EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

УДК 658:330

 

В. І. Дмитренко,

к. е. н., професор,

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

 

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

 

V. Dmytrenko,

PhD (Еconomics), professor,

Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy, Ukraine

 

ASSESSMENT OF THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY AS A COMPONENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE STATE

 

Забезпечення якості життя населення держави виступає головною передумовою зменшення соціальних ризиків та загроз, зокрема, загострення соціальної напруженості та житлових проблем та головним чинником зміцнення національної безпеки. Тому в сучасних умовах розвитку економіки підприємств будівельної галузі, як і інші суб’єкти підприємницької діяльності змушені функціонувати в умовах невизначеності та ризику, що, в свою чергу, спонукає їх до підтримання та забезпечення належного рівня економічної безпеки. Крім того підприємства будівельної галузі відіграють одну з провідних ролей у розвитку національної економіки. Вони мають тісний зв’язок з представниками інших галузей національного господарства. Першочерговими завданнями в України є інтенсифікації будівництва, підвищення обсягів і якості будівельних робіт на основі застосування інноваційних технологій, капітального ремонту, реконструкції та модернізації.

Будівельна галузь України, як одна з провідних галузей економіки держави, однією з перших зазнала впливу кризових явищ, що призвело до зниження частки у структурі валового внутрішнього продукту та навіть до від’ємних його показників за останній квартал поточного року. Всі ці фактори змушують вітчизняні підприємства приділяти підвищену увагу до питань формування, забезпечення та оцінки рівня власної економічної безпеки в сучасних умовах та на майбутнє.

В статті розкрито сутність таких понять як «безпека», «безпека підприємств», «рівень економічної безпеки підприємств будівельної галузі», «економічна безпека держави». З’ясовано основні елементи управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі. Встановлено основні завдання управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі. Охарактеризовано методики оцінювання стану економічної безпеки підприємств будівельної галузі та їх класифікація. Запропоновано основні заходи з підвищення потенціалу підприємств будівельної галузі.

 

Ensuring the quality of life of the population of the state is the main prerequisite for reducing social risks and threats, in particular, the aggravation of social tensions and housing problems and the main factor in strengthening national security. Therefore, in the current conditions of economic development of construction companies, as well as other business entities are forced to operate in conditions of uncertainty and risk, which, in turn, encourages them to maintain and ensure an appropriate level of economic security. In addition, construction companies play a leading role in the development of the national economy. They have close ties with representatives of other sectors of the national economy. The priority tasks in Ukraine are intensification of construction, increase of volumes and quality of construction works on the basis of application of innovative technologies, capital repairs, reconstruction and modernization.

To date, the essential and substantive characteristics of economic security of construction companies are practically unexplored; approaches to assessing the level of economic security and the possibility of increasing it in the process of financial and economic activities are not defined; scientific provisions on the system of financial security of construction companies in modern economic conditions have not been developed. All this determines the need and relevance of the study, and insufficient development of theoretical and practical provisions determines the feasibility of the study.

The construction industry of Ukraine, as one of the leading sectors of the state economy, was one of the first to be affected by the crisis, which led to a decrease in the share of gross domestic product and even to its negative indicators for the last quarter of this year. All these factors force domestic enterprises to pay more attention to the formation, provision and assessment of their own economic security in modern conditions and in the future.

The article reveals the essence of such concepts as "security", "security of enterprises", "level of economic security of construction companies", "economic security of the state". The main elements of economic security management of construction companies are clarified. The main tasks of economic security management of construction enterprises are established. Methods for assessing the state of economic security of enterprises in the construction industry and their classification are described. The main measures to increase the potential of construction companies are proposed.

 

Ключові слова: оцінювання, економічна безпека, підприємства будівельної галузі, методика оцінювання, ефективність, принципи забезпечення економічної безпеки, національна економіка держави.

 

Key words: evaluation, economic security, construction companies, evaluation methods, efficiency, principles of economic security, the national economy.

 

 

Постановка проблеми. Певна недосконалість системи управління підприємствами будівельної галузі щодо запобігання потенційним та реальним загрозам, які зумовлені існуванням небезпек у зовнішньому та внутрішньому середовищі, посилені законодавчими, конкурентними та кадровими протиріччями, потребує розробки стратегії управління економічною безпекою підприємств.

