EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ
В. В. Коваленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.6

УДК: 336.71:519.866

В. В. Коваленко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ

Анотація

В статті досліджено сучасні підходи до діагностики фінансового стану банків. Доведено, що ефективне функціонування банківської системи – необхідна умова розвитку ринкових відносин в Україні, що об’єктивно визначає головну роль центрального банку стосовно регулювання банківської діяльності. Визначено, що фінансовий стан банків характеризує їх здатність забезпечувати необхідними інвестиційними вливаннями для розвитку економіки України. Проаналізовано методи діагностики фінансового стану. Систематизовано науково-методичні підходи до оцінювання фінансового стану банків. Проведено аналіз основних показників, які характеризують сучасний фінансовий стан банків. Розглянуто загальні підходи до проведення оцінки банків за методологією «Процес наглядових оцінок та перевірок SREP». Запропоновано основні напрями, виконання яких надасть можливість забезпечити стійкий фінансовий стан банків.

Ключові слова: банки; фінансовий стан; діагностика; індикатори; банківський нагляд; прибуток.

Література

1. Коваленко В. В. Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України. Економічний форум. 2015. №2. С. 286-295.
2. Самородов Б.В. Діагностика фінансового стану банків на основі аналізу їхньої надійності. Вісник Університету банківської справи. 2015. № 1 (22). С. 107-115.
3. Лисенок О.В. Інтегральна рейтингова модель оцінки фінансового стану банків. Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2286 (дата звернення 05.08.2020).
4. Лобачева І.Ф. Діагностика фінансового стану банківських установ в сучасних умовах. Інноваційна економіка.2015. №3 (58). С. 223-227.
5. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 6(74). С.83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59.
6. Болдирєв О.О. Оцінка використовуваних методів діагнотики в системі механізмів управління попередження кризових ситуацій в банках. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=870 (дата звернення 05.08.2020).
7. Погореленко Н.П., Лютий М.М. Діагностика умов функціонування банківської системи України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип.33. С. 198-204. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-39.
8. Васильєва Т., Лєонов С., Афанасьєва О. діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатору кризи. Вісник Національного банку України. 2013. №11. С. 62-68.
9. Примостка Л.О. Вплив кризи на фінансовий стан банків. Фінанси, облік і аудит. 2010. № 16. С. 138-146.
10. Коваленко В.В., Чопікова Є.В. Місце діагностики в системі антикризового управління банками. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 362-366.
11. Коваленко В.В., Сергєєва О.С. Стейкхолдери та їх вплив на розвиток банківського бізнесу. Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2. Вип. 2020. С. 75-85. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-8.
12. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (дата звернення 19.08.2020).
13. Рейтинг банків України 2020. Creditano. URL: https://creditano.com/korysne/rejting-bankiv-ukrainy (дата звернення 19.08.2020).
14. Top 1000 World Banks ranking (2019). The Banker. Global Financial Intelligence Since. URL: http://www.thebanker.com/Top-1000. (дата звернення 19.08.2020).
15. Здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду – новий вектор розвитку. Національний банк України. Департамент банківського нагляду м. Київ, травень 2019 р. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=95546872 (дата звернення 19.08.2020).

V. Kovalenko

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DIAGNOSIS OF FINANCIAL STATUS OF BANKS

