EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
П. І. Островерх, Т. П. Моряк, Н. А. Рудковська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.56

УДК: 339.13.012.434

П. І. Островерх, Т. П. Моряк, Н. А. Рудковська

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття присвячена методологічним засадам оцінки рівня монополізації економіки. Обгрунтовано доцільність його аналізу через призму монополізації окремих галузевих ринків та питомої ваги цих ринків у структурі національної економіки. Виокремлено та проаналізовано ключові показники, необхідні для окреслення товарних і локальних меж галузевого ринку, а також чіткої ідентифікації його учасників. Акцентовано на причинно-наслідковому зв’язку між рівнем концентрації і монополізації ринку, а також здійснено критичний аналіз основних вимірників ринкової концентрації. Охарактеризовано якісні та кількісні ознаки ринкової влади фірми у комплексі індикаторів рівня монополізованості галузевого ринку. Вибір оптимального інструментарію антимонопольного регулювання галузевого ринку запропоновано здійснювати з огляду на рівень фактичної та потенційної його монополізації. Окреслено інституційні та економічні чинники потенційної монополізації галузевого ринку.

Ключові слова: галузевий ринок; монополізований ринок; монополізація; конкуренція; концентрація; ринкова влада; домінуюче становище; ринкова частка.

Література

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 436-IV (у редакції закону від 06.07.2020). – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2011. № 2210-III (у редакції закону від 13.02.2020). – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
3. Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 05.03.2002. N 49-р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02
4. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію): Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.02.2002. N 33-р. – URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#Text
5. Ігнатюк А.І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. 465 с.
6. Коуз Р. Економіка організації галузі: програма досліджень. – URL: http://ebib.pp.ua/ist-15--idz-ax261--nf-10.html
7. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков: Учебное пособие. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009. 340с.
8. Мейсон Э. Ценовая и производственная политика крупного предприятия. Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков. Т.5. СПб.: Экономическая школа, 2003. C.13-34. – URL: https://seinst.ru/files/vehi_5_002_mason_price-and-production-policies.pdf
9. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Издательство «Прогресс», 1986. 472 с.
10. Розумей С., Семідей К. Оцінювання стану конкуренції на ринку жироолійної продукції України. Економічний аналіз. 2019. Том 29. № 2. С. 87-94
11. Федорова А.Ю., Экономика отраслевых рынков: учебное пособие. СПб: Университет ИТМО, 2016. 89 с.
12. Филюк Г.М. Монопольна влада: природа та форми прояву. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2008. №101. С. 54–57.
13. Church J. Industrial organization: A strategic approach. University of Calgary, 2000. 926p. – URL: https://works.bepress.com/jeffrey_church/23/download/
14. Liston-Heyes C. International Business Economics. University of London, 2016. 321p.
15. Market concentration . – URL: https://www.oecd.org/daf/competition/market-concentration.htm
16. Suman Lata Dr. Industrial Economics. Alagappa University. Directorate of Distance Education, 2018. 286p.
17. Stigler G. Monopoly. – URL: https://www.econlib.org/library/Enc/Monopoly.html
18. Tremblay V., Tremblay C. New Perspectives on Industrial Organization with contributions from behavioral economics and game theory. Springer-Verlag New York, 2012. 820 p. – URL: https://1lib.eu/book/2166435/1bab1b?regionChanged=&redirect=1429950

P. Ostroverkh, T. Moryak, N. Rudkovska

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE LEVEL OF MONOPOLIZATION OF ECONOMY

Summary

The article is devoted to the methodological principles of assessing the level of monopolization of economy. The aim of the article is to systematize evaluation indicators, improve the methodology and develop a clear algorithm for determining the level of monopolization of economy based on the degree of concentration of its individual industrial markets and the size of market power of their economic entities.
The expediency of the analysis of the national economy monopolization through the prism of the monopolization of its individual industrial markets and the share of these markets in the structure of the economic system of the country is justified. The key indicators necessary for delineation of product and local boundaries of the industrial market, and also for accurate identification of its main participants are highlighted and analyzed. Based on the relevant сonceptual-categorical analysis, the concepts of monopoly, monopolized and concentrated market were distinguished.
Emphasizing on the causal relationship between the level of concentration and market monopolization a critical analysis of the main market concentration indicators was conducted. In order to objectively assess the concentration of the industrial market, the need to use a comprehensive system of indicators calculated on the basis of both market shares of all its agents and the level of differentiation of these shares, taking into account the ranking of firms by size.
The amount of market power of a business entity is determined by assessing its profitability, as well as the ability to influence the market mechanism, in particular the parameters of market equilibrium, in order to maximize economic profits or implement other economic interests. Qualitative and quantitative signs of market power of the firm in the set of indicators of the level of monopolization of the industrial market are characterized. The choice of the optimal tools for antimonopoly regulation of the industrial market is proposed to be carried out taking into account the level of its actual and potential monopolization. The main institutional and economic factors of potential monopolization of the industrial market are outlined.

