EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Юшкевич

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.70

УДК: 658: 330.34

О. О. Юшкевич

ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті проаналізовано та узагальнено категоріальний апарат щодо сутнісного та змістовного наповнення поняття економіко-екологічний механізм забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Виявлено специфічні особливості економічного механізму забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств за формами прояву та з урахуванням взаємозв'язку і залежності умов розвитку від екологічного фактора. Теоретичні дослідження в сфері екологічного регулювання дозволили сформулювати ряд критеріїв, яким повинен задовольняти механізм забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, а саме: ефективність витрат; соціально справедливий розподіл витрат; адміністративне впровадження; інституційна відповідність; доцільність поєднання двох типологічно різних методів екологічного регулювання. Запропоновано застосування терміну «економіко-екологічна взаємодія», оскільки провідним є економічний елемент, а визначальним – екологічний. Через економіку сільськогосподарське підприємство мінімізує забруднення продукції та прямо впливає на екологічні процеси пов’язані з виробництвом, споживанням та безпекою праці. Це визначило назву запропонованого механізму – економіко-екологічний.

Ключові слова: економіко-екологічна взаємодія; економіко-екологічний механізм; розвиток сільськогосподарського підприємства.

Література

1. Гулько О.Р. Дефініція поняття «економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського земле використання» / О.Р. Гулько // Економiка та держава. –2014. – № 4. – С. 80 – 84.
2. Давидюк Ю.В. Механізм еколого-економічного регулювання діяльності суб‘єктів природокористування промислового виробництва : Автореф. дис. - канд. екон. наук: спец. 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Рівне: національний університет водного господарства та природокористування, 2008. – 20 с.
3. David M. Driesen. Alternatives to Regulation?: Market Mechanisms and the Environment .In Oxford handbook on regulation Syracuse University. College of Law, 2009 [Electronic resource]. – Access mode: https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=lawpub
4. Економічний словник [Текст] : словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. - К. : Кондор, 2006. - 356 с.
5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська »; / С.М. Ілляшенко – Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.
6. Коваль Я.В. Реформування економічного механізму в сфері використання і відтворення лісових ресурсів / Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко, І.А. Євтушенко // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент»: Спец. Випуск «Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції». – 2001. – №2. – С.179-183.
7. Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: [монографія] / Ю.Я. Лузан.– К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 480 с.
8. Мишенин Е. Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природопользованием / Е. Мишенин // Экономист. – 2012. - № 3. – С. 59 - 64.
9. Мочерний С.В. Економічний словник / С.В.Мочерний, О.А. Устенко., С.І.Юрій: У 2. Т1 / За ред.. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.
10. Никитина З.В. Формирование системы управления экологическим сельскохозяйственным производством / З.В. Никитина, О.Н. Талалуева // Известия Великолукской ГСХА. – 2013. - №1. – С. 42 - 47.
11. Оборонько Д. Теоретичні засади регулювання економічної діяльності підприємств / Д. Оборонько // Культура народов Причерноморья. – 2009. – №163. – С. 21-25.
12. Сачинська Л. В. Застосування сучасних підходів у розробленні механізму управління логістичною спроможністю / Л. В. Сачинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 690 : Логістика. – С. 128-133.
13. Український Радянський енциклопедичний словник у трьох томах. – К.: Київська книжкова фабрика по пресі при Раді Міністрів УРСР. – 1967. – 856 с. - с.482
14. Харіна О.О. Суть поняття «екологічне регулювання» / О.О. Харіна // Науковий журнал «Економічний часопис – XXI». – 2011. – № 7-8 (1) – С. 33 – 36.
15. Черников Д.А. Экономическая система и ее структура. Макроэкономическая теория. – Российский экономический журнал. – 1993. - №1. – С. 89 - 100.
16. Юшкевич О.О. Економіко-екологічний механізм та його роль в регулюванні розвитку сільськогосподарських підприємств. / О.О. Юшкевич // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 27, том 3 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – С. 161 – 167.

