EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ
Т. О. Шматковська, О. В. Стащук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.68

УДК: 631.115; 331.108.2

Т. О. Шматковська, О. В. Стащук

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

В статті досліджено та обґрунтовано, що розвиток та навчання персоналу підприємства повинно являти собою чітко сформовану систему з визначеним планом дій, яка спрямована на досягнення головної мети – одержання підприємством конкурентних переваг за рахунок вищої якості працівників, а тому – вищої результативності їх праці. В дослідженні виявлено, що дана система повинна включати в себе такі елементи, як планування розвитку персоналу, прогнозування потреби підприємства і його працівників у розвитку персоналу; організація внутрішньої системи розвитку на підприємстві; формування потреби працівників до власного розвитку та контроль за розвитком персоналу.
В роботі обґрунтовано міркування, що в системі розвитку персоналу підприємства домінуючою повинна бути концепція, за якої працівники повинні визнаватись одним із ключових елементів забезпечення його ефективної діяльності, адже безпосередньо сама система розвитку персоналу є досить важливою для налагодження вдалого функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта.

Ключові слова: розвиток персоналу; інклюзія; підвищення кваліфікації; інклюзивне зростання; стратегія сталого розвитку персоналу; регіональний та міжнародний ринок праці.

Література

1. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом. Навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 403 с.
2. Дзямулич М. І. Розвиток персоналу в постіндустріальній економіці. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 27-28 травня 2020 р). Харків : ХНУБА, 2020. С. 343-345.
3. Дзямулич М. І., Гура О. С. Програмно-цільовий метод як домінуючий елемент системи управління персоналом в умовах формування глобальної економіки. Економічний форум. 2019. №3. С. 193-197.
4. Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Управління розвитком персоналу підприємства в умовах економічної глобалізації. Економічний форум. 2020. №3. С.138-142.
5. Жалило Б. Как разработать план развития персонала. URL: http://www.hr-portal.ru/article/kak-razrabotat-planrazvitiya-personala (дата звернення: 1.08.2020).
6. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. Учебник: 3-е изд., доп. и перераб. Москва : ИНФРА-М, 2005. 638 с.
7. Крушельницька О. В. Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. Київ : Кондор. 2003. 296 с.
8. Красношапка В. В. Навчання та розвиток персоналу в контексті конкурентоспроможності підприємства. Молодий вчений. 2014. № 12(1). С. 162-165
9. Левченко О. М. Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії. Київ : Видавничий дім «Корпорація», 2005. 292с.
10. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за науковою редакцією доктора економічних наук А.Г. Бабенка. Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. 328 с.
11. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2002. 351 с.
12. Савченко І. М. Особливості організації професійної освіти і навчання у Франції. Постметодика. 2007. № 3. С. 30-36.
13. Стащук О.В., Купріянчик Б.В. Інвестиції в людський капітал як елемент ефективної стратегії сучасних підприємств. Світ економічної науки. Випуск 19: матеріали міжнародної науково-практичної конференції економічного спрямування, 2019. Тернопіль. С. 107 – 109.
14. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник / Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. За заг. ред. М. С. Татаревської. Одеса: Атлант, 2013. 427 с.
15. Шматковська Т. О., Максимчук І. В. Удосконалення обліку і контролю витрат підприємства з використанням комп’ютерних програмних продуктів [Електронний ресурс]. 2010. – URL: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_ (дата звернення: 02.08.2020).
16. Fonds social européen. URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_social_européen (дата звернення: 01.08.2020).

T. Shmatkovska, O. Stashchuk

MANAGEMENT OF THE STAFF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF INCLUSIVE GROWTH

Summary

The purpose of the article is to study the management system of personnel development of the enterprise in modern business conditions on the basis of inclusive growth. The article investigates, that the importance of staff development for organizations is explained by the fact that the acceleration of scientific and technological progress leads to rapid changes in the requirements for professional knowledge, skills and abilities. The need to adapt employees to changing working conditions due to the intensive development of technology and communications necessitates the need for continuous training of staff and continuous training.
The article substantiates that, the dominant system in the personnel development of the enterprise should be the concept according to which employees should be recognized as one of the key elements of ensuring its effective activity, because the personnel development system is very important for the successful functioning of any business entity.
The article substantiates, that the developed countries of the world have their own effective national systems of education, state regulation and support in the training of workers. The paper substantiates that taking into account the experience of forming and developing such systems to improve the functioning of the personnel development system on the basis of inclusive growth in Ukraine, in our opinion, is necessary to strengthen the competitiveness of our country in the world labor market.
The article identifies and substantiates, that the development and training of enterprise personnel should be a clearly defined system with a defined action plan, which aims to achieve the main goal - to obtain competitive advantages through higher quality employees, and therefore - higher productivity and quality of work. This system should include such elements as staff development planning, forecasting the needs of the enterprise and its employees in staff development; organization of the internal system of development at the enterprise; formation of employees' needs for their own development and control over staff development.

