EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
В. І. Дмитренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.112

УДК: 351.69:006

В. І. Дмитренко

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Будівельна галузь на сьогоднішній день є важливою складовою суспільного виробництва та головним елементом у забезпеченні необхідного рівня якості життя людей і прискоренням інноваційного розвитку багатьох сфер матеріального виробництва. Важливим елементом є виявлення концептуальних засад розвитку будівельних тенденцій, що будуть мати вплив на їх функціонування у довгостроковій перспективі, тобто тих, які найбільшою сірою мають чинити вплив на здатність підприємств бути конкурентоспроможними і здійснювати управління стратегічним розвитком на основі прогнозів майбутнього стану середовища. Крім того, завдяки будівельній галузі можна спостерігати наявність тісних економічних зв’язків будівництва з іншими галузями підгалузями господарського комплексу України, що дозволяє зробити висновок про віднесення його до одного з вагомих чинників забезпечення формування інноваційної моделі сучасної економіки держави в цілому. Будівельна галузь відіграє важливу роль у економіці, оскільки формує необхідні підвалини для відтворення робочої сили та функціонування суб'єктів господарювання. У будівельній галузі задіяна значна кількість населення, у процесі будівництва приймають участь численні підприємства супутніх галузей. Підприємства будівельної галузі потребують значних обсягів фінансових ресурсів, що робить їх особливо вразливими до нераціонального фінансування. Завдання фінансового забезпечення поточної та стратегічної діяльності будівельних підприємств полягає у забезпеченні безперервності процесу будівництва, зростанні виробничих засобів, нарощуванні обсягів будівництва та виготовлення будівельної продукції. Ефективне фінансування впливає на продуктивність праці, передбачає зниження собівартості продукції, підвищення ефективності будівництва. Оптимальне фінансування створює базис для розвитку підприємств будівельної галузі. Успішна діяльність будівельного підприємства в значній мірі визначається вибором джерел формування, напрямів розподілу й використання капіталу, що знаходиться у розпорядженні підприємства, тому виникає необхідність якісного та комплексного дослідження питання фінансування підприємств. Досвід розвинутих країн показує, що ефективне виконання державою своїх функцій дає потужний стимул розвитку будівництва. Водночас держава часто зазнає критики за створення різних бар’єрів на шляху його розвитку.
У статті охарактеризовано принципи Директив Нового та Глобального підходів. Проаналізовано зарубіжний досвід формування нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств будівельної галузі. Надано пропозиції щодо адаптації найефективніших принципів та підходів управління виробничо-господарською діяльністю підприємств будівельної галузі розвинутих країн до національних умов функціонування суб’єктів господарювання.

Ключові слова: розвиток; дерегуляція; підприємства будівельної діяльності; нормативно-правове регулювання; соціально-економічні відносини; реформування.

