EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
В. В. Бобиль, С. С. Дехтяр

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.20

УДК: 330.101-049.5

В. В. Бобиль, С. С. Дехтяр

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено та проаналізовано сучасні причини трансформації економічної безпеки промислових підприємств в умовах фінансової нестабільності. Визначено і проаналізовано основні зовнішні та внутрішні ризики та кризові явища, які мають вплив на економічну безпеку промислового підприємства. Розглянуто проблематику сучасних наукових поглядів та концепцій у сфері економічної безпеки. Логічно обґрунтовано важливе значення і необхідність впровадження систем забезпечення економічної безпеки промислових підприємств та визначено актуальним необхідність взаємної підтримки держави, бізнесу та наукової спільноти у цій сфері. На підставі проведеного аналізу наголошено на пріоритетності забезпечення стабільного функціонування промислових підприємств на мікрорівні, що забезпечить основи для росту макроекономіки. Визначено необхідним впровадження системи параметрів випереджального (прогнозного) оцінювання стану як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства. Аргументовано практична необхідність у створенні механізмів економічної безпеки промислових підприємств у нестабільних економічних умовах. Запропоновано створення симбіозу законодавчих ініціатив, практичних навиків та теоретичних знань в сфері досліджування питань економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека; фінансова нестабільність; криза; трансформація; розвиток; прибуток.

Література

1. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2017. № 2 Н.Е. Аванесова. Д.е.н, доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури, професор кафедри фінансів та кредиту.
2. Святослав Денисенко, Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна»; https://dt.ua/macrolevel/virusniy-udar-po-globalizaciyi-340009_.html
3. Романчик Т. В. Деякі аспекти економічної безпеки промислових підприємств, конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації».
4. https://dt.ua/finances/rozumniy-karantin-344400_.html
5. ru.wikipedia.org/wiki/Общегосударственная_автоматизированная_система_учёта
6. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія. / О. М. Ляшенко. – 2-ге вид., переробл. – К. : НІСД, 2015. – 348.
7. Консенсус – прогноз експертів. https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz
8. Олейников Е.А. Економічна і національна безпека: [підручник для вузів] / Е. А. Олейников. – К.: Іспит, 2005. – 768 с.
9. Корієнко А.В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: автореф. дис. канд.. екон. наук.: 08.06.01 / А. В. Корієнко; Київський національний економічний університет. – К., 2000. – 19 с.
10. Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия, Д. Ковалев, Т. Сухорукова, Экономика Украины. – 1998. – № 10. – С. 48-52.
11. Олейников Е.А. Економічна і національна безпека: [підручник для вузів] / Е. А. Олейников. – К.: Іспит, 2005. – 768 с.
12. Бендиков М.А. Совершенстование диагностики финансового состояния предприятия промышленного предприятия / М.А. Бендиков, Е.В. Джамай // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 5. – С. 80-95.
13. Дубецька С.П. Економічна безпека підприємств України // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Збірник матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17 травня 2001 р. – К.: Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2003. – С.146-172.
14. Капустин Н. П. Экономическая безопасность отрасли и фирмы / Н.П. Капустин // Бизнес-информ. – 1999. – № 11-12. – С. 45-47.
15. Раздина Е.В. Экономическая безопасность (сущность и тенденции развития): дис. канд. экон. наук: 08.00.01 / Е. В. Раздина. – М., 1998. – 164 с.
16. Барановський О.І. / Фінансова безпека / Фенікс 1999 – 338 стр.
17. Економіка підприємства: [підручник] за ред. С.Ф. Покропивного. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
18. Н. В. Архірейська Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії «Економічна безпека», журнал Ефективна економіка № 8, 2013.
19. Тамбовцев В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы / В. Л. Тамбовцев // Вестник МГУ: Сер. 6. Экономика. - 1995. - № 3. - С. 3 – 14.
20. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / І.П. Отенко, Г.А. Іващенко, Д.К. Воронков. Х.: ХНЕУ, 2012. 256 с.
21. Економіка підприємства: [підручник] [Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П та інші]; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
22. Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій та забезпечення : колективна монографія за ред. д.е.н., доц. Вівчар О. І. Варналій З.С. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 395.

V. Bobyl, S. Dehtyar

TRANSFORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

Summary

The article investigates and analyzes the current reasons for the transformation of economic security of industrial enterprises in conditions of financial instability. The main external and internal risks and crisis phenomena that affect the economic security of an industrial enterprise are identified and analyzed. The problems of modern scientific views and concepts in the field of economic security are considered. The importance and necessity of introduction of systems of maintenance of economic safety of the industrial enterprises are logically substantiated and the necessity of mutual support of the state, business and scientific community in this sphere is defined as actual. Based on the analysis, the priority is emphasized to ensure the stable functioning of industrial enterprises at the micro level, which will provide the basis for macroeconomic growth. It is determined necessary to introduce a system of parameters of advanced (forecast) assessment of the state of both external and internal environment of the enterprise. The practical necessity in creation of mechanisms of economic safety of the industrial enterprises in unstable economic conditions is argued. The creation of a symbiosis of legislative initiatives, practical skills and theoretical knowledge in the field of economic security research is proposed. This study is an attempt to understand the impact of current economic changes and challenges on scientific and theoretical views on the category of economic security. What is the meaning of this category in the new economic realities and what transformations in the algorithms of economic security must be implemented to achieve the desired results. it is justified that the management of industrial enterprises is obliged to monitor the forecasted situations in order to obtain additional data for their own assessment of the existing risks to the enterprise. an analysis of the process of ensuring the stable functioning of industrial enterprises at the micro level and their impact on macroeconomic indicators. Against the background of the lack of accurate and truthful data, companies can not only create a concept of economic security but also simply plan their activities for the next quarter. The category of economic security is transformed from strategic to tactical.

