EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ФАСИЛІТАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІД ЕВОЛЮЦІЇ ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО НОВИХ ПРИНЦИПІВ
Г. Т. П’ятницька, Л. В. Лукашова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.13

УДК: 338

Г. Т. П’ятницька, Л. В. Лукашова

КОНЦЕПЦІЯ ФАСИЛІТАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІД ЕВОЛЮЦІЇ ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО НОВИХ ПРИНЦИПІВ

Анотація

В статті представлено новий науковий підхід до етапізації еволюції теорії підприємництва, що передбачає поділ всіх етапів на дві групи: такі, що передували введенню в економічну науку понять «підприємець» та «підприємництво» у близькому до сучасного розумінні; такі, коли ці поняття ввели до наукового обігу та почали постійно використовувати в економіці. Виділено етапи економічного мейнстріму та інформаційного підприємництва, а також здійснено прогноз щодо появи етапу, пов’язаного з фасилітацією розвитку підприємництва з акцентуванням уваги на малому та середньому підприємництві. Уточнено перелік функцій підприємництва, що на відміну від існуючих підходів доповнено сигнальною та предикативною функцією. Проведено класифікацію теорій підприємництва за дисциплінарним базисом. Уточнено сутність поняття «підприємець» та запропоновано ввести до наукового обігу поняття «деструктор». Розроблено методологічні засади концепції фасилітації підприємництва. Визначено основні постулати нової концепції, принципи та етапи процесу фасилітації розвитку підприємництва відповідно до зазначеної концепції. Це дозволило сформувати теоретичний базис, що, з одного боку, узагальнює вже наявну практику фасилітації підприємництва, а з іншого – сприятиме застосуванню на практиці науково обґрунтованих підходів до створення та розвитку умов для зростання підприємництва (передусім, малого) в умовах нових ринкових викликів.

Ключові слова: підприємництво; функції підприємництва; фасилітація; деструктор; розвиток; концепція фасилітації підприємництва; етапізація еволюції теорії.