Література

1. Козич О. М. Досвід провідних країн світу в управлінні будівельною галуззю. Державне будівництво. 2012. №2. С.1-7. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/5/02.pdf.
2. Євтушенко В. Європейський підхід до нормування та стандартизації у будівництві. Публічне право. 2013. № 1. С. 142–151. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/pp_2013_1_20.pdf.
3. Савіцький Р. Є. Зарубіжний досвід здійснення архітектурно-будівельного контролю та можливості його впровадження в Україні. Visegrad journal on human rights. 2015. № 3 (2). С. 106–110.
4. Решение № 768/2008/EC Европейского парламента и Совета ЕС по установлению общих правил торговли товарами и отмене решения Совета Европейского Союза 93/465/ЕЭС от 09.07.2008. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b42.
5. Непомнящий О. М., Медведчук О. В., Лагунова І. А. Зарубіжний досвід регулювання будівельної діяльності. Теорія та практика державного управління. 2018. № 3(62). С. 1-9.
6. Кохан В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу. Загальні питання інноваційного розвитку. 2012. № 3. С. 79–85.
7. Слончак В. В. Нагляд та контроль за виконанням законодавства у галузі будівництва: міжнародний досвід. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 154−156.
8. Бібік Н. В. Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва. Механізми державного управління. 2014. № 1 (67). С. 115−120.
9. Шишка І. Р. Договір на маркетингові дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ, 2010. 20 с.
10. Власенко І. М. Світовий досвід удосконалення державного управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд під час децентралізації влади. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. C. 117−120.
11. Гриняк А. Нормативно-правові засади регулювання підрядних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 5. С. 93–97
12. Юсупов В. Зовнішньоекономічна політика держави: правові питання визначеності та функціонування. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 3. С. 25–28.
13. Козич О. М. Досвід провідних країн світу в управлінні будівельною галуззю. Державне будівництво. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_47.
14. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник. Київ: МАУП, 2000. 176 с.
15. Непомнящий О. М., Митропан Т. К. Зарубіжний досвід управління ризиками в системі закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 1–2. С. 37–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ aplup_2018_6_1-2_7.
16. Вишивана Б. М. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності та можливості його використання в Україні. Світ фінансів. 2007. № 1 (10). С. 75−84.
17. Понеделко Г. Испания: слабые перспективы роста. Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 4. С. 60–69.
18. Стукаленко О. В. Світовий досвід регулювання будівельної діяльності на прикладі США. Юридичні науки. 2016. № 2 (2). C. 112−115.
19. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. Київ: Юридична думка, 2006. 568 с.
20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 21.12.2017, підстава - № 2258-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19#Text.
21. Про будівельні норми: Закон України від 20.11.2012, підстава - № 5496-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17#Text.
22. ДБН А1.1-94:2010 «Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами» від 1 липня 2013 року. URL : https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_1_1_94/1-1-0-991.
23. Ісаєнко Д. Житлове будівництво за кордоном: досвід для України. Публічне управління: теорія та практика. 2011. Вип. 3(7). С. 146–151.
24. Мелко В. Л. Імплементація міжнародного досвіду державного регулювання страхування ризиків будівельної діяльності в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. № 37/38. С. 40−49.
25. Tiffin A. Ukraine: The Cost of Weak Institutions / IMF Working Paper. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06167.pdf.

V. Dmytrenko

INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

Today, the construction industry is an important component of social production and the main element in ensuring the required level of quality of life and accelerating the innovative development of many areas of material production. An important element is to identify the conceptual basis for the development of construction trends that will affect their functioning in the long run, ie those that have the greatest impact on the ability of enterprises to be competitive and manage strategic development based on forecasts of future environment. In addition, due to the construction industry, we can observe close economic ties of construction with other industries, subsectors of the economic complex of Ukraine, which allows us to conclude that it is one of the important factors in ensuring the formation of an innovative model of modern economy as a whole. The construction industry plays an important role in the economy, as it forms the necessary foundations for the reproduction of labor and the functioning of economic entities. A significant number of the population is involved in the construction industry, and numerous enterprises of related industries take part in the construction process. Construction companies need significant amounts of financial resources, which makes them particularly vulnerable to irrational financing. The task of financial support of current and strategic activities of construction companies is to ensure the continuity of the construction process, growth of production facilities, increasing the volume of construction and manufacture of construction products. Effective financing affects labor productivity, reduces production costs, increases construction efficiency. Optimal financing creates the basis for the development of enterprises in the construction industry. The successful operation of a construction company is largely determined by the choice of sources of formation, areas of distribution and use of capital available to the company, so there is a need for quality and comprehensive research on enterprise financing. The experience of developed countries shows that the effective implementation of its functions by the state provides a powerful incentive for the development of construction. At the same time, the state is often criticized for creating various barriers to its development.
The article describes the principles of the New and Global Approaches Directives. The foreign experience of formation of normative-legal maintenance of activity of the enterprises of building branch is analyzed. Proposals for the adaptation of the most effective principles and approaches to the management of production and economic activities of enterprises in the construction industry of developed countries to the national conditions of operation of economic entities.

Keywords: development; deregulation; construction enterprises; legal regulation; socio-economic relations; reform.

