EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Н. М. Проценко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.63

УДК: 314.18:331.522.4

Н. М. Проценко

ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Анотація

У статті розглядається сучасна демографічна ситуація, яка склалася в Україні і яку можна позначити як демографічну кризу. На основі наведених даних про динаміку чисельності населення, вікову і статеву структури, міжрегіональні і міжнародні міграції здійснено спробу аналізу реального стану сучасної демографічної ситуації в Україні Однією з найважливіших її характеристик є якісні негативні зміни, які відбуваються з населенням країни. Ці зміни, які почалися на початку 90-х років минулого століття і посилилися в сучасних реаліях, про що свідчить триваюче скорочення чисельності населення країни, на думку автора, перешкоджають розвитку людського капіталу в нашій країні. Усвідомлення цієї проблеми сприятиме більш ефективному управлінню демографічними процесами, що, в свою чергу, стане запорукою позитивного розвитку людського капіталу, без якого немислимі зміцнення і піднесення як економіки, так і суспільства в цілому. Метою роботи є обґрунтування пріоритетності демографічного чинника у формуванні і розвитку людського капіталу.

Ключові слова: демографічна криза; людський капітал; негативні якісні зміни; старіння населення; міграція.

Література

1. Лібанова Е.М., Макарова О.В., Курило І.О. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки: кол. моногр.; за ред. Е.М. Лібанової. К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. 320 с.
2. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: монографія. К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України, 2015. 244 с.
3. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку: монографія / В.П. Антонюк, О.І. Амоша, Л.Г. Мельник та ін. Донецьк: НАН України. Ін-т економіки промисловості, 2011. 308 с.
4. Грішнова О.А. Нагромадження людського, інтелектуального і соціального капіталу підприємства як основна форма його капіталізації. Вісник Донецького інституту економіки та права. Донецьк, 2011. №1. С.10-13.
5. Швець І.Б., Позднякова С.В. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах. Донецьк: Норд-Пресс, 2011. 172 с.
6. Пирожков С.І. Формування ринкової економіки: вступ. Демократичний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. Т. 1. К.: КНЕУ, 2006. 392 с.
7. Becker G.S. Investment in Human Capital: a theoretical analysis. Journal of Political Economy, 1962. Vol. LXX, No. 5.
8. Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2020 р.: статистичний збірник. Київ. Державна служба статистики України, 2020. 344 с.
9. Перспективы мирового населения. Организация Объединенных Наций. Департамент по экономическим и социальным вопросам. Отдел народонаселения (2019 год). URL: https://population.un.org/wpp/DataQuery (дата звернення 05.08.2020).
10. Статистика населення України: банк даних Державної служби статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c_files/stat_vik.html (дата звернення 13.08.2020).
11. Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни: исследования. Центр гуманитарных технологий, 2006–2020 гг. URL: https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info (дата звернення 01.08.2020).
12. Населення України за 2018 рік: демографічний щорічник. Київ. Державна служба статистики України, 2019. 187 с.
13. Чемерис Н.М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі профілактики вживання психоактивних речовин студентською молоддю: дис... канд. мед. наук: 14.02.03 / Ужгородський національний ун-т. Ужгород, 2019. 226 с.
14. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018: кол. авт. : М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. Український центр оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с.
15. Ерфан Є.А. Особливості міжнародної міграції висококваліфікованих працівників. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Ужгород, 2018. № 2. Ч. 2. С. 10-14.
16. Ушенко Н.В., Покормяк, А.С. Міжнародна міграція робочої сили: причинно-наслідковий аналіз. Інтернаука, 2018. № 2(42), 2 т. С. 68-72.