Зважаючи на руйнівний вплив економічної кризи, що призводить діяльність підприємств будівельної галузі до зниження обсягів виконаних будівельних робіт; відтоку фінансування з державного бюджету та залучення інвестиційних коштів; погіршення показників їх фінансового стану і, як наслідок - загрози настання банкрутства, виникає нагальна потреба не лише в адаптації існуючих методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі, а і розробка такої методики для будівельних підприємств зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах, Є. А. Бобров, Ю. М. Воробйова, С. М. Ільяшенко, З.Б. Живко, О. Л. Коробчинського, А. О. Кушнірук, Т.С. Клебанової, О. О. Молодід, І. В. Пірятінської, О. В. Федосової, М. В. Чорної, А. М. Якимової акцентовано увагу на галузевій специфіці підприємств будівельної галузі при визначенні рівня їх економічної безпеки.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз оцінювання стану економічної безпеки підприємств будівельної галузі національної економіки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Захист національних економічних інтересів є першочерговим завданням, адже надійна національна безпека країни зумовлює стабільність національної економіки, високий рівень захищеності від потенційних та реальних загроз з внутрішнього та зовнішнього середовища, сприятливу гармонійну соціальну та податкову політику держави, інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу та бізнесу, активніше залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту продукції та валового внутрішнього продукту, запобігання надзвичайним ситуаціям та глобальним катастрофам, захист навколишнього природного середовища, зменшення обсягу розробки корисних копалин та забруднення навколишнього природного середовища, економне використання природних ресурсів, пошук автономних джерел енергії, зміцнення національної валюти, збільшення валютного запасу країни, ефективність боротьби з корупцією, запобігання терактам та військовій агресії.

Крім того, економіка України завжди відрізнялася складною та досить диференційованою і диверсифікованою структурою. Для неї характерні переважання важкої індустрії та недостатній розвиток галузей і виробництва товарів народного споживання. Будівельний комплекс України є одним з найбільш постраждалих від світової фінансово-економічної кризи серед галузей національного господарства України. Сфера будівництва є досить важливою для всього національного господарства України, оскільки від її розвитку залежить досить багато чинників, які сприяють підвищенню ефективності національної економіки.

Взагалі, безпека – це стан захищеності особи, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх небезпек та загроз, що базується на діяльності людей, суспільства, держави, світової спільноти народів по виявленню (вивченню), попередженню, ослабленню, усуненню (ліквідації) і віддзеркаленню небезпек і загроз, здатних погубити їх, позбавити фундаментальних матеріальних і духовних цінностей, завдати неприйнятного (неприпустимого об’єктивно і суб’єктивно) збитку, закрити шлях для виживання і розвитку [1].

Водночас це складна система, яка спроможна захистити від впливу катастроф, надзвичайних ситуацій чи загроз, а також забезпечує умови функціонування, у яких вирішуються завдання, пов’язані з ризиком або непередбачуваними обставинами, та оперативно ліквідовуються негативні наслідки або відновлюється функціонування суб’єктів господарювання [2].

Безпека підприємства – це сукупність умов функціонування господарюючого суб’єкта, при яких забезпечується досягнення цілей його діяльності. При цьому стан економічної безпеки підприємства являє собою сукупність стабільних значень змінних параметрів об’єкта – чинників зовнішніх і внутрішніх, що забезпечують визначені вище умови функціонування підприємства [3].

Відповідно, рівень економічної безпеки підприємств будівельної галузі – це ступінь досягнення безпечних умов функціонування, сьогодні є одним із важливих чинників його ефективного функціонування.

Економічна безпека держави є інтегральною характеристикою стану економічної системи, оскільки система включає низку підсистем – найважливіших, взаємопов’язаних структурних складових безпеки, що відображають функціонування окремих сфер економіки: макроекономічну, інвестиційну, інноваційну, фінансову, соціальну, зовнішньоекономічну, енергетичну, продовольчу, демографічну. Цей перелік може доповнюватися або уточнюватися як за складовими, так і за індикаторами. У свою чергу, економічна безпека держави є підсистемою системи вищого рівня – національної безпеки, що досягається таким рівнем розвитку і таким станом захищеності економіки, який у повній мірі забезпечує потреби держави і створює умови для інноваційного розвитку. Цей висновок підтверджує складність і багатогранність поняття «економічна безпека» [4].

