EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Н. С. Ілляшенко, Ю. М. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.66

УДК: 330.341.1 658

Н. С. Ілляшенко, Ю. М. Мельник

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті запропонована та обґрунтована система критеріїв вибору стратегій випереджаючого інноваційного розвитку, які необхідні для оцінювання та відбору інноваційних проектів в сучасних умовах переходу на засади інноваційного розвитку. Формування оперативного рівня реалізації окремих інноваційних проектів – це завершальний етап процесу вибору стратегії. Саме на цьому етапі важливо здійснити об’єктивну оцінку альтернативних варіантів за рядом критеріїв. Авторами запропоновано використовувати базові та додаткові критерії вибору стратегії випереджаючого інноваційного розвитку. До базових критеріїв відносяться традиційні показники визначення інвестиційної привабливості проекту: чистий дисконтований дохід, індекс рентабельності, внутрішня норма прибутковості та термін окупності. До додаткових критеріїв відбору проектів пропонується відносити рівень передумов будь-якого типу розвитку та відповідний цьому рівень ризику господарської та інноваційної діяльності підприємства. Також, в статті обґрунтовано залежність ринкового успіху інноваційної діяльності підприємства від ступеня відповідності її результатів інтересам суб’єктів інноваційного процесу та запропоновані шляхи вирішення проблеми, яка пов’язана з необхідністю прийняття адекватних інноваційних рішень в умовах нечіткої оцінки факторів впливу на інтереси суб’єктів інноваційного процесу. Ці чинники дозволили сформувати ще одну групу критеріїв вибору стратегій додатково до базових та додаткових, а саме узгоджуючі критерії відповідності. В статті детально проаналізовані методологічні підходи до оцінки кожної групи критеріїв за допомогою оптимізаційних моделей, які запропоновані авторами. Практична апробація запропонованих моделей здійснюється на прикладі декількох підприємств, що підтверджує її адаптивність та дієвість.

Ключові слова: система критеріїв оптимізації; стратегії; випереджаючий розвиток; вибір стратегій; інновації.

Література

1. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Інноваційна складова розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством. 2015. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/43065
2. Ілляшенко Н.С. Методичні засади вибору стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 33. С. 108-112.
3. Ілляшенко Н.С., Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Управління вибором перспективних напрямів використання знань на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Випуск 23, частина 1. С. 91-95.
4. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : ВТД «Унівесритетська книга», 2010. 334 с.
5. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Методичний підхід до аналізу і задоволення інтересів субєктів інноваційної діяльності організації в умовах імовірнісної оцінки. Інфраструктура ринку. 2019. №30. С. 146-151. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/24.pdf
6. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. Ю.С. Шипуліної. Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. 458 с.
7. Москаленко О.М. Ключові чинники випереджаючого економічного розвитку в системі координат сучасного неоінституціоналізму. Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 2(13). С. 403-406.
8. Олійник Л.В. Управління інноваційним розвитком підприємства на основі формування інноваційних програм. Економіка і організація управління. 2017. № 3(27). С. 51-59.
9. Омельченко А.І. Технологічний розвиток як складова інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2016. № 13. С. 514-521.
10. Сімків Л.Є. Якісне економічне зростання в Україні, його оцінка та шляхи забезпечення. Інноваційна економіка. 2014. №2 [51]. С. 21-25.
11. Ягельська К.Ю. Концепція випереджаючого національного економічного розвитку: енергетичний підхід. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5459
12. Aslund A. The Last Shall Be the First: The East European Financial Crisis. Washington: Peterson Institute for International Economics, 2009.
13. Dougherty D. Organizing for innovation in complex innovation systems. Innovation. 2017. Vol. 19. Issue 1. Р. 11–15.
14. Illiashenko N.S., Nagornyi Ye.I., Shipulina Yu.S. Prerequisites for the success of the strategies of the advancing innovation acceleration of industrial enterprises of Ukraine. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – P. 636-651.
15. Illiashenko S.N., Illiashenko N.S., Gryshchenko O.F., Melnyk Yu.M. Fundamentals of the management mechanism of innovative production commercialization of industrial enterprise // National Development Goals: Innovation Framework: Monograph / ed. by O. Prokopenko, V. Omelyanenko. Agenda Publishing House Limited, London, United Kingdom, 2020. P. 112-132.

