EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ НАРОЩЕННЯ EКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Н. О. Ривак

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.51

УДК: 339.5

Н. О. Ривак

ШЛЯХИ НАРОЩЕННЯ EКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Анотація

Експорт відіграє важливу роль в економіці України, впливаючи на рівень економічного зростання, зайнятості та платіжний баланс. Успішна експортна стратегія є важливою складовою конкурентоспроможності нашої держави у 21 столітті та запорукою зростання робочих місць. Саме тому уряд України спрямовує свої зусилля на розвиток і втілення в життя стратегій та практик нарощення експорту, таких як функціонування ефективних механізмів відшкодування податків і зборів експортерам, зростання можливостей кредитування, спрощення регулятивного механізму, покращення співпраці між економічними гравцями, поєднання коротко- і довгострокової політики стимулювання експорту. Водночас, українським експортерам важливо розуміти і впроваджувати механізми та інструменти нарощення експорту на рівні мікроекономіки, такі як: активне використання провідних інтернет-ресурсів для пошуку ділових партнерів; вивчення і аналіз критеріїв, які широко використовуються у світі для оцінки експортерів і вибору потенційних партнерів; активна участь у виставковій діяльності, зокрема у торгових виставках в країнах, куди планується експорт; аналіз ризиків при укладанні угод з агентами; розвиток продаж через онлайн платформи, що стало особливо актуальним у період пандемії Covid-19; здобуття сертифікатів якості; активізація співпраці з посольствами і торгово-промисловими палатами при виході на зовнішні ринки; участь у державних тендерах іноземних країн та інші.

Ключові слова: експортний потенціал; експорт товарів та послуг; стратегії нарощення експорту; економічне зростання; торговий патент; торгова марка.

Література

1. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Developing economies in international trade. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://sdgpulse.unctad.org/developing-economies-in-international-trade/ (дата звернення: 22.06.2020).
2. Belloc M., Di Maio M. (2013), “Successful strategies to help developing countries boost exports” // International Growth Center Working Paper, available at URL: https://www.theigc.org/blog/successful-strategies-to-help-developing-countries-boost-exports/ (Accessed 22 June 2020).
3. Офіційний сайт Офісу з просування експорту України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://epo.org.ua/ (дата звернення: 22.06.2020).
4. Belloc M., Di Maio M. (2011), “Survey of the literature on successful strategies and practices for export promotion by developing countries” // International Growth Center Working Paper, available at URL: https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2011/06/Belloc-Di-Maio-2011-Working-Paper.pdf (Accessed 22 June 2020).
5. Ривак Н.О. (2020), “Можливості та перешкоди для малого і середнього бізнесу у виході на світові ринки торгівлі” // Стратегії та інновації: Актуальні управлінські практики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 168-170 с.
6. Ривак Н.О. (2020), “Шляхи нарощення експортного потенціалу країн, що розвиваються” //Актуальні питання сучасної науки: зб. наук. праць ІІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» . – 46-52 с.
7. Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля: навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с.

N. Ryvak

WAYS TO INCREASE THE EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE

Summary

Export plays an important role in Ukraine's economy, influencing the level of economic growth, employment and balance of payments. A successful export strategy is an important component of our country's competitiveness in the 21st century and a guarantee of jobs growth. That is why the Government of Ukraine focuses its efforts on strategies and practices to increase exports, such as effective mechanisms for reimbursing taxes and fees to exporters, increasing lending opportunities, simplifying the regulatory mechanism, improving cooperation between economic players, combining short- and long-term export promotion policies. The economic crisis caused by the recent Covid-19 epidemic, the confrontation of the world's leading countries in global trade, and the decentralization of world trade open up opportunities for Ukraine to increase trade relations with new countries, not just permanent partners.
The upward trend over the last ten years has been in favor of developing countries, including Ukraine. The flexibility, mobility and lower costs that these countries can afford have a competitive advantage to increase export potential and international expansion. This article considers a comprehensive approach to building export potential at the macroeconomic and microeconomic levels, takes into account the main risks in the financial planning of Ukrainian exporters and offers a number of practical recommendations for export growth.It is important for Ukrainian exporters to understand and implement mechanisms and tools to increase exports at the microeconomic level, such as: active use of leading Internet resources to find business partners; study and analysis of criteria that are widely used in the world to evaluate exporters and select potential partners; participation in exhibition activities, in particular trade fairs of countries where export is planned; risk analysis in concluding agreements with agents; development of sales through online platforms, which became especially relevant during the Covid-19 pandemic; obtaining quality certificates; intensification of cooperation with embassies and chambers of commerce and industry while entering the foreign markets; participation in government tenders of foreign countries etc.

Keywords: export potential; export of goods and services; export growth strategies; economic growth; trade patent; trademark.

References

1. The official site of United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD (2019), “Developing economies in international trade”, available at: https://sdgpulse.unctad.org/developing-economies-in-international-trade/ (Accessed 22 June 2020).
2. Belloc, M. and Di Maio, M. (2013), “Successful strategies to help developing countries boost exports”, International Growth Center Working Paper, available at: https://www.theigc.org/blog/successful-strategies-to-help-developing-countries-boost-exports/ (Accessed 22 June 2020).
3. The official site of Export Promotion Office of Ukraine (2020), available at: https://epo.org.ua/ (Accessed 22 June 2020).
4. Belloc, M. and Di Maio, M. (2011), “Survey of the literature on successful strategies and practices for export promotion by developing countries”, International Growth Center Working Paper, available at: https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2011/06/Belloc-Di-Maio-2011-Working-Paper.pdf (Accessed 22 June 2020).
5. Ryvak, N. (2020), “Opportunities And Barriers for Small And Medium-sized Businesses to Enter World Trade Markets”, Strategiji ta innovatsiji: Actualni upravlinski praktyky: materialy V Mizhnarodnojj ekonomichnoji konferentsii [Strategies and Innovations: Current Management Practices: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference], Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rig, Ukraine, pp. 168-170.
6. Ryvak, N. (2020), “ Ways to Increase the Export Potential of Developing Countries ”, Aktualni pytannja suchasnoji nauky: zb. naukovykh prats ІІІ vseukrajinskoji naukovo-praktychnoji internet-konferentsiji [Current Issues of Modern Science: Coll. Science. Proceedings of the III All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference], A Separate Division of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine "Berezhany Agrotechnical College", Berezhany, Ukraine, pp. 46-52.
7. Kozak, Y.G. (2015), Mizhnarodna torgivlya: navchalnyi posibnyk [International Trade: Textbook], 5th ed., Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 2600

Відомості про авторів

Н. О. Ривак

к. е. н., молодший науковий співробітник,Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України

N. Ryvak

PhD in Economics, Junior Research Fellow,Institute of Regional Reasearch named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6717-5265

Як цитувати статтю

Ривак Н. О. Шляхи нарощення eкспортного потенціалу України. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8078 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.51

Ryvak, N. (2020), “Ways to increase the export potential of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8078 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.