EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
І. О. Царенко, Н. С. Красножон

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.74

УДК: 351:339.13

І. О. Царенко, Н. С. Красножон

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Анотація

Метою статті є дослідження стану розвитку електронного урядування в країнах світу та оцінити вагомість даного інструменту у підвищенні конкурентоспроможності економік країн світу.
У статті визначено сутність електронного урядування, подано основні підходи до трактування поняття. Виокремлено основні рівні реалізації електронного урядування, а саме: G2C (government to citizens) або «Уряд — громадянам»; G2E (government to employees) або «Уряд — службовцям»; G2B (government to business) або «Уряд — бізнесу»; G2G (government to government) або «Уряд — уряду». Схематично відображено компоненти трьох основних складових Індексу розвитку електронного урядування: індекс онлайн-сервісів, індекс телекомунікаційної інфраструктури та індекс людського капіталу. Проаналізовано Індекс розвитку електронного урядування за обраними країнами в 2014 та 2020 роках. Встановлено, що протягом останніх 6 років в усіх країнах, за виключенням Франції, спостерігається зростання показника в абсолютному виразі, зокрема: найбільш стрімке зростання притаманне таким країнам як: Словаччина, Польща, Чехія, Україна та Румунія. Розглянуто місце України в рейтингу країн за Індексом розвитку електронного урядування. Визначено, що у 2012 році Україна зайняла 68-е місце у рейтингу країн за розвитком електронного урядування у світі, тоді як у 2014 році – 87-е місце, у 2016 році – 62-е місце, 2018 році – 82-е місце та 69-е місце у 2020 році. Таким чином, встановлено, що рейтингова позиція у 2020 році є набагато нижчою, аніж у 2016 році, що свідчить про наявність резерву для посилення компонент, які належать до субіндексів Індексу розвитку електронного урядування. Представлено результати кореляційно-регресійного аналізу взаємозалежності між Індексом розвитку електронного урядування та Глобальним Індексом конкурентоспроможності.
Запропоновано основні шляхи посилення розвитку електронного урядування в Україні в призмі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та сталого економічного розвитку в перспективі.

Ключові слова: електронне урядування; індекс розвитку електронного урядування; конкурентоспроможність економіки; інформаційно-мережева економіка; держава; державне управління.