Summary

The article examines modern approaches to diagnosing the financial condition of banks. It is proved that the effective functioning of the banking system is a necessary condition for the development of market relations in Ukraine, which objectively determines the main role of the central bank in regulating banking activities. It is determined that the financial condition of banks characterizes their ability to provide the necessary investment infusions for the development of Ukraine's economy. Methods of diagnostics of financial condition are analyzed, namely: discriminant analysis, models of classification trees, models of rating estimation, models of warning indicators of crisis of financial condition, diagnostic matrices of financial balance, cluster analysis, graphic method. The article analyzes the main quantitative and qualitative indicators that characterize the current financial condition of banks. The purpose of diagnostics of financial condition as establishment of a condition and revealing of problem situations of banking system and development of a complex of the measures directed on their decision is defined. Scientific and methodological approaches to assessing the financial condition of banks are systematized. The general approaches to the assessment of banks according to the SREP methodology are considered. This methodology has four elements: analysis and evaluation of the business model; assessment of the level of organization of corporate governance and internal control; capital adequacy and liquidity adequacy. The main directions are proposed, the implementation of which will provide an opportunity to ensure a stable financial condition of banks. These areas need to be structured according to the problems faced by the banking system, namely: addressing the quality of assets and capitalization of the banking system; stimulating structural changes in the banking system; resolution of structural imbalances in banks' balance sheets in order to stimulate sustainable development of the banking system; development of corporate governance in banks; development of financial markets and banking infrastructure; institutional transformation of the National Bank of Ukraine.

Keywords: anks; financial condition; diagnostics; indicators; banking supervision; profit.

References

1. Kovalenko, V.V. (2015),“Transformational directions of development of the banking system of Ukraine”, Ekonomichnyy forum, no.2, pp. 286-295.
2. Samorodov, B.V. (2015), “Diagnosis of the financial condition of banks based on the analysis of their reliability”, Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy, vol. 1, no. 22, pp. 107-115.
3. Lysenok, O.V. (2011), “Integrated rating model for assessing the financial condition of banks”, Efektyvna ekonomika, no. 9, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2286 (Accessed 08 August 2020).
4. Lobacheva, I.F. (2015), “Diagnosis of the financial condition of banking institutions in modern conditions”, Innovative economy, vol. 3, no. 58, pp. 223-227.
5. Fedishin, M.P., Zhavoronok, A.V. and Kovalchuk, N.O. (2019), “Analytical assessment of financial stability and stability of the banking system of Ukraine on the basis of indicators”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6, no. 74, pp. 83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59.
6. Boldyrev, O.O. (2011), “Evaluation of used diagnostic methods in the system of crisis management mechanisms in banks”, Efektyvna ekonomika, no. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=870 (Accessed 05 August 2020).
7. Pogorelenko, N.P. and Lyutyy, M.M. (2019), “Diagnosis of the conditions of functioning of the banking system of Ukraine”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol. 33, pp. 198-204. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-39.
8. Vasilieva, T., Leonov, S. and Afanasieva, O. (2013), “Diagnostics of banking crises based on the calculation of the forecast indicator of the crisis”, Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, no. 11, pp. 62-68.
9. Prymostka, L.O. (2010), “The impact of the crisis on the financial condition of banks”, Finansy, oblik i audit, no. 16, pp. 138-146.
10. Kovalenko, V.V, and Chopikova, E.V. (2016), “The place of diagnostics in the system of crisis management of banks”, Ekonomika i suspilʹstvo, vol. 5, pp. 362-366.
11. Kovalenko, V.V, (2020), “Sergeeva OS Stakeholders and their impact on the development of the banking business”, Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal “Ekonomichnyy dyskurs”, vol. 2, pp. 75-85. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-8.
12. Official site of the National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (Accessed 19 August 2020).
13. Creditano (2020), Rating of banks of Ukraine 2020, available at: https://creditano.com/korysne/rejting-bankiv-ukrainy (Accessed 19 August 2020).
14. The Banker, Global Financial Intelligence Since (2019), Top 1000 World Banks ranking, available at: http://www.thebanker.com/Top-1000. (Accessed 19 August 2020).
15. National Bank of Ukraine (2019). Implementation of off-site banking supervision by the National Bank of Ukraine is a new vector of development. Department of Banking Supervision, available at: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=95546872 (Accessed 19 August 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1696

Відомості про авторів

В. В. Коваленко

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Одеса

V. Kovalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Banking, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0003-2783-186X

Як цитувати статтю

Коваленко В. В. Науково-методичні підходи до діагностики фінансового стану банків. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8094 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.6

Kovalenko, V. (2020), “Scientific and methodological approaches to diagnosis of financial status of banks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8094 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.