EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. В. Бахур

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.57

УДК: 33:338:338.34

Н. В. Бахур

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено особливості державної підтримки інвестиційної діяльності розвитку галузей агарного сектору України, а також напрями розвитку цих галузей з точки зору їх інвестиційної привабливості. На інвестиційну привабливість аграрного сектору впливає велика кількість різноманітних факторів. Вплив цих факторів є різним. У статті узагальнено проблеми, що мають вплив на інвестиційну привабливість аграрного сектору та визначено перспективні напрямки інвестування у агробізнес. Розглянуто досвід країн ЄС стосовно державної підтримки аграрного сектору. Вказано напрямки державної підтримки фермерських господарств та кооперативів України у 2020 році, програми ЄС для підтримки агарної галузі економіки України, а також - інвестиційній проекти, що розробляються в регіонах України з метою подальшого розвитку аграрної галузі.

Ключові слова: капітальні інвестиції; агарний сектор; конкуренція; державні програми; інвестиційні проекти.

Література

1. Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018. С. 6.
2. Безп’ята І.В. Залучення інвестицій в агарний сектор економіки / Ефективна економіка. 2015. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5215.
3. Волошин В, Борщевський В., Залуцький І., Магас В. Щодо механізму запровадження ринку земель с/г призначення в умовах проведення адміністративно – територіальної реформи. Аналітична записка. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові, травень 2018 р. 15 С.
4. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа: радикальні заходи, високий результат / П.І. Гайдуцький / Економіка АПК. 2002. № 12. С. 3 - 7.
5. Гуторов О.І. Сучасні тенденції та оцінка інвестиційних процесів в с.-г. виробництві / О.І. Гуторов. Х.: РВВ НАУ ім. В.В. Докучаєва, 2002. 52 с.
6. Духневич А. В. Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України як члена СОТ / А. В. Духневич // Форум права. 2011. № 2. С. 268–274. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-2/11davjcc.pdf
7. Кисіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кисіль // Економіка АПК. 2012. № 9. С. 36–39.
8. Кукель Г.В. Організаційні основи результативності функціонування аграрного бізнесу в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Львів, 2017. 207 с. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Rady/Spec_vchena_rada/Dysertacii/2017_01/Kukel_G.S._Dusert.pdf
9. Месель – Веселяк В. Я Стратегічні напрями розвитку агарного сектору економіки України / Економіка АПК. 2016. №6. С. 37-49. URL: http://www.eapk.org.ua/contents/2016/06/37
10. Миколенко І.Г. Особливості державного регулювання аграрного сектору економіки України URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/208.pdf
11. Русан В.М. Державна аграрна політика: оцінка ефективності та шляхи удосконалення. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень, 2019 р. С.5-9.
12. Русан В.М. Щодо стану та проблем функціонування та розвитку аграрного сектору економіки України. Аналітична записка серія «Економіка», 2019. №2. НІСД., грудень 2018 р. 11 С.
13. Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. 2009. № 12. С. 3-13.
14. Черкасова Т.І. Моторнюк І.В., Митрошак Ю.М. Проблеми розвитку аграрного сектору України / Економіка та управління національним господарством. Випуск 40.2019. С.57-61.
15. Федоров М.М. Трансформація земельних відносин в аграрній сфері. / М. М. Федоров // Економіка АПК. 1998. №4. С.12-17.
16. Електронне видання ZN,UA. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/torgoviy-predstavnik-ukrayini-bez-ukrayinskogo-eksportu-silske-gospodarstvo-yevropi-ne-vitrimaye-343216_.html
17. Інформаційне агенство «Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.htm.l
18. Український клуб аграрного бізнесу. URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/investitsii_finansuvannya.
19. Сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial.
20. Soil Fertility to Increase Climate Resilience in Ukraine. URL: http://www.worldbank.org/ en/news/feature/2014/12/05/ukraine-soil
21. Україна збільшила експорт сільськогосподарської продукції на 14%. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/20/657297/
22. Українська агарарна конфедерація. URL: http://agroconf.org/content/eksportniy-rinok-ukrayinskogo-zerna-stanom-na-27042020
23. Інформаціне агенство «Українські національні новини». URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1854355-biznes-skorotiv-kapitalni-investitsiyi-u-silske-gospodarstvo.
24. LANDLORD. URL: https://landlord.ua/news/ahrariiam-zberehly-4-mlrd-derzhpidtrymky/.
25. LANDLORD. URL: https://landlord.ua/news/iaki-fermerski-hospodarstva-ta-kooperatyvy-mozhut-otrymaty-derzhpidtrymku/.
26. LANDLORD. URL: https://landlord.ua/news/ahrovyrobnykiv-zvilneno-vid-podatku-na-zemliu-taras-vysotskyi/.
27. LANDLORD. URL: https://landlord.ua/news/koly-ukraina-otrymaie-pershyi-transh-vid-ies-dlia-pidtrymky-silskoho-hospodarstva/.
28. Аграрне інформаційне агентство AGRAVERY. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/u-2021-roci-es-nadast-51-mln-na-rozvitok-silskogo-gospodarstva-v-ukraini.
29. Інформаціне агенство «Українські національні новини». URL: https://agropolit.com/spetsproekty/694-derjpidtrimka-agrariyiv-2020-krediti-tvarinnitstvo-fermerstvo-tehnika-sadivnitstvo.
30. INVEST IN KHERSON. URL: https://investinkherson.gov.ua/investuvati-v-hersonshhinu/investiciyny-propozicii/.
31. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/16168-kudy-naibilshe-investuiut-ukrainski-ahrokompanii-i-zovnishni-investory.html.