Література

1. Грицяк Н. В., Соловйов С. Г. Електронна демократія : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. Київ : НАДУ, 2015. 66 с.
2. Демкова М. Електронне урядування: світовий досвід та українські реалії / М. Демкова, І. Коліушко // Електронне урядування: окремі аспекти становлення. Вісник Програми сприяння Парламенту України. – К., 2002. – С. 33–57.
3. Малиновський В. Я., Грицяк Н. В., Семенченко А. І. Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. 70 с.
4. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / [О. А. Баранов, І. Б. Жиляєв, М. С. Демкова, І. Г. Малюкова ; за ред. І. Г. Малюкової]. – К. : ООО «Поліграф-Плюс», 2007. – 254 с.
5. Семенченко А. І., Серенок А. О. Електронне урядування: основи та стратегії реалізації. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. 72 с.
6. Семенченко А. І., Янсонс Я. В. Концептуальні засади розвитку електронної демократії. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8, № 1. С. 76–85.
7. Дмитренко В.І. Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні [Електронний ресурс] / В.І. Дмитренко // КИЇВ. – 2018. – 248 с. – Режим доступу:
http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Dysertatsiia-Dmytrenka.pdf.
8. Ільницький М. П. Адміністративно-правове регулювання електронного урядування у сфері публічного управління в Україні: дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / М. П. Ільницький. – Ужгород – 2017. – 217 с. – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/12995.
9. Гасимов ровзат афат огли. Електронне урядування як механізм публічного управління та адміністрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. з держ. управл: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління » / Ровзат афат огли Гасимов; Інститут законодавства верховної ради України. – К., 2018. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IzPe-yTzV0gJ:instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31557.doc+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua.
10. Соломко Ю.І. Механізми надання адміністративних послуг засобами електронного урядування : дис. канд. з держ. управ. : 25.00.02 / Ю. І. Соломко. – Харків – 2020. – 224 с. – Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/disSolomko.pdf.
11. Григорьев П.В. Основные подходы к понятию «электронное правительство» // Сайт «Центра технологий электронного правительства» Ярославского государственного университета. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://open-gov.ru/?p=229.
12. Храмцовская Н.А. Развитие понятийного аппарата информационного общества: эволюция понятия электронное правительство / Н.А. Храмцовская // Общественные трансформации и киберпространство: междисциплинарные исследования. – Сб. науч. ст. СПб. – 2009. – С. 50-67.
13. Что такое «электронное правительство»?: Аналит. обзор. Институт развития свободы информации, Санкт-Петербург, 8 октября 2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.svobodainfo.org/en/node/339.
14. Фурашев В. М. Складові електронного урядування [Електронний ресурс] / В. М. Фурашев // Правова інформатика. – 2012. – № 4(36). – Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/12fvmseu.pdf.
15. Ткаченко А. Теоретичне розуміння та суть поняття «Електронного уряду» / А. Ткаченко // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1312.
16. Мезенцев А. В. Електронне урядування, електронна демократія – підходи до визначень / А. В. Мезенцев // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 1 (48). – С. 68.
17. Соломко Ю. Електронне урядування: поняття, сутність, принципи та напрями розвитку / Ю. Соломко // Ефективність державного управління. – 2018. – Вип. 2 (55). Ч.1. – С. 136.
18. Берназюк О. О. Електронне урядування як особлива форма публічного управління: поняття та проблеми запровадження [Електронний ресурс] / О. О. Берназюк // Серія ПРАВО. Випуск 55. Том 2 – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/9.pdf.
19. Колесніченко І. М. Розвиток електронного урядування в Україні: інституціональний аспект / І. М. Колесніченко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 3. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_3_9.
20. Неділько А.І. Концепція електронного урядування як елемент вдосконалення системи публічного управління [Електронний ресурс] / А.І. Неділько // Державне управління. – 2017. – № 2 (58). – Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2017/17.pdf.
21. Абраменко Ю.Ю. Зарубіжний досвід Е-врядування та проблеми його імплементації в Україні [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Абраменко, І.А. Чикаренко – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09ayypiu.pdf.
22. Соколова М. А. Электронное правительство и электронное правление: к вопросу об иерархии понятий / М. А. Соколова // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: труды VIII Всерос. объедин. конф. (С.-Петерб., 8– 11 нояб. 2005 г.). – СПб. – 2005. – С. 162–163.
23. Бєлікова М. І. Електронне урядування в Україні в умовах сьогодення / М. І. Бєлікова // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2017. – №33. – С. 104.
24. Електронне урядування [Електронний ресурс] // Вікіпедія вільна енциклопедія. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
25. The United Nations E-Government Survey 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.un.org/en/development/desa/publications/e-government-survey-2014.html.
26. The United Nations E-Government Survey 2020. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf.
27. The Global Competitiveness Report 2014–2015: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Benchmarking Network. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.
28. The Global Competitiveness Report 2019: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Benchmarking Network. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
29. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 649-р від 20.09.2017 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text.

