EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
А. В. Буряк, В. В. Хорішок

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.51

УДК: 336.025:005

А. В. Буряк, В. В. Хорішок

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Анотація

У даній статті розглядаються проблеми визначення ефективності державного регулювання в монетарній та грошово-кредитній сферах. Досліджується система критеріїв і показників оцінки ефективності державного фінансового регулювання, а також розглядаються практичні аспекти застосування цієї системи. Визначено засади формування стратегії поведінки держави в умовах дестабілізації ринків, в особливості в кризовий та посткризовий період. Досліджено, що для отримання ефективного та рентабельного результату необхідно в розрахунках оцінки вивчити показники, що висвітлюють основні проблеми, що мотивують регуляторну політику, а також ті, що важливі для представників громадськості та уряду. Рекомендовано здійснювати подальші дії у певних сферах, щоб зменшити витрати, складність регуляторних заходів та зменшити небажані побічні ефекти. Також необхідно застосувати ту саму основу для оцінки відмінних результатів процесу, яких має на меті досягти регуляторна політика. Визначено основні принципи та постулати здійснення ефективної та дієвої політики щодо відновлення економічного стану. Досліджено, що згідно з практичними завданнями, існують чотири основні концептуальні способи створення показників, які дозволять як поєднувати, так і порівнювати результати різних регламентів:
− коефіцієнти економічної ефективності;
− співвідношення доходів та витрат;
− чисті прибутки;
− рентабельність державних інвестицій.
Рекомендовано в кризових та посткризових умовах вчасно зорієнтуватися та вибрати найбільш ефективну та результативну методику стабілізації фінансового сегменту та загального економічного рівня в цілому в регіоні чи країні. На прикладі Великобританії можна простежити розгортання ілюстративного сценарію при появі нестабільних подій, що можуть спричинити загальний занепад економічного сектору. На основі заданих кризових умов провадяться заходи для посилення фінансових умов, в особливості підтримки основних торгових партнерів, відновлення ділової активності, збільшення процесу імпорту\експорту при падінні ризикових цін на активи, виникненні внутрішніх шоків, скороченні значимих торгів

Ключові слова: державне регулювання; ефективність; оцінка; критерії оцінювання; фінансовий сектор.

Література

1. Bank of England, (2020), “Monetary Policy Report”, available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/monetary-policy-report/2020/may/monetary-policy-report-may-2020 (Accessed 24 July 2020).
2. Federal Ministry of Finanse. Ten years after the financial crisis: have regulatory reforms made the financial sector more resilient to crisis, 2019. Режим доступу: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Financial_markets/Articles/2019-04-15-ten-years-financial-crisis.html.
3. Financial Sector Assessment: A Handbook. Evaluating Financial Sector Supervision: Banking, Insurance, and Securities Markets, 2005. Режим доступу: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/pdf/ch05.pdf
4. Julia Black, Stephane Jacobzone. Tools for Regulatory Quality and Financial Sector Regulation, 2009. Режим доступу: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/218772641848.pdf?expires=1595185357&id=id&accname=guest&checksum=F3115B67C30AA18D54A470C541691360
5. OECD. Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, 2012. Режим доступу: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf

A. Buriak, V. Khorishok

APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF THE FINANCIAL SECTOR

Summary

This article considers the problems of determining the effectiveness of state regulation in the monetary and monetary spheres. The system of criteria and indicators for assessing the effectiveness of public financial regulation is studied, as well as the practical aspects of the application of this system are considered. The principles of forming the strategy of state behavior in the conditions of market destabilization, especially in the crisis and post-crisis period, are determined. It is investigated that in order to obtain an effective and cost-effective result, it is necessary to study in the evaluation calculations the indicators that highlight the main problems that motivate regulatory policy, as well as those that are important for the public and government. It is recommended that further action be taken in certain areas to reduce costs, the complexity of regulatory measures and reduce unwanted side effects. It is also necessary to use the same framework to assess the excellent results of the process that regulatory policy aims to achieve. The basic principles and postulates of implementation of effective and efficient policy on economic recovery are defined. It is investigated that according to practical tasks, there are four basic conceptual ways of creation of indicators which will allow both to combine, and to compare results of various regulations:
- coefficients of economic efficiency;
- the ratio of income and expenses;
- net income;
- return on public investment.
It is recommended in crisis and post-crisis conditions to orient in time and choose the most effective and efficient method of stabilizing the financial segment and the general economic level in general in the region or country. The example of the United Kingdom can be traced to the development of an illustrative scenario in the event of unstable events that could lead to a general decline of the economic sector. Based on the given crisis conditions, measures are taken to strengthen financial conditions, in particular to support major trading partners, resume business activity, increase the import / export process in the event of falling risky asset prices, internal shocks, and reduce significant trades.

Keywords: state regulation; efficiency; evaluation; evaluation criteria; financial sector.

References

1. Bank of England, (2020), “Monetary Policy Report”, available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/monetary-policy-report/2020/may/monetary-policy-report-may-2020 (Accessed 24 July 2020).
2. Federal Ministry of Finanse (2019), “Ten years after the financial crisis: have regulatory reforms made the financial sector more resilient to crisis”, available at: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Financial_markets/Articles/2019-04-15-ten-years-financial-crisis.html (Accessed 24 July 2020).
3. Financial Sector Assessment: A Handbook (2005), “Evaluating Financial Sector Supervision: Banking, Insurance, and Securities Markets”, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/pdf/ch05.pdf (Accessed 22 July 2020).
4. Julia Black, Stephane Jacobzone (2009), “Tools for Regulatory Quality and Financial Sector Regulation”, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/218772641848.pdf?expires=1595185357&id=id&accname=guest&checksum=F3115B67C30AA18D54A470C541691360 (Accessed 22 July 2020).
5. OECD, (2012), “Evaluating the impact of regulation and regulatory policy”, available at: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf (Accessed 24 July 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 2238

Відомості про авторів

А. В. Буряк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", Сумський державний університет

A. Buriak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance of the Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State University

ORCID:

0000-0003-2954-483X


В. В. Хорішок

студентка, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", Сумський державний університет

V. Khorishok

student of the Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State University

ORCID:

0000-0001-5564-1428

Як цитувати статтю

Буряк А. В., Хорішок В. В. Підходи до оцінювання ефективності та результативності державного регулювання фінансового сектору. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8089 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.51

Buriak, A. and Khorishok, V. (2020), “Approaches to evaluating the effectiveness and efficiency of state regulation of the financial sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8089 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.