N. Bakhur

DETERMINATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The article examines the features of state support for investment activities in the development of the agricultural sector of Ukraine, as well as the development of these industries in terms of their investment attractiveness. Investments promote innovation, stimulate production growth, economic and social development. A large number of different factors is influenced by the investment attractiveness of the agricultural sector. The influence of these factors is different. The article summarizes the problems that affect the investment attractiveness of the agricultural sector and identifies promising areas for investment in agribusiness. Ukrainian agricultural exports are one of the largest in the world. Ukraine is a net exporter, we produce more than we consume. The development of the state as a whole depends on the development of the agricultural sector. State regulation of the agricultural sector is a priority of agricultural policy strategy for economically developed countries. One of the priorities of state regulation of agriculture is to conduct pricing policy and provide financial assistance to the agricultural sector. An important role in the agricultural sector of Ukraine and has great potential for development plays the grain industry. Various investment projects are being developed in the regions of Ukraine in order to further develop the agricultural sector. Investments in the agro-industrial complex of domestic and foreign companies are one of the most stable trends, which characterizes their confidence in the economy. At the same time, the areas of investment are quite different: from green energy to the planting of berries, orchards and plantations of fruit crops, modern livestock complexes, product processing, logistics and elevators. now actively investing both their own and borrowing funds in the creation of solar power plants, biogas power plants and wind farms. Among the promising areas of investment in agribusiness, green energy, elevators and transport logistics remain the most attractive for both Ukrainian and foreign investors. Agriculture is important for ensuring the competitiveness of the country's economy.

Keywords: сapital investments; agricultural sector; competition; government programs; investment projects.

