EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Ж. В. Прокопенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.73

УДК: 657.6

Ж. В. Прокопенко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Анотація

Ринкова економіка потребує використання потенційних можливостей фінансового ринка країни, які є важливими важелями її розвитку. Значнучастинуфінансовоїсистемикраїнискладаютьнебанківськіфінансові установи. Поряд з банківським сектором у фінансовій системі на сьогоднішній день виділяється певна система, елементи якої здійснюють на фінансовому ринку спеціалізовані послуги та фінансові продукти з використанням сучасних ринково-фінансових технологій. Ця система поступово стала виокремлюватися в небанківський сектор, який представляє собою сукупність спеціальних кредитно-фінансових установ, орієнтованих на область споживчого кредитування і надання таких послуг як страхування, мікрофінансування, іпотека, лізинг тощо. Аудит слугує надійним способом підтвердження даних фінансової звітності. Він є одним із важливих видів послуг і набуває дедалі більшої актуальності. Від організації проведення оцінки фінансового стану залежить функціонування небанківських фінансових установ. Одним із значущих, перспективних та ефективних видів економічного контролю фінансово-господарську діяльність комерційних організацій в умовах ринку є незалежний контроль – аудит. Подальший розвиток теоретичних та практичних основ аудиту суб’єктів господарювання, що відносяться до небанківських фінансових установ, на сьогоднішній день має першочергове значення та особливу актуальність. В роботі запропоновано документи, які можуть бути використані у практичній діяльності суб'єктами аудиторської діяльності. У статті визначено, що аудит має свій метод і володіє власними методиками. На основі проведеного дослідження під методом аудиту небанківських фінансових установ ми можемо розуміти певний спосіб пізнання, дослідження явищ у процесі аудиту, а також, аналіз об’єктів. Методика аудиту –сукупність методів та прийомів аудиторської діяльності.У результаті проведеного дослідження автором виділено та згруповано основні методи аудиторських послуг. Визначено, що на основі наведених методів аудиту небанківських фінансових установ повинні розроблятись відповідні заходи впливу спрямовані на подолання перешкод на шляху забезпечення успішного функціонування суб’єктів аудиторської діяльності.

Ключові слова: небанківські фінансові установи; аудит; методика аудиту;аудит небанківських фінансових установ; фінансова звітність.

Література

1. Головач В.В. Філософія аудиту та його сутність / В.В. Головач // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 1 (22). – С. 73–89.
2. Краєвський В.В., Бережнова О.В. Методологія педагогіки: новий етап: навч. посіб. - М.: Видавництво. центр "Академія", 2006.
3. Чепелюк Г.М. Методичні інструменти внутрішнього аудиту кредитної установи. Банківський менеджмент. Фінансовий простір № 4 (4) 2011. Ст. 68-73.

Zh.V. Prokopenko

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS OF THE AUDIT OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS

Summary

A market economy requires the use of the potential of the country's financial market, which are important leversofits development. A significant part of the country's financial system consists of non-bank financial institutions. Along with the banking sector, the financial system to day has a certain system, the elements of which provide specialized services and financial products in the financial market using modern market and financial technologies. This system gradually began to separate into the non-banking sector, which is a setofspecial credit and financial institutions focused on consumer lending and the provision of services such as insurance, microfinance, mortgages, leasingandmore. An audit servesas a reliable means of verifying financial statements. It is one of the important types of services and is becoming in creasingly important. The functioning of non-bank financial institutions depends on the organization of the financial conditionas sessment. One of the most important, promising and effective types of economic control, financial and economic activities of commercial organizations in market conditions is independent control - audit. The further development of the theoretical and practical foundations of the audit of business entities related to non-bank financial institutions is of paramount importance and special relevance today. The paper proposes documents that can be used in practice by auditing entities. The articles tates that audit has its own method and has its own methods. Based on the conductedresearchunderthemethodofauditofnon-bank financial institutions, we can understand a certain way of cognition, research of phenomena in the audit process, as well as analysis of objects. Audit methodology - a set of methods and techniques of auditing. As a result of the research, the author identified and grouped the main methods of audit services. It is determined that on the basis of the above method sof auditof non-bank financial institutions, appropriate measures of influence should be developed aimedat over coming obstacles to ensuring the successful functioning of audit entities.

Keywords: non-bank financial institutions; audit; audit methodology; audit of non-bank financial institutions; Financial Statements.

References

1. Holovach, V.V. (2012), “Philosophy of audit and its essence”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu : mizhnar. zb. nauk. prats', vol. 1 (22), pp. 73–89.
2. Kraievs'kyj, V.V. and Berezhnova, O.V. (2006), Metodolohiia pedahohiky: novyj etap [Methodology of pedagogy: a new stage], Vydavnytstvo. tsentr "Akademiia", Moscow, Russia
3. Chepeliuk, H.M. (2011), “Methodical tools of internal audit of a credit institution”, Bankivs'kyj menedzhment. Finansovyj prostir, vol. 4 (4), pp. 68-73.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 4880

Відомості про авторів

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

Zh.V. Prokopenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1844-5329

Як цитувати статтю

Прокопенко Ж. В. Організаційно-методологічні положення аудиту діяльності небанківських фінансових установ. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8134 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.73

Prokopenko, Zh.V. (2020), “Organizational and methodological provisions of the audit of non-banking financial institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8134 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.