Keywords: staff development; inclusion; certification training; inclusive growth; strategy of sustainable staff development; regional and international labor market.

References

1. Vasylchenko, V. S., Grynenko, A. M., Grishnova, O. A. and Kerb, L. P. (2005), Upravlinnya trudovym potencialom [Management of labor potential], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Dziamulych, M. I. (2020), “Personnel development in the post-industrial economy”, Evropejskyi vektor modernizacii ekonomiky: kreatyvnist, prozorist ta stalyi rozvytok: materialy XII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferenciy [European vector of economic modernization: creativity, transparency and sustainable development: materials of the XII International scientific-practical conference], Kharkiv National University of Banking, Ukraine, pp. 343–345.
3. Dziamulich, O. A. and Gura, O. S. (2019), “Program-target method as a dominant element of the personnel management system in the conditions of global economy formation”, Economichnyi forum, vol. 3, pp. 193–197.
4. Dziamulych, M. I. and Shmatkovska, T. O. (2020), “Management of enterprise personnel development in the conditions of economic globalization”, Economichnyi forum, vol. 3, pp.138–142.
5. Zhalylo, B. (2007), “How to develop a staff development plan”, HR-Portal, available at: https://hr-portal.ru/article/kak-razrabotat-plan-razvitiya-personala (Accessd 1 Aug 2020).
6. Kibanov, A. Ya. (2005), Upravlenie personalom organizaciyi [Personnel management of the organization], INFRA-M, Moscow, Russia.
7. Krushelnytska, O. V. and Melnychuk, D. P. (2003), Upravlinnia personalom [Personnel Management], Condor, Kyiv, Ukraine.
8. Krasnoshapka, V. V. (2014), “Training and staff development in the context of enterprise competitiveness”, Molodyi vchenyi, vol. 12 (1), pp. 162–165.
9. Levchenko, O. M. (2005), Ekonomika znan: upravlinnia rozvytkom liudskyh resursiv Velykobrytanii [The knowledge economy: managing the development of human resources in the UK], Publishing House "Corporation", Kyiv, Ukraine.
10. Babenko, A. G. (2016), Pidvyshhennya efektyvnosti vykorystannia personalu ta jogo rozvytok [Improving the efficiency of personnel and its development], UCF, Dnipropetrovsk, Ukraine.
11. Savchenko, V. A. (2002), Upravlinnya rozvytkom personalu [Personnel Development Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
12. Savchenko, I. M. (2007), “Features of the organization of vocational education and training in France”, Postmetodyka, vol. 3, pp. 30–36.
13. Stashchuk, O. V., Kupriyanchyk, B. V. (2019), "Investment in human capital as an element of an effective strategy of modern enterprises", Svit ekonomichnoi nauky [The world of economics]. Issue 19: materials of the international scientific-practical conference of economic orientation, Ternopil, 2019, pp. 107–109.
14. Zbrytska, T. P., Savchenko, G. O. and Tatarevska, M. S. (2013), Upravlinnya rozvytkom personalu [Management of personnel development], Atlant, Odesa, Ukraine.
15. Shmatkovska, T. O. and Maksymchuk, I. V. (2010), Improvement of accounting and control of enterprise costs with the use of computer software products [Online]. available at: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_ (Accessed 02 Aug 2020).
16. Fonds social européen. URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_social_européen (date of access: 01.08.2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1785

Відомості про авторів

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Східноєвропейський національний університет імені Лесі України, Луцьк

T. Shmatkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

ORCID:

0000-0003-2771-9982


О. В. Стащук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та кредиту,Східноєвропейський національний університет імені Лесі України, Луцьк

O. Stashchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance and Credit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

ORCID:

0000-0003-2622-7353

Як цитувати статтю

Шматковська Т. О., Стащук О. В. Управління розвитком персоналу підприємства на засадах інклюзивного зростання. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8111 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.68

Shmatkovska, T. and Stashchuk, O. (2020), “Management of the staff development of the enterprise on the basis of inclusive growth”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8111 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.