EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИОКРЕМЛЕННЯ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН: ФІНАНСОВИЙ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, ЦИФРОВИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІРИ РОЗВИТКУ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко, Н. В. Курбала

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.1

УДК: 338.1: 339.997

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко, Н. В. Курбала

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИОКРЕМЛЕННЯ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН: ФІНАНСОВИЙ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, ЦИФРОВИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІРИ РОЗВИТКУ

Анотація

В статті проведено ретроспективний аналіз альтернативних підходів до виокремлення розвинених країн з метою актуалізації важливості фінансового, індустріального, цифрового та інноваційного вимірів їхнього розвитку. Зазначено, що ідея класифікувати країни за своїм економічним становищем почалася під час холодної війни з підходу «Схід-Захід», а термін «Третій світ» увійшов до вжитку в другій половині ХХ ст. Проаналізовано підхід «Північ – Південь» як приклад соціально-економічного і політичного поділу країн світу, популяризованого наприкінці ХХ ст. та на початку ХХІ століття, за яким обидві групи визначаються з точки зору різного рівня багатства, економічного розвитку, нерівності доходів, демократії, політичної та економічної свободи, визначених показниками свободи.
Відзначено, що в економічній літературі виокремлюється сім підходів до ідентифікації розвинених країн (рівень валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення; переважання третинних і четвертинних секторів економіки над першими двома; рівень індустріального розвитку; рівень розвитку окремих галузей; ступінь розвитку соціальної сфери держави; рівень і якість життя населення; економічна ефективність, яка характеризується якістю, станом і рівнем використання основного та оборотного капіталу країни, трудових ресурсів). Виокремлено параметри кластеризації країн з конкретизацією індексів, які її відображають. Наведено перелік країн, що набули статус «розвинена країна» за класифікаційними підходами різних інститутів. Продемонстрована контроверсійність використання критерію «розвинена країна». Виокремлено особливості класифікації країн світу кредитно-рейтинговими агентствами. Наголошено існування розбіжностей в інтерпретації ступеня розвиненості країн за критерієм розвиненості ринків. Акцентовано увагу на існуючих критеріях оцінки рівня розвитку країн, які потрапляють в сферу прискіпливої уваги інвестиційних інвесторів, зокрема діапазон факторів, що відображають макроекономічні умови, політичну стабільність, правові аспекти, а також умови функціонування фінансових ринків. Виявлено, що матриця якості ринку дозволяє переглядати той чи інший рейтинг країні в динаміці, і в рамках консультаційних процедур змінювати рішення про статус країни так само, що свідчить про нестатичний характер класифікації.
Глобальний цифровий розрив охарактеризовано як такий, що відповідає поділу «Північ – Південь». У список індикаторів, обраних для класифікації країн та взятих з аналітичної бази даних Світового банку WITS (World Integrated TradeSolution), віднесено одинадцять позицій. Виокремлено індикатори інноваційності економік (витрати на НДДКР, виробничі потужності та концентрація високотехнологічних компаній). Поаналзовано Всесвітній рейтинг цифрової конкурентоспроможності "IMD World Digital Competitiveness Ranking", який вимірює спроможність та готовність 63 економік запровадити цифрові технології як ключовий рушій для економічних перетворень у бізнесі, уряді та загалом у суспільстві. Наведено рейтинг цифровізації економік розвинених країн-членів ОЕСР за Digital Country Index. Наведено перелік окремих міжнародних композитних індексів, що характеризують рівень розвитку світового інформаційного суспільства та його складових за міжнародними рейтингами.

Ключові слова: розвинена країна; передова економіка; цифровий розвиток; інноваційний розвиток; фінансовий розвиток.