N. Illiashenko, Yu. Melnyk

THE SYSTEM OF OPTIMIZATION CRITERIA FOR SELECTION THE STRATEGIES OF ADVANCING INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

The criteria system of selecting strategies for advanced innovation development is proposed and substantiated in the article. It is necessary for the evaluation and selection of innovative projects in the current conditions of transition to the principles of innovative development. The formation of the operational level of implementation the individual innovative projects is the final stage of the strategy selection process. It is very important to make an objective assessment of the alternatives according to a number of different criteria at this stage. The authors propose to use basic and additional criteria for selecting a strategy of advanced innovation development. The basic criteria include the traditional indicators of determining the investment attractiveness of the project: net present value (NPV), profitability index (PI), internal rate of return (IRR) and payback period (РР). Additional criteria for project selection include the level of prerequisites for any type of development and the corresponding level of risk of economic and innovative activities of the enterprise. The dependence of market success of innovation on the degree of compliance of its results with stakeholders’ interests in innovation process is also substantiated in the article. The ways to solve the problem associated with the need for adequate innovation decisions in a fuzzy assessment of factors influencing the interests of innovation process are suggested. These factors allowed to form another group of criteria for selecting strategies in addition to the basic and additional ones, namely the conciliatory criteria of compliance. In the article the methodological approaches to the evaluation of each group of criteria by using optimization models proposed by the authors are analyzed in detail. Thus, the criteria system for evaluation and selection of innovative projects in the implementation of the strategy of advanced development consists of three groups of indicators: indicators for determining the level of prerequisites for a particular type of innovation development; indicators for assessing the degree of compliance the parameters of innovation to the interests of the subjects of the innovation process; indicators of investment attractiveness of the project. Practical testing of the proposed models is carried out on the example of several companies, which confirms its adaptability and effectiveness.

Keywords: system of optimization criteria; strategies; advanced development; choice of strategies; innovations.

References

1. Derhachova, V.V. and Musina, K.V. (2015), “Innovative component of the development of foreign economic activity of the enterprise”, Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom, [Online], available at: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/43065 (Accessed 10 Aug 2020).
2. Illiashenko, N.S. (2019), “Methodological basis for selection of advanced innovative development strategies for industrial enterprises”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 33, pp. 108-112.
3. Illiashenko, N.S., Illiashenko, S.M. and Shypulina, Yu.S. (2019), “Management of the perspectives selection to use knowledge at the enterprise”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol.33, p.1, pp. 91-95.
4. Illiashenko, S.N. (2010), Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management], VTD «Universytetska knyha», Sumy, Ukraine.
5. Illiashenko, S.M. Shypulina, Yu.S. and Illiashenko, N.S. (2019), “Methodical approach to analysis and ensuring interests of subjects of innovative activity of the organization in the conditions of their probabilistic assessment”, Infrastruktura rynku, [Online], available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/24.pdf (Accessed 10 Aug 2020).
6. Shypulina, Yu.S. (2012), Mekhanizm upravlinnia potentsialom innovatsijnoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [Mechanism for managing the potential of innovative development of industrial enterprises], TOV «DD «Papirus», Sumy, Ukraine.
7. Moskalenko, O.M. (2012), “Key factors ahead of economic development in the coordinate system of the modern neo-institutionalism”, Evropeyskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 2(13), pp. 403-406.
8. Olijnyk, L.V. (2017), “Management of an enterprise innovative development on the basis of innovative programs formation”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3 (27), pp. 51-59.
9. Omel'chenko, A.I. (2016) “Technological innovation development as a part of industrial enterprises”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut”, vol. 13, pp. 514-521.
10. Simkiv, L.Ye. (2014) “Qualitative economic growth in Ukraine, its assessment and ways to ensure”, Innovatsijna ekonomika, vol. 2 (51), pp. 21-25.
11. Yagelska, К. Yu. (2015) “The concept of advanced national economic development: energy approach”, Innovatsijna ekonomika, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5459 (Accessed 10 Aug 2020).
12. Aslund, A. (2009). The Last Shall Be the First: The East European Financial Crisis, Peterson Institute for International Economics, Washington, USA.
13. Dougherty, D. (2017) “Organizing for innovation in complex innovation systems”, Innovation, vol. 19, no. 1, pp. 11–15.
14. Illiashenko, N.S., Nagornyi, Ye.I. and Shipulina, Yu.S. (2019) “Prerequisites for the success of the strategies of the advancing innovation acceleration of industrial enterprises of Ukraine”, Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels, vol. 2. pp. 636-651.
15. Illiashenko, S.N., Illiashenko, N.S., Gryshchenko, O.F. and Melnyk Yu.M. (2020) “Fundamentals of the management mechanism of innovative production commercialization of industrial enterprise”, National Development Goals: Innovation Framework, Agenda Publishing House Limited, London, United Kingdom, pp. 112-132.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1741

Відомості про авторів

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник, Сумський державний університет

N. Illiashenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of The Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Senior Research Fellow, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-1426-1215


Ю. М. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, старший науковий співробітник, Сумський державний університет

Yu. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Senior Research Fellow, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-0386-5371

Як цитувати статтю

Ілляшенко Н. С., Мельник Ю. М. Система критеріїв оптимізації вибору стратегій випереджаючого інноваційного розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8109 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.66

Illiashenko, N. and Melnyk, Yu. (2020), “The system of optimization criteria for selection the strategies of advancing innovative development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8109 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.