EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В. І. Дмитренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.69

УДК: 330:657.6

В. І. Дмитренко

РОЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

Постійні кризи економічного характеру впливають на формати та стратегії ведення підприємницької діяльності всіх суб’єктів господарювання різних масштабів господарського процесу. З огляду на це не втрачає актуальності питання захисту економічної сторони ведення бізнесу, особливо за умов політичної та економічної нестабільності України нині. В цьому контексті гостріше постає питання пошуку нових ефективніших форм контролю внутрішнього середовища діяльності підприємств та прогнозування й попередження внутрішніх і зовнішніх загроз. Адже в сучасних умовах найбільш ефективною формою зовнішнього фінансового контролю є аудит, здійснюваний незалежними дипломованими фахівцями, які не працюють в організації (компанії), в якій проводять сам аудит. Поряд з цим, значення аудиту як однієї з форм економічного контролю неухильно зростає, що перш за все обумовлено його практичною необхідністю. В Україні поки відсутні єдині методологічні основи побудови ефективної системи аудиту в секторі державного управління. В результаті від цього спостерігається брак аудиторської інформації, знижується якість аудиторської діяльності і, відповідно, довіра до державних інституцій та, як наслідок, управлінських рішень, прийнятих на підставі аудиторської інформації. На сучасному етапі в Україні не запроваджено єдиних методологічних основ побудови ефективної системи аудиту в секторі державного управління, що вимагає розробки теоретико-прикладних пропозицій щодо формування аудиту в державному секторі.
У статті узагальнено класифікацію державного аудиту за видами та формами. Узагальнено основі положення щодо поняття внутрішнього та зовнішнього аудиту. Охарактеризовано основні різновиди зовнішнього аудиту на підприємстві. Висвітлено завдання та мета внутрішнього аудиту на підприємстві. Розподілено переваги та недоліки впровадження постійно діючого аудиту на підприємств Розглянуто Кодекс етики вищих органів фінансового контролю (ISSAI 30 Code of Ethics) та надані пропозиції щодо впровадження внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Ключові слова: аудит; держава; зовнішній аудит; внутрішній аудит; державний фінансовий контроль; економічна безпека; контроль.

Література

1. Про аудиторську діяльність: Закон України №23 від 22.04.93 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3125-12#Text (втратив чинність 01.10.2018, підстава - 2258-VIII).
2. Каліцінська К. О. Роль внутрішнього аудиту в системі економічної безпеки підприємства. Економіка та підприємництво, 2011. №3. С. 136.
3. Філозоп О. В. Організація процесу внутрішнього аудиту на підприємстві. Міжнародний збірник наукових праць. 2009. №1.
4. Олійник С. О. Внутрішній аудит в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181 (3). С. 213-218.
5. Подольський В. І. Аудит : учебник / под ред. В.И. Подольского. Москва : Экономистъ, 2003. 494 с.
6. Андреев В. Д. Практический аудит : справочное пособие. Москва : Экономика, 1994. 366 с.
7. Воронина Л. И. Аудиторская деятельность: основы организации : учебно-практическое пособие. Москва : Эксмо, 2007. 336 с.
8. Грачев А. Н., Терехова Т. В. Диалог консультанта с внутренним аудитором. Нижний Новгород : ООО “Приоритет”, 2004. 136 с.
9. Петренко Н. І. Проблеми визначення аудиту в економічній літературі. Держава та регіони. 2002. № 4. С. 153-158.
10. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит : учебник. Москва : ИНФРА-М, 2001. 352 с.
11. Алборов P. A. Аудит в организациях промышленности, торговли, АПК : учебник. Москва : Дело и сервис, 1998. 464 с.
12. Пономаренко П. Г. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебное пособие. Минск: Выш. шк., 2007. 527 с.
13. Вітюк Л. М., Гайдай Л. П. Внутрішній аудит як вид економічного контролю. Вісник ЖІТІ. 1999. № 10. С. 22-27.
14. Пантелєєв В. П. Аудит : навчальний посібник. Київ : «Професіонал», 2008. 400 с.
15. Пантелєєв В. П., Корінько М. Д. Внутрішній аудит : навчальний посібник. Київ, 2006. 247 с.
16. Калистратов Л. М. Аудит : учебное пособие. Москва : «Дашков и К», 2007. 56 с.
17. Журавлева Д. Г. Внутрішній аудит: необхідність впровадження в сучасних умовах. Майбутнє – аудит : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кривий Ріг, 2008. С. 270–271.
18. Акімова Н. С. Внутрішній аудит в Україні: сутність, проблеми розвитку та шляхи їх усунення. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип.1(1). С. 121-128. URL : http://nbuv.gov.ua/jpdf/esprstp_2012_1(1)__19.pdf.
19. Каменська Т. Необхідність створення служби внутрішнього аудиту на підприємстві. URL : http://www.visnuk.com.ua/article/one/Tetiana_KA5690094.html.
20. Мішина Ю. О., Євсєєнко В. О. Проблеми становлення та розвиток внутрішнього аудиту в Україні. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(3). С. 519-524. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(3)__86.pdf.
21. Баранюк Ю. Р. Публічні фінанси: поняття та склад в контексті державного аудиту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. Харків, 21 квітня 2016 р., 2016. C. 456-459.
22. Орлик О. В. Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : колективна монографія. Дніпропетровськ : ФОП Дроб’язко С.І., 2014. Т. 2. С. 176-182.
23. Майданевич Ю. П. Проблеми організації внутрішнього аудиту на підприємствах. Міжнародний збірник наукових праць. 2009. № 1. С. 250.
24. Георгіаді Н. Г. Сучасний стан підприємницької активності в Україні. Ефективна економіка. 2016. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4818.
25. Мельник В. І., Шумська Г. М. Перспективні напрямки підвищення рівня економічної безпеки підприємства в сучасних умовах. URL: http://www.confcontact.com/2008dec/3_melnik.php.
26. Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика : навчальний посібник. Київ : Знання, 2006. 495 с.
27. Дмитренко О. М. Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. №2(5). С. 116-126. URL : http://nbuv.gov.ua/jpdf/znptdau_2013_2(5)__17.pdf.
28. Кодекс професійної етики внутрішнього аудитора. URL : https://iia.org.ua/?page_id=208.

