EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ
К. А. Андрющенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.12

УДК: 005.336.4

К. А. Андрющенко

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ

Анотація

Визначено основні проблеми щодо еволюції поглядів на поняття «інтелектуальний капітал», а також його структурних елементів; узагальнено ознаки інтелектуального капіталу як економічної категорії; досліджено компоненти і елементи структурного, клієнтського, людського капіталів; розглянуто сукупність відносно стійких інтелектуального капіталу, що визначає здатність людей генерувати ефективні рішення і дозволяє створювати і поширювати інновації в навколишньому середовищі; приділено увагу вартісної характеристики інтелектуального капіталу, яка дозволяє багато в чому виявити і визначити найбільш ефективні і раціональні напрямки введення інтелектуального капіталу в економічний оборот з метою максимізації вартості компанії; запропоновано створення філософсько-економічної концепції інтелектуального капіталу, яка розглядає інтелектуальний капітал з різних сторін з урахуванням його багатоаспектності; обґрунтовано мотиваційні властивості впливу на інтелектуальний капітал; визначено конкурентні переваги створення і використання компонентів інтелектуального капіталу.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; продукти інтелектуальної праці; компоненти інтелектуального капіталу; інтелектуальна власність; нематеріальні активи.

Література

1. Прокопенко І.В. Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств / І.В. Прокопенко, А.О. Босак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016.- №851. – с.82-93. – Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_13.
2. Ковтуненко К.В. Особливості формування інтелектуального капіталу підприємства/ К.В. Ковтуненко,Ю.В. Гутарева, Я.В. Шаповал // Економіка: реалії часу – 2012. - № 3-4 (4-5) - с.78-83.
3. Мельник Л. Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: учеб. пособ. / Л. Г. Мельник, С. Н.Ильяшенко, В. А.Касьяненко. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2004. – 400 с.
4. Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. В. Кендюхов; НАН України. Ін-т економіки промсті. – Донецьк, 2007. – 31 с.
5. Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А. М. Колот // Економічна теорія. – 2007. – No 2. – С. 3–13.
6. Школа В. Ю. Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи / В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No 3, Т. 1. – С. 72–78.
7. Ситник Й. С. Інтелектуалізація капіталу організації та його структурування / Й. С. Ситник // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 1: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту / відп. за вип. С. М. Соболь. – С. 332–342.
8. Філіппова С.В., Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу / С.В. Філіппова, К.В. Ковтуненко// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. -№776.- с.81-86.
9. Андрющенко К.А. Вартісна характеристика інтелектуального капіталу компанії / К.А. Андрющенко [Електронний ресурс]. -2015. – №3..- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4361

K. Andriushchenko

INTELLECTUAL CAPITAL AS THE BASIS OF COMPANIES COMMERCIALISATION

Summary

The main problems as to evolution of "intellectual capital" concept and its structural elements are determined, and the characteristics of intellectual capital as an economic category are generalised. The author analyses the components and elements of structural, client, and human capital. The attention is paid to the value characteristics of intellectual capital that allow to identify and determine the most effective and efficient introduction of intellectual capital in the economic turnover of a company to maximise the business value. The author proposes to create philosophical and economic concept of intellectual capital considering its multidimensional character. Motivational properties of impact on intellectual capital are substantiated, and competitive advantages of creation and use of intellectual capital components are defined.
It is noted that as a result of the introduction of products with the best quality characteristics, a client base (client capital) is formed, which in the case of effective development of structural capital can become permanent. In general, the model of value factors is a single system that describes all the factors that significantly affect the value of the business. The value factor model is a description of how the value of a business is created, what the company's potential is to maximize it, and how it can be maximized through the implementation of strategic initiatives. When intellectual capital acts as a source of added value, the mechanism of its impact on the value of the company is based on ways to create added value and obtain various benefits from the introduction of intellectual products.
It is determined that the main prerequisite for the formation of the concept of doing business is to maximize the return on invested capital to increase the value of the company as an integrated indicator of its activities. The increase in the value of the economic entity is possible through the impact on the objects of management in order to create economic added value, when the return on invested capital exceeds the cost of attracting it. The cost factor is variable, which affects the value of the company. Factors that can affect the value of the firm are divided into external (which are not subject to influence by the company's management) and internal (subject to management). They characterize the external environment of the economic entity (competitor behavior, customer preferences, macroeconomic situation), internal business processes (supply, production, sales) and potential (staff, management system, information technology, assets).

Keywords: intellectual capital; products of intellectual activity; components of intellectual capital; intellectual property; intangible assets.

References

1. Prokopenko, I.V. and Bosak, A.O. (2016), "The essence and structure of intellectual capital of enterprises", Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 851, pp. 82-93, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_13 (Accessed 20 Aug 2020).
2. Kovtunenko, K.V. Hutareva, Yu.V. and Shapoval, Ya.V. (2012), "Features of formation of intellectual capital of the enterprise", Ekonomika: realii chasu, vol. 3-4 (4-5), pp.78-83.
3. Mel'nik, L. G. Il'jashenko, S. N. and Kas'janenko, V. A. (2004), Jekonomika informacii i informacionnye sistemy predprijatija [Economics of information and enterprise information systems], ITD “Universitetskaja kniga”, Sumy, Ukraine.
4. Kendiukhov, O. V. (2007), "Organizational and economic mechanism of intellectual capital management of the enterprise", Ph.D. Thesis, Economy, NAN Ukraine, In-t ekonomiky prom-sti, Donetsk, Ukraine.
5. Kolot, A. M. (2007), "Innovative work and intellectual capital in the system of factors of knowledge economy formation", Ekonomichna teoriia, vol. 2, pp. 3–13.
6. Shkola, V. Yu. and Shcherbachenko, V. O. (2011), "Economic justification of the role of intellectual capital in the formation of the innovative economic system", Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 3, no. 1, pp. 72–78.
7. Sytnyk, Y. S. (2012), "Intellectualization of the capital of the organization and its structuring", Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr., Special issue in 2 vol., vol. 1, pp. 332–342.
8. Filippova, S.V. and Kovtunenko, K.V. (2013), "Intellectual potential as the main factor in the formation of intellectual capital", Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 776, pp.81-86.
9. Andriushchenko, K. (2015). “Value characteristic of intellectual capital of the company”, “Efektyvna ekonomika”, vol. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4361 (Accessed 20 Aug 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1701

Відомості про авторів

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

K. Andriushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor , Professor of the Department of business economics and entrepreneurship, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6274-5310

Як цитувати статтю

Андрющенко К. А. Інтелектуальний капітал як основа комерціалізації компанії. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8124 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.12

Andriushchenko, K. (2020), “Intellectual capital as the basis of companies commercialisation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8124 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.