EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
О. У. Безчасний, М. Ф. Гончаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.14

УДК: 338.24

О. У. Безчасний, М. Ф. Гончаренко

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Метою статті є дослідження наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки країни та її регіонів в умовах стійкого розвитку. Економічна безпеку являє собою фундаментальну основу економічної ефективності держави в цілому, що відстоює свої національні інтереси. Ріст економічного потенціалу країни значною мірою залежить від запобігання факторів, що загрожують економічній безпеці. Тому в статті нами проведено ґрунтовне дослідження основних факторів які найбільшим чином впливають на економічну безпеку регіону. Проаналізовано різні наукові підходи до визначення поняття стійкий розвиток, вивчено точки зору щодо тлумачення даного поняття провідних науковців світу. Визначено основні складові стійкого розвитку. Досліджено поняття економічний ріст та економічний розвиток, виявлено основні їх відмінності.

Ключові слова: регіон; стійкий розвиток; економічна безпека; економічний ріст; економічний розвиток; глобалізація; економічний і соціальний стійкий розвиток.

Література

1. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 1995. №1. С.127-134.
2. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории : учебное пособие. Санкт-Петербург, 1998. 234 с.
3. Олійник В. М. Адміністративно-правове забезпечення економічної безпеки регіону як складовий елемент громадської безпеки України. Актуальні питання фінансової безпеки держави : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 21 лютого 2014 р. Харків, URL : univd.edu.ua/general/publishing/konf/finbezpeka/ 04_oliynik.pdf.
4. Кисла Т. М. Сучасний стан організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону. URL : http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/20.pdf.
5. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Strategies for Sustainable Development. Practical Guidance for Development Cooperation. Paris, 2001.
6. Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М. Моделювання та прогнозування соціальноекономічного розвитку регіонів України : монографія. Київ : НІСД, 2012. 368 с.
7. Жученко А. М. Політика стимулювання стійкого регіонального розвитку: зміст та види. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Випуск 24. Ч. 2. С. 10-15.
8. Dalal–Clayton B. and Bass S. National Strategies for Sustainable Development: The Challenges Ahead. New York. 2000.
9. Социологический энциклопедический словарь : под ред. Г. В. Осипова. Москва : НОРМА, 1996. 324 с.

A. Bezchasnyi, M. Goncharenko

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The aim of the article is to study scientific approaches to defining the concept of economic security of the country and its regions in terms of sustainable development. One of the least researched topics in the economic field is the aspects of ensuring economic security at the regional level in the context of sustainable development. A number of works by Ukrainian and foreign scientists are devoted to the study of this issue. The economic security of a country or region is the prevention of violations of the normal course of socio-economic processes in the country or region. At the same time, on the one hand, development is expected at a rate close to the countries of the same group, and on the other hand the possibility of transition to groups of more developed countries, and, consequently, increases the rate of economic and social development in compliance with environmental standards. Economic security is a fundamental basis for the economic efficiency of the state as a whole, defending its national interests. The growth of the country's economic potential largely depends on the prevention of factors that threaten economic security. Therefore, in the article we conducted a thorough study of the main factors that most affect the economic security of the region. Various scientific approaches to the definition of the concept of sustainable development are analyzed, the points of view on the interpretation of this concept of the world's leading scientists are studied. The main components of sustainable development are identified. The concepts of economic growth and economic development are studied, their main differences are revealed. The concept of sustainable development offers a rethinking of the role of productive forces in the development of society in connection with the strengthening of their negative impact on nature. If earlier economists emphasized the development of productive forces, the increasing mastery of the forces of nature, now the ecological crisis and the state of the environment require a different approach. At this time, the development of productive forces must first take into account the unfavorable state of the environment and the limited availability of available natural resources.

Keywords: egion; sustainable development; economic security; economic growth; economic development; globalization; economic and social sustainable development.

References

1. Abalkin, L. I. (1995), “Economic security of Russia: threats and their reflection”, Voprosyi ekonomiki, vol.1, pp. 127-134.
2. Andreyev, B. F. (1998), Sistemnyy kurs ekonomicheskoy teorii [Systemic course of economic theory], SPb, Russia.
3. Oliinyk, V. M. (2017), “Administrative and legal support of economic security of the region as a component of public security of Ukraine”, Aktualni pytannia finansovoi bezpeky derzhavy, Zbirnyk naukovykh prats Mizhnarodnoi naukovo - praktychnoi internet – konferentsii [Current issues of financial security of the state, collection of scientific works of the International scientific-practical Internet conference], available at: univd.edu.ua/general/publishing/konf/finbezpeka/04_oliynik.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
4. Kysla, T. M. (2011), “The current state of the organizational and economic mechanism for ensuring the economic security of the region”, available at: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/20.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
5. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2001), Strategies for Sustainable Development. Practical Guidance for Development Cooperation, OECD, Paris.
6. Sukhorukov, A. I. (2012), Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Modeling and forecasting of socio-economic development of the regions of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
7. Zhuchenko, A. M. (2017), “Policy to stimulate sustainable regional development: content and types”. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 24, no 2, pp P. 10-15.
8. Dalal-Clayton, B. and Bass, S. (2000), National Strategies for Sustainable Development: The Challenges Ahead, New York, USA.
9. Osipova, G. V. (1996), Sotsyolohycheskyi entsyklopedycheskyi slovar [Sociological Encyclopedic Dictionary], Norma, Moscow, Russia.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3324

Відомості про авторів

О. У. Безчасний

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний університет інфраструктури та технологій

A. Bezchasnyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, State University of Infrastructure and Technologies

ORCID:

0000-0003-2663-4688


М. Ф. Гончаренко

к. е. н., доцент, проректор, Міжрегіональна Академія управління персоналом

M. Goncharenko

PhD in Economics, Associate Professor, Vice-Rector, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-9193-9202

Як цитувати статтю

Безчасний О. У., Гончаренко М. Ф. Наукові підходи до визначення поняття економічної безпеки регіону в умовах стійкого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8142 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.14

Bezchasnyi, A. and Goncharenko, M. (2020), “Scientific approaches to the definition of the concept of economic security of the region in the conditions of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8142 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.