Література

1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Thompson, P., and Chen, J. (2011). Disagreements, employee spinoffs and the choice of technology. Review of Economic Dynamics, 14(3), 455-474.
3. Kirzner, I. M. (2015). Competition and entrepreneurship. University of Chicago press.
4. Lachmann, L. M. (1977). Capital, expectations, and the market process. Kansas City.
5. Schumpeter, J. A. (1947) The Creative Response in Economic History. Journal of Economic History, Vol. 7 149–59.
6. Christensen, C. M. (2003). The innovator's dilemma: The revolutionary book that will change the way you do business. New York, NY: HarperBusiness Essentials.
7. Markides, C. (2006). Disruptive innovation: In need of better theory. Journal of product innovation management, 23(1), 19-25.
8. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики /З.С. Варналій// Видавництво «Знання», 2008. – 302 с.
9. Fedulova, I. Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution / Fedulova, I., Piatnytska, G., & Lukashova, L.// Marketing and Management of Innovations. – 2018. - № 3. – P. 216-228.
10. Корогод І.В. Роль малого бізнесу в структурних трансформаціях регіональних господарських систем: дисертація нам здобуття наукового ступеня к.е.н. / І.В. Корогод// Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет. – 2016. – 227 с.
11. Якушева О.В. Економічний розвиток і підтримка малого та середнього бізнесу на регіональному рівні: дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. / О.В. Якушева// Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Черкаси. – 2017. – 288 с.
12. П’ятницька Г.Т. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства / Г.Т. П’ятницька, В.С. Найдюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 4. – С. 7-16.
13. П’ятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму: монографія / Г.Т. П’ятницька. – К.: Логос, 2006. – 568 с.
14. Лукашова Л.В. Мале підприємництво: методологія та практика фасилітації розвитку: монографія / Л.В. Лукашова. – К.: КНТЕУ, 2019. – 448 с.
15. П’ятницька Г.Т. Електронна комерція В2С: розвиток у Східній Європі, ризики та ефект інституціонального витіснення / Г.Т. П’ятницька, О.М. Григоренко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – Вид-во «Львівська політехніка», 2019. – Т. 1, № 1. – С. 122-130.
16. Mishra С.S. The Theory of Entrepreneurship / Chandra S. Mishra, Ramona K. Zachary // Entrepreneurship Research Journal. – 2015. – Vol. 5, issue 4. – P. 251-258.
17. Вaciльєвa Л.М. Пoняття i cутнicть пiдприємництвa /Л.М. Вaciльєвa// Вicник Днiпрoпeтрoвcькoгo дeржaвнoгo aгрaрнoгo унiвeрcитeту, №1. – 2010. – C. 175 – 178.
18. MESSNER, J. Das Unternehmerbild in der katholischen Soziallehre. Köln, 1968. – 29 р.
19. Werhahn, Peter H. DER UNTERNEHMER. SEINE ÖKONOMISCHE FUNKTION UND GESELLSCHAFTSPOLITISCHE ERANTWORTUNG. – Germany: ORDO SOCIALIS Paulinus-Verlag, Trier, 2. Auflage 1990. – 38 p.
20. Кузьменко В.П. Складні еколого-економічні та соціально-політичні системи та їхня еволюція / В.П. Кузьменко // Наукові записки. – 2015. – Т. 172. Економічні науки. – С. 49-54.
21. Марченко В.М. Потенціал синергізму злиття та поглинання підприємств / В.М. Марченко // Агроінком. – 2009. – № 1-4. – С. 55-59.
22. Підвальна О.Г. Синергійний ефект в менеджменті / О.Г. Підвальна, Н.О. Козяр // Ефективна економіка. – 2013. – № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_18.
23. Яцура В.В. Синергетичний підхід до здійснення підприємницької діяльності / О.В. Дмитришин, В.В. Яцура // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10. – С. 194–199.
24. Воронкова В.Г. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільствa / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – № 67. – С. 13–27.
25. Січкаренко К.О. Цифровізація як фактор змін у міжнародних економічних відносинах / К.О. Січкаренко // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 3(08). – С. 30-34.
26. Корнєв Ю. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності / Ю. Корнєв // Вісник НАН України. – 2008. – № 5. – С. 24-31.
27. Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues: Monographs / Edited by Marek Matejum & Anna Walecka. – Lodz: Lodz University of Technology, 2013. – 149 p.
28. Brito S.M. Entrepreneurship – Trends and Challenges / Sílvio Manuel da Rocha Brito. – IntechOpen, 2018. – 170 p.
29. Лукашова Л.В. Мале підприємництво: методологія та практика фасилітації розвитку: монографія / Л.В. Лукашова. – К.: КНТЕУ, 2019. – 448 с.
30. Audretsch, D. B. (1995). Innovation, growth and survival. International journal of industrial organization, 13(4), 441-457.
31. Stanworth, J., and Curran, J. (1999). Colas, burgers, shakes, and shirkers: Towards a sociological model of franchising in the market economy. Journal of Business Venturing, 14(4), 323-344.
32. Shane, S. A. (1996). Hybrid organizational arrangements and their implications for firm growth and survival: A study of new franchisors. Academy of management journal, 39(1), 216-234.
33. Leibenstein, H. (1978). On the basic proposition of X-efficiency theory. The American Economic Review, 328-332.
34. Cantillon’s R. An essay on economic theory /R. Cantillon’s// Ludwig von Mises Institute. Auburn, Alabama. – 2010. – 251 p.