Доцільно зазначити, що під «економічною безпекою підприємств будівельної галузі» - слід розуміти стан захищеності всіх видів його ресурсів, у тому числі фінансових, від наявних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища його функціонування. Це є своєрідною системою принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень, що пов’язані із забезпеченням захисту його пріоритетних фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз [5].

До елементів економічної безпеки підприємств будівельної галузі належатиме все, що пов’язано з його функціонуванням і розвитком. Деякі автори розрізняють статичні, динамічні і синтетичні властивості систем. До статичних властивостей належать такі, що визначають особливості конкретного стану системи у будь-який фіксований момент часу. До динамічних властивостей системи належать ті властивості, що проявляються лише в процесі функціонування системи, тобто характеризують зміни в її стані, внутрішнього і зовнішнього середовища в динаміці. До синтетичних властивостей належать інтегральні властивості, що, хоча й визначаються статичними і динамічними властивостями, проте проявляються саме у взаємодії системи з навколишнім середовищем [6]. Синтетичні властивості визначають цілісність системи в найзагальнішому сенсі. З точки зору управління системою економічної безпеки важливе значення має прояв тих її властивостей, які забезпечують розвиток, тобто динамічних і синтетичних.

Для підприємств будівельної галузі велике значення має організація управління економічною безпекою у зв’язку з тим, що під час виробничих процесів виникають нетрадиційні для інших видів підприємницьких структур ризики і загрози, які необхідно відслідковувати і контролювати.

Необхідно зазначити основні елементи управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі до яких входять: мета, об’єкт, предмет та суб’єкти (рис. 1).

 

Рис. 1. Елементи управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі

Джерело: сформовано автором на основі [7-10 ]

 

Основними завданнями управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі є:

- захист законних прав і інтересів власників підприємства та його співробітників;

- збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки на будівельному ринку;

- збір та вивчення даних щодо партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу;

- виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників підприємства на шкоду його безпеці;

- забезпечення збереження матеріальних цінностей та документів;

- забезпечення фінансової стабільності та фінансової незалежності;

- забезпечення високої конкурентоспроможності будівельної продукції на основі ефективного менеджменту те маркетингу підприємства;

- отримання необхідної інформації для розроблення найбільш оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики фінансово-економічної діяльності підприємства [11].

Досягнення цих завдань можливе, якщо система буде виконувати наступну послідовність: аналітичну – цілепокладання – нормативно-правового забезпечення – організаційно-адміністративну – планову – обліково-контрольно-інформаційну.

Для підприємств будівельної галузі велике значення має організація управління економічною безпекою у зв’язку з тим, що під час виробничих процесів виникають нетрадиційні для інших видів підприємницьких структур ризики і загрози, які необхідно відслідковувати і контролювати. У бізнес-контенті під ризиком звичай розуміють можливість виникнення несприятливої ситуації або невдалого результату виробничо-господарської, фінансової чи будь-якої іншої діяльності підприємства. Загроза економічній безпеці підприємства кількісно може визначатися як величина збитку або інший інтегральний показник, що характеризує ступінь зниження економічного потенціалу підприємства.

Економічна безпека підприємств будівельної галузі неможлива без врахування реалізації стратегічних інтересів підприємства на основі використання можливостей зовнішнього середовища із застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища.

Цільовою спрямованістю управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі є формування адаптивних реакцій на дію загроз у будь-якій сфері його життєдіяльності і, як наслідок, – забезпечення стабільного і максимально ефективного функціонування підприємства на цей момент часу та високого потенціалу розвитку в майбутньому [12].

Своєчасне та точне оцінювання загроз фінансово-економічній безпеці будівельного підприємства, розробка та реалізація методів нейтралізації їх негативного впливу потребують побудови адекватного механізму управління фінансово-економічною безпекою, який повинен складатися з взаємопов’язаних процесів: планування, регулювання, контролю та стимулювання, які забезпечать фінансову та економічну стійкість підприємства (рис. 2).

