EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Л. М. Сатир, Л. І. Стаднік, А. В. Непочатенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.10

УДК: 334.021

Л. М. Сатир, Л. І. Стаднік, А. В. Непочатенко

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

Захист прав громадянина як споживача є однією з найважливіших ознак демократичного суспільства та напрямом захисту конституційних прав громадян. Науково-технічний прогрес, і, пов’язаний із цим економічний розвиток, актуалізували необхідність оновлення на державному рівні економічних механізмів захисту прав споживачів від недоброякісних товарів, результатів робіт та послуг. Тому, комплексний аналіз теоретичних і практичних питань щодо захисту споживчих прав у системі організації торгівлі товарами та послугами, за сучасних умов ведення економічної політики, є актуальною проблемою сьогодення.
У статті проведено аналіз концептуальних засад формування захисту прав споживачів на державному рівні. Досліджено економічні та правові аспекти захисту прав споживачів у системі торговельних відносин. Проаналізовано ключові положення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів. Визначено основні напрямки формування та реалізації політики захисту прав споживачів у сфері торгівлі.
Резюмовано, що в сучасних умовах побудови економіки України, одним головних пріоритетів формування інноваційної економіки є орієнтація на споживача та забезпечення його безпеки та захисту, як ключову ланку торговельних відносин.

Ключові слова: споживач; захист прав споживачів; економіка торгівлі; економічний аналіз; концепція; розвиток.

Література

1. Косінов С.А. Теоретичні проблеми захисту прав споживачів в Україні за договором купівлі-продажу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. юр. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Харків, 1999. 20 с.
2. Кагал Т.О. Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ. нац. екон. ун-т, Київ, 1998. 20 с.
3. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Київ, 2006. 20 с.
4. Письменна О.П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): Автореф. дис…
канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеська нац. юр. акад., Одеса., 2006. 21 с.
5. Дудла І.О. Захист прав споживачів: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 448 с.
6. Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Розпорядження кабінету міністрів України від 29 березня 2017 р. № 217-р., Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/217-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 11 серпня 2020)
7. Кожухівська Р.Б., Транченко Л.В. Поведінка споживачів: навчальний посібник. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. 360 с.
8. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №30, ст.42 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% B2% D1%80#Text (дата звернення: 18 серпня 2020)
9. Про захист прав споживачів: Закон України. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення: 11 серпня 2020)
10. Аналітична інформація щодо розгляду звернень споживачів та проведених перевірок додержання законодавства про захист прав споживачів у сфері економіки та організації торгівлі за 2018-2019 рр. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 2020. URL: https://dpss.gov.ua/diyalnist/analitichnainformaciya (дата звернення: 11 серпня 2020)
11. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Розпорядження кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 983-р., Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 11 серпня 2020)
12. Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2019 рік. Вінницька обласна державна адміністрація. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/24102-informatsiia-shchodo-vykonannia-prohramy-ekonomichn oho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-za-2019-rik (дата звернення: 11 серпня 2020)
13. Програма економічного і соціального розвитку Могилів-Подільського району на 2019 рік. Могилів-Подільська районна державна адміністрація. Офіційний сайт. URL: http://rda-m-p.gov.ua/diyalnist-rajderzhadministracii/ ekonomika/socialnoekonomichnij-rozvitok/ (дата звернення: 11 серпня 2020)
14. Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року. Волинська обласна державна адміністрація. Офіційний веб-сайт. URL: http://volynrada.gov.ua/session/29/16-0 (дата звернення: 11 серпня 2020)
15. Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки». Київська міська державна адміністрація. Офіційний веб-сайт. URL: https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/rishennya_kivsko_misko_radi_vid_21122017_10424049_pro_programu_ekonomichnogo_i_sotsialnogo_rozvitku_m_kiyeva_na_2018-2020_roki/ (дата звернення: 11 серпня 2020)
16. Міські програми. Одеська міська рада. Офіційний веб-сайт. URL: https://omr.gov.ua/ua/open-city/programs/ (дата звернення: 11 серпня 2020)
17. Про програму економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2019-2020 роки. Полтавська обласна державна адміністрація. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-programu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-na-2019-rik (дата звернення: 11 серпня 2020)
18. Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік. Харківська обласна рада. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/programa-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-kharkivskoji-oblasti-na-2020-rik/24466-normativni-dokumenti-2 (дата звернення: 11 серпня 2020).

L. Satyr, L. Stadnik, A. Nepochatenko

PROTECTION OF THE CONSUMER RIGHTS IN THE FIELD OF ECONOMICS AND TRADE ORGANIZATION: CONCEPTUAL PRINCIPLES AND ECONOMIC ANALYSIS

