EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
М. П. Бутко, Б. В. Дергалюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.17

УДК: 330.341.4:332.14

М. П. Бутко, Б. В. Дергалюк

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті досліджено існуючі методичні підходи оцінювання структурних зрушень регіональної економіки під впливом капіталізації інтелектуального потенціалу. Узагальнюючи існуючі вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження у сфері формування та використання інтелектуальних ресурсів виокремлено три основні підходи до їх оцінки, а саме: по-перше, теоретичних підходів теорії людського капіталу; по-друге, теоретичних підходів теорії інтелектуального капіталу; по-третє, компетентнісних та кваліфікаційних підходів. Застосування теоретичних підходів теорії людського капіталу полягає в оцінці рівня підготовки працівників та можливості виконання ним певних функцій, причому капіталізації підлягають знання, уміння, навички працівників, їх креативні можливості. Узагальнена група моделей безпосередньої оцінки компонент інтелектуальних ресурсів, при застосуванні яких основна увага концентрується на обсягах накопичених та реалізованих знань, творчих, духовних, морально-вольових та креативних якостях особистості. Доведено, що відсутність уніфікованих підходів до визначення інтелектуальних ресурсів, процесів їх формування та використання, які трактуються як інтелектуалізація регіональної економіки наведені групи методів мають обмежені можливості для використання. Виявлено недоліки, що обмежують можливостей оцінки процесів інтелектуалізації регіональної економіки.

Ключові слова: методичний підхід; інтелектуальний капітал; регіональна економічна система; компетентнісні методи; людський капітал; інтелектуальний капітал.

Література

1. Бобровська О., Липовська К. Інтелектуальні ресурси розвитку територій. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип. 3. С. 135-142.
2. Геець В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І., Бобух І. М., Бурлака В. Г. та ін. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія. Київ, НАН України., 2011. 696 с.
3. Деркач Т. В. Концептуальні засади формування стратегії оцінки структурних змін у регіональній економіці Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 30. Ч. 2. 2018. С. 40-44.
4. Збаразская Л. А. Межотраслевые сравнения ресурсоотдачи как инструмент оценки структурных сдвигов в промышленности Украины. Наукові праці ДНТУ. Серія: економічна. 2003. Вип. 60. С. 21 -29.
5. Калініна А.Г. Оцінка структурних зрушень в економіці регіонів України. Reporterof the priazovskyi state technical university Section: Economic sciences 2016. Issue 31, Vol. 1. Р. 184-188.
6. Коломицева О. В. Економічна оцінка структурних зрушень у соціально-економічних системах. Бізнес-інформ. 2011, Вип. 6. С. 153-155.
7. Осауленко О. Г. Оцінка ефективності міжгалузевих зрушень в промисловості в перехідний період. Статистика України. 2000. Вип. 3. С. 8-14.
8. Романова Т. В. Інтегральні показники оцінювання структурних зрушень в економіці. Економіка і регіон. 2016. Вип. 6 (61). С. 20-27.
9. Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання. Актуальні проблеми економіки. 2012. Вип. 3 (129). С. 224-230.
10. Ткаченко В. А., Целіна Н. О., Матієнко В. М. Оцінка інтелектуального капіталу та ризику інвестора в розрізі методичного підходу оцінки інвестиційного потенціалу регіону. Економічний вісник Донбасу 2009. Вип. 3 (17). С. 39-46.
11. Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. Київ, НТУУ «КПІ», 2009. 488 с.
12. Тульчинська С.О., Дергалюк Б. В., Перепелюкова О.В. Структурні зміни в економіці регіонів як запорука економічного зростання. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 31. С. 215-219.
13. Федулова Л. І. Технологічна модернізація промисловості України. Київ, Ін-т екон. та прогнозув., 2008. 472 с.
14. Шульц С. Л. Регіональна структурна політика: сучасні тенденції та нові виклики: монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2016. 328 с.
15. Щукін О.І., Целіна Н.О., Дерев’янко Я.М. Методичні підходи оцінки інвестиційного потенціалу регіону. Економічний вісник Донбасу. 2008. Вип. 1 С. 79-90.
16. Karl-Erik Sveiby. Methods for Measuring Intangible Assets. URL: https://www.sveiby.com/files/pdf/intangiblemethods.pdf. (дата звернення 18.08.2018).

M. Butko, B. Dergaliuk

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING STRUCTURAL CHANGES IN THE REGIONAL ECONOMY UNDER THE INFLUENCE OF CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL

Summary

The existing methodical approaches of estimation of structural shifts of regional economy under the influence of capitalization of intellectual potential are investigated in the article. Summarizing the existing domestic and foreign research in the field of formation and use of intellectual resources, three main approaches to their evaluation are identified, namely: first, theoretical approaches to the theory of human capital; secondly, theoretical approaches to the theory of intellectual capital; third, competency and qualification approaches. The application of theoretical approaches to the theory of human capital is to assess the level of training of employees and the ability to perform certain functions, and capitalization is subject to knowledge, skills, abilities of employees, their creative potential. This approach uses intangible assets and individual competencies of employees involved in value creation as a basis for valuation and capitalization. The main tasks of assessing the processes of intellectualization in the regional economy according to these approaches are to increase the efficiency of regional economic systems by improving their functional structure, and the criterion for such changes is the level of development and use of intellectual resources. A generalized group of models for direct assessment of the components of intellectual resources, the application of which focuses on the amount of accumulated and implemented knowledge, creative, spiritual, moral and creative qualities of the individual. It is proved that the lack of unified approaches to the definition of intellectual resources, the processes of their formation and use, which are interpreted as the intellectualization of the regional economy, these groups of methods have limited opportunities for use. Shortcomings have been identified that limit the ability to assess the processes of intellectualization of the regional economy, which include: models based on the use of human development theory, which use subindexes to evaluate each of the elements of the studied systems, none of which contains a holistic set of indicators resource; most often the methods are limited to the study of only those components that can be evaluated, most often in monetary form; competence methods are focused mainly on the study of employment, which complicates the study of the social and settlement component, which in general is an important resource and tool for intellectualization, and so on.

Keywords: methodical approach; intellectual capital; regional economic system; competence methods; human capital; intellectual capital.

References

1. Bobrovs'ka, O. and Lypovs'ka, K. (2017), “Intellectual resources of territorial development”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 3, pp. 135-142.
2. Heets', V.M., Shynkaruk, L.V., Art'omova T.I., Bobukh I.M., Burlaka V.H. ta in. (2011), Strukturni zminy ta ekonomichnyj rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine], NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Derkach, T.V. (2018), “Conceptual principles of forming a strategy for assessing structural changes in the regional economy”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 30, no. 2, pp. 40-44.
3. Zbarazskaia, L.A. (2003), “Intersectoral comparisons of resource efficiency as a tool for assessing structural changes in the industry of Ukraine”, Naukovi pratsi DNTU. Seriia: ekonomichna. vol. 60, pp. 21-29.
4. Kalinina, A.H. (2016), “Assessment of structural changes in the economy of the regions of Ukraine”, Reporterof the priazovskyi state technical university Section: Economic sciences, vol. 1, pp. 184-188.
5. Kolomytseva, O.V. (2011), “ Economic assessment of structural changes in socio-economic systems ”, Biznes-inform, vol. 6, pp. 153-155.
6. Osaulenko, O.H. (2000), “ Estimation of efficiency of interbranch shifts in the industry in the transition period ”, Statystyka Ukrainy. vol. 3, pp. 8-14.
7. Romanova, T.V. (2000), “Integral indicators for estimating structural changes in the economy”, Ekonomika i rehion. vol. 6, no. 61, pp. 20-27.
8. Rud', N.T. (2012), “Innovative infrastructure of the region: methodological approaches to evaluation”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3, no. 129, pp. 224-230.
9. Tkachenko, V.A., Tselina, N.O. and Matiienko, V.M. (2009), “Assessment of intellectual capital and investor risk in terms of a methodological approach to assessing the investment potential of the region”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3, no. 17, pp. 39-46.
10. Tul'chyns'ka, S.O. (2009), Intelektual'no-innovatsijna modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty [Intellectual-innovative modernization of the Ukrainian economy: theoretical and methodological aspects], NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine.
11. Tul'chyns'ka, S.O., Derhaliuk, B.V. and Perepeliukova, O.V. (2018), “Structural changes in the economy of the regions as a guarantee of economic growth”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 31, pp. 215-219.
12. Fedulova, L.I. (2008), Tekhnolohichna modernizatsiia promyslovosti Ukrainy [Technological modernization of industry of Ukraine], In-t ekon. ta prohnozuv., Kyiv, Ukraine.
13. Shul'ts, S. L. (2016), Rehional'na strukturna polityka: suchasni tendentsii ta novi vyklyky [Regional structural policy: current trends and new challenges], DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M. I. Dolishn'oho NAN Ukrainy», L'viv, Ukraine.
14. Schukin, O.I., Tselina, N.O. and Derev'ianko, Ya.M. (2008), “Methodical approaches to assessing the investment potential of the region”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1, pp. 79-90.
15. Karl-Erik Sveiby. Methods for Measuring Intangible Assets. URL: https://www.sveiby.com/files/pdf/intangiblemethods.pdf. (Accessed 18 august 2018).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1080

Відомості про авторів

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технічного університету

M. Butko

Doctor of Economics Sciences, Professor Head of management and civil service department Chernihiv National Technological University

ORCID:

0000-0002-8628-9444


Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

B. Dergaliuk

Candidate of economic sciences, Associate professor Associate professor of economics and entrepreneurship department National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

ORCID:

0000-0001-8791-9121

Як цитувати статтю

Бутко М. П., Дергалюк Б. В. Методичні підходи оцінювання структурних зрушень регіональної економіки під впливом капіталізації інтелектуального потенціалу. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8136 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.17

Butko, M. and Dergaliuk, B. (2019), “Methodical approaches to assessing structural changes in the regional economy under the influence of capitalization of intellectual potential”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8136 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.