EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
М. А. Кузнєцова, Ю. І. Гуйгова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.50

УДК: 336.7.

М. А. Кузнєцова, Ю. І. Гуйгова

РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування та використання в банківському секторі сучасних інновацій, які базуються на використанні Інтернету. Автори визначають, що актуальні економічні перетворення, які спостерігаються сьогодні як на світовому рівні, так і на рівні національної економіки, відбивають процес зміни технологічних укладів. Формування нового, п’ятого технологічного укладу передбачає інформатизацію суспільства, використання інформаційних інновацій в усіх сферах життєдіяльності людей. Саме інновації стають запорукою сталого економічного розвитку, передумовою становлення інформаційної економіки.
В даній статті розглянуто особливості розвитку інноваційної діяльності в банківському секторі у світі, а також стан розвитку банківських інновації та в Україні. Головна роль інноваційного розвитку банків на сучасному етапі є сприятливий вплив нововведень на діяльність банківського сектору, що спрямована на збільшення конкурентоспроможність банку, збільшення довіри клієнтів до банківських організацій, та підвищення ефективності діяльності. Зазначено основні теоретичні підходи щодо розуміння понять «інновація» та «банківська інновація». Визначені особливості та напрямки реалізації інноваційних технології в банківської діяльності, серед яких можна віднести: фінансову складову, технологічну складову, та організаційно-структурна. Були розглянуті основні інноваційні технології, які були запроваджені в банківській діяльності, серед яких: безконтактні платежі, ідентифікація за допомогою біометричних технології, технологія блокчейн, NFC- технологій, Інтернет – банкінг, технологія віртуальних банків, тощо. Визначені основні ризики, які виникають, при впровадженні нововведень. Виокремленні фактори, що обмежують процес запровадження інноваційних технології в банківську діяльність. Також у статті були зазначені основні проблеми запровадження банківських інновацій в Україні. Дані теоретичні питання, які були розглянуті у даній статті стосовно особливостей інноваційного розвитку банків, буде доцільно розглядати для подальшого аналізу розвитку банківської діяльності та підвищення ефективності їх діяльності.

Ключові слова: інновації; банківські інновації; інноваційні банківські технології; розвиток банків; банківська діяльність; інноваційний розвиток банків.

Література

1. Банківська система 2015: виклики та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ id=14741673.
2. Белоусов В.И. Технологические уклады и преодоление экономических кризисов [Електронний ресурс]/ Белоусов В.И., Белоусов А.В.─ Режим доступу: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=47065
3. Єгоричева С.Б. Банківські інновації: [навч. посіб.] / С.Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.
4. Інноваційні технології антикризового управління економічними системами: монографія / С.К.Рамазанов, Г.О. Надьон, Н. І. Кришталь, О.П. Степаненко, Л.А. Тимашова; Під ред. проф. С.К. Рамазанова. — Луганськ; К.: СНУ ім. В. Даля, 2009. — 584 с.
5. Карчева І.Я. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення ефективності інноваційної діяльності банків / І.Я. Карчева // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 343–347.
6. Львов Д.С. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП / Львов Д.С., Глазьев С.Ю. // Экономика и математические методы. — 1986. — № 5. — С. 793–804.
7. Райзберг Б.А.Современный экономический словарь /Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.
8. Розвиток інновацій у сучасній банківській сфері України / Н.М. Матвійчук, Н.Ю. Бурлачук, Ж.В. Гарбар // Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). – Ч. 2.
9. Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України / О.П. Степаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6 (132). – С. 5–13.
10. Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т.А. Васильєвої. — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. — 283 с.
11. Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. / Й. Шумпетер. — М.: Экономика, 1995. — 540 с.
12. Innowacyjne technologie zaradzania antykryzysowego: Monografia / S.K. Ramazanow, L.W. Levasheva, O.P. Stepanenko, L.A. Tymaszowa, J.J. Zakrewski; Podred. prof. S.K. Ramazanowa. – Warszawa; Lugansk; Кijow: ReznikovV.S., 2011. – 368 s.