Keywords: economic security; financial instability; crisis; transformation; development; profit.

References

1. Avanesova, N.E. (2017), Suchasnyj stan naukovykh doslidzhen' ta tekhnolohij v promyslovosti [The current state of research and technology in industry], Kharkivs'kyj natsional'nyj universytet budivnytstva ta arkhitektury, profesor kafedry finansiv ta kredytu, Kharkiv, Ukraine.
2. Denysenko, S. (2020), “Viral blow” to globalization”, available at: https://dt.ua/macrolevel/virusniy-udar-po-globalizaciyi-340009_.html (Accessed 14 July 2020).
3. Romanchyk, T.V. (2017), “Some aspects of economic security of industrial enterprises”, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32520/1/Romanchyk_Ekonomichna_bezpeka_pidpryiemstva_2017.pdf (Accessed 14 July 2020).
4. Samaeva, Yu. (2020), “How to resist the virus without leaving the production”, available at: https://dt.ua/finances/rozumniy-karantin-344400_.html (Accessed 14 July 2020).
5. wikipedia (2020), “National automated accounting system”, available at: ru.wikipedia.org/wiki/Общегосударственная_автоматизированная_система_учёта (Accessed 14 July 2020).
6. Liashenko, O.M. (2015), Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Conceptualization of economic security management of the enterprise], NISD, Kyiv, Ukraine.
7. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “Consensus - experts' forecast”, available at: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz (Accessed 14 July 2020).
8. Oleinykov, E.A. (2005), Ekonomichna i natsionalna bezpeka [Economic and national security], Ispyt, Kyiv, Ukraine.
9. Koriienko, A.V. (2000), "The mechanism of achievement and maintenance of economic security of the enterprise", Ph.D. Thesis, 08.06.01, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, Kyiv, Ukraine.
10. Kovalev, D. and Suhorukova, T. (1998), "Economic security of the enterprise", Jekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 48-52.
11. Oleinykov, E.A. (2005), Ekonomichna i natsionalna bezpeka [Economic and national security], Ispyt, Kyiv, Ukraine.
12. Bendikov, M.A. and Dzhamaj, E.V. (2001), "Improving the diagnosis of the financial condition of an enterprise of an industrial enterprise", Menedzhment v Rossii i za rubezhom, vol. 5, pp. 80-95.
13. Dubetska, S.P. (2001), "Economic Security of Ukrainian Enterprises", Zbirnyk materialiv nauk.-prakt. konf. Nederzhavna systema bezpeky pidpryiemnytstva yak subiekt natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Collection of Materials Conf. Non-State Security System for Entrepreneurship as a Subject of National Security of Ukraine], 2001], Vyd-vo Yevropeiskoho universytetu finansiv, informatsiinykh system, menedzhmentu i biznesu, Kyiv, Ukraine, May 16-17, pp.146-172.
14. Kapustin, N.P. (1999), "Economic security of the industry and the company", Biznes-inform, vol. 11-12, pp. 45-47.
15. Razdina, E.V. (1998), "Economic security (essence and development trends)", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.01, Moscow, Russia, P.164.
16. Baranovskyi, O.I. (1999), Finansova bezpeka [Financial Security], Feniks, Kyiv, Ukraine.
17. Pokropyvnyi, S.F. (2001), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
18. Arkhireiska, N.V. (2013), "Research system approaches to evaluation category “Economic security”", Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2235 (Accessed 14 July 2020).
19. Tambovcev, V.L. (1995), "Economic security of economic systems: structure, problems", Vestnik MGU: Ser. 6. Jekonomika, vol. 3, pp. 3-14.
20. Otenko, I.P. Ivashchenko, H.A. and Voronkov, D.K. (2012), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk [Economic security of the enterprise: a textbook], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
21. Hreshchak, M.H. Kolot, V.M., Nalyvaiko, A.P and others (2001), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
22. Vivchar, O.I. and Varnalij, Z.S. (2019), Ekonomichna bezpeka ta finansovi rozsliduvannia: kontsepty, prahmatyka, instrumentarij ta zabezpechennia [Economic security and financial investigations: concepts, pragmatics, tools and support], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 2726

Відомості про авторів

В. В. Бобиль

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Accounting and Taxation Department of the Dnipro National University of Railway Transport named after V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-7306-3905


С. С. Дехтяр

аспірант, Дніпровський національний університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

S. Dehtyar

Postgraduate student, Dnipro National University of Railway Transport named after V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-5513-3367

Як цитувати статтю

Бобиль В. В., Дехтяр С. С. Трансформація економічної безпеки промислових підприємств в умовах фінансової нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8076 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.20

Bobyl, V. and Dehtyar, S. (2020), “Transformation of economic security of industrial enterprises in conditions of financial instability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8076 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.