EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУТ СТРАТЕГУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДУ ДО ПОРЯДКІВ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В УКРАЇНІ
О. С. Вишневський

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.59

УДК: 338.2:330.88 (477)

О. С. Вишневський

ІНСТИТУТ СТРАТЕГУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДУ ДО ПОРЯДКІВ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В УКРАЇНІ

Анотація

Актуальною проблемою для України залишається домінування у інституційному середовищі порядків обмеженого доступу, на відміну від економічно розвинених країн, де домінують порядки відкритого доступу. Тому цілю роботи є обґрунтування потенціалу інституту стратегічного управління як інструменту переходу до порядків відкритого доступу в Україні. За результатами дослідження доведена значуща роль інституту стратегування у забезпеченні виконання трьох граничних умов для переходу до порядків відкритого доступу, які стосуються верховенства права для еліт, забезпечення постійного існування організацій та консолідованого контролю над силовими структурами (організаціями). Також була проведена оцінка ефективності переходу до порядків відкритого доступу в Україні. Для цього були розраховані ймовірнісні оцінки змінення ВВП України у найближчий рік та п’ять років за умови домінування як порядків відкритого, так й порядків обмеженого доступу. Результати свідчать, що Україна в умовах порядків обмеженого доступу має можливість лише для короткострокового зростання ВВП з відносно високими темпами (понад 5% на рік). Натомість в умовах порядків відкритого доступу не лише більше ймовірно мати помірне зростання ВВП у довгостроковій перспективі, а також значно менші ризики його падіння.

Ключові слова: інститут стратегування; порядки відкритого доступу; порядки обмеженого доступу; нова інституційна економіка; Норт; Україна.

Література

1. Вишневский А.С. Столкновение капиталов как фактор системного кризиса в Украине. Альтернативы. 2015. № 3. С.67-81.
2. Вишнеський О.С. Загальна теорія стратегування: від парадигми до практики використання. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2018. 156 с.
3. Вишневський О.С. Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації. Вісник економічної науки України. 2016. № 1 (30). С. 14-22.
4. Євмєшкіна. О.Л. Теоретико-методологічні засади модернізації системи державного стратегічного планування в Україні. автореферат. 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Національна академія державного управління при Президентові України. Дніпро, 2018. 36 с.
5. Лікарчук Н.В. Cутність стратегії планування як функції управління. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. №1. 2014. С.37-40.
6. Ляшенко В. І., Петрова І. П. Стратегування в системі державного управління: виклики сьогодення та науково-експертні платформи. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 86-96. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).86-96.
7. Щукин Б.Н., Круговой В.В. Формирование системы стратегического планирования экономического развития. Формирование рыночных отношений в Украине. 2019. № 1 (212). С. 36-44.
8. Аджемоглу Д. Чому нації занепадають / Д. Аджемоглу, Дж. Робинсон. К.: Наш Формат, 2016. 440 с.
9. Дементьев В.В. Что мы исследуем, когда исследуем институты? Terra Economicus. Том 7. №1. 2009. С. 13-30.
10. Капелюшников Р. И. Contra панинституционализм. Часть II Вопросы экономики. 2019. № 8. С. 98-126.
11. Мазур О.Є. Систематизація підходів до визначення категорії "інститут". "Економіка розвитку" (Economics of Development), № 1 (69), 2014. С.41-45.
12. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. М.:Начала, 1997. 190 с.
13. Норт Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Издательство Института Гайдара, 2011. 480 с.
14. Ходжсон Дж. Что такое институты? Вопросы экономики. 2007. – № 8. – С. 28 – 48. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-8-28-48
15. Вишневський О.С. Вплив цифрових платформ на розвиток творчої праці. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 25. Випуск 3(82). 2020. С.8-12. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/3-82-1
16. Иванов С.В., Вишневский А.С. Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины. Вісник економічної науки України. 2017. № 1 (32). С. 47-53.
17. Вишневский А. С. Национальная цифровая платформа: перспективы создания в Украине. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 219-223. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).219-223
18. Вишневский А.С. Институциональные проблемы инвестиционно-инновационного развития Украины. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Ію Огієнка. Економічні науки. Випуск 14. 2019. С.24-31.
19. The World Bank (2020) GDP growth (annual %) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&start=1960&view=chart
20. Київська школа економіки. Україна: макроекономічний радар. Липень 2020. Київ: КШЕ, 2020. 4 с.