Keywords: industrial market; monopolized market; monopolization; competition; concentration; market power; dominant position; market share.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine " , available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 29 July 2020)
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Law of Ukraine “On protection of economic competition”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (Accessed 29 July 2020)
3. Antimonopoly Committee of Ukraine dated (2002), “Order of the Antimonopoly Committee of Ukraine of 05.03.2002. N 49-r “On approval of the Methodology for determining the monopoly (dominant) position of business entities on the market”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02 (Accessed 29 July 2020)
4. Antimonopoly Committee of Ukraine dated (2002), “Order of the Antimonopoly Committee of Ukraine dated 19.02.2002. N 33-r “On approval of the Regulations on the procedure for submitting applications to the Antimonopoly Committee of Ukraine on prior obtaining a permit for concentration of business entities (Regulations on concentration)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#Text (Accessed 29 July 2020)
5. Ignatiuk, A. I. (2010), Haluzevi rynky: teoriia, praktyka, napriamy rehuliuvannia [Sectoral markets: theory, practice, areas of regulation], NSC IAE, Kyiv, Ukraine.
6. Coase, R., Ekonomika orhanizatsii haluzi: prohrama doslidzhen' [Economics of the organization: a research program], available at: http://ebib.pp.ua/ist-15--idz-ax261--nf-10.html (Accessed 29 July 2020)
7. Lebedev, O. T. (2009), Ekonomika otraslevykh rynkov [Economics of industrial markets], Izd-vo Politekhnicheskogo universiteta, Saint Petersburg, Russia.
8. Mason, E. (2003) “Price and production policy of a large enterprise“ in Vekhi ekonomicheskoi mysli. Teoriia otraslevykh rynkov [Milestones of economic thought. Theory of industry markets], (Vol. 5), Ekonomicheskaya shkola, Saint Petersburg, Russia, P.13-34, available at: https://seinst.ru/files/vehi_5_002_mason_price-and-production-policies.pdf (Accessed 29 July 2020)
9. Robinson, J. (1986), Ekonomicheskaia teoriia nesovershennoi konkurentsii [The economics of imperfect competition], Publishing House "Progress", Moskow, Russia
10. Rozumei, S. and Semidey, K. (2019) “Assessment of competition in the market of oil products of Ukraine”, Economic analysis, vol. 29, No. 2. pp. 87–94.
11. Fedorova ,A. Y. (2016), Ekonomika otraslevykh rynkov [Economics of industrial markets], ITMO University, Saint Petersburg, Russia.
12. Filyuk, G. M. (2008) “Monopoly power: nature and forms of manifestation”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, No. 101, pp. 54–57.
13. Church, J. (2000) Industrial organization: A strategic approach, University of Calgary, Canaga, available at: https://works.bepress.com/jeffrey_church/23/download/
14. Liston-Heyes C. (2016) International Business Economics, University of London, Great Britain
15. OECD (2018), “Market concentration“, .available at: https://www.oecd.org/daf/competition/market-concentration.htm (Accessed 29 July 2020)
16. Suman Lata Dr (2018), Industrial Economics, Alagappa University, Dehli, India.
17. Stigler, G. “Monopoly”, available at: https://www.econlib.org/library/Enc/Monopoly.html (Accessed 29 July 2020)
18. Tremblay, V. and Tremblay, C. (2012), New Perspectives on Industrial Organization with contributions from behavioral economics and game theory, Springer-Verlag. New York, USA, available at: https://1lib.eu/book/2166435/1bab1b?regionChanged=&redirect=1429950 (Accessed 29 July 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1886

Відомості про авторів

П. І. Островерх

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

P. Ostroverkh

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1909-8338


Т. П. Моряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

T. Moryak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9337-982X


Н. А. Рудковська

магістр економіки (бізнес-економіка), Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. Rudkovska

Master of Economics (Business economics), Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5877-918X

Як цитувати статтю

Островерх П. І., Моряк Т. П., Рудковська Н. А. Методологічні аспекти оцінки рівня монополізації економіки. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8099 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.56

Ostroverkh, P., Moryak, T. and Rudkovska, N. (2020), “Methodological aspects of assessing the level of monopolization of economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8099 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.