N. Protsenko

THE DEMOGRAPHIC CRISIS IN THE CONCEPT OF DEVELOPMENT HUMAN CAPITAL

Summary

The article examines the current demographic situation in Ukraine, which can be described as a demographic crisis. Based on the above data on population dynamics, age and gender structure, interregional and international migration, an attempt was made to analyze the real state of the current demographic situation in Ukraine.
The essence of the demographic crisis is that along with quantitative changes, and these are, first of all, negative changes in the age and gender structures of the population, qualitative negative changes are beginning to grow rapidly. In contrast to the quantitative, qualitative manifestations of the crisis are more hidden, such transformations occur at a deeper structural level, affecting the problems of general degradation (spiritual, mental and physical) of the population.
These changes, which began in the early 90s of last century and intensified in modern realities, as evidenced by the continuing decline in population, according to the author, hinder the development of human capital in our country. The modern world, especially the developed countries of the world, is at the stage of transition to a new phase of social development, in which the qualitative characteristics of the population will largely determine economic relations. The scale and features of crises that occur in a given area, reflect the ability of authorities to maintain stable development of society in any situation, timely and adequate response to changing social conditions, they are a kind of indicator of public administration. Demographic aspects of the formation and functioning of human capital in these conditions are of particular importance. Awareness of this problem will contribute to more effective management of demographic processes, which, in turn, will be the key to positive development of human capital, without which it is unthinkable to strengthen and elevate both the economy and society as a whole. The aim of the work is to substantiate the priority of the demographic factor in the formation and development of human capital.

Keywords: demographic crisis; human capital; negative qualitative changes; population aging; migration.

References

1. Libanova, E.M. Makarova, O.V. and Kurilo, I.O. (2012), Liuds'kyj rozvytok v Ukraini: sotsial'ni ta demohrafichni chynnyky modernizatsii natsional'noi ekonomiky [Human development in Ukraine: social and demographic factors of modernization of the national economy: Monograph], In-t demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Makarova, O.V. (2015), Sotsial'na polityka v Ukraini [Social policy in Ukraine: Monograph], In-t demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Antonyuk, V.P. Amosha, O.I. Melnik, L.H. and others (2011), Liuds'kyj kapital rehioniv Ukrainy v konteksti innovatsijnoho rozvytku [Human capital of the regions of Ukraine in the context of innovative development: Monograph], In-t ekonomiky promyslovosti, Donets'k, Ukraine.
4. Grishnova, O.A. (2011), “Accumulation of human, intellectual and social capital of the enterprise as the main form of its capitalization”, Visnyk Donets'koho instytutu ekonomiky ta prava, vol. 1, pp. 10-13.
5. Shvets, I.B. and Pozdnyakova, S.V. (2011), Otsinka nahromadzhennia liuds'koho kapitalu na promyslovykh pidpryiemstvakh [Assessment of human capital accumulation in industrial enterprises], Nord-Press, Donets'k, Ukraine.
6. Pirozhkov, S.I. (2006), “Formation of a market economy: introduction”, Zbirnyk naukovykh prats' Mizhnarodnoi. naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection of scientific works of the International scientific-practical conference], Demokratychnyj rozvytok Ukrainy ta priorytetni zavdannia demohrafichnoi polityky [Democratic development of Ukraine and priority tasks of demographic policy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Becker, G. (1962), “Investment in Human Capital: a theoretical analysis”, Political Economy, vol. LXX, no. 5.
8. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Rozpodil postijnoho naselennia Ukrainy za stattiu ta vikom na 1 sichnia 2020 r. Statystychnyj zbirnyk” [Distribution of the permanent population of Ukraine by sex and age 2019. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
9. United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019), “World Population Prospects”, available at: https://population.un.org/wpp/DataQuery (Accessed 5 august 2020).
10. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistics of the population of Ukraine”, available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c_files/stat_vik.html (Accessed 13 august 2020).
11. Center for Humanitarian Technologies (2020), “Rating of countries in the world in terms of life expectancy”, available at: https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info (Accessed 1 august 2020).
12. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Naselennia Ukrainy za 2018 rik. Statystychnyj zbirnyk” [The population of Ukraine in 2018. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
13. Chemeris, N.M (2019), “Medical and social substantiation of the optimized model of prevention of use of psychoactive substances by student's youth”, Abstract of Ph.D. dissertation, Social medicine, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine.
14. Ukrainian Center for Educational Quality Assessment (2019), “Natsional'nyj zvit za rezul'tatamy mizhnarodnoho doslidzhennia iakosti osvity PISA-2018” [National report on the results of the international survey on the quality of education PISA-2018], UTsOYaO, Кyiv, Ukraine.
15. Erfan, E.A. (2018), “Features of international migration of highly qualified workers”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 2, no. 2. pp. 10-14.
16. Ushenko, N.V. and Pokormiak, A.S. (2018), “International migration of working force: current research analysis”, Internauka, vol. (42), no. 2. pp. 68-72.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1687

Відомості про авторів

Н. М. Проценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

N. Protsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

ORCID:

0000-0002-7467-0491

Як цитувати статтю

Проценко Н. М. Демографічна криза в концепції розвитку людського капіталу. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8106 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.63

Protsenko, N. (2020), “The demographic crisis in the concept of development human capital”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8106 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.