 

Рис. 2. Основні елементи при реалізації управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі

Джерело: сформовано автором на основі [13-16]

 

У рамках організації управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі керівництво підприємства має створити службу фінансово-економічної безпеки – штатний структурний підрозділ підприємства, який підпорядковується безпосередньо його першому керівнику (власнику). Цей підрозділ має взаємодіяти з іншими структурними підрозділами підприємства та здійснювати контроль виконання заходів щодо захисту фінансово-економічних інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Ця служба управління фінансово-економічною безпекою підприємства повинна відповідати певним принципам:

- гнучкість (здатність швидко реагувати на чинники, які впливають на діяльність підприємства);

- оперативність (гарантованість того, що прийняття рішення буде невідкладним за змін факторів впливу на підприємство);

- надійність (гарантованість достовірності передавання інформації);

- компетентність (передбачає, що питаннями забезпечення фінансово-економічної безпеки займаються висококваліфіковані кадри);

- безперервність (система повинна постійно захищати інтереси підприємства в умовах ризику та невизначеності) [17].

Виходячи з завдань організації управління фінансово-економічною безпекою підприємств будівельної галузі та визначення складових механізму управління головною метою створення такої служби є ідентифікація та нейтралізація фінансово-економічних загроз і ризиків та забезпечення фінансової стабільності в довгостроковому періоді.

Разом із тим, в економічній літературі, як вітчизняній, так і зарубіжній, неодноразово робилися спроби визначити оптимальні способи оцінювання економічної безпеки підприємств будівельної галузі, що спричинило появу декількох діаметрально протилежних підходів.

Всі методики в рамках означених підходів можна також класифікувати на:

1) одноступеневі – передбачають оцінку економічної безпеки підприємств будівельної галузі за певним інтегральним показником (кількісним або якісним);

2) двоступеневі – передбачають оцінювання економічної безпеки підприємств будівельної галузі спочатку за визначеними складовими з наступною інтеграцією отриманих оцінок у інтегральному показнику [18].

Далі розглянемо деякі з найбільш розповсюджених методик оцінювання економічної безпеки підприємства в рамках кожного з підходів. Індикаторний підхід, як вже зазначалось, враховує порогові значення показників, які характеризують платоспроможність та фінансову стійкість підприємства, що відповідають певному рівню його економічної безпеки (тобто індикатори).

Індикатори можуть бути частковими, що характеризують певний напрям його фінансового стану (платоспроможність, фінансову стійкість, рентабельність) та узагальнюючими, що дають можливість оцінити фінансовий стан підприємства в цілому з позицій його привабливості для потенційних інвесторів та кредиторів. Зазвичай, значення часткових індикаторів встановлюють на рівні:

- середньогалузевих значень вказаних показників;

- показників, що характеризують діяльність підприємств, які займають лідируюче положення в галузі;

- нормативних значень показників  згідно до законодавчих документів;

- ідеальних значень показників, яких необхідно досягнути у відповідності до стратегії розвитку підприємства тощо [19].

В залежності від того, яку базу буде покладено в основу розрахунку граничних значень часткових індикаторів, суттєво буде відрізнятися і їх розмір. Вагові коефіцієнти індикаторів економічної безпеки підприємств будівельної галузі встановлюються експертним шляхом або статистичною факторною залежністю значень окремих індикаторів та рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі за попередні періоди. Використання цього методу на практиці призведе до багатьох ускладнень. Це пов’язано з відсутністю на сьогодні нормативно й методично встановленого переліку показників, що безпосередньо впливають на рівень економічної безпеки підприємства, та їхніх критичних значень.

Проведений аналіз методичного забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки підприємств продемонстрував велику кількість наявних доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, щодо формування комплексу моделей, підходів, методів та безпосередньо методології її оцінки. Проте, представлені методи характеризуються такими недоліками:

- не враховують одночасно внутрішніх та зовнішніх загроз діяльності підприємства;

- недостатньо повно висвітлюють процедури відбору найбільш значущих показників безпеки;

- питання формування нормованої комплексної оцінки рівня економічної безпеки, діагностики загроз;

- не прогнозують ймовірність настання загроз та рівня життєздатності підприємства;

- стосуються оцінки рівня безпеки розрізнено на різних рівнях ієрархії управління та не враховують галузевої специфіки діяльності підприємств, що, в свою чергу не дає змогу об’єктивно оцінити запас фінансової міцності, що є вкрай важливим для успішної фінансової діяльності підприємств в сучасних умовах [20].

