EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІТИЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Мулик

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.72

УДК: 658.15:338.27

Т. О. Мулик

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІТИЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено коло питань, що охоплює організація аналізу на підприємстві. Проведено критичний аналіз щодо сутності та діяльності аналітичних служб. Сформульовано власне визначення аналітичної служби. Охарактеризовано склад аналітичних служб (аналітиків) та її мета, функції, завдання на різних за розмірами підприємствах. Розкрито вимоги, яким має відповідати структура апарату аналітичної служби. Охарактеризовано функцій аналітиків сучасних великих компаній. Розглянуто загальний спектр виконання аналітичних функцій примірними структурними підрозділами великого підприємства. Визначено, що організація робочого місця аналітика передбачає створення належних умов для його продуктивної праці із дотриманням ергономічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, трудових, технічних, юридичних та інших, як правило, законодавчо встановлених норм. Розкрито інформацію про виконавців економічного аналізу: внутрішніх та зовнішніх. Обґрунтовано значення автоматизації аналізу та зазначено, що їі застосування підвищує ефективність аналітичної роботи. Це досягається за рахунок: скорочення термінів проведення аналізу; більш повного охоплення впливу факторів на результати діяльності підприємства; заміни приблизних або спрощених розрахунків точними розрахунками тощо. Сформульовано заходи, що сприятимуть вдосконаленню діяльності аналітичних служб та аналітиків: професійна освіта фахівців підрозділу, що сприятиме якісному виконанню їх обов’язків; розробка та запровадження документів про діяльність аналітичної служби та аналітиків; запровадження автоматизованого аналізу на підприємстві, активне використання програмного забезпечення; використання у діяльності новітніх технологій; використання передових методів моніторингу й обробки інформації, посилення аналітичної та прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах; вироблення у аналітиків здатності прогнозувати можливі результати і наслідки діяльності.

Ключові слова: аналіз; аналітична служба; аналітики; організація економічного аналізу; автоматизація аналізу.

Література

1. Мандзюк О.А. Інформаційно-аналітичні служби, центри аналітичних досліджень як суб’єкти аналітичної діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 48. URL: http://goal-int.org/informatsijno-analitichni-sluzhbi-tsentri-analitichnih-doslidzhen-yak-sub-yekti-analitichnoyi-diyalnosti/
2. Мулик Т. О., Гордієнко М. І. Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів. Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 7. 2017 (23). С. 7-19.
3. Томчук О.Ф. Томчук В.В. Управлінські рішення та їх аналітичне забезпечення // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, іж предметні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. Наук.- практ. Конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. За вип. Б.В. Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. С.445-448.
4. Стецюк Л. С. Організація аналітичної роботи на сільськогосподарських підприємствах Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciyaanalitichnoi-roboti-na-pidpriemstvah.html
5. Вікепедія: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
6. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник. К.: Знання, 2008. 639 с.
7. Максименко Д. В., Шулевка О. Ю. Організація економічного аналізу на підприємстві. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Карпатська вежа, 2017. № 23 (18). С.197-203.
8. Гаман Т. В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складова вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій. Університетські наукові записки. 2007. № 1. С. 252-258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_40.
9. Шурпенкова Р.К. Організація економічного аналізу на підприємстві. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської системи України». Суми, 2009. Вип. 25. С 150-168.
10. Мулик Т. О., Материнська О. А., Пльонсак О. Л. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 288 с.
11. Шурпенкова Р. К. Інформаційні технології для проведення економічного аналізу на підприємстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 1. С. 433-440. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_55.
12. Шурпенкова Р. К., Демко І. І. Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством. Регіональна економіка. 2008. № 3. С. 161-166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2008_3_22.