Summary

The development of trading is accompanied by saturation of the market with a variety of goods and services. However, this process, despite its positive aspects inevitably leads to an increase in the number of negative manifestations in the field of economic and legal relations (provision of low-quality services, production of low-quality goods and products that do not comply with DSTU and their sale to consumers, etc.). The above mentioned problems generate the necessity for the protection of consumer rights.
Protection of the citizen rights as a consumer is one of the most important features of a democratic society and the direction of protection the constitutional rights of citizens. Scientific and technological progress and related economic development highlighted the need to update at the state level economic mechanisms to protect the rights of consumers from poor-quality goods, results of the works and services. Therefore, a complex analysis of theoretical and practical issues regarding the protection of consumer rights in the system of goods and services trading, in the current conditions of economic policy, is an urgent problem of the present time.
The article analyzes the conceptual foundations of formation of the protection of the consumer rights at the state level. It is stated that in Ukraine the right for protection of the consumer rights is enshrined in the Constitution of Ukraine, which provides that the state protects consumer rights, controls the quality and safety of products and all services and works, promotes the activities of public consumer organizations. One of the important issues in this context is to ensure the right of consumer citizens to free access to information of the products and services quality. Protection of the consumer's right for the complete and accurate information about goods and services is a priority task for every country. The economic and legal aspects of consumer protection in the system of trade relations have been investigated.
The key provisions of the Concept of state policy in the field of protection of the consumer rights have been analyzed. It is summarized that in the current conditions of development the economy of Ukraine, one of the main priorities of the innovative economy is the focus on the consumer and ensuring its safety and protection as a key link of trade relations.

Keywords: consumer; protection of the consumer rights; trade economy; economic analysis; concept; development.

References

1. Kosinov, S.A. (1999), “Theoretical problems of consumer protection in Ukraine under the contract of sale”, Ph.D. Thesis, Law, National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry, Kharkiv, Ukraine.
2. Kagal, T.O. (1998), “Organizational and legal issues of consumer protection in the field of product quality”, Ph.D. Thesis, Law, Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
3. Osetynska, H.A. (2006), “Civil law protection of consumer rights under the laws of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Law, Kyiv National University named after Shevchenko, Kyiv, Ukraine.
4. Pysmenna, O.P. (2006), “Legal relations arising in connection with the violation of consumer rights due to defects in goods, works (services)”, Ph.D. Thesis, Law, Odessa National Academy of Law, Odessa, Ukraine.
5. Dudla, I.O. (2007), Zakhyst prav spozhyvachiv [Consumer protection], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine” On approval of the Concept of state policy in the field of consumer protection for the period up to 2020, available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/217-2017-%D1%80#Text (Accessed 11 August 2020).
7. Kozhukhivska, R.B. and Tranchenko, L.V. (2014), Povedinka spozhyvachiv [Consumer behavior], Zhovtyi O.O., Uman, Ukraine.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% B2% D1%80#Text (Accessed 18 August 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On consumer protection”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (Accessed 11 August 2020).
10. State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection (2020), “Analytical information on the consideration of consumer appeals and inspections of compliance with legislation on consumer protection in the field of economy and trade for 2018-2019”, available at: https://dpss.gov.ua/diyalnist/analitichnainformaciya (Accessed 11 August 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), “On approval of the action plan for the implementation of the Concept of state policy in the field of consumer protection for the period up to 2020”, available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-%D1%80#Text (Accessed 11 August 2020).
12. Vinnytsia Regional State Administration (2020), “Information on the implementation of the Program of economic and social development of Vinnytsia region for 2019”, available at: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/24102-informatsiia-shchodo-vykonannia-prohramy-ekonomichnoho-i-sotsi alnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-za-2019-rik (Accessed 11 August 2020).
13. Mohyliv-Podilska District State Administration (2020), “Program of economic and social development of Mohyliv-Podilskyi district for 2019”, available at: http://rda-m-p.gov.ua/diyalnist-rajderzhadministracii/ekonomika/socialnoekono michnij-rozvitok/ (Accessed 11 August 2020).
14. Volyn Regional State Administration (2020), “Development strategy of Volyn region for the period 2020”, available at: http://volynrada.gov.ua/session/29/16-0 (Accessed 11 August 2020).
15. Kyiv City State Administration (2020), “About the Program of economic and social development of Kyiv for 2018-2020”, available at: https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/rishennya_kivsko_misko_radi_vid_21122017_10424049_pro_programu_ekonomichnogo_i_sotsialnogo_rozvitku_m_kiyeva_na_2018-2020_roki/ (Accessed 11 August 2020).
16. Odessa City Council (2020), “City programs”, available at: https://omr.gov.ua/ua/open-city/programs/ (Accessed 11 August 2020).
17. Poltava Regional State Administration (2020), “About the program of economic and social development of the Poltava region for 2019-2020”, available at: http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-programu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku -poltavskoyi-oblasti-na-2019-rik (Accessed 11 August 2020).
18. Kharkiv Regional Council (2020), “Program of economic and social development of Kharkiv region for 2020”, available at: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/programa-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-kharkivskoji-oblasti-na-2020-rik/24466-normativni-dokumenti-2 (Accessed 11 August 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 2375

Відомості про авторів

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

ORCID:

0000-0003-0040-6863


Л. І. Стаднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Stadnik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9657-2350


А. В. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0809-8482

Як цитувати статтю

Сатир Л. М., Стаднік Л. І., Непочатенко А. В. Захист прав споживачів у сфері економіки та організації торгівлі: концептуальні засади та економічний аналіз. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8137 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.10

Satyr, L., Stadnik, L. and Nepochatenko, A. (2020), “Protection of the consumer rights in the field of economics and trade organization: conceptual principles and economic analysis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8137 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.