EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ АГРАРНИХ РОЗПИСОК У РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. М. Петрук, О. С. Новак

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.14

УДК: 338.43.01

О. М. Петрук, О. С. Новак

РОЛЬ АГРАРНИХ РОЗПИСОК У РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питанням розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств із використанням аграрних розписок. За результатами дослідження встановлено, що в Україні достатньо ефективно впроваджується практика використання аграрних розписок для фінансування сільського господарства. За 5 років реалізації проекту впровадження аграрних розписок додатково вдалося залучити в аграрний сектор понад 1 млрд дол. США. В статті проаналізовано обсяги банківського кредитування сільського господарства та встановлено, що обсяги річного випуску аграрних розписок майже досяг обсягів банківського кредитування аграрного сектору до 1 року в національній валюті, що дозволило суттєво розширити обсяги фінансування оборотного капіталу в аграрному секторі. В статті визначено подальші напрямки щодо розширення використання аграрних розписок у вітчизняній практиці, у тому числі із залученням банківського кредитування під заставу фінансової аграрної розписки. Окреслено основні питання, які необхідно вирішити для створення умов щодо операцій рефінансування та сек’юритизації аграрних розписок.

Ключові слова: аграрна розписка; кредитування; фінансування; кредитор; фінансова аграрна розписка.

Література

1. Аграрні розписки стали успішним інструменом залучення фінансування. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/agrarni-rozpiski-stali-uspishnim-instrumenom-zaluchennya-finansuvannya
2. Аграрні розписки: нардепи підготували низку змін. URL: https://news.dtkt.ua/state/other/60416
3. Андрієвський В., Цвик Г., Коротков О., Говгера В. Фінансова аграрна розписка. Інструкція по використанню. ЄБРР. URL: https://agrex.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E.pdf
4. Гевчук А.В. Методичні підходи до облікового відображення аграрних розписок підприємствами АПК. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/40-2019/24.pdf
5. Грошово-кредитна статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
6. Густаво Джанкейра. Аграрні розписки пережили чималу трансформацію. URL: http://agroportal.ua/ua/views/mnenie-eksperta/agrarnye-raspiski-perezhili-nemaluyu-transformatsiyu/
7. Експерт: Аграрні розписки перейшли в нову площину. URL: http://agroportal.ua/ua/news/vlast/dzhankeira-agrarnyi-raspiski-perekhodyat-v-novuyu-ploskost/
8 За 5 років в аграрний сектор залучено 19.5 млрд грн завдяки аграрним розпискам. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/za-5-rokiv-v-agrarnij-sektor-zalucheno-195-mlrd-grn-zavdyaki-agrarnim-rozpiskam
9 Закон України «Про аграрні розписки», Відомості Верховної Ради, 2013, № 50, Редакція від 13.02.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17#Text
10. Закон України «Про іпотеку» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 38. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text
11. Зварун Б. Аграрні розписки: поняття та особливості використання. Юридична газета. 2019. №28-29 (682-683). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/agrarni-rozpiski-ponyattya-ta-osoblivosti-vikoristannya.html
12. Калетнік Г.М., Пчелянська Г.О., Терещук С.М. Аграрна розписка як альтернативний варіант фінансового забезпечення аграрного виробництва. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економічні науки. 2012. № 4 (70). Т. 2. С. 74-79.
13. Марюхніч А. Аграрні розписки стануть зручним інструментом кредитування аграріїв. Кореспондент, від 22.07.2014 р. URL: http://www.agro-business. com.ua
14. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С. Аграрні розписки як фінансовий інструмент розвитку сільськогосподарського сектору економіки: організаційний та обліковий аспект. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10–11 жовтня 2019 р. Житомир, 2019. С. 15–18.
15. Павленко О. Аграрні розписки як дієвий механізм кредитування. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2015/08/14/555042/
16. Правдюк Н.Л. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект. Облік і фінанси, 2016, №4 (74). С. 69-79
17. Руснак А.В., Прохорчук С.В., Карнаушенко А.С. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрних розписок в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019, № 3. С. 5-11.
18. Содома Р.І., Східницька Г.В. Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропідприємства. Облік і фінанси. 2017. № 3 (77), С. 112-118
19. Стендер С.В. Аграрна розписка та вексельна форма як альтернативні джерела кредитування аграрних підприємств. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 8. С. 800-805
20. Стойко О.Я. Капіталізація аграрних підприємств за рахунок використання аграрних розписок. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/39.pdf?fbclid=IwAR1psD4hM9gUzi0hO8jhRbGI0qeePlsx3sPwCp6rDC4-bT65q68JMiHhlIQ
21. Школьник І.О., Кривозуб В. Сучасний стан фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору України. Вісник СумДУ. Серія «Економіка», 2019, № 4. С 49-55.
22. Як фінансувати українських сільгоспвиробників за допомогою аграрних розписок: уроки Бразилії. Проект IFC «Аграрні розписки в Україні». URL: http://avm-ua.org/uk/post/ak-finansuvati-ukrainskih-silgospvirobnikiv-za-dopomogou-agrarnih-rozpisok-uroki-brazilii?milkua=1