Методичні підходи до визначення рівня економічної безпеки з урахуванням галузевої специфіки та особливостей господарської діяльності підприємств будівельної галузі були розроблені такими вченими, як: Коробчинським О. Л., Молодід О. О., Пірятінською І. В., Федосовою О. В., Сторожук Н. В., Турко М. О. (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Методики оцінювання стану економічної безпеки підприємств  будівельної галузі

ПІБ

Назва методики

Коротка характеристика

1.

Коробчинський О. Л. [21]

Методика оцінювання кінцевого рівня економічної безпеки

Обчислення запропонованих автором показників є доволі простим, проте значна кількість показників при безпосередній оцінці провокує виникнення певних суперечностей, які не забезпечують однозначного визначення стану та рівня економічної безпеки будівельного підприємства

2.

Молодід О. О. [22]

Методика функціональних залежностей

Врахування темпів росту прибутку та собівартості будівельних підприємств, проте не враховує, а ні зміни продуктивності праці на підприємстві, а ні динаміки рентабельності. Дана методика відповідає за випуск продукції та моделюється виручкою та собівартістю продукції

3.

Пірятінська І. В. [23]

 

Методика оцінювання макро- та мікрорівнів

Здійснюється шляхом компаративного аналізу існуючих підходів до оцінки економічної безпеки підприємства виявлено їх переваги та недоліки з позиції можливості застосування в підприємствах будівельної галузі.

4.

Федосова О. В. [24]

Методика технічного розрахунку

Реалізовується лише за рахунок сучасних технологій та відповідних технологічних рішень проектів забезпечуються економічний ефект і, як наслідок, економічна безпека будівельного виробництва.

5.

Сторожук Н. В. [25]

Методика еталонної вартості

В основі показника еталонної вартості здійснювати оцінку безпеки підприємства як співвідношення фактичної та еталонної вартості, яка досягається підприємством при усуненні всіх загроз та небезпек і може визначатись на основі доходного підходу

6.

Турко М. О. [26]

Методика неконтрольованих факторів

Даний підхід до оцінки стійкості ризику до будівельного підприємства, дасть змогу виміряти вплив неконтрольованих факторів ризику на стратегічний і тактичний ризики діяльності

Джерело: систематизовано автором

 

Дані підходи до оцінки рівня економічної безпеки повинні пояснювати даний рівень, охарактеризовувати та відображати можливість негативного впливу та загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. Значний рівень економічної безпеки реалізовується при умовах, що всі показники перебувають у межах прийнятних значень. Разом із тим, необхідно враховувати критерії та індикатори (з граничними значеннями), а також об’єднувати в собі результати експертних оцінок, моніторинг показників та статистичні дані.

Проаналізовані методики формуються за результатами статистичного визначення рівня економічної безпеки в межах конкретного часу. Разом з тим у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємств будівельної галузі постійно відбуваються зміни.

Для більш точної оцінки рівня економічної безпеки з урахуванням галузевої специфіки необхідним є використання системи економічної безпеки у галузево-секторальному аспекті, що дасть змогу врахувати можливі ризики та негативний вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ. Значна частина науковців сьогодні займається питаннями вивчення економічної безпеки підприємств, проте, дослідження галузевої специфіки, зокрема діяльності підприємств будівельної галузі та врахування її при визначення оптимального рівня економічної безпеки, потребує підвищеної уваги.

Враховуючи вищезазначене виникає потреба розробити методику оцінки рівня економічної безпеки, який би врахував: запас фінансової міцності підприємства; оптимальну структуру капіталу (залучені кошти для проведення будівельних робіт не мають перевищувати запас фінансової міцності); сума грошей за усіма укладеними контрактами не повинна перевищувати вартість власного капіталу.

Висновки. На сучасному етапі розвитку економіки України підприємства будівельної галузі потребують використання сучасних механізмів управління економічною безпекою, оскільки будівельний бізнес є дуже привабливим та конкурентним. Кожне підприємство будівельної галузі повинно займатися питаннями формування організаційної структури управління економічною безпекою.