I. Tsarenko, N. Krasnozhon

E-GOVERNMENT AS A TOOL FOR STRENGTHENING THE COUNTRY’S COMPETITIVENESS

Summary

The aim of the article is to study the state of development of e-government in the world’s countries and to assess the importance of this tool in increasing the competitiveness of economies around the world.
In the article the essence of e-government, is defined the main approaches to the interpretation of the concept are presented. The main levels of e-government implementation are singled out, namely: G2C (government to citizens); G2E (government to employees); G2B (government to business); G2G (government to government). The components of the three main components of the E-Government Development Index are schematically shown: the index of online services, the index of telecommunications infrastructure and the index of human capital. The E-Government Development Index by selected countries in 2014 and 2020 is analyzed. It is established that during the last 6 years in all countries, except France, there has been an increasing in absolute terms, in particular: the fastest growth is in countries such as the Slovak Republic, Poland, the Czech Republic, Ukraine and Romania. The place of Ukraine in the ranking of countries according to the E-Government Development Index is considered. It is determined that in 2012 Ukraine ranked the 68-th in the ranking of countries for the development of e-government in the world, while in 2014 – 87-th place, in 2016 – 62-nd place, in 2018 – 82-nd place and 69-th place in 2020.Thus, it is established that the ranking position in 2020 is much lower than in 2016, which indicates the presence of a reserve for strengthening the components that belong to the sub-indices of the E-Government Development Index. The results of the correlation-regression analysis of the interdependence between the E-Government Development Index and the Global Competitiveness Index are presented, in particular, the correlation coefficient is 0.88049, which indicates the presence of a strong relationship between these processes.
The main ways for strengthening the development of e-government in Ukraine in terms of ensuring the country’s competitiveness of the national economy and sustainable economic development in perspective are proposed.

Keywords: e-government; e-government development index; the country's competitiveness; informative and networked economy; state; public administration.