References

1. Borodina O.M. and Shubravska O.V. (2018), Ahrarnyi i silskyi rozvytok dlia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky: naukova dopovid [Agrarian and rural development for the growth and renewal of the Ukrainian economy: a scientific report], DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine, P. 6.
2. Вezpyata, I.V. (2015), "Attracting investment in the agricultural sector", Efektyvna ekonomika, vol, 2, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5215.
3. Voloshyn, V. Borshchevskyi, V. Zalutskyi, I. and Mahas, V. (2018), Shchodo mekhanizmu zaprovadzhennia rynku zemel s/h pryznachennia v umovakh provedennia administratyvno – terytorialnoi reformy. Analitychna zapyska [Regarding the mechanism of introduction of the market of agricultural lands in the conditions of carrying out administrative - territorial reform. Analytical note], Rehionalnyi filial Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen v m. Lvovi, May 2018, P. 15.
4. Haidutskyi, P.I. (2002), "Agrarian reform: radical measures, high result", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 3 - 7.
5. Hutorov, O.I. (2002), Suchasni tendentsii ta otsinka investytsiinykh protsesiv v s.-h. vyrobnytstvi [Current trends and assessment of investment processes in agriculture production], Kh.: RVV NAU im. V.V. Dokuchaieva, P. 52.
6. Dukhnevych, A. V. (2011), "Improvement of agrarian legislation as a component of the state agrarian policy of Ukraine as a member of the WTO", Forum prava, vol. 2, pp. 268–274, available at: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-2/11davjcc.pdf
7. Kysil, M.I. (2012), "Strategic directions of investment support of agricultural development", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 36–39.
8. Kukel, H.V. (2017), "Organizational bases of efficiency of functioning of agrarian business in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Lviv, P.207, [Online], available at: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Rady/Spec_vchena_rada/Dysertacii/2017_01/Kukel_G.S._Dusert.pdf
9. Mesel – Veseliak, V. Ya (2016), "Strategic directions of development of agar sector of economy of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 37-49, available at: http://www.eapk.org.ua/contents/2016/06/37
10. Mykolenko, I.H. "Features of state regulation of the agricultural sector of the Ukrainian economy", [Online], available at: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/208.pdf
11. Rusan, V.M. (2019), Derzhavna ahrarna polityka: otsinka efektyvnosti ta shliakhy udoskonalennia. Analitychna zapyska [State agricultural policy: evaluation of efficiency and ways to improve. Analytical note], Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, pp. 5-9.
12. Rusan, V.M. (2019), Shchodo stanu ta problem funktsionuvannia ta rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy. Analitychna zapyska seriia «Ekonomika» [Regarding the state and problems of functioning and development of the agricultural sector of the economy of Ukraine. Analytical note series "Economics"], vol. 2. NISD, December 2018, P. 11.
13. Sabluk, P.T. Mesel-Veseliak, V.Ya. and Fedorov, M.M. (2009), "Agrarian reform in Ukraine (achievements, problems and ways to solve them)", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 3-13.
14. Cherkasova, T.I. Motorniuk, I.V. and Mytroshak, Yu.M. (2019), " Problems of development of the agrarian sector of Ukraine", Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, vol. 40, pp.57-61.
15. Fedorov, M.M. (1998), "Transformation of land relations in the agricultural sector", Ekonomika APK, vol. 4, pp.12-17.
16. Electronic edition ZN.UA. [Online], available at: https://dt.ua/ECONOMICS/torgoviy-predstavnik-ukrayini-bez-ukrayinskogo-eksportu-silske-gospodarstvo-yevropi-ne-vitrimaye-343216_.html
17. I Ukrinform News Agency, [Online], available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.htm.l
18. Ukrainian Club of Agrarian Business, [Online], available at: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/investitsii_finansuvannya.
19. NBU website, [Online], available at: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial.
20. Soil Fertility to Increase Climate Resilience in Ukraine, [Online], available at: http://www.worldbank.org/ en/news/feature/2014/12/05/ukraine-soil
21. " Ukraine increased exports of agricultural products by 14%", [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/20/657297/
22. Ukrainian Agrarian Confederation, [Online], available at: http://agroconf.org/content/eksportniy-rinok-ukrayinskogo-zerna-stanom-na-27042020
23. Ukrainian National News Agency, [Online], available at: https://www.unn.com.ua/uk/news/1854355-biznes-skorotiv-kapitalni-investitsiyi-u-silske-gospodarstvo.
24. LANDLORD, [Online], available at: https://landlord.ua/news/ahrariiam-zberehly-4-mlrd-derzhpidtrymky/.
25. LANDLORD, [Online], available at: https://landlord.ua/news/iaki-fermerski-hospodarstva-ta-kooperatyvy-mozhut-otrymaty-derzhpidtrymku/.
26. LANDLORD, [Online], available at: https://landlord.ua/news/ahrovyrobnykiv-zvilneno-vid-podatku-na-zemliu-taras-vysotskyi/.
27. LANDLORD, [Online], available at: https://landlord.ua/news/koly-ukraina-otrymaie-pershyi-transh-vid-ies-dlia-pidtrymky-silskoho-hospodarstva/.
28. Agricultural news agency AGRAVERY, [Online], available at: https://agravery.com/uk/posts/show/u-2021-roci-es-nadast-51-mln-na-rozvitok-silskogo-gospodarstva-v-ukraini.
29. Ukrainian National News Agency, [Online], available at: https://agropolit.com/spetsproekty/694-derjpidtrimka-agrariyiv-2020-krediti-tvarinnitstvo-fermerstvo-tehnika-sadivnitstvo.
30. INVEST IN KHERSON, [Online], available at: https://investinkherson.gov.ua/investuvati-v-hersonshhinu/investiciyny-propozicii/.
31. Agribusiness today, [Online], available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/16168-kudy-naibilshe-investuiut-ukrainski-ahrokompanii-i-zovnishni-investory.html.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1668

Відомості про авторів

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

N. Bakhur

chief consultant Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies, The National Institute for Strategic Studies

ORCID:

0000-0003-3025-6763

Як цитувати статтю

Бахур Н. В. Особливості державної підтримки інвестиційної діяльності в аграрному секторі національної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8100 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.57

Bakhur, N. (2020), “Determination of investment attractiveness of agricultural sectors of the national economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8100 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.