V. Dmytrenko

THE ROLE OF EXTERNAL AND INTERNAL AUDIT IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Summary

Constant crises of economic nature affect the formats and strategies of entrepreneurial activity of all business entities of different scales of the economic process. In view of this, the issue of protecting the economic side of doing business is still relevant, especially in the current political and economic instability of Ukraine. In this context, the question of finding new and more effective forms of control of the internal environment of enterprises and forecasting and prevention of internal and external threats becomes more acute. After all, in modern conditions, the most effective form of external financial control is an audit carried out by independent certified professionals who do not work in the organization (company) in which the audit itself is conducted. Along with this, the importance of audit as a form of economic control is growing steadily, primarily due to its practical necessity. In foreign countries, the organization and conduct of audits in the public sector have long been based on common national standards and regulated by a specially created public authority. Ukraine does not yet have a single methodological basis for building an effective audit system in the public administration sector. As a result, there is a lack of audit information, reduced quality of audit activities and, consequently, trust in government institutions and, as a consequence, management decisions made on the basis of audit information. At the present stage, Ukraine has not introduced a single methodological framework for building an effective audit system in the public administration sector, which requires the development of theoretical and applied proposals for the formation of audit in the public sector.
The article summarizes the classification of state audit by types and forms. The provisions on the concept of internal and external audit are generalized. The main types of external audit at the enterprise are described. The tasks and purpose of internal audit at the enterprise are highlighted. The advantages and disadvantages of the implementation of ongoing audit in enterprises are distributed. The Code of Ethics of Supreme Audit Institutions (ISSAI 30 Code of Ethics) is considered and proposals for the implementation of internal and external audit are provided.

