EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНИЙ МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. П. Якимова, К. І. Жалоба

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.3

УДК: 658.153:658.155:330.43

Л. П. Якимова, К. І. Жалоба

АНАЛІТИЧНИЙ МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Виходячи із постулату, що обліково-аналітичні системи мають розроблятися із врахуванням стратегічної цілі підприємства, автори розвивають методичний підхід до розроблення аналітичного модулю управління розрахунками з контрагентами у контексті забезпечення фінансової конкурентоспроможності промислового підприємства. Аналітичний модуль розроблено згідно із загальним підходом до проектування систем, які радять, у вигляді аналітично-діагностичної системи, основою якої є багаторівневий граф взаємозв’язків дебіторської і кредиторської заборгованостей, показників управління заборгованостями (ділової активності) та показників якісних складових фінансової конкурентоспроможності (платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності). Діагностичний висновок і рекомендації генеруються за розробленим алгоритмом діагностики і базою правил. Для визначення коефіцієнтів відносної важливості підцілей і прогностичних орієнтирів для підприємств рекомендується використовувати однофакторні економетричні моделі в логарифмічній специфікації. Вбудовування аналітичного модуля в обліