EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО АКСІОМАТИКИ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
А. В. Сєріков

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.69

УДК: 338.24: 658

А. В. Сєріков

ДО АКСІОМАТИКИ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Анотація

В даній роботі вперше викладено результати формування на ґрунті технологій управління знаннями аксіоматики теорії синергетичного управління соціально-економічними системами, строга розробка якої знаходиться на початковому етапі. Створювана аксіоматика вміщує в собі поняття, тип відносин між ними, та характеристики окремих зразків реалізації синергетичного управління. Серед понять першочерговим виведено поняття соціального простору як ансамблю соціально-економічних позицій, особливості та зміст яких обумовлені історично сформованим суспільним поділом праці. Головним компонентом соціального простору є соціальні поля, а відносини між ними створюють його каркас, кістяк. Серед останніх знаходиться економічне поле або економічний простір, який можна визначати як ансамбль соціальних позицій, на яких діють і взаємодіють господарюючі суб'єкти, виробляючи і відтворюючи різноманітні продукти і послуги. Згадані процеси дій та взаємодій допускають опис добре формалізованою мовою диференціальних рівнянь або їх систем. Це дозволяє вивчати всілякі саморганізаційні процеси. Множину всіляких станів в них називають фазовим простором, в якому виокремлюють окремі точки (зображаючі), лінії (фазові траєкторії) та фазові поверхні або портрети (що утворені множинами фазових траєкторій). Серед траєкторій особливої уваги заслуговують так звані атрактори (ті, що притягують до себе інші фазові траєкторії). Вони є доказом існування синергізму в аналізованому просторі будь-якої природи. Для забезпечення теоретичного розгляду таких процесів сформовано певний ряд аксіом, серед яких важливе місце належить аксіоматичному ряду «нелінійність – відкритість – когерентність».

Ключові слова: аксіоматика; синергетика; управління; людська діяльність; соціальний простір; цілісність; система; нелінійність; відкритість; самоорганізація.

Література

1. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Принципы системной организации функций. М.: «Наука». 1973. С.5-61
2. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – Новое издание, испр. М.: МЦНМО, 2012. 344 с.
3. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. / Под ред. ак. О.Г. Газенко. М.: Наука, 1990. 492 с.
4. Бова В.В. Онтологическая модель интеграции данных и знаний в интеллектуальных информационных системах. Известия ЮФУ. Технические науки. 215. № 4 (165). С. 225 – 237
5. Бьюзен Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления. / пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2019. 163 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред.. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун». 2005. 1728 с.
7. Вяткин В.Б. Синергетическая теория информации: пояснения и терминологические замечания. Научный журнал КубГАУ. 2012. № 80 (06).
8. Гаврилова Т.А., Лещева И.А. Понятийные структуры знаний и когнитивный стиль. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2016. Т.13. № 1. С. 154–176.
9. Данилов Ю.А. Лекции по нелинейной динамике. Элементарное введение. М.: Постмаркет, 2001. 184 с.
10. Иванов О.И. Экономическое пространство как объект управляемой трансформации (взгляд социолога). Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. № 8. С. 32–38.
11. Ковалёв С.П., Родин А.В. Аксиоматический метод в современной науке и технике: прагматические аспекты. Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки. 2016. Т. XLVII. № 1. С. 153–168.
12. Колесников А.А. Синергетические методы управления сложными системами: Теория системного синтеза. М.: КомКнига. 2006. 240 с.
13. Математическая энциклопедия. Т.1. / Ред. коллегия: И.М. Виноградов (глав. ред.) [и др.]. М.: Советская энциклопедия, 1977. 1152 стб. с илл.
14. Математическая энциклопедия. Т.5. / Ред. коллегия: И.М. Виноградов (глав. ред.) [и др.]. М.: Советская энциклопедия, 1984. 1248 стб. с илл.
15. Мизес, Людвиг фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. / пер. с англ. Челябинск: Социум, 2005. 878 с.
16. Нехамкин А.Н., Еловиков А.Б. Аксиоматический метод в экономической науке. Вестник Финансового университета. 2016. № 2. С. 127–136.
17. Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2010. 432 с.
18. Сериков А.В. Эффективность хозяйственной деятельности: определение, измерение, синергетическое управление. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 2(24). С. 212 – 219.
19. Хакен Г. Синергетика / пер. с англ. М.: Мир. 1980. 406 с.
20. Шевцова Г.З. Синергетичний менеджмент підприємств: монографія. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ. 2016. 454 с.
21. Шерригтон Ч. Интегративная деятельность нервной системы. / пер. с англ. Л.: Наука, 1969. 392 с
22. Яценко Г.Ю., Стрелковський І.В. Філософські питання математики: сутність аксіоматичного методу. Часопис. Серія7. Випуск 28 (41). Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. 2012. С. 248 – 253.

A. Sierikov

TO THE AXIOMATICS OF THE THEORY OF SYNERGETIC MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The paper is devoted to the formation of the basis of any science called axiomatics and is a set of certain starting points adopted without proof (intuitively), which will be used in the future to prove the truth of other provisions of the theory, which, in fact, are logical consequences of axioms. To form the axiomatics of the theory of synergetic management of socio-economic systems, the so-called ontological model of knowledge description is used, which experts define as a specification of the subject area or its formal representation (conceptualization). In this paper, the ontology of synergetic management of socio-economic systems is presented in the form of an intelligence map, which defines the content, place and structure of the created axiomatics. The latter contains the concept, the type of relationship between them, and the characteristics of individual models of synergetic management. Among the concepts, the concept of social space as an ensemble of socio-economic positions, the features and content of which are due to the historically formed social division of labor, is given priority. The main component of social space is the social field, and the relationship between them creates its framework, the backbone. Among the latter is the economic field or economic space, which can be defined as an ensemble of social positions in which economic entities operate and interact, producing and reproducing a variety of products and services. The mentioned processes of actions and interactions allow the description in differential language of differential equations or their systems. This allows us to study all sorts of evolutionary processes that have the properties of determinism, finite dimensionality and differentiation. The set of various states of the process is called the phase space, in which individual points (images), lines (phase trajectories) and phase portraits (formed by sets of phase trajectories) are distinguished. Among the trajectories are the so-called attractors (those that attract other phase trajectories), which are evidence of the existence of synergism in the analyzed space of any nature. To ensure the theoretical consideration of such processes, a number of axioms have been formed, among which an important place belongs to the axiomatic series "nonlinearity - openness - coherence".