Keywords: audit; state; external audit; internal audit; state financial control; economic security; control.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “About auditing activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3125-12#Text (expired on October 1, 2018, grounds - 2258-VIII).
2. Kalitsinska, K. O. (2011), “The role of internal audit in the system of economic security of the enterprise”, Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, №3, pp. 136.
3. Filozop, O. V. (2009), “Organization of the internal audit process at the enterprise”, Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, №1.
4. Oliinyk, S. O. (2013), “Internal audit in the system of economic security of the enterprise”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes, Vol. 181 (3), pp. 213-218.
5. Podolskyi, V. I. (2003), Audyt [Audit], Эkonomyst, Moscow, Russia, 494 p.
6. Andreev, V. D. (1994), Praktycheskyi audit [Practical audit], Эkonomyka, Moscow, Russia, 366 p.
7. Voronyna, L. Y. (2007), Audytorskaia deiatelnost: osnovi orhanyzatsyy [Auditing: the basics of the organization], Эksmo, Moscow, Russia, 366 p.
8. Hrachev, A. N. and Terekhova, T. V. (2004), Dyaloh konsultanta s vnutrennym audytorom [Dialogue of the consultant with the internal auditor], OOO “Pryorytet”, Nizhniy Novgorod, Russia, 136 p.
9. Petrenko, N. I. (2002), “Problems of audit definition in the economic literature”, Derzhava ta rehiony, № 4, pp. 153-158.
10. Sheremet, A. D. Suits, V. P. Sheremet, A. D. and Suits, V. P. (2001), Audyt [Audit], YNFRA-M, Moscow, Russia, 352 p.
11. Alborov, P. A. (1998), Audyt v orhanyzatsyiakh promыshlennosty, torhovly, APK [Audit in the organizations of the industry, trade, agrarian and industrial complex], Delo y servys, Moscow, Russia, 464 p.
12. Ponomarenko, P. H. (2007), Bukhhalterskyi uchet, analyz y audit [Accounting, analysis and audit], Vyshcha shkola, Minsk, Russia, 527 p.
13. Vitiuk, L. M. and Haidai, L. P. (1999), “Internal audit as a type of economic control”, Visnyk ZhITI, № 10, pp. 22-27.
14. Pantelieiev, V. P. (2008), Audyt [Audit], Profesional, Kyiv, Ukraine, 2008.
15. Pantelieiev, V. P. and Korinko, M. D. (2006), Vnutrishnii audit [Internal audit], Kyiv, 247 p.
16. Kalystratov, L. M. (2007), Audyt [Audit], Dashkov y K, Moscow, Russia, 56 p.
17. Zhuravleva, D. H. (2008), “Internal audit: the need for implementation in modern conditions”, Maibutnie – audit [The future is audit], materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference], Krivoy Rog, Ukraine, pp. 270-271.
18. Akimova, N. S. (2012), “Internal audit in Ukraine: essence, development problems and ways to eliminate them”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 1(1), pp. 121-128, available at : http://nbuv.gov.ua/jpdf/esprstp_2012_1(1)__19.pdf.
19. Kamenska, T., “The need to create an internal audit service at the enterprise”, available at : http://www.visnuk.com.ua/article/one/Tetiana_KA5690094.html.
20. Mishyna, Yu. O. and Yevsieienko, V. O. (2013), “Problems of formation and development of internal audit in Ukraine”, Ekonomichni nauky. Ceriia: Oblik i finansy, vol. 10(3), pp. 519-524, available at : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(3)__86.pdf.
21. Baraniuk, Yu. R. (2016), “Public finance: concept and composition in the context of public audit”, Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students], Kharkiv, Ukraine, pp. 456-459.
22. Orlyk, O. V. (2014), “Economic security of the enterprise: properties, strategy and methods of support”, Ekonomichna bezpeka v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky [Economic security in the context of globalization of the world economy], FOP Drobiazko S.I., Dnipropetrovsk, Ukraine, part 2, pp. 176-182.
23. Maidanevych, Yu. P. (2009), “Problems of organization of internal audit at enterprises”, Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, № 1, pp. 250.
24. Heorhiadi, N. H. (2016), “The current state of entrepreneurial activity in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, № 3, available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4818.
25. Melnyk, V. I. and Shumska, H. M. (2020), “Promising ways to increase the level of economic security of the enterprise in modern conditions”, available at : http://www.confcontact.com/2008dec/3_melnik.php.
26. Dorosh, N. I. (2006), Audyt: teoriia i praktyka [Audit: theory and practice], Znannia, Kyiv, Ukraine, 495p.
27. Dmytrenko, O. M. (2013), “Formation of the internal audit system at the enterprise”, Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), №2(5), pp. 116-126, available at : http://nbuv.gov.ua/jpdf/znptdau_2013_2(5)__17.pdf.
28. Code of professional ethics of the internal auditor (2020), available at : https://iia.org.ua/?page_id=208.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3552

Відомості про авторів

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

V. Dmytrenko

PhD (Еconomics), professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1860-418X

Як цитувати статтю

Дмитренко В. І. Роль зовнішнього та внутрішнього аудиту в забезпеченні економічної безпеки держави. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8162 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.69

Dmytrenko, V. (2018), “The role of external and internal audit in ensuring the economic security of the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8162 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.