References

1. Kozych, O. M. (2012), “The experience of the world's leading countries in the management construction of a large number”, Derzhavne budivnytstvo, №2, pp. 1-7, retrieved from : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/5/02.pdf.
2. Ievtushenko, V. (2013), “European approach to standardization and standardization in construction”, Publichne pravo, № 1, pp. 142–151, retrieved from : http://nbuv.gov.ua/jpdf/pp_2013_1_20.pdf.
3. Savitskyi, R. Ye. (2015), “Foreign experience in architectural and construction control and the possibility of its implementation in Ukraine”, Visegrad journal on human rights, № 3 (2), pp. 106–110.
4. Decision № 768/2008 / EC of the European Parliament and of the Council establishing common rules for trade in goods and repealing Council Decision 93/465 / EEC of 09.07.2008, retrieved from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b42.
5. Nepomniashchyi, O. M. Medvedchuk, O. V. and Lahunova, I. A. (2018), “Foreign experience in regulating construction activities”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, № 3(62), pp. 1-9.
6. Kokhan, V. P. (2012), “Non-standard employment in Ukraine: the challenges of time”, Zahalni pytannia innovatsiinoho rozvytku, № 3, pp. 79–85.
7. Slonchak, V. V. (2017), “Supervision and control over the implementation of legislation in the field of construction: international experience”, Porivnialno-analitychne pravo, № 3, pp. 154−156.
8. Bibik, N. V. (2014), “International practice of state regulation in the field of construction”, Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia, № 1 (67), pp. 115−120.
9. Shyshka, I. R. (2010), “Contract for marketing research”, Abstract of PhD. dissertation, Civil law and civil proceedings; family law; international private law, Kyiv, Ukraine, 20 p.
10. Vlasenko, I. M. (2018), “World experience in improving public risk management in the field of construction and operation of buildings during the decentralization of power”, Investytsii: praktyka ta dosvid, № 10, pp. 117−120.
11. Hryniak, A. (2012), “Normative and legal bases of regulation of contractual relations”, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, № 5, pp. 93–97.
12. Iusupov, V. (2005), “Foreign economic policy of the state: legal issues of certainty and functioning”, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, № 3, pp. 25–28.
13. Kozych, O. M. (2012), “Experience of the world's leading countries in the management of the construction industry”, Derzhavne budivnytstvo, № 2, retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_47.
14. Stechenko, D. M. (2000), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of economy], MAUP, Kyiv, Ukraine, 176 p.
15. Nepomniashchyi, O. M. and Mytropan, T. K. (2018), “Foreign experience in risk management in the system of procurement of goods, works and services in the field of construction”, Aspekty publichnoho upravlinnia, part. 6, № 1–2, pp. 37–41, retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ aplup_2018_6_1-2_7.
16. Vyshyvana, B. M. (2007), “Foreign experience in regulating investment activities and the possibility of its use in Ukraine”, Svit finansiv, № 1 (10), pp. 75−84.
17. Ponedelko, H. (2011), “Spain: weak growth prospects”, Myrovaia эkonomyka y mezhdunarodnie otnoshenyia, № 4, pp. 60–69.
18. Stukalenko, O. V. (2016), “World experience in the regulation of construction activities on the example of the United States”, Yurydychni nauky, № 2 (2), pp. 112−115.
19. Vinnyk, O. M. (2006), Investytsiine pravo [Investment law], Yurydychna dumka, Kyiv, Ukraine, 568 p.
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On amendments to some legislative acts of Ukraine on simplification of business conditions (deregulation)”, retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19#Text.
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “About building codes”, retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17#Text.
22. DBN A1.1-94: 2010 "Design of building structures according to Eurocodes" from July 1, 2013, retrieved from : https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_1_1_94/1-1-0-991.
23. Isaienko, D. (2011), “Housing construction abroad: experience for Ukraine”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, №. 3(7), рр. 146–151.
24. Melko, V. L. (2016), “Implementation of international experience of state regulation of construction risks insurance in Ukraine”, Aspekty publichnoho upravlinnia, № 37/38, pp. 40−49.
25. Tiffin A. (2006), “Ukraine: The Cost of Weak Institutions / IMF Working Paper”, retrieved from : www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/ wp06167.pdf.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6726

Відомості про авторів

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

V. Dmytrenko

PhD (Еconomics), professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy, Ukraine

Як цитувати статтю

Дмитренко В. І. Міжнародний та вітчизняний досвід нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств будівельної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8170 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.112

Dmytrenko, V. (2018), “International and domestic experience of regulatory and legal support of activities of construction industry enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8170 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.