О. Petruk, О. Novak

THE ROLE OF AGRARIAN RECEIPTS IN THE DEVELOPMENT OF CREDITING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the study of the development of lending to agricultural enterprises using agrarian receipts. According to the results of the study, it is established that the practice of using agricultural receipts to finance agriculture is being implemented quite effectively in Ukraine. For 5 years of realization of the project of introduction of agrarian receipts it was succeeded to involve in the agrarian sector more than 1 billion dollars USA. The article analyzes the volume of bank lending to agriculture and found that the volume of annual issuance of agrarian receipts almost reached the volume of bank lending to the agricultural sector up to 1 year in national currency, which significantly expanded working capital financing in the agricultural sector. The study conducted a comparative analysis of agrarian receipts, promissory notes, mortgages and forward contracts. It is established that agrarian receipts combine the advantages of these instruments and have their distinctive advantages, namely: the ability to receive goods as payment (barter); registration of obligations, security and their registration in one document; the possibility of pledging a future harvest (ie an asset that is not yet available).In addition, agrarian receipts are characterized by a low level of non-repayment, which causes confidence of potential creditors in the new financial instrument The article identifies further areas for expanding the use of agrarian receipts in domestic practice, including the involvement of bank lending secured by financial agrarian receipts. The main issues that need to be addressed to create conditions for refinancing and securitization of agrarian receipts are outlined. In particular, it is necessary to change the legal status of the agrarian receipt from the commodity document to a non-emission security, which will increase their liquidity and create conditions for the development of the secondary market; for the needs of bank lending secured by agricultural receipts it is necessary to include them in the list of eligible collateral and set the appropriate liquidity ratio; and the National Bank of Ukraine needs to develop methodological recommendations for accounting for agrarian receipts in banks. Further research should be aimed at developing theoretical and methodological foundations for the organization of refinancing operations and securitization of agrarian receipts in commercial banks.

Keywords: agrarian receipt; crediting; financing; creditor; financial agrarian receipt.