М. Kuznietsova, Y. Huihova

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE BANKING SERVICES IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of the problem of formation and usage of modern innovations based on Internet experience in the banking sector. The authors mention that the actual economic transformations, which are being observed nowadays both at the global level and at the level of national economics, reflect the process of changing technological modes. The formation of the new fifth technological mode involves the informatization of society, the use of information innovations in all spheres of human life. It is innovation that is essential for sustainable economic development and is the prerequisite for the information economy establishment.
The article reviews the special aspects of the development of innovative activities in the banking sector in the world, as well as the state of the development of bank innovations in Ukraine. The main role of innovative development of banks at the present stage is the favourable effect of innovations on the banking sector, aimed at increasing the competitive ability of the bank, raise of clients’ confidence in banking companies and improving working efficiency. The main theoretical approaches to understanding the concepts of «innovation» and «banking innovation» are specified. The specifics and lines of innovative technologies realization in banking activity are defined, to which the following can be referred: the financial component, the technological component, the organizational and structural component. The main innovative technologies applied in banking activity are considered, among which are: contactless payments, identification by means of using biometric technology, blockchain technology, NFC technology, Internet banking, online banking technology, etc. The basis risks that may arise in the implementation of innovations are identified. The factors limiting the process of applying innovative technologies in banking activity are highlighted. The main problems of implementing bank innovations in Ukraine are mentioned in the article as well. These conceptual questions, considered above, as for the special aspects of innovative bank development, would be useful to review for the further analysis of the development of banking activity and the improvement of working efficiency.

Keywords: innovations; banking innovations; innovative banking technologies; development of banks; banking activity; innovative development of banks.

References

1. National Bank of Ukraine (2015), “Banking system 2015: challenges and prospects”, [Online], available at: http://www.bank.gov.ua/id=14741673 (Accessed 20 July 2020).
2. Belousov, V.Y. (2010), “Technological systems and overcoming economic crises”, [Online], available at: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=47065 (Accessed 20 July 2020).
3. Yehorycheva, S.B. (2010), Bankivs'kiinnovatsii [Banking innovations], Tsent uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Ramazanov, S.K. Nadon, H.O. Kryshtal, N. I. Stepanenko, O.P. and Tymashova, L.A. (2009), Innovatsijni tekhnolohii antykryzovoho upravlinnia ekonomichnymy systemamy: monohrafiia [Innovative technologies of anti-crisis management of economic systems: monograph], Ed. Prof. Ramazanova S.K., K.:SNU im. V. Dalia, Luhansk, Ukraine.
5. Karcheva, I.Ya. (2014), “Theoretical and practical aspects of ensuring the effectiveness of innovation activities of banks”, Biznes Inform, vol. 6, pp. 343–347.
6. Lvov, D.S. and Hlazev, S.Yu. (1986), “Theoretical and applied aspects of STP management”, Еkonomika I matematicheskie metody, vol. 5, pp. 793–804.
7. Raizberh, B.A. Lozovskyi, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (2006), Sovremennyj jekonomicheskij slovar' [Modern economic dictionary], 6th ed, INFRA-M, Moscow, Russia.
8. Matviichuk, N.M. Burlachuk, N.Yu. and Harbar, Zh.V. (2015), “Development of innovations in the modern banking sphere of Ukraine”, Molodyj vchenyj, vol. 5(20), no. 2.
9. Stepanenko, O.P. (2012), “Tendencies of innovative development of the banking system of Ukraine”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6 (132), pp. 5–13.
10. Yepifanov, A.O. Vasylieva, T.A. and Kozmenk S.M. (2012), [Risk management of banks: a monograph in 2 volumes. Vol. 1: Risk management of basic banking operations], DVNZ “UABS NBU” , Sumy, Ukraine.
11. Shumpeter, Y. (1995), Kapitalizm, Socializm i Demokratija, [Capitalism, Socialism and Democracy], Еkonomika, Moscow, Russia.
12. Ramazanov, S.K. Levashev, L.V. Stepanenko, O.P. Tymaszow, L.A., and Zakrewski, J.J. (2011), Innowacyjne technologie zaradzania antykryzysowego: Monografia [Innovative technologies of counteracting the crisis: Monografia], Warsaw, Luhansk, Kiev, Poland, Ukraine.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 2348

Відомості про авторів

М. А. Кузнєцова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та управління проектами,Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, м. Одеса

М. Kuznietsova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management Odessa National Academy of Communications named after А.S. Popova, Odessa

ORCID:

0000-0002-7055-7168


Ю. І. Гуйгова

студентка магістратури ННІ “Бізнесу та соціальних комунікації”,Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова, м. Одеса

Y. Huihova

Master's student at the Institute of “Business and Social Communications”, Odessa National Academy of Communications named after А.S. Popov, Odessa

ORCID:

0000-0001-8045-8975

Як цитувати статтю

Кузнєцова М. А., Гуйгова Ю. І. Розвиток та впровадження інноваційних банківських послуг в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8088 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.50

Kuznietsova, М. and Huihova, Y. (2020), “Development and implementation of innovative banking services in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8088 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.