O. Vyshnevskyi

INSTITUTE OF STRATEGIZING AS A TOOL OF THE TRANSITION TO OPEN-ACCESS ORDERS IN UKRAINE

Summary

The dominance of limited access orders in the institutional environment remains an actual problem for Ukraine, in contrast to economically developed countries, where open access orders are dominant. Therefore, the purpose of the work is to substantiate the potential of the institute of strategic management as a tool for the transition to open access orders in Ukraine. The study proves the significant role of the institute of strategy in ensuring the implementation of three boundary conditions for the transition to open access orders, which relate to the rule of law for elites, ensuring the continued existence of organizations and consolidated control over the force structures (organizations). The effectiveness of the transition to open access orders in Ukraine was also assessed. From the standpoint of the dominance of open and limited access orders, the estimates of the probability of changes in Ukraine's GDP in the next year and in five years were calculated.
The latest forecasts of the International Monetary Fund, the World Bank, the National Bank of Ukraine and the European Bank for Reconstruction and Development for Ukraine's GDP growth in 2021 (1.1%; 3%; 4.3%, 5%, respectively) were selected as thresholds for analysis. Estimates were also made of negative GDP values (-1.1%; -3%; -4.3%, -5%).
The assessment shows that the probability of achieving GDP growth of more than 5% in 2021 for limited access orders is 25.7%, and for open access orders only 9.1%, ie 2.8 times less. But the probability of reaching the value of 3% for both options of the institutional environment is much closer (for open access orders - 34,4%; for limited access orders – 39.3%). For the value of 1.1%, the probability in the conditions of open access orders becomes higher relative to the open access orders (75.5% and 52.1%, respectively),
The probability of a decrease in GDP by 1.1% for open access orders is 6.9 times lower than for limited access orders (5.5% and 37.3%, respectively). For a value of -5%, this difference is 23.7 times. If for open access orders the probability of falling GDP by more than 5% during the year does not exceed 1.27%, for limited access orders it remains quite significant - 30%.
The results show that in the conditions of limited access orders Ukraine has the opportunity only for short-term GDP growth at a relatively high rate (over 5% per year). On the other hand, open access is not only more likely to have moderate GDP growth in the long run, but also significantly lower risks of falling it. Therefore, the implementation of the institute of strategizing as a tool for the transition to open access orders in Ukraine can be considered appropriate.

Keywords: institute of strategizing; open access orders; limited access orders; new institutional economy; North; Ukraine.