G. Piatnytska, L. Lukashova

THE CONCEPTION OF ENTREPRENEURSHIP’ FACILITATION: FROM THE EVOLUTION OF ENTREPRENEURSHIP THEORY TO NEW PRINCIPLES

Summary

Problem Statement. The current state and negative trends in the development of national entrepreneurship, in particular small, the inconsistency of the existing theoretical basis with the practical requirements of business entities require the development of new concepts, the implementation of which would change the situation for the better.
The purpose of our study is to develop methodological principles of the concept of entrepreneurship facilitation: postulates, principles, staging of the facilitation process based on the study of the evolution of entrepreneurship theory.
Materials and methods. Our information base was the results of own and other scientific studies. Throughout this research, we used methods of comparison, systematization, induction and deduction, critical analysis, etc.
Research results. The article presents a new scientific approach to the staging of the evolution of the theory of entrepreneurship, which involves the division of all stages into two groups: those that preceded the introduction into economics of the concepts of "entrepreneur" and "entrepreneurship" in a close to modern sense; such when these concepts were introduced into scientific circulation and began to be used constantly in economics. The stages of the economic mainstream and information entrepreneurship are highlighted, as well as the forecast for the emergence of a stage related to the facilitation of business development with an emphasis on small and medium enterprises. In accordance with the above, methodological principles of business development facilitation have been developed by substantiating the provisions of the new (facilitation) concept of entrepreneurship and formulating the principles of business facilitation that will promote its development. The following basic principles of the concept of business facilitation are formulated: voluntary and direct interaction, freedom of choice, key role of business entity, variability and individualization of forms and methods of facilitation, regulation of rights and responsibilities, protection, transparency, efficiency, unity of theory and practice, incentives business development. The facilitation process is proposed to be carried out in seven stages, including: preliminary diagnosis of the state of the business entity; scientifically sound choice of forms and methods of facilitation; determining the range of facilitators, sources and period of facilitation; development of the facilitation program; direct implementation of the facilitation process; monitoring and mid-term evaluation of the effectiveness and efficiency of facilitation measures; final evaluation of the results and effectiveness of facilitation. This allowed to form a theoretical basis, which, on the one hand, summarizes the existing practice of business facilitation, and on the other - will promote the application in practice of scientifically sound approaches to creating and developing conditions for business growth (especially small business).
Conclusions. The results of the study can be further used to develop a new theory of entrepreneurship, which, in particular, will be focused on supporting and intensifying the development of small business in Ukraine.

Keywords: entrepreneurship; functions of entrepreneurship; facilitation; destructor; development; conception of entrepreneurship’ facilitation; staging of theory evolution.