Крім того, проведений аналіз наявних методичних підходів та методик до оцінки рівня економічної безпеки підприємств в цілому, та будівельних зокрема, дає підстави наголосити на їх удосконаленні та перенесенні акценту на особливості галузевої специфіки зокрема, що в майбутньому дозволить прогнозувати та ефективно управляти як підприємством, так і галуззю в цілому; попередити настання кризових явищ та ефективно розподіляти фінансові ресурси.

 

Література:

1. Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія. Львів, 2012. 386 с.

2. Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы. Москва : Ось-89, 2003. 352 с.

3. Воробйов Ю. М., Воробйова О. І., Блажевич О. Г. Фінансова безпека будівельних підприємств : монографія. Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013. 180 с.

4. Зубко М. І., Рубцов В. С., Яременко С. М. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : монографія. Київ, 2012. 226 с.

5. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 143 с.

6. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2005. 432 с.

7. Іващенко О. В., Четвєріков П. М. Система фінансово-економічної безпеки підприємства. SWorld. 2012. № 2. URL : http://www.sworld.com.ua/konfer28/51.pdf.

8. Гнилицька Л. В. Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18. С. 263–271.

9. Кириченко О. А., Кудря І. В. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи. Фінансові ринки і цінні папери. 2009. № 16. С. 22-28.

10. Дяченко К. С. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Економіка і управління підприємством. 2015. Вип. 4. №5(24). DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.47410.

11. Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

12. Одинцов А. А. Економічна і інформаційна безпека підприємництва : монографія. Київ : Академія. 2006. 336 с.

13. Григор’єва Л. В. Оцінка потенціалу будівельних підприємств як аналітичне забезпечення інвестування. Ефективна економіка. 2012. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1363.

14. Ковальов Д., Плєтнікова І. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Економіка України. 2000. № 4. С. 35–40.

15. Пушкар Т. А. Теоретичні аспекти методології формування моделі розвитку будівельного комплексу регіону. Научно-технический сборник «Комунальное хазяйство городов». № 70. 2011. С. 98-106.

16. Ільяшенко С. М. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12-19.

17. Харазішвілі Ю. М. Методологічні підходи до оцінки рівня економічної безпеки країни. Science and Science of Science. 2014. № 4. C. 44-58.

18. Чорна М. В., Пірятінська І. В. Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL : http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1477.

19. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия : учебное пособие. Киев : Эльга, НикаЦентр, 2004. 784 с.

20. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 272 с.

21. Коробчинський О. Л. Організація та функціонування системи економічної безпеки підприємств будівельного холдингу : автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.00.04 / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2010. 19 с

22. Молодід О. О. Системний підхід при економіко-математичному моделюванні економічної безпеки будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1373.

23. Пірятінська І. В. Систематизація підходів до оцінки економічної безпеки будівельних підприємств. Комунальне господарство міст. 2013. № 106. С. 266–271.

24. Федосова О. В., Молодід О. О. Економічна безпека як запорука економічної ефективності будівельного підприємства. Управлінні розвитком складних систем. 2011. № 5. С. 75–84.

25. Марченко О. М. Оцінка та розвиток системи управління фінансовою безпекою підприємства. Вісник Львівського державного університету імені І. Франка. Серія економічна. 2006. Вип. 36. С. 30-39.

26. Герасимчук З. В., Вавдіюк Н. С. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення : навчальний посібник. Луцьк : Надстиря, 2006. 243 с.

 

References:

1. Vasyltsiv, T. H. Voloshyn, V. I. and Boikevych, O. R. (2012), Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial and economic security of Ukrainian enterprises: strategy and support mechanisms], Lviv, 386 p.

2. Iarochkyn, V. Y. (2003), Systema bezopasnosty fyrmi [Company security system], Os-89, Moscow, Russia, 352 p.

3. Vorobiov, Yu. M. Vorobiova, O. I. and Blazhevych, O. H. (2013), Finansova bezpeka budivelnykh pidpryiemstv [Financial security of construction companies], VD «ARIAL», Simferopol, 180 p.

4. Zubko, M. I. Rubtsov, V. S. and Yaremenko, S. M. (2012), Ekonomichna bezpeka subiektiv pidpryiemnytstva [Economic security of business entities], Kyiv, 226 p.

