The aim of the article is to study the current state of the digitalization process in Ukraine and to develop an organizational and managerial model of its management. It is analyzed that during the study period, GDP increased 3.3 times, while revenues from economic activities, information and telecommunications 4.2 times. The share of economic activity of information and telecommunications in GDP averages 3-4% and tends to grow, which is quite positive. The analysis of the dynamics of capital investment by information and telecommunications section for 2010-2018 shows an increase in the share of telecommunications in its total capital investment by 0.38 percentage points. This increase was due to a slight increase in telecommunications investment in 2018 and an overall increase in capital investment. In general, if over the past eight years, capital investment has increased 3.2 times, investment by type of economic activity, information and telecommunications, 3.5 times.
The analysis of the structure of capital investment by the section of information and telecommunications showed that it did not actually change during the study period. The predominant amount of funds comes from telecommunications - 71%, publishing, radio, television - 16%, computer programming and other information services - 16%
The necessity of creating a model of digital economy management in Ukraine is proved. This model includes management at three levels: I level  national; Level II includes national digital economy management centers to the relevant sectoral, private and other management centers; Level III  regional centers. The efficiency of investment in digitalization is calculated using the organizational and management model, namely investment in the digital economy (infrastructure, digitalization of production, business, industry) will increase from $ 2.2 billion in 2020 to $ 20 billion in 2030 and this will lead to accelerator action, additional GDP creation through digitization to from $ 17 billion to $ 280 billion, respectively.

Keywords: digitalization; digital economy; capital investments; capital investments; GDP; organizational and managerial management model.

References

1. Zhekalo, G.I. (2019), “Digital economy of Ukraine: problems and prospects of development”, Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol.26, no. 1, pp. 56-60
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 May 2020)
3. Morgulets, O.B. (2012), “Management in the field of services”, Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
4. ITU (2015), “Measuring the information society. Report for 2015”, available at: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx (Accessed 15 May 2020).
5. ITU (2015), “ICT development index 2017”, available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/ (Accessed 15 May 2020)
6. Simakhova, A.A. (2018), “Social prospects for the development of science and digital economy in Ukraine”, Social economy, vol. 56, pp.216-221
7. Ukrayinsʹkyy instytut maybutnʹoho (2020), "Ukraine 2030E - a country with a developed digital economy.", available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 15 May 2020).
8. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), “Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries”, Regional economy, vol. 2 (72), pp.84-95.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 11994

Відомості про авторів

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0002-7025-9857


І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


О. С. Іртищев

магістр, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

O. Irtyshchev

Mаstеr's dеgrее, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0001-5829-2112


А. В. Гарагуля

магістр, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

A. Harahulia

Mаstеr's dеgrее, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0001-5829-2112


Р. В. Ставцов

магістр, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

R. Stavtsov

Mаstеr's dеgrее, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0003-3650-6532

Як цитувати статтю

Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Іртищев О. С., Гарагуля А. В., Ставцов Р. В. Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.18

Irtyshcheva, I., Kramarenko, I., Irtyshchev, O., Harahulia, A. and Stavtsov, R. (2020), “Digital economy in Ukraine: challenges of today and tasks of management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.