References

1. Site of State Statistics Service of Ukraine (2019), Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (аccessed 18 Aug 2020).
2. Thompson, P., and Chen, J. (2011), “Disagreements, employee spinoffs and the choice of technology”, Review of Economic Dynamics, vol. 14(3), pp.455-474.
3. Kirzner, I. M. (2015), Competition and entrepreneurship, University of Chicago press, Chicago, USA.
4. Lachmann, L. M. (1977), Capital, expectations, and the market process, Kansas City, USA.
5. Schumpeter, J. A. (1947), “The Creative Response in Economic History”, Journal of Economic History, Vol. 7, pp. 149–59.
6. Christensen, C. M. (2003), The innovator's dilemma: The revolutionary book that will change the way you do business, HarperBusiness Essentials, New York, USA.
7. Markides, C. (2006), “Disruptive innovation: In need of better theory”, Journal of product innovation management, vol. 23(1), pp.19-25.
8. Varnalii, Z.S. (2008), Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky [Small business: basics of theory and practice], Vydavnytstvo «Znannia», Kyiv, Ukraine.
9. Fedulova, I. Piatnytska, G. and Lukashova, L. (2018), “Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution”, Marketing and Management of Innovations, Vol. 3, pp. 216-228.
10. Korohod, I.V. (2016), “The role of small business in the structural transformations of regional economic systems”, PhD Thesis, Economy, Chernihivs'kyj natsional'nyj tekhnolohichnyj universytet, Chernihiv, Ukraine.
11. Iakusheva, O.V. (2017), “Economic development and support of small and medium business at the regional level”, PhD Thesis, Economy, Skhidnoukrains'kyj natsional'nyj universytet imeni Volodymyra Dalia, Cherkasy, Ukraine.
12. Piatnytska, G.T. and Najdiuk, V.S. (2018), “Financial stability as a basis for defining the strategic vector of the enterprise innovative development”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 7–16.
13. Piatnytska, G.T. (2006), Upravlinnia pidpryiemstvom v epokhu hlobalizmu: monohrafiia [Enterprise management in the era of globalism: a monograph], Lohos, Kyiv, Ukraine.
14. Lukashova, L. (2019), Male pidpry`yemny`cztvo: metodologiya ta prakty`ka fasy`litaciyi rozvy`tku: monografiya [Small business: methodology and practice of development facilitation: monograph], KNTEU [KNUTE],Kyiv, Ukraine.
15. P'yatny`cz`ka, G.T. and Gry`gorenko, O.M. (2019), “B2C e-commerce: development in Eastern Europe, risks and the effect of institutional displacement”, Menedzhment ta pidpry`yemny`cztvo v Ukrayini: etapy` stanovlennya ta problemy` rozvy`tku, Vol. 1, no.1, pp. 122 – 130.
16. Mishra, С.S. and Zachary, R.K. (2015), “The Theory of Entrepreneurship”, Entrepreneurship Research Journal, Vol. 5, no. 4, pp. 251-258.
17. Vacil`yeva, L.M. (2010), “The concept and essence of entrepreneurship”, Vicny`k Dnipropetrovc`kogo derzhavnogo agrarnogo univercy`tetu, vol 1, pp.175 – 178.
18. Messner, J. (1968), Das Unternehmerbild in der katholischen Soziallehre, Köln, FRG.
19. Werhahn, P. H. (1990), Der unternehmer. Seine ökonomische funktion und gesellschaftspolitische erantwortung, Paulinus-Verlag, Trier, Germany.
20. Kuz`menko, V.P. (2015), “Complex ecological-economic and socio-political systems and their evolution”, Naukovi zapy`sky, vol. 172, pp.49 – 54.
21. Marchenko, V.M. (2009), “Potential of synergy of mergers and acquisitions of enterprises”, Agroinkom, Vol. 1-4, pp. 55 – 59.
22. Pidval`na, O.G. and Kozyar, O.G. (2013), “Synergistic effect in management”, Efekty`vna ekonomika, Vol. 3, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_18. (аccessed 10 Aug 2019).
23. Yaczura, V.V. and Dmy`try`shy`n, O.V. (2011), “Synergetic approach to business”, Naukovy`j visny`k NLTU Ukrayiny, Vol. 21.20, pp. 194 – 199.
24. Voronkova, V.G. and Romanenko, T.P., Andryukajtene, R. (2016), “The concept of project-oriented business development in terms of digital transformation to a smart society”, Gumanitarny`j visny`k Zaporiz`koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, Vol. 67, pp. 13- 27.
25. Sichkarenko, K.O. (2018), “Digitization as a factor of change in international economic relations”, Pry`azovs`ky`j ekonomichny`j visny`k, Vol. 3(09), pp. 30 – 34.
26. Kornyev, Yu. (2008), “Information support of business development”, Visny`k NAN Ukrayiny, Vol. 5, pp. 24-31.
27. Korniev, Yu. (2008), “Information support for the development of entrepreneurial activity”, Visnyk NAN Ukrainy, vol. 5, pp. 24-31
28. Matejum, M. and Walecka, A. (2013), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues: Monographs, Lodz University of Technology, Lodz, Poland.
29. Brito S.M. (2018), Entrepreneurship – Trends and Challenges, IntechOpen, London, UK.
30. Audretsch, D. B. (1995), “Innovation, growth and survival”, International journal of industrial organization, Vol. 13(4), pp. 441-457.
31. Stanworth, J. and Curran, J. (1999), “Colas, burgers, shakes, and shirkers: Towards a sociological model of franchising in the market economy”, Journal of Business Venturing, Vol. 14(4), pp. 323-344.
32. Shane, S. A. (1996), “Hybrid organizational arrangements and their implications for firm growth and survival: A study of new franchisors”, Academy of management journal, Vol. 39(1), pp. 216-234.
33. Leibenstein, H. (1978), “On the basic proposition of X-efficiency theory”, The American Economic Review, pp. 328-332.
34. Cantillon’s, R. (2010), An essay on economic theory, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1694

Відомості про авторів

Г. Т. П’ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

G. Piatnytska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-3463-133X


Л. В. Лукашова

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

L. Lukashova

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student of the Department of Management Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-1105-4675

Як цитувати статтю

П’ятницька Г. Т., Лукашова Л. В. Концепція фасилітації підприємництва: від еволюції теорії підприємництва до нових принципів. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8138 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.13

Piatnytska, G. and Lukashova, L. (2020), “The conception of entrepreneurship’ facilitation: from the evolution of entrepreneurship theory to new principles”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8138 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.