Література

1. Sauvy A. Trois Mondes, Une Planète [Electronic resource] / A. Sauvy. – 1952. – Mode of access: http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html
2.Хватов Ю.Ю. Класифікація країн, що розвиваються у світовій економіці / Ю.Ю.Хватов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2017. – Вип.130. – С.107-117.
3.Марков Б.М. Структура підсистем міжнародної економіки та її сталий розвиток / Б.М. Марков // Агросвіт. – 2017. – № 21. -С.16-20.
4. Reznikova N. Global problems as a subject of interdisciplinary studies in the focus of international economic security and sustainable development / N. Reznikova, О. Ivashchenko, М. Rubtsova // Ekonomika ta derzhava. – 2020. – Vol. 7. – P. 24–31.
5. Резнікова Н. В. Глобальні проблеми у фокусі нормативної сили ЄС:виклики для координації понять та оцінки існуючих і потенційних загроз / Н.В. Резнікова // Журнал європейського і порівняльного права. – 2020. – Вип.12/1-2. – С. 35-40.
6. Іващенко О.А. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С.7-12. 17.
7. Іващенко О.А. Проблема економічного розвитку та зростання в контексті подолання глобальних асиметрій / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 1. – С.55-58.
8. Іващенко О.А. Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 5-9.
9. Ivashchenko O. Projections of deglobalization in the contemporary international economic relations in the context of the paradigm of globalism / O. Ivashchenko, N. Reznikova // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Вип.15. – С.98-106.
10. Рубцова М.Ю. Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу [Електронний ресурс] / М.Ю. Рубцова, Н.В. Резнікова // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 8. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188
11. Резнікова Н.В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин / Н. В. Резнікова. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2017. – 540 с.
12. Osaulenko O. The Productive Capacity of Countries Through the Prism of Sustainable Development Goals: challenges to international economic security and to competitiveness /O. Osaulenko, O. Yatsenko, N.Reznikova, D. Rusak // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2020. – Vol 2 (33). – P. 492-499.
13. Відякіна М. М. Теоретичне моделювання координації міжнародної економічної політики / М. М. Відякіна, Н. В. Резнікова // Культура народов Причерноморья (Проблемы материальной культуры. Экономика. География). – 2014. – № 257. – С. 46–52.
14. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) [Electronic resource]. – Mode of access: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf
15. World Bank Open Data [Electronic resource]. – 2020. – Mode of access: https://data.worldbank.org/
16. Offisial website IMF [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.imf.org/en/Data
17. Індекс людського розвитку [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
18. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
19. Jamrisko M. Bloomberg Innovation Index. Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation [Electronic resource] / M. Jamrisko, W. Lu. – 2020. – Mode of access: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation
20. The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access:https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/
21. The Digital Country Index [Electronic resource]. – 2018. – Mode of access: https://www.digitalcountryindex.com/country-index-results-dimension

N. Reznikova, O. Ivashchenko, N. Kurbala

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE APPROACHES TO GROUPING OF DEVELOPED COUNTRIES: FINANCIAL, INDUSTRIAL, DIGITAL AND INNOVATIVE DIMENSIONS OF DEVELOPMENT

Summary

The article contains a retrospective analysis of alternative approaches to grouping of developed countries, in order to stress the importance of financial, industrial, digital and innovative dimensions of their development. It is argued that the idea of classifying the countries by economic performance was born in times of cold war from “East-West” perspective, and the term “Third World” was introduced in the second half of 20 century. “North-South” perspective is analyzed as an example of socio-economic and political breaking of countries, hailed at the end of 20 century and the beginning of 21 century, by which both groups are determined from the point of view of their wealth, economic development, income inequality, democracy, political and economic freedom, measured by indicators of freedom.
It is revealed that seven approaches are used in the economic literature to identify developed countries (per capita GDP; prevalence of tertiary sectors of the economy over the first two sectors; the industrial development; the development of selected industries; the development of public social welfare sector; life standards and quality; economic effectiveness characterized by quality, scopes and utilization of fixed and circulated assets in the domestic economy; scopes and utilization of the domestic workforce). The parameters of clustering the countries are determined with specifying clustering indexes. A nomenclature of countries that have gained the status of “developed country” by classification approaches of various institutes is given. The controversies faced when using the criterion “developed country” are demonstrated. The specificities of the classification of countries by credit & rating agencies are outlined. The existence of controversies in the interpretation of the countries’ development status by the market development criteria is emphasized. A detailed account of the existing criteria for the performance assessment of counties that may be subject to close interest of investors, in particular the range of factors reflecting macroeconomic conditions, political stability, legal aspects, and operating conditions of financial markets, is given. It is revealed that the matrix of market quality allows one to revise any type of county rating over time, and to change the decision on the country status as part of consultative procedures, which gives evidence of the non-static nature of the classification.
The global digital divide is referred to as the one complying with “North-South” division. A nomenclature of indicators selected for the classification of countries extracted from the analytical WB database WITS (World Integrated Trade Solution) included eleven items. The indicators of economic innovativeness (R&D expenditure, production capacities and concentration of high tech companies) are highlighted. “IMD World Digital Competitiveness Ranking” is analyzed, which measures the capacity and the preparedness of 63 economies for introducing digital technologies as the core driver of economic transformations in business, government and broader community. The rating of economy digitalization in ORCD member countries by Digital Country Index is given. A nomenclature of selected international composite indices portraying the development of global information society and its components by international ratings is given.

