EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DATENSCHUTZ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
Т. О. Ніколайчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.150

УДК: 338

Т. О. Ніколайчук

DATENSCHUTZ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Анотація

Розвиток природоохоронної галузі є одним з пріоритетних напрямів національного господарства, оскільки саме відношення суспільства до навколишнього природного середовища є індикатором еколого-соціальних перетворень. В той же час, персонал, який відповідає за охорону, збереження та відтворення природних екосистем знаходиться під постійним тиском, як з боку органів державної влади та і власне населенням. Представники служби державної охорони об’єктів природно-заповідного фонду України (далі-ПЗФ), так само, як і поліція, мають бути неупередженими під час здійснення своїх посадових обов'язків, що зумовлює ліквідацію всіх інструментів впливу, в тому числі так званого «інформаційного тиску». Однак, у зв'язку, з надмірною гаджетизацією усіх сфер суспільного життя та національної економіки, посадові особи служби державної охорони заповідних об’єктів часто не мають змоги повноцінно виконувати свої функціональні обов’язки через постійне спостереження з боку сторонніх осіб. Будь-які дії посадовців можуть бути спотворені внаслідок ситуаційної або умисної фото- та відео фіксації, що може призвести до негативних наслідків та стати інструментом провокації з боку сторонніх осіб.

Ключові слова: інформація; природно-заповідний фонд; персональні дані; служба державної охорони; соціально-економічне становище.

Література

1. Котюжинська, Т. Право на інформацію – зміни необхідні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //www.justinian.com.ua/article. php?id=3308
2. Конституція України [Текст] : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254 к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 34.
3. Папська рада у справах соціальної комунікації. «Aetatis novae» («За нової доби»): Душпастирська інструкція про соціальну комунікацію до 20-ї річниці «Communio et progressio» (22 лютого 1992 року) // Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа.-2004.- 440с. - [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/communicat.pdf
4. Головенко, Р. Доступ до інформації: до і після законодавчих змін. [Електронний ресурс] / Р. Головенко. – Режим доступу : www.imi. org.ua/en/node/31992
5. Захаров, Є. Доступ до інформації в Україні [Текст] / Є. Захаров // Свобода інформації та право на приватність в Україні ; Харківська правозахисна група. – Х. : Фоліо, 2004. – 95 с.
6. Золотар, О. Свобода інформації в контексті концепції природного права [Текст] / О. Золотар // Правова інформатика. – 2011. – № 1(29). – С. 12–15.
7. Котюжинська, Т. Право на інформацію – зміни необхідні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //www.justinian.com.ua/article. php?id=3308.
8. Кушакова, Н. Конституційне право на інформацію: правомірні та неправомірні обмеження / Н. Кушакова // Вісн. Конституц. Суду України. – 2002. – № 3. – С. 66–70.
9. Марущак, А. І. Інформаційне право: доступ до інформації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 c.
10. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2010.- № 34.- ст. 481- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
11. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI// 2011.- № 32.- ст. 314- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
12. Закон України „Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18 березня 2004 р. № 1629//Відомості Верховної Ради України .- 2004.- № 29 - ст.367- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
13. Datenschutz im Internetzeitalter: Privats¬phäre & globale Vernetzung im Konflikt 07.02.2020 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.datenschutz.org
14. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) 23.05.2018.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dsgvo-gesetz.de
15. Fundiertes Rechtswissen, für Laien verständlich aufbereitet - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-recht24.de/mitglieder/
16. Sicherheit und höchste Standards von Anfang an. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.gmx.net/mail/sicherheit/sicherheitsstandard/#.pc_page.datenschutz.index.teaser_1.sicherheit_gmx-schuetzt
17. Fotografierverbot. Vorsicht beim Fotografieren von Polizisten - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rechtambild.de/2013/04/vorsicht-beim-fotografieren-von-polizisten/
18. Von rechtsanwalt Hoesmann, Keine Fotos von Polizisten- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hoesmann.eu/keine-fotos-von-polizisten/
19. Fotorecht. Das “berechtigte Interesse” im Sinne des § 23 Abs. 2 KUG.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.rechtambild.de/2010/04/das-berechtigte-interesse-im-sinne-des-§-23-abs-2-kug/#comment-91438

T. Nikolaychuk

DATENSCHUTZ AS STABILIZING'S TOOL THE SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE

Summary

We are moving towards a “Web of the world” in which mobile communications, social technologies and sensors are connecting people, the Internet and the physical world into one interconnected network. Personal data’s' protection of is an integral part of the economy in the whole world, but in Ukraine this form of human rights is staying at the initial stage of its development. Representatives of the NRF's State Protection Service, as well as the police, must be impartial of their duties, which leads to the elimination of all influence, including the so-called " information pressure ".
Aim and tasks. The aim of the article is represented the NRF's State Protection Service as an independent body, which can carry out their duties without outside influence. Our research is devoted to the problems of the information which is not, or is not intended to be, part of a ‘filing system’.
Research results. Due to the excessive gadgetization of all the national economy's spheres, the NRF's State Protection Service are often unable to fully perform their duties due to constant outsiders' monitoring. So, any actions can be distorted by photo and video capture. These things can lead to negative socio-ecological consequences and become a tool of provocation by outsiders. The underlying regulatory, business and technological issues are highly complex, interdependent and ever changing.
Conclusions. The NRF's State Protection Service must have socio-information guarantees for full-fledged, impartial performance of their functional duties. Our Government should have mechanisms to protect against unauthorized outsiders' influence, including the public, which lobbies the political representatives' interests. Governments and regulators play a vital role in influencing the size and shape of the personal data ecosystem as well as the value created by it. As an essential requirement, the services would operate over a technical and legal infrastructure that is highly trusted. Maintaining confidence in the integrity, confidentiality, transparency and security of the entire system would require high levels of monitoring. Participants should identify best practices and engage with standards bodies, advocacy groups, think tanks and various consortia on the user-centric approaches required to scale the value of personal data.

Keywords: information; nature reserve fund; personal data; state protection service; socio-economic situation.

References

1. Kotyuzhynska, T. (2018), “The right to information - changes are needed”, available at: //www.justinian.com.ua/article. php?id=3308 (Accessed 28 June 2020).
2.The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/anot/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 28 June 2020).
3.Pontifical Council for Social Communication (1992), “«Aetatis novae» ("In the New Age"): Pastoral Instruction on Social Communication to the 20th Anniversary of the "Communio et Progressio”, available at: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/communicat.pdf (Accessed 28 June 2020).
4. Golovenko, R. (2002), “Access to information: before and after legislative changes”, available at: www.imi. org.ua/en/node/31992 (Accessed 28 June 2020).
5. Zaxarov, Ye. (2004), “Access to information in Ukraine”, Svoboda informatsiyi ta pravo na pryvatnistʹ v Ukrayini [Freedom of information and the right to privacy in Ukraine], Folio, Pharkiv, Ukraine
6. Zolotar, O. (2011), “Freedom of information in the context of the concept of natural law”, Pravova informatyka, Vol. 1(29), pp. 12–15.
7. Kotyuzhynska, T. (2005), “The right to information - changes are needed”, available at:www.justinian.com.ua/article. php?id=3308 (Accessed 28 June 2020).
8. Kushakova, N. (2002), “The Constitutional right to information: legal and illegal restrictions”, The Bulletin of Ukraine's Constitution Court, Vol. 3, pp. 66–70.
9. Marushhak, A. (2007). Informacijne pravo: dostup do informaciyi [The information law: access to information], KNT, Kyiv, Ukraine.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On Personal Data Protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17(Accessed 28 June 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On Access to Public Information", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (Accessed 28 June 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On the National Program of Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15 (Accessed 28 June 2020).
13.Datenschutz im Internetzeitalter: Privats¬phäre & globale Vernetzung im Konflikt (2020), available at: https://www.datenschutz.org (Accessed 28 June 2020).
14.Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (2018), “Der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)”, available at: https://dsgvo-gesetz.de (Accessed 28 June 2020).
15. eRecht24 (2019), “Fundiertes Rechtswissen, für Laien verständlich aufbereitet”, available at: https://www.e-recht24.de/mitglieder/ (Accessed 28 June 2020).
16. GMX (2019), “Sicherheit und höchste Standards von Anfang an”, available at: https://www.gmx.net/mail/sicherheit/sicherheitsstandard/#.pc_page.datenschutz.index.teaser_1.sicherheit_gmx-schuetzt (Accessed 28 June 2020).
17. Recht am Bild GbR (2013), “Fotografierverbot. Vorsicht beim Fotografieren von Polizisten”, available at: https://www.rechtambild.de/2013/04/vorsicht-beim-fotografieren-von-polizisten/ (Accessed 7 June 2020).
18. Von rechtsanwalt Hoesmann (2019), “Keine Fotos von Polizisten”, available at: https://hoesmann.eu/keine-fotos-von-polizisten/ (Accessed 28 June 2020).
19. Fotorecht (2018), “Das “berechtigte Interesse” im Sinne des § 23 Abs. 2 KUG”, available at: https://www.rechtambild.de/2010/04/das-berechtigte-interesse-im-sinne-des-§-23-abs-2-kug/#comment-91438 (Accessed 28 June 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1593

Відомості про авторів

Т. О. Ніколайчук

Магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

T. Nikolaychuk

Master of law, Postgraduate student, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine

ORCID:

0000-0001-6268-7723

Як цитувати статтю

Ніколайчук Т. О. Datenschutz як інструмент стабілізації еколого-економічного та еколого-соціального середовища в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8117 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.150

Nikolaychuk, T. (2020), “Datenschutz as stabilizing's tool the socio-ecological-economic situation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8117 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.