References

1. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta sil's'koho hospodarstva Ukrainy (2020), “Аgrarian receipts have become a successful tool for attracting funding”, available at: https://agro.me.gov.ua/ua/news/agrarni-rozpiski-stali-uspishnim-instrumenom-zaluchennya-finansuvannya (Accessed 4 July 2020).
2. Debet-kredyt (2020), “Agrarian receipts: deputies prepared a number of changes”, available at: https://news.dtkt.ua/state/other/60416 (Accessed 4 July 2020).
3. Andriievs'kyj, V. Tsvyk, H. Korotkov, O. and Hovhera, V. (2017) “Financial agrarian receipt. Instructions for use”, available at: https://agrex.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E.pdf (Accessed 4 July 2020).
4. Hevchuk, A.V. (2019), “Methodical approaches to the accounting of agricultural receipts by agricultural enterprises”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/40-2019/24.pdf (Accessed 4 July 2020).
5. The official site of National Bank of Ukraine (2020), “Monetary statistics”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (Accessed 4 July 2020).
6. Dzhankejra, H. (2016), “Agricultural receipts have undergone considerable transformation”, available at: http://agroportal.ua/ua/views/mnenie-eksperta/agrarnye-raspiski-perezhili-nemaluyu-transformatsiyu/ (Accessed 4 July 2020).
7. AgriEvent (2016), “Expert: Agrarian receipts have moved to a new level”, available at: http://agroportal.ua/ua/news/vlast/dzhankeira-agrarnyi-raspiski-perekhodyat-v-novuyu-ploskost/ (Accessed 4 July 2020).
8. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta sil's'koho hospodarstva Ukrainy (2020), “Over 5 years, UAH 19.5 billion has been attracted to the agricultural sector thanks to agricultural receipts”, available at: https://agro.me.gov.ua/ua/news/za-5-rokiv-v-agrarnij-sektor-zalucheno-195-mlrd-grn-zavdyaki-agrarnim-rozpiskam (Accessed 4 July 2020).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “About agricultural receipts”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17#Text (Accessed 4 July 2020).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “About the mortgage”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text (Accessed 4 July 2020).
11. Zvarun, B. (2019), “Agricultural receipts: concepts and features of use”, Yurydychna hazeta, vol.28-29, pp. (682-683). available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/agrarni-rozpiski-ponyattya-ta-osoblivosti-vikoristannya.html (Accessed 4 July 2020).
12. Kaletnik, H.M. Pchelians'ka, H.O. and Tereschuk, S.M. (2012), “Agricultural receipt as an alternative to financial support of agricultural production”, Zbirnyk naukovykh prats' VNAU. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 4(70), no. 2, pp. 74-79.
13. Mariukhnich, A. (2014), “Agricultural receipts will be a convenient tool for lending to farmers”, Korespondent, available at: http://www.agro-business. com.ua (Accessed 4 July 2020).
14. Moroz. Yu.Iu. and Tsal-Tsalko. Yu.S. (2019). “Agrarian receipts as a financial instrument for the development of the agricultural sector of the economy: organizational and accounting aspects”, Finansova polityka rehionalnoho rozvytku: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. z nahody 25-richchia zasnuvannia kafedry finansiv i kredytu [Financial policy of regional development: domestic and foreign experience: materials intern. scientific-practical conf. on the occasion of the 25th anniversary of the Department of Finance and Credit], Zhytomyr, Ukraine, pp. 15–18.
15. Pavlenko, O. (2015), “Agricultural receipts as an effective lending mechanism”, Ekonomichna pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2015/08/14/555042/ (Accessed 4 July 2020)
16. Pravdiuk, N.L. (2016), “Agricultural receipts as an alternative form of lending to agricultural enterprises: accounting aspect”, Oblik i finansy, vol.4 (74), pp. 69-79.
17. Rusnak, A.V. Prokhorchuk, S.V. and Karnaushenko, A.S. (2019), “Current state and prospects of development of agricultural receipts in Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 5-11.
18. Sodoma, R.I. and Skhidnyts'ka, H.V. (2017), “Agricultural receipt as an alternative mechanism for lending to agricultural enterprises”, Oblik i finansy, vol. 3 (77), pp. 112-118.
19. Stender, S.V. (2017), “Agrarian receipt and promissory note form as alternative sources of lending to agricultural enterprises”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 800-805.
20. Stojko, O.Ya. (2018), “Capitalization of agricultural enterprises through the use of agricultural receipts”, Efektyvna ekonomika, vol.4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/39.pdf?fbclid=IwAR1psD4hM9gUzi0hO8jhRbGI0qeePlsx3sPwCp6rDC4-bT65q68JMiHhlIQ (Accessed 4 July 2020).
21. Shkol'nyk, I.O. and Kryvozub, V. (2019), “The current state of financial support of enterprises in the agricultural sector of Ukraine”, Visnyk SumDU. Seriia «Ekonomika» , vol. 4, pp. 49-55.
22. Asotsiatsiia vyrobnykiv moloka (2016), “How to finance Ukrainian farmers with agricultural receipts: lessons from Brazil”, Proekt IFC «Ahrarni rozpysky v Ukraini», available at: http://avm-ua.org/uk/post/ak-finansuvati-ukrainskih-silgospvirobnikiv-za-dopomogou-agrarnih-rozpisok-uroki-brazilii?milkua=1 (Accessed 4 July 2020).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1741

Відомості про авторів

О. М. Петрук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

О. Petruk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

ORCID:

0000-0002-5351-5679


О. С. Новак

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

О. Novak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

ORCID:

0000-0002-5671-0306

Як цитувати статтю

Петрук О. М., Новак О. С. Роль аграрних розписок у розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8139 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.14

Petruk, О. and Novak, О. (2020), “The role of agrarian receipts in the development of crediting of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8139 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.