T. Mulyk

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ACTIVITY OF THE ANALYTICAL SERVICE OF THE ENTERPRISE

Summary

The range of issues covered by the organization of analysis at the enterprise is investigated. A critical analysis of the nature and operation of analytical services. The definition of the analytical service is formulated, in particular, it is one of the divisions of the enterprise, which collects and processes information, assesses the situation and provides proposals for effective management decisions. The composition of analytical services (analysts) and its purpose, functions, tasks at enterprises of different sizes are described. The requirements to be met by the structure of the analytical service staff are revealed. The functions of analysts of modern large companies are described. The general spectrum of performance of analytical functions by approximate structural divisions of the big enterprise is considered. It is determined that the organization of the analyst's workplace involves the creation of appropriate conditions for his productive work in compliance with ergonomic, sanitary, socio-economic, labor, technical, legal and other, usually statutory norms. Information on performers of economic analysis: internal and external is revealed. The importance of automation of analysis is substantiated and it is noted that its application increases the efficiency of analytical work. This is achieved by: reducing the time of the analysis; more complete coverage of the influence of factors on the results of the enterprise; replacement of approximate or simplified calculations with exact calculations, etc. Measures have been formulated that will help improve the activities of analytical services and analysts: professional education of specialists of the unit, which will contribute to the quality of their duties; development and implementation of documents on the activities of the analytical service and analysts; introduction of automated analysis at the enterprise, active use of software; use of the latest technologies in activities; use of advanced methods of monitoring and information processing, strengthening of analytical and forecasting component in information-analytical materials; developing analysts' ability to predict possible results and consequences of activities.

Keywords: analysis; analytical service; analysts; organization of economic analysis; automation of analysis.

References

1. Mandziuk, O.A. (2018), "Information and analytical services, centers of analytical research as subjects of analytical activity", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo», vol. 48, [Online], available at: http://goal-int.org/informatsijno-analitichni-sluzhbi-tsentri-analitichnih-doslidzhen-yak-sub-yekti-analitichnoyi-diyalnosti/ (Accessed 06 August 2020).
2. Mulyk, T. O. and Hordiienko, M. I. (2017), "Methodical approaches to management analysis in terms of integration processes", Ekonomika. finansy. menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 7 (23), pp. 7-19.
3. Tomchuk, O.F. and Tomchuk, V.V. (2015), "Management decisions and their analytical support", Zbirnyk materialiv IX Mizhnar. Nauk.- prakt. Konf. (26 liutoho 2015 r.; m. Kyiv) [A collection of materials IX International. Scientific and practical Conf. (February 26, 2015, Kyiv)], Rozvytok bukhhalterskoho obliku: teoriia, profesiia, izh predmetni zviazky [Management decisions and their analytical support], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine, pp.445-448.
4. Stetsiuk, L. S. "Organization of analytical work at agricultural enterprises", Oblik i finansy APK: bukhhalterskyi portal, [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciyaanalitichnoi-roboti-na-pidpriemstvah.html (Accessed 06 August 2020).
5. Vikepediia, [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 (Accessed 06 August 2020).
6. Kupalova, H. I. (2008), Teoriia ekonomichnoho analizu: navchalnyi posibnyk [Theory of economic analysis: a textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 639.
7. Maksymenko, D. V. and Shulevka, O. Yu. (2017), "Organization of economic analysis at the enterprise", Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Karpatska vezha, vol. 23 (18). pp.197-203.
8. Haman, T. V. (2007), "Creation of a regional information-analytical service as a component of improving the information activity of local state administrations", Universytetski naukovi zapysky, vol. 1, pp. 252-258, available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_40 (Accessed 06 August 2020).
9. Shurpenkova, R.K. (2009), " Organization of economic analysis at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats / derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Ukrainska akademiia bankivskoi systemy Ukrainy», vol. 25, Sumy, Ukraine, pp. 150-168.
10. Mulyk, T. O. Materynska, O. A. and Plonsak, O. L. (2017), Analiz hospodarskoi diialnosti: navchalnyi posibnyk [Analysis of economic activity: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.288.
11. Shurpenkova, R. K. (2014), "Information technologies for economic analysis at the enterprise", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1, pp. 433-440, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_55 (Accessed 06 August 2020).
12. Shurpenkova, R. K. and Demko, I. I. (2008), "Fundamentals of economic analysis in the enterprise management system", Rehionalna ekonomika, vol. 3, pp. 161-166, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2008_3_22 (Accessed 06 August 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1809

Відомості про авторів

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia NationalAgrarianUniversity, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-1109-2265

Як цитувати статтю

Мулик Т. О. Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8115 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.72

Mulyk, T. (2020), “Organizational and methodological aspects of the activity of the analytical service of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8115 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.