EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ БІЗНЕС-КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
А. Г. Мельник, О. І. Мельник, Р. Я. Іванців

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.64

УДК: 330

А. Г. Мельник, О. І. Мельник, Р. Я. Іванців

ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ БІЗНЕС-КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У даній статті розглядаються ефективні засоби вирішення спорів в умовах ринкової економіки. Визначено теоретичні засади щодо можливих конфліктів у сфері бізнесу та основні характеристики до кожного з них. Наведено один з найбільш успішних методів вирішення конфліктів – медіація та запропоновано поетапний підхід для улагодження конфліктних ситуацій. Досліджено переваги та недоліки даного методу та установлено вагому роль медіатора, як третьої сторони. Отримано задовільні результати при аналізі даного засобу вирішення бізнес-конфліктів. Також розглянуто ряд думок науковців, які досліджували особливості медіації як способу врегулювання суперечок. Визначено та досліджено основні джерела та причини виникнення спорів. Установлена низка специфічних вмінь та навичок, якими володіють медіатори для здійснення медіаційного процесу та проаналізовані основні нормативно-правові документи, якими визначається медіація. Зроблені висновки з урахуванням наявності різних форм посередництва та визначення найефективнішого з них.

Ключові слова: бізнес; конфлікти; медіація; медіатор.

Література

1. Marta J. Papa. Business Mediation: A Better Way To Resolve Workplace Conflict [Електронний ресурс] / J. Papa Marta. – 2008. – Режим доступу: https://www.mediate.com/articles/papaM1.cfm.
2. Reading: Mediation [Електронний ресурс] // Business Law, Basics in American Law. – Режим доступу : https://courses.lumenlearning.com/masterybusinesslaw/chapter/mediation/.
3. Голобородько Г.П. Формування навичок діяльності з попередження та вирішення конфліктів у процесі професійної освіти майбутніх менеджерів [Електронний ресурс] / Г.П. Голобородько, О.Г. Щербак. – Режим доступу : http:// www.confcontact. com/Okt/32_Golob.htm.
4. Єрьоменко Г. Перспективи розвитку медіації в Україні [Електронний ресурс] / Г. Єрьоменко. – Режим доступу : http://ukrmediation.com.ua/files/content/Perspectyvy.pdf.
5. Островська О.А. Медіація як альтернативний спосіб урегулювання конфліктів та консалтингова послуга / О.А. Островська, О.Л.Фінько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 34-38.

A. Melnyk, О. Melnyk, R. Ivantsiv

EFFECTIVE MEANS OF RESOLVING BUSINESS CONFLICTS IN A MARKET ECONOMY

Summary

The practice of business entities confirms that business conflicts have a special place in market relations, because they promote interaction and finding compromises to solve certain business problems. From a psychological point of view, the resolution of conflicts in the business sphere is closely related to the impact on the motivation of participants in conflict interaction, and also implies the development of counter-motives that can eliminate the original intentions of opposing parties. The basis of business conflicts, as well as any other conflicts in general, is the conflict of interests of the subjects.
The purpose of the study is to determine the main sources and causes of business conflicts, as well as effective means of resolving them by business entities in the development of market relations.
This article discusses effective means of resolving disputes in a market economy. Theoretical bases on possible conflicts in the sphere of business and the basic characteristics to each of them are defined. One of the most successful methods of conflict resolution is mediation and a step-by-step approach to resolving conflict situations is proposed. The advantages and disadvantages of this method are investigated and the important role of the mediator as a third party is established. Satisfactory results were obtained in the analysis of this tool for resolving business conflicts. Also considered are a number of opinions of scholars who have studied the features of mediation as a way of resolving disputes. The main sources and causes of disputes have been identified and investigated. A number of specific skills possessed by mediators for the mediation process have been identified and the main legal documents defining mediation have been analyzed. Conclusions are made taking into account the existence of various forms of mediation and determining the most effective of them.
The problems of this issue are serious and diverse, as each business entity in the process of business process management has many misunderstandings and uncertainties, which should be properly coordinated and find the best way to solve them.
Mediation is an effective and well-demanded way in Ukraine to resolve conflicts and economic disputes between economic agents. This thesis is updated by the experience of other countries that have begun to use the proposed tool before. If the domestic economic and legal system officially recognizes mediation as an effective, confidential and economic way of resolving economic disputes, it will speed up the adoption of a joint decision for both parties, without exacerbating the conflict and effectively continuing its financial and economic activities.

Keywords: usiness; conflicts; mediation; mediator.

References

1. Papa, M. J. (2008), “Business Mediation: A Better Way To Resolve Workplace Conflict”, [Online], available at: https://www.mediate.com/articles/papaM1.cfm (Accessed 4 June 2020).
2. Business Law (2020), “Reading: Mediation”, available at: https://courses.lumenlearning.com/masterybusinesslaw/chapter/mediation/ (Accessed 4 June 2020).
3. Goloborodko, G.P. and Scherbak, О.G. (2015), “Formation of skills of activity on prevention and the decision of conflicts in the course of professional education of future managers”, available at: http://www.confcontact.com/Okt/32_Golob.htm (Accessed 3 June 2020).
4. Eremenko, G. (2017), “Prospects for the development of mediation in Ukraine”, available at: http://ukrmediation.com.ua/files/content/Perspectyvy.pdf (Accessed 5 June 2020).
5. Ostrovskaya, O. and Finko, O. (2018), “Mediation as an alternative way of resolving conflicts and consulting service”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 21, pp. 34–38.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 2384

Відомості про авторів

А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

A. Melnyk

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-3817-1051


О. І. Мельник

к. е. н., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Melnyk

PhD in Economics, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-0296-5426


Р. Я. Іванців

дослідник кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

R. Ivantsiv

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-2506-4580

Як цитувати статтю

Мельник А. Г., Мельник О. І., Іванців Р. Я. Ефективні засоби вирішення бізнес-конфліктів в умовах ринкової економіки. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8107 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.64

Melnyk, A., Melnyk, О. and Ivantsiv, R. (2020), “Effective means of resolving business conflicts in a market economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8107 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.