5. Shlemko, V. T. and Binko, I. F. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia [Economic security of Ukraine: essence and directions of providing], NISD, Kyiv, 143 p.

6. Kamlyk, M. I. (2005), Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti. Ekonomiko-pravovyi aspekt [Economical safety of food business. Economic and legal aspect], Ateka, Kyiv, Ukraine, 432 p.

7. Ivashchenko, O. V. and Chetvierikov, P. M. (2012), “The system of financial and economic security of the enterprise”, SWorld, № 2. URL : http://www.sworld.com.ua/konfer28/51.pdf.

8. Hnylytska, L. V. (2011), “Using the conceptual foundations of a balanced system of economic indicators to assess the state and level of economic security of economic entities”, Finansy, oblik i audit, № 18, pp. 263–271.

9. Kyrychenko, O. A. and Kudria, I. V. (2009), “Improving the management of financial security of enterprises in the financial crisis”, Finansovi rynky i tsinni papery, № 16, pp. 22-28.

10. Diachenko, K. S. (2015), “Methodical approaches to assessing the level of economic security of construction companies”, Ekonomika i upravlinnia pidpryiemstvom, vol. 4, №5(24). DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.47410.

11. Kozachenko, H. V. Ponomarov, V. P.and Liashenko, O. M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of the enterprise: the essence and mechanism of provision], Libra, Kyiv, 280 p.

12. Odyntsov, A. A. (2006), Ekonomichna i informatsiina bezpeka pidpryiemnytstva [Economic and information security of entrepreneurship], Akademiia, Kyiv, 336 p.

13. Hryhorieva, L. V. (2012), “Assessment of the potential of construction companies as an analytical investment support”, Efektyvna ekonomika, № 9, available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1363.

14. Kovalov, D. and Plietnikova, I. (2000), “Quantitative assessment of the level of economic security of the enterprise”, Ekonomika Ukrainy, № 4, pp. 35–40.

15. Pushkar, T. A. (2011), “Theoretical aspects of the methodology of the formulation of the development of the educational complex of the region”, Nauchno-tekhnycheskyi sbornyk «Komunalnoe khaziaistvo horodov», №70, рр. 98-106.

16. Iliashenko, S. M. (2003), “Components of economic security of the enterprise and approaches to their assessment”, Aktualni problemy ekonomiky, № 3, pp. 12-19.

17. Kharazishvili, Yu. M. (2014), “Methodological approaches to assessing the level of economic security of the country”, Science and Science of Science, № 4, pp. 44-58.

18. Chorna, M. V. and Piriatinska, I. V. (2012), “Conceptual model of economic security of a construction company”, Efektyvna ekonomika, № 10, available at : http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1477.

19. Blank, Y. A. (2004), Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia [Enterprise financial security management], Эlha, NykaTsentr, Kyiv, 784 p.

20. Tereshchenko, O. O. (2008), Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi [Anti-crisis financial management at the enterprise], KNEU, Kyiv, 272 p.

21. Korobchynskyi, O. L. (2010), “Organization and functioning of the system of economic security of construction holding companies”, Abstract of PhD. Dissertation, Global economy, “KROK” University, Kyiv, Ukraine, 19 p.

22. Molodid, O. O. (2012), “System approach in economic-mathematical modeling of economic security of a construction enterprise”, Efektyvna ekonomika, № 9, available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1373.

23. Piriatinska, I. V. (2013), “Systematization of approaches to assessing the economic security of construction companies”, Komunalne hospodarstvo mist, № 106, pp. 266–271.

24. Fedosova, O. V. and Molodid, O. O. (2011), “Economic security as a guarantee of economic efficiency of the construction enterprise”, Upravlinni rozvytkom skladnykh system, № 5, pp. 75–84.

25. Marchenko, O. M. (2006), “Evaluation and development of the financial security management system of the enterprise”, Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu imeni I. Franka. Seriia ekonomichna, Vol. 36, pp. 30-39.

26. Herasymchuk, Z. V. and Vavdiiuk, N. S. (2006), Ekonomichna bezpeka rehionu: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of the region: diagnostics and support mechanism], Nadstyria, Lutsk, 243 p.

 

Стаття надійшла до редакції 20.08.2017 р.