References

1. Hrytsiak, N.V. and Soloviov, S.H. (2015), Elektronna demokratiia : navch. posib. [Electronic democracy], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Demkova, M. and Koliushko, I. (2002), “E-government: world experience and Ukrainian realities”, Elektronne uriaduvannia: okremi aspekty stanovlennia, Visnyk Prohramy spryiannia Parlamentu Ukrainy, pp. 33–57.
3. Malynovs'kyj, V.Ya. Hrytsiak, N.V. Semenchenko, A.I. and Dreshpak, V.M. (2017), Vstup do kursu. Kontseptual'ni zasady elektronnoho uriaduvannia ta elektronnoi demokratii. Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia: navch. posib. [Introduction to the course. Conceptual principles of e-government and e-democracy. E-government and e-democracy], Kyiv, Ukraine.
4. Baranov, O.A. Zhyliaiev, I.B. Demkova, M.S. and Maliukova, I.H. (2007), Elektronne uriaduvannia v Ukraini: analiz ta rekomendatsii. Rezul'taty doslidzhennia [E-government in Ukraine: analysis and recommendations. Research results], Polihraf-Plius, Kyiv, Ukraine.
5. Semenchenko, A.I. Serenok, A.O. and Dreshpak, V.M. (2017), Elektronne uriaduvannia: osnovy ta stratehii realizatsii. Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia: navch. posib. [E-government: basics and implementation strategies. E-government and e-democracy], Kyiv, Ukraine.
6. Semenchenko, A.I. and Yansons, Ya.V. (2020), “Conceptual principles of e-democracy development ”, Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 76–85.
7. Dmytrenko, V.I. (2018), “Mechanisms for implementing e-government at the local level”, Abstract of Ph.D. dissertation, Governance, available at: http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Dysertatsiia-Dmytrenka.pdf (Accessed 4 Aug 2020).
8. Il'nyts'kyj, M.P. (2017), “Administrative and legal regulation of e-government in the field of public administration in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, available at: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/12995 (Accessed 4 Aug 2020).
9. Hasymov, rovzat afat ohly (2018), “E-government as a mechanism of public administration”, Ph.D. Thesis, Governance, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine, available at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IzPe-yTzV0gJ:instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31557.doc+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (Accessed 4 Aug 2020).
10. Solomko, Yu.I. (2020), “Mechanisms for providing administrative services by e-government”, Abstract of Ph.D. dissertation, Governance, Kharkiv, Ukraine, available at: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/disSolomko.pdf (Accessed 4 Aug 2020).
11. Grigor'ev, P.V. (2009), “The main approaches to the concept of "electronic government”, Centr tekhnologij elektronnogo pravitel'stva, [Online], available at: http://open-gov.ru/?p=229 (Accessed 4 Aug 2020).
12. Hramcovskaya, N.A. (2009), “Development of the conceptual apparatus of the information society: evolution of the concept of electronic government”, Sbornik nauchnyh statej Obshchestvennye transformacii i kiberprostranstvo: mezhdisciplinarnye issledovaniya [Collection of scientific articles Social Transformation and Cyberspace: Interdisciplinary Research], St.Petersburg, Russia, pp. 50–67.
13. Institut razvitiya svobody informacii (2008), “What is e-government?”, available at: http://www.svobodainfo.org/en/node/339. (Accessed 4 Aug 2020).
14. Furashev, V.M. (2012), “Components of e-government”, Pravova informatyka, [Online], vol. 4(36), available at: http://ippi.org.ua/sites/default/files/12fvmseu.pdf. (Accessed 4 Aug 2020).
15. Tkachenko, A. (2013), “Theoretical understanding and essence of the concept of "e-government”, [Online], available at: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1312 (Accessed 4 Aug 2020).
16. Mezentsev, A.V. (2015), “E-government, e-democracy - approaches to definitions”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia”, vol. 1 (48), pp. 68.
17. Solomko, Yu. (2018), “E-government: concept, essence, principles and directions of development”, vol. 1, no. 2 (48), pp. 136.
18. Bernaziuk, O.O. (2019), “E-government as a special form of public administration: concepts and problems of implementation”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia PRAVO, [Online], vol. 55, available at: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/9.pdf. (Accessed 4 Aug 2020).
19. Kolesnichenko, I.M. (2014), “Development of e-government in Ukraine: institutional aspect”, Biznes Inform, [Online], vol 3, pp. 52–57, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_3_9. (Accessed 4 Aug 2020).
20. Nedil'ko, A.I. (2017), “ The concept of e-government as an element of improving the system of public administration ”, Derzhavne upravlinnia, [Online], vol. 2 (58), available at: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2017/17.pdf. (Accessed 4 Aug 2020).
21. Abramenko, Yu.Yu . and Chykarenko, I.A. (2009), “ Foreign experience of e-government and problems of its implementation in Ukraine ”, [Online], available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09ayypiu.pdf. (Accessed 4 Aug 2020).
22. Sokolova, M. A. (2005), “ E-government and e-government: on the issue of the hierarchy of concepts ”, Tekhnologii informacionnogo obshchestva – Internet i sovremennoe obshchestvo: trudy VIII Vseros. ob"edin. konf. [Information Society Technologies - Internet and Modern Society: Proceedings of the VIII All-Russian. joint conference], Sankt-Peterburg, Russia, pp. 162–163.
23. Bielikova, M.I. (2017), “E-government in Ukraine in today's conditions”, Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, vol. 33, pp. 104.
24. wikipedia (2016), “E-government”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. (Accessed 4 Aug 2020).
25. The United Nations (2014), “E-Government Survey”, available at: https://www.un.org/en/development/desa/publications/e-government-survey-2014.html. (Accessed 4 Aug 2020).
26. The United Nations (2020), “E-Government Survey”, available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf. (Accessed 4 Aug 2020).
27. World Economic Forum (2014), “The Global Competitiveness Report (2014–2015)”, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (Accessed 4 Aug 2020).
28. World Economic Forum (2019), “The Global Competitiveness Report”, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 4 Aug 2020).
29. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “On approval of the Concept of e-government development in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text (Accessed 4 Aug 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 6479

Відомості про авторів

І. О. Царенко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

I. Tsarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics, Management and Commercial activities, Central Ukrainian National Technical University

ORCID:

0000-0002-3591-7877


Н. С. Красножон

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

N. Krasnozhon

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Management and Commercial activities, Central Ukrainian National Technical University

ORCID:

0000-0002-4003-4219

Як цитувати статтю

Царенко І. О., Красножон Н. С. Електронне урядування як інструмент посилення конкурентоспроможності країни. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8123 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.74

Tsarenko, I. and Krasnozhon, N. (2020), “E-government as a tool for strengthening the country’s competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8123 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.