EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
В. В. Кривіцька, В. В. Зянько

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.151

УДК: 339.137

В. В. Кривіцька, В. В. Зянько

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено конкуренцію як одну із найголовніших складових функціонування системи ринкового господарства. З’ясовано сутність понять «конкуренція», «конкурентоспроможність підприємства», «управління конкурентоспроможністю підприємства» та «антикризове управління». Проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на конкурентоспроможність підприємства, зокрема визначено, що зовнішні фактори мають більш вагомий вплив на управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності. Обґрунтовано доцільність здійснення антикризового управління на підприємстві. Виявлено особливості системи антикризового управління конкурентоспроможністю та сформульовано його мету. Розроблено механізм управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності, який складається із чотирьох послідовних етапів. Відстежено конкурентні сили, які діють на підприємство за допомогою методу п’яти конкурентних сил М. Портера, що включає п’ять видів конкуренції завдяки яким підприємство отримує значні конкурентні переваги в умовах нестабільності та кризового стану економіки. Запропоновано побудову логічної концепції з управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності, спрямовану на визначення чітких стратегічних та оперативних заходів. Обґрунтовано основні методи підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах нестабільності, як-то маркетингові дослідження, маркетингова стратегія, сегментація ринку, комплекс маркетингу. Визначено фактори, за допомогою яких доцільно здійснювати оцінку рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку. Запропоновано низку заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єкта господарювання в умовах нестабільності.

Ключові слова: конкуренція; нестабільність; криза; конкурентні переваги; конкурентоспроможність підприємства; управління конкурентоспроможністю підприємства; фактори впливу на конкурентоспроможність; механізм управління конкурентоспроможністю.

Література

1. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: навчальний посібник / М. Портер − К.: Основи, 1998. − 390 с.
2. Кривіцька В. В. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Кривіцька // Матеріали XLVIIІ Науково-технічної конференції факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019). – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view /6612/5473
3. Ладунка І. С. Дослідження факторів впливу на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / І. С. Ладунка, М. І. Братанов // Економіка і суспільство. – 2016. - №5. – С. 189-194.
4. Чернявський А. Д. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / А. Д. Чернявський, М. І. Філіппов. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 234 с.
5. Назарова Л. В. Необхідність антикризового управління на підприємстві / Л. В. Назарова // Економіка та управління підприємствами. – 2018. – № 23. – С. 281-286.
6. Зянько В. В. Нормативно-правові та фінансові засади забезпечення ефективної інноваційної діяльності малих підприємств / Зянько В. В., Нікіфорова Л. О., Дун Сіньїн // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2017. 472 с. С. 52-74.

V. Kryvitska, V. Zianko

MECHANISM OF MANAGEMENT THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY

Summary

The article examines competition as one of the most important components of the functioning of the market economy. The essence of the concepts "competition", "competitiveness of enterprise", "management the competitiveness of enterprise" and "crisis management" is clarified. An important prerequisite for managing the competitiveness of the enterprise in conditions of instability is to determine a set of factors that directly affect the state of its competitiveness. The influence of external and internal factors on the competitiveness of the enterprise is analyzed, in particular, it is determined that external factors have a more significant influence on the management of the competitiveness of the enterprise in conditions of instability The expediency of anti-crisis management at the enterprise is substantiated. The peculiarities of the system of anti-crisis management of competitiveness are revealed and its purpose is formulated. The mechanism of management of competitiveness of the enterprise in the conditions of instability which consists of four consecutive stages is developed. The competitive forces acting on the enterprise are tracked using the method of five competitive forces of M. Porter, which includes five types of competition due to which the enterprise receives significant competitive advantages in conditions of instability and crisis of the economy. This model includes five types of competition: between existing competitors in the market, on the part of substitute goods, on the part of potential competitors, competitive power of suppliers, competitive power of consumers. The construction of a logical concept for managing the competitiveness of the enterprise in conditions of instability, aimed at defining clear strategic and operational measures. The main methods of increasing the competitiveness of the enterprise in conditions of instability, such as marketing research, marketing strategy, market segmentation, and marketing are formed. The factors by means of which it is expedient to carry out an estimation of a level of competitiveness of the enterprise in the market are defined. A number of measures have been proposed to increase the level of competitiveness of the business entity in conditions of instability.

Keywords: competition; instability; crisis; competitive advantages; competitiveness of enterprise; management the competitiveness of enterprise; factors of influencing competitiveness; mechanism of management the competitiveness.

References

1. Porter, M. (1998), Stratehiia konkurentsii: metodyka analizu haluzei i diial’nosti konkurentiv [Competition Strategy: methodology for analyzing the industries and activities of competitors], Osnovy, Kiev, Ukraine.
2. Kryvitska, V. V. (2019), “A systematic approach to managing the competitiveness of the enterprise”, Zbirka dopovidej naukovo-tekhnichnoi konferentsii fakul'tetu menedzhmentu ta informatsijnoi bezpeky [Conference Proceedings of the scientific and technical conference of the Faculty of Management and Information Security], Naukovo-tekhnichna konferentsiia [Scientific and technical conference], Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, 22.03.2019, available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view /6612/5473
3. Ladunka, I. S. and Bratanov, M. I. (2016), “Research of factors influencing the competitiveness of domestic enterprises”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 5, pp. 189-194.
4. Cherniavs'kyj, A. D. and Filippov, M. I. (2011), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management the competitiveness of enterprise], Vyd. dim «Personal», Kyiv, Ukraine.
5. Nazarova, L. V. (2018), “The need for crisis management in the enterprise”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 23, pp. 281-286.
6. Zian'ko, V. V., Nikiforova, L. O. and Dun Sin'in (2017), Normatyvno-pravovi ta finansovi zasady zabezpechennia efektyvnoi innovatsijnoi diial'nosti malykh pidpryiemstv [Normative-legal and financial bases of ensuring effective innovative activity of small enterprises], Porohy, Kiev, Ukraine.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1797

Відомості про авторів

В. В. Кривіцька

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

V. Kryvitska

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-4337-5211


В. В. Зянько

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

V. Zianko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Innovative Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-0060-4982

Як цитувати статтю

Кривіцька В. В., Зянько В. В. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8118 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.151

Kryvitska, V. and Zianko, V. (2020), “Mechanism of management the competitiveness of enterprise in the conditions of instability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8118 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.