Keywords: developed country; advanced economy; digital development; innovative development; financial development.

References

1. Sauvy, A. (1952), “Trois Mondes, Une Planète”, available at: http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html (Accessed 4 Aug 2020).
2. Khvatov, Yu. (2017), “Classification of developing countries in the world economy”, Actual problems of international relations, vol. 130, pp. 107-117.
3. Markov, B.M. (2017), “The structure of subsystems of the international economy and its sustainable development”, Agrosvit, no. 21, pp. 16-20.
4. Reznikova, N. Ivashchenko, O. and Rubtsova, M. (2020), “Global problems as a subject of interdisciplinary studies in the focus of international economic security and sustainable development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 24–31.
5. Reznikova, N. (2020), “Global problems in the focus of EU regulatory force: challenges for coordination of concepts and assessment of existing and potential threats”, Journal of European and Comparative Law, vol. 12 (1/2), pp. 35-40.
6. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2016), “Polarization and variance of economic development: a dominant feature in the current phase of globalization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 7–12.
7. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2016), “The problem of economic development and growth in the context of overcoming global asymmetries”, Bulletin of Odessa National University. Economy, vol. 21, no. 1, pp. 55-58.
8. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2017), “Prospects for the emerging new centers of economic growth in the context of new norm of the global economy: a manifestation of neo-dependence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 5–9.
9. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2018), “Projections of deglobalization in the contemporary international economic relations in the context of the paradigm of globalism”, Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics, vol. 15, pp. 98-106.
10. Rubtsova, M. and Reznikova, N. (2016), “Comparative and competitive advantages in international business: theoretical and methodological approaches to finding their synthesis”, International relations. Economic Sciences Series, [Online], vol . 8, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188 (Accessed 14 Aug 2020).
11. Reznikova, N. (2017), Hlobal'ni problemy svitovoho hospodarstva i mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Global problems of the general government and international economic problems], TOV «Vydavnytstvo «Konsul'tant», Kyiv, Ukraine.
12. Osaulenko, O. Yatsenko, O. Reznikova, N. and Rusak, D. (2020), “The Productive Capacity of Countries Through the Prism of Sustainable Development Goals: challenges to international economic security and to competitiveness”, Financial and credit activity: problems of theory and practice,vol 2, no. 33, pp. 492-499.
13. Vidyakina, M. and Reznikova, N. (2014), “Theoretical modeling of coordination of international economic policy”, Culture of the peoples of the Black Sea region (Problems of material culture. Economy. Geography), vol. 257, pp. 46-52.
14. The official site of UNSTATS (2008), “International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)”, available at: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf (Accessed 18 Aug 2020).
15. The official site of World Bank Open Data (2020), available at: https://data.worldbank.org/ (Accessed 18 Aug 2020).
16. The official site of IMF (2020), available at: https://www.imf.org/en/Data (Accessed 18 Aug 2020).
17. The official site of Wikipedia, the free encyclopedia (2020), “Human Development Index”, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index (Accessed 20 Aug 2020).
18. UNDP (2019), “Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century”, available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf (Accessed 20 Aug 2020).
19. Jamrisko, M. and Lu, W. (2020), “Bloomberg Innovation Index. Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation”, available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation (Accessed 18 Aug 2020).
20. The official site of IMD (2019), “The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results”, available at: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/ (Accessed 18 Aug 2020).
21. The official site of The Digital Country Index (2018), available at: https://www.digitalcountryindex.com/country-index-results-dimension (Accessed 18 Aug 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 8847

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2570-869X


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-8490-778X


Н. В. Курбала

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський університет імені Олеся Гончара

N. Kurbala

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0003-4717-4510

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А., Курбала Н. В. Ретроспективний аналіз альтернативних підходів до виокремлення розвинених країн: фінансовий, індустріальний, цифровий та інноваційний виміри розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8172 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.1

Reznikova, N., Ivashchenko, O. and Kurbala, N. (2020), “A retrospective analysis of alternative approaches to grouping of developed countries: financial, industrial, digital and innovative dimensions of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8172 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.