Keywords: axiomatics; synergetics; management; human activity; social space; integrity; system; nonlinearity; openness; self-organization.

References

1. Anohin P.K. (1973). “Fundamental questions of the general theory of functional systems” Principy sistemnoj organizacii funkcij. [Principles of systemic organization of functions]. «Nauka». Moscow, Russia. pp.5-61
2. Arnol'd V.I. (2012). Obyknovennye differencial'nye uravneniya. [Principles of systemic organization of functions]. MCNMO, Moscow, Russia.
3. Bernshtejn N.A. (1990). Fiziologiya dvizhenij i aktivnost'. [Physiology of movement and activity]. Nauka, Moscow, Russia
4. Bova V.V. (2015). “Ontological model of data and knowledge integration in intelligent information systems”. Izvestiya YUFU. Tekhnicheskie nauki. N 4 (165). pp. 225 – 237
5. B'yuzen T. (2019). Intellekt-karty. Polnoe rukovodstvo po moshchnomu instrumentu myshleniya. [Mind maps. The Complete Guide to Powerful Thinking Tool]. Mann, Ivanov i Ferber. Moscow, Russia.
6. Busel V.T. (2005). Velikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. VTF «Perun». Kyiv, Irpin. Ukraine.
7. Vyatkin V.B. (2012). “Synergetic Information Theory: Explanations and Terminological Notes”. Nauchnyj zhurnal KubGAU. № 80 (06). Russia.
8. Gavrilova T.A., Leshcheva I.A. (2016). “Conceptual structures of knowledge and cognitive style”. Psihologiya. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki. T.13. N 1. pp. 154–176.
9. Danilov YU.A. (2001). Lekcii po nelinejnoj dinamike. Elementarnoe vvedenie. [Lectures on nonlinear dynamics. Elementary introduction]. Postmarket, Moscow, Russia.
10. Ivanov O.I. (2015). “Economic space as an object of controlled transformation (opinion of a sociologist)”. Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. N 8. pp. 32–38.
11. Kovalyov S.P., Rodin A.V. (2016). “Axiomatic method in modern science and technology: pragmatic aspects” Epistemology & Philosophy of Science / Epistemologiya i filosofiya nauki. T. XLVII. N 1. pp. 153–168.
12. Kolesnikov A.A. (2006). Sinergeticheskie metody upravleniya slozhnymi sistemami: Teoriya sistemnogo sinteza. [Synergetic Methods for Controlling Complex Systems: The Theory of System Synthesis]. KomKniga. Moscow, Russia.
13. Vinogradov I.M. and others. (1977). Matematicheskaya enciklopediya. T.1. [Encyclopedia of Mathematics. T.1] Sovetskaya enciklopediya, Moscow, Russia.
14. Vinogradov I.M. and others. (1984). Matematicheskaya enciklopediya. T.5. [Encyclopedia of Mathematics. T.5.]. Sovetskaya enciklopediya, Moscow, Russia.
15. Mizes, Lyudvig fon. (2005). Chelovecheskaya deyatel'nost': traktat po ekonomicheskoj teorii. [Human Activity: A Treatise on Economic Theory]. Socium, Chelyabinsk, Russia.
16. Nekhamkin A.N., Elovikov A.B.(2016). “Axiomatic method in economics.] Vestnik Finansovogo universiteta”. N 2. pp. 127–136.
17. Prigozhin A.I. (2010). Celi i cennosti. Novye metody raboty s budushchim. [Goals and values. New ways of working with the future]. Izdatel'stvo «Delo» ANH, Moscow, Russia.
18. Serikov A.V. (2011). “Business performance: definition, measurement, synergistic management”. Ekonomicheskij vestnik Donbassa. N 2(24). pp. 212 – 219.
19. Haken G. (1980). Sinergetika [Synergetics] Mir. Moscow, Russia.
20. Shevcova G.Z. (2016). Sinergetichnij menedzhment pidpriyemstv: monografiya. [Sinergetichnij menedzhment pidpriyemstv: monografiya]. NAN Ukrayini, In-t ekonomiki prom-sti. Kiyiv. Ukraine.
21. Sherrigton Ch. (1969). Integrativnaya deyatel'nost' nervnoj sistemy. [Integrative activity of the nervous system]. Nauka, Moscow, Russia.
22. Yacenko G.Yu., Strelkovskij I.V. (2012). “Philosophical questions of mathematics: the essence of the axiomatic method”. Chasopis. Seriya7. Vipusk 28 (41). Vidavnictvo NPU imeni M.P. Dragomanova. Kyiv, Ukraine.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1599

Відомості про авторів

А. В. Сєріков

к. ф.-м. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

A. Sierikov

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-0629-2716

Як цитувати статтю

Сєріков А. В. До аксіоматики теорії синергетичного управління соціально-економічними системами. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8112 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.69

Sierikov, A. (2020), “To the axiomatics of the theory of synergetic management of socio-economic systems”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8112 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.