EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОР ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Дмитрук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.156

УДК: 338.45:622 (477)

В. В. Дмитрук

ВЕКТОР ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою проведеного дослідження є розробка концептуальних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на розвиток методологічних засад ціннісно-орієнтованого менеджменту нафтогазових підприємств. На основі наявних теоретичних положень, виявлення сутнісних характеристик, особливостей, систематизації отриманих результатів дослідження запропоновано вектори інтерпретації ціннісно-орієнтованого менеджменту нафтогазових підприємств. Проведено аналіз існуючих реалій, передумов та сучасних тенденцій розвитку ціннісно-орієнтованого менеджменту. Виявлено особливості інформаційного забезпечення ціннісно-орієнтованого менеджменту з урахуванням позицій власності (акціонерного капіталу), ефективності управління й адміністрування бізнес-процесами. Доведено, що корпоративна культура нафтогазових підприємств відповідає техніко-економічним та технологічним умовам нафтогазового бізнесу, а її унікальність зумовлена поширенням технократичної ідеології. На відміну від існуючих розробок, прикладні аспекти проведеного дослідження передбачають виявлення основних детермінант концепції ціннісно-орієнтованого менеджменту в розрізі окремих параметрів їх ідентифікації на прикладі нафтогазових підприємств. Розглянуті концептуальні підходи до аналізу теорії та практики ціннісно-орієнтованого менеджменту, подані у статті, є своєрідною стартовою платформою для обговорення принципів, процесів, труднощів, здобутків та результатів впровадження сучасних методів управління у практичну сферу діяльності нафтогазових підприємств. Основні наукові положення статті мають практичне значення в контексті вдосконалення системи інформаційного забезпечення ціннісно-орієнтованого менеджменту нафтогазових підприємств.

Ключові слова: нафтогазові підприємства; менеджмент; ціннісно-орієнтоване управління; корпоративна культура.

Література

1. Замазій О.В. Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: концепції, технології, стратегії. Хмельницький: ХНУ, 2015. 334 с
2. Запухляк І.Б., Кісь С. Я., Гуменюк В.В., Кісь Г. Р. Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 16–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.16
3. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. Т.2. 848 с
4. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Офіційний сайт. Кодекс корпоративної етики. URL: http://www.naftogaz.com/files/HR/Naftogaz-Code-Ethics.pdf
5. Петренко В.П., Кісь С.Я., Гуменюк В.В. Інтелектокористування як функція життєвої активності соціуму. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. No 1 (February). P. 104-112. URL: https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/630/614
6. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
7. Сагайдак М.П., Смирнов Є.В., Теплюк М.А. Ціннісно-орієнтоване управління транснаціональними корпораціями. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 4. 2019, C.64–68. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N4%20%D0%A21%20(272).pdf
8. Смарт Енерджі. Офіційний сайт. Місія, бачення, цінності. URL: https://smart-energy.com.ua/ua/about-company/mission/
9. Тимків Н.М. Формування корпоративної культури майбутніх інженерів нафтогазової галузі у вищому технічному навчальному закладі. Обрії. 2017. № 1. С. 48-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2017_1_14
10. Товариство з обмеженою відповідальністю “Оператор ГТС України”. Офіційний сайт. Бачення, місія, цінності. URL: https://tsoua.com/pro-nas/misia-bachennya-tsinnosti/
11. Укргазвидобування. Офіційний сайт. Цінності АТ «Укргазвидобування». URL: https://ugv.com.ua/uk/page/cinnosti
12. Укрнафта. Офіційний сайт. Місія та цінності ПАТ «Укрнафта». URL: https://www.ukrnafta.com/m%D1%96s%D1%96ya-ta-cz%D1%96nnost%D1%96
13. Richard J. Benson-Armer, Richard F. Dobbs, and Paul Todd. Putting value back in value-based management. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/putting-value-back-in-value-based-management
14. Andrew C. Inkpen, Michael H. Moffett. The Global Oil & Gas Industry: Management, Strategy & Finance. Oklahoma: PennWell Books, 2011. 581 p.
15. Adedeji B. Badiru, Samuel O. Osisanya. Project Management for the Oil and Gas Industry: A World System Approach. Boca Raton: CRC Press, 2016. 784p.
16. Koller, T. What is value-based management? The McKinsey Quarterly, no. 3, 1994, 87 p.
17. KPMG consulting. Value Based Management. The growing importance of shareholder value in Europe, pp. 20.
18. Kyś S., Humeniuk V., Jasińska J., Petrenkо V. Naukowe i praktyczne podejście do potrzeb oceny, realizacji i przewidywania skutków zmian na podstawie intelektualizacji. Monografija. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. 154 s.
19. Marshall A. Principles of Ekonomics. New York, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. 731 p.
20. Polyanska A. Principles of international partnership at the gas industry, East. Analitic-Information journal. 2017. Vol 2, pp. 14-27.
21. Rappaport A. Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. New York : Free Press ; London : Collier Macmillan, 1986. 270 p.

