EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
О. В. Більська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.7

УДК: 338.24.01

О. В. Більська

АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено аналіз промислового комплексу за показниками фінансово-економічного стану. Доведено недостатність грошей, їх еквівалентів для забезпечення поточних зобов’язань, низький рівень рентабельності та ділової активності, підприємства галузі є неплатоспроможними. Встановлено, що динаміка показників абсолютної ліквідності, коефіцієнта автономії, рентабельності активів, обігових коштів, сумарних активів, чистої маржі, характеризуються високою та середньою мінливістю, тоді як часові ряди поточної ліквідності, коефіцієнтів автономії, оборотності активів, робочого капіталу, дебіторської заборгованості незначно змінюються протягом досліджуваного періоду 2013-2018 рр. Проведено аналіз лідерів переробного комплексу промисловості України. Підтверджено їх експортну орієнтацію та негативну динаміку у 2018 р. за такими показниками як обсяги реалізації продукції, експорт, імпорт. Відзначено необхідність трансформації бізнес процесів підприємств промисловості та державної підтримки ключової галузі країни.

Ключові слова: промисловість; фінансово-економічний стан; ліквідність; платоспроможність; ділова активність; рентабельність; динаміка.

Література

1. Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: монографія. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України». К. 2013.536 с.
2. Короткий Ю. В. Машинобудівна промисловість України: здобутки та перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент 11 (2015): 117-120.
3. Амоша О. І., Вишневський В. П., Збаразська Л.О. та ін. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь. Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014. 200 с.
4. Вишневський, В. П. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку. Інститут економіки промисловості НАН України (Київ), 2018. 192 с.
5. Іщук, С. О., Созанський Л. Й. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг. Регіональна економіка 1 (2017): 72-81.
6. Залознова Ю.С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку [Ukraine’s industry: modern challenges and development problems]. Економіка України. 2018. №3. с. 49-68
7. Семененко О. Переробна промисловість: аналіз стану та основних тенденцій розвитку. Економічний вісник університету 1.31 (2016): 104-113.
8. Чекіна В. Д. Смарт-промисловість і податки: точки дотику. Фінанси України 11 (2017): 89-109.
9. Кушніренко О.М. Промисловість України перед викликами Індустрії 4.0: оцінка обмежень і завдання політики. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 5(702) (2020):53-72
10. Кучерова Г.Ю. Подолання стратегічної розбалансованості лісопромислового комплексу України. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6810
11. Кучерова Г. Ю. Інтегральне оцінювання фінансового стану лісопромислового комплексу України в умовах його стратегічної розбалансованості. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6811

О. Bіlska

ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the industrial complex in terms of financial and economic condition. The results of monitoring key indicators of the industrial complex can be used as a basis for macroeconomic and strategic plans, regulatory policy of the state at all levels. Therefore, monitoring of trends in the industrial complex should be carried out periodically in order to accumulate statistics and update the relevant knowledge base. The results of the analysis of financial and economic indicators of the industrial complex of Ukraine proved that the current liquidity ratios exceed the norm, while the indicators of absolute liquidity and autonomy ratio do not meet the normative values, which confirms the lack of money, their equivalents to meet current liabilities. . Profitability indicators during the study period will be defined as low. It is established that the dynamics of absolute liquidity, autonomy ratio, return on assets, working capital, total assets, net margin, is characterized by high and medium variability, while the time series of current liquidity, autonomy ratio, asset turnover, working capital, receivables change of the studied period 2013-2018. The analysis of the leaders of the processing complex of the industry of Ukraine is carried out. Their export orientation and negative trends of key indicators in 2018 were confirmed. The increase in financial and economic indicators of the leaders of the processing industry was in the range of 22-37% at enterprises with a staff of 251+ people; 2-75% at enterprises with a staff of 51-250 people; 0-48% at enterprises with a staff of 11-50 people; 0-111% - 1-10 people. Thus, the financial and economic situation of the industrial wheel requires both government support and transformation of business processes in order to increase the level of competitiveness and profitability, stabilization of positive trends. The prospects of this study are the tasks of integrated assessment and forecasting of the development of the industrial complex of Ukraine, taking into account the impact of COVID-19 and the negative consequences of quarantine restrictions.

Keywords: industry; financial and economic condition; liquidity; solvency; business activity; profitability; dynamics.

References

1. Kindzersky, Y.V. (2013), Promy`slovist` Ukrayiny`: strategiya i polity`ka strukturno-texnologichnoyi modernizaciyi [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization], NAS of Ukraine, SI “Inst. Of Economics. and forecast. NAS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine.
2. Korotky, Yu. V. (2015), “Machine-building industry of Ukraine: achievements and prospects”. Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment , vol. 11, pp. 117-120.
3. Amosha, O.I. Vishnevsky, V.P. and Zbarazskaya, L.O. (2013), Promy`slovist` i promy`slova polity`ka Ukrayiny` 2013: aktual`ni trendy`, vy`kly`ky`, mozhly`vosti [Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities], Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, Ukraine.
4. Vishnevsky, V.P. (2018), Smart-promy`slovist` v epoxu cy`frovoyi ekonomiky`: perspekty`vy`, napryamy` i mexanizmy` rozvy`tku [Smart industry in the digital economy: prospects, directions and mechanisms of development], Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
5. Ishchuk, S.O. and Sozansky, L.Y. (2017), “Industry of Ukraine and Poland: a comparative assessment of competitive advantages”, Regional`na ekonomika, vol. 1, pp. 72-81.
6. Zaloznova, Yu.S. (2018), “Ukrainian industry: modern challenges and development problems”, Ekonomika Ukrayiny`, vol. 3, pp. 49-68
7. Semenenko, O. (2016), “Manufacturing: analysis of the state and main trends”, Ekonomichny`j visny`k universy`tetu, vol. 1.31, pp. 104-113.
8. Chekina, V.D. (2017), “Smart industry and taxes: points of contact”, Finansy` Ukrayiny`, vol. 11, pp. 89-109.
9. Kushnirenko, O.M. (2020), “Ukraine's industry facing the challenges of Industry 4.0: assessment of constraints and policy objectives”, DU «Insty`tut ekonomiky` ta prognozuvannya NAN, vol. 5(702), pp. 53-72
10. Kucherova, H. (2018), “Overcoming the strategic imbalance of the timber industry of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6810 (Accessed 10 Aug 2020).
11. Kucherova, H. (2018), “Integral assessment of the financial condition of the timber industry of Ukraine in terms of its strategic imbalance”, Efektyvna ekonomika, vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6811 (Accessed 10 Aug 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1741

Відомості про авторів

О. В. Більська

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, маркетингу та національної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. Bіlska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Marketing and National Economy of the Classical Private University, Zaporozhye

ORCID:

0000-0002-0940-8294

Як цитувати статтю

Більська О. В. Аналіз промислового комплексу України. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8125 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.7

Bіlska, О. (2020), “Analysis of the industrial complex of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8125 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.