O. Yushkevych

THE CONCEPT OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes and summarizes the categorical apparatus for the essential and substantive content of the concept of economic and ecological mechanism for ensuring the development of agricultural enterprises. The specific features of the economic mechanism of ensuring the development of agricultural enterprises are defined according to the forms of manifestation and taking into account the relationship and dependence of development conditions on the ecological factor. It is established that the exclusive role in the mechanism of ensuring the development of agricultural enterprises belongs to the economic component, because it involves the efficient allocation and use of limited resources.
The following types of regulation in ensuring development are characteristic for agricultural enterprises: self-preservation – provides a fundamental possibility of further functioning with the old integrity; self-development – guarantees the preservation of the system in the future, because through innovation the ability to change the nature of integrity, goals and methods of exchange with the external environment is gained. Theoretical researches in the sphere of ecological regulation have made it possible to formulate a number of criteria that must be met by the mechanism for ensuring the development of agricultural enterprises, namely: cost efficiency; socially fair distribution of costs; administrative implementation; institutional compliance; expediency of combining two typologically different methods of ecological regulation. It is proposed to use the term “economic and ecological interaction”, because the economic element is the leading, through the economy the agricultural enterprise minimizes products pollution and directly affects the ecological processes associated with production, consumption and safety, and ecological is the determining element. This defined the name of the proposed mechanism – economic and ecological.

Keywords: economic and ecological interaction; economic and ecological mechanism; development; agricultural enterprise.

References

1. Hul'ko, O.R. (2014), “Definition of the concept “economic and environmental mechanism of efficient agricultural land use”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 80 – 84.
2. Davydiuk, Yu.V. (2008), “The mechanism of ecological and economic regulation of the activities of nature management entities of industrial production”, Ph.D. Thesis, Economy, Public Administration, Natsional'nyj universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, Rivne, Ukraine.
3. Driesen, D. M. (2009), “Alternatives to Regulation?: Market Mechanisms and the Environment”, Oxford handbook on regulation Syracuse University. College of Law, available at: https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=lawpub (Accessed 10 June 2019).
4. Osovs'ka, H.V. Yushkevych, O.O. and Zavads'kyj, J.S. (2006), Ekonomichnyj slovnyk [Economic dictionary], Kondor, Kyiv, Ukraine.
5. Illiashenko, S.M. (2005), Upravlinnia innovatsijnym rozvytkom [Management of innovative development], 2-d ed., VTD «Universytets'ka »; Vydavnychyj dim «Kniahynia Ol'ha», Sumy, Ukraine .
6. Koval', Ya.V. Antonenko, I.Ya. and Yevtushenko, I.A. (2001), “Reforming the economic mechanism in the field of use and reproduction of forest resources”, Ekonomichni problemy vyrobnytstva ta spozhyvannia ekolohichno chystoi produktsii, vol. 2, pp. 179-183.
7. Luzan, Yu.Ya. (2010), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm zabezpechennia rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainy [Organizational and economic mechanism for ensuring the development of agro-industrial production of Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
8. Myshenyn, E. (2012), “Conceptual foundations for the formation of an environmentally oriented mechanism for environmental management”, Ekonomyst, vol. 3, pp. 59 - 64.
9. Mochernyj, S.V. Ustenko, O.A. and Yurij, S.I. (2005), Ekonomichnyj slovnyk [Economic dictionary], vol.1, Svit, L'viv, Ukraine.
10. Nykytyna, Z.V. and Talalueva, O.N. (2013), “Formation of a management system for ecological agricultural production”, Yzvestyia Velykolukskoj HSKhA, vol. 1, pp. 42 - 47.
11. Oboron'ko, D. (2009), “Theoretical principles of regulating the economic activity of enterprises”, Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 163, pp. 21-25.
12. Sachyns'ka, L. V. (2010), “Application of modern approaches in the development of the logistics capacity management mechanism”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Lohistyka, vol. 690, pp.128-133.
13. Rada Ministriv URSR (1967), Ukrains'kyj Radians'kyj entsyklopedychnyj slovnyk u tr'okh tomakh [Ukrainian Soviet encyclopedic dictionary in three volumes], Kyivs'ka knyzhkova fabryka po presi pry Radi Ministriv URSR, Kyiv, Ukraine.
14. Kharina, O.O. (2011), “The essence of the concept of "environmental regulation”, Naukovyj zhurnal «Ekonomichnyj chasopys – XXI», vol. 7-8 (1), pp. 33 – 36.
15. Chernykov, D.A. (1993), “The economic system and its structure. Macroeconomic theory”, Rossyjskyj ekonomycheskyj zhurnal, vol. 1, pp. 89 - 100.
16. Yushkevych, O.O. (2012), “Economic and ecological mechanism and its role in regulating the development of agricultural enterprises”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats', vol. 27, no. 3, рр. 161 – 167.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 332

Відомості про авторів

О. О. Юшкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і підприємництва, Державний університет «Житомирська політехніка»

O. Yushkevych

PhD in Economics, Associate Professor Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-6906-5799

Як цитувати статтю

Юшкевич О. О. Поняття економіко-екологічний механізм розвитку сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8082 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.70

Yushkevych, O. (2019), “The concept of economic and ecological mechanism of agricultural enterprises development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8082 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.