References

1. Vyshnevskyi, O.S. (2015), “The clash of capitals as a factor in the systemic crisis in Ukraine”, Alternatives, no. 3. pp.67-81.
2. Vyshnevskyi, O.S. (2018), Zaghaljna teorija strateghuvannja: vid paradyghmy do praktyky vykorystannja [General strategizing theory: from paradigm to practice]. Kyiv: Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine.
3. Vyshnevskyi, O.S. (2016), Problemy strateghichnogho upravlinnja socialjno-ekonomichnym rozvytkom Ukrajiny z urakhuvannjam procesiv decentralizaciji. [Problems of strategic management of socio-economic development of Ukraine in view of decentralization processes], Herald of the Economic Sciences of Ukraine, no. 1 (30), pp. 14-22.
4. Jevmjeshkina, O.L. (2018), “Theoretical and methodological principles of modernization of the system of state strategic planning in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Theory and history of public administration, National Academy of State Administration of the President of Ukraine, Dnipro, Ukraine.
5. Likarchuk, N.V. (2014), Cutnistj strateghiji planuvannja jak funkciji upravlinnja [The essence of planning strategy as a management function], Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration, no.1., pp.37-40.
6. Ljashenko, V. I. and Petrova, I. P. (2020), Strateghuvannja v systemi derzhavnogho upravlinnja: vyklyky sjoghodennja ta naukovo-ekspertni platform [Strategies in the system of public administration: current challenges and scientific and expert platforms], Herald of economic science of Ukraine, no. 1(38). pp. 86-96. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).86-96. [in Ukrainian].
7. Shchukin, B.N. and Krugovoy, V.V. (2019) Formirovanie sistemy strategicheskogo planirovaniya ekonomicheskogo razvitiya [Formation of a strategic planning system for economic development], Formirovanie rynochnykh otnosheniy v Ukraine [The formation of market relations in Ukraine], no. 1 (212), pp. 36-44.
8. Acemoglu, D. and Robinson, J. (2016), Chomu naciji zanepadajutj [Why Nations Fail], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
9. Dementyev, V.V. (2009), “What do we research when we research institutions?”, Terra Economicus, vol. 7, no. 1, pp. 13-30.
10. Kapeliushnikov, R.I. (2019), “Contra pan-institutionalism. Part II”, Voprosy Ekonomiki [Issues of Economics], no. 8, pp. 98-126.
11. Mazur, O. Je. (2014), Systematyzacija pidkhodiv do vyznachennja kateghoriji "instytut" [Systematization of approaches to the definition of the category "institute"], Economics of Development, no. 1 (69), pp.41-45.
12. North, D. (1997), “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, Nachala, Мoscow, Russia.
13. North, D., Wallis, J. And Weingast, B. (2011), “Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history”, Gaidar Institute Publ., Мoscow, Russia.
14. Hodgson, G. (2007), “What Are Institutions?”, Voprosy Ekonomiki [Issues of Economics], no. 8, pp. 28-48. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-8-28-48
15. Vyshnevskyi, O. S. (2020), Vplyv cyfrovykh platform na rozvytok tvorchoji praci [The impact of digital platforms on creative labor development], Odesa national university herald. Series: Economy, vol. 25, no. 3(82).
16. Ivanov S.V., Vyshnevskyi O.S. (2017) Elektronnye platformy kak instrument modernizatsii ekonomiki Ukrainy [Electronic Platforms as a Tool for Modernization the Economy of Ukraine]. Herald of economic science of Ukraine, no. 1 (32), pp. 47-53.
17. Vyshnevskyi O. S. (2020). Natsional'naya tsifrovaya platforma: perspektivy sozdaniya v Ukraine [National digital platform: prospects for creation in Ukraine], Herald of economic science of Ukraine, no. 1 (38), рр. 219-223. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).219-223
18. Vyshnevskyi, O. S. (2019), Institucional'nye problemy investicionno-innovacionnogo razvitija Ukrainy [Institutional problems of investment and innovative development of Ukraine], Vіsnik Kam’janec'-Podіl's'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іm. Іju Ogієnka. Ekonomіchnі nauki [Visnik of Kamyanets-Podilskiy National University IM. Іyu Ogієnka. Economics of Science], Vol. 14, pp.24-31.
19. The World Bank (2020), GDP growth (annual %), available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&start=1960&view=chart (Accessed 31 July 2020).
20. Kyiv School of Economics (2020), Ukraine: macroeconomic radar. July 2020, KSE, Kyiv, Ukraine.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 9991

Відомості про авторів

О. С. Вишневський

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

O. Vyshnevskyi

PhD in Economics, Senior researcher of the Department of Regulatory Policy and Entrepreneurial Development, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2375-6033

Як цитувати статтю

Вишневський О. С. Інститут стратегування як інструмент переходу до порядків відкритого доступу в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8102 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.59

Vyshnevskyi, O. (2020), “Institute of strategizing as a tool of the transition to open-access orders in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8102 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.