V. Dmytruk

VECTOR OF VALUE-BASED MANAGEMENT OF OIL AND GAS ENTERPRISES

Summary

The aim of the research is formation of conceptual statements and formulation of practical recommendations aimed at the development of methodological bases of the value-based management of oil and gas enterprises. On the basis of the current theoretical statements, determination of essential characteristics, features, and systematization of the results of the research, vectors of interpretation of the value-based management of oil and gas enterprises have been suggested. An analysis of the existing realities, preconditions and modern tendencies of development of the value-based management has been conducted. The features of informational support of the value-based management have been determined in view of the positions of property (share capital), effectiveness of management and administration of business processes. It has been shown that the corporate culture of oil and gas enterprises corresponds with the technical, economic, and technological conditions of the oil and gas industry, and its uniqueness is caused by the spread of the technocratic ideology. Therefore, the value-based management of oil and gas enterprises is characterized by superiority of the administrative and the administrative and executive styles of management, which demand concentration of intellectual, technical and organizational skills of a person, take into account the priority of regulated norms, rules, procedures, subordination, hierarchy and working regime. In contrast to other existing works, the applied aspects of this research include studying the main determinants of the value-based management concept in separate parameters of their identification on the example of oil and gas enterprises. The examined conceptual approaches to analysing the theory and practice of the value-based management are the basis for consideration of principles, processes, difficulties, achievements and results of implementation of modern methods of management into the practical sphere of oil and gas enterprises activity. The main scientific statements of the article have a practical meaning in the context of improvement of the system of informational support of the value-based management of oil and gas enterprises.

Keywords: oil and gas enterprises; management; value-based management; corporate culture.

References

1. Zamazij, O. (2015), Tsinnisno-oriientovane upravlinnia pidpryiemstvom: kontseptsii, tekhnolohii, stratehii [Value-based management of the enterprise: concepts, technologies, strategies]. Khmelnytskyi: KhNU, Ukraine.
2. Zapuhlyak, I., Kys', S., Humeniuk, V. and Kys', H. (2019), “Vector of responsible development of gas transportation enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 16–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.16
3. Mochernyy, S. (2001). Ekonomichna entsyklopediya [Economic Encyclopedia]. Kyiv: Vydavnychyy tsentr “Akademiya” [Publishing Center “Academy”], T.2. Ukraine.
4. National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine” (2020), “Official site. Code of Corporate Ethics”, available at: http://www.naftogaz.com/files/HR/Naftogaz-Code-Ethics.pdf (Accessed 28 July 2020).
5. Petrenko, V., Kis, S., Humeniuk, V. (2018), “Intellectual use as a function of vital activity of society”, International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 1, pp. 104-112, available at: https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/630/614 (Accessed 31 July 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “ On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (Accessed 5 August 2020).
7. Sahaidak, M., Smyrnov, Ye., Tepliuk, M. (2019), “Value-based management of multinational corporations”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 4, pp. 64–68”, available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N4%20%D0%A21%20(272).pdf (Accessed 1 July 2020).
8. Smart Energy. (2020), “Official site. Mission, vision, values ”, available at: https://smart-energy.com.ua/ua/about-company/mission/ (Accessed 1 August 2020).
9. Tymkiv, N. (2017), “ Formation of corporate culture of future engineers of the oil and gas industry in a higher technical educational institution”, Obrii, vol. 1, pp. 48–52, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2017_1_14 (Accessed 21 July 2020).
10. Limited Liability Company “Gas Transmission System Operator of Ukraine (2020), “Official site. Vision, Mission, Value”, available at: https://tsoua.com/en/about-us/mission-value/ (Accessed 28 July 2020).
11 Joint Stock Company “UkrGasVydobuvannya” (2020), “Official site. Values of JSC “UkrGasVydobuvannya” , available at: https://ugv.com.ua/en/page/cinnosti (Accessed 31 July 2020).
12. Joint Stock Company “Ukrnafta” (2020), “Official site. Mission and values”, available at: https://www.ukrnafta.com/en/m%D1%96s%D1%96ya-ta-cz%D1%96nnost%D1%96 (Accessed 28 July 2020).
13. Benson-Armer, R., Dobbs, R., Todd, P. (2004), “Putting value back in value-based management”, available at: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/putting-value-back-in-value-based-management
14. Inkpen, A., Moffett, M. (2011), The Global Oil & Gas Industry: Management, Strategy & Finance. Oklahoma: PennWell Books, USA.
15. Badiru, А., Osisanya, S. (2016), Project Management for the Oil and Gas Industry: A World System Approach Boca Raton: CRC Press, USA.
16. Koller, T. (1994), “What is value-based management?”, The McKinsey Quarterly, no. 3, 87 p..
17. KPMG consulting (1999), “Value Based Management. The growing importance of shareholder value in Europe: a European Research Report”. KPMG consulting.
18. Kyś, S., Humeniuk, V., Jasińska, J., Petrenkо, V. (2018), Naukowe i praktyczne podejście do potrzeb oceny, realizacji i przewidywania skutków zmian na podstawie intelektualizacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, Rzeczpospolita Polska.
19. Marshall, A. (2013), Principles of Ekonomics. New York, Basingstoke: Palgrave Macmillan, USA.
20. Polyanska, A. (2017) “Principles of international partnership at the gas industry”, East. Analitic-Information journal. Vol 2, pp. 14-27.
21. Rappaport, A. (1986), Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. New York : Free Press ; London : Collier Macmillan, USA.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1675

Відомості про авторів

В. В. Дмитрук

інженер, Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»

V. Dmytruk

Engineer, "Regal Petroleum Corporation Limited" Representation

ORCID:

0000-0002-0822-8152

Як цитувати статтю

Дмитрук В. В. Вектор ціннісно-орієнтованого менеджменту нафтогазових підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8127 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.156

Dmytruk, V. (2020), “Vector of value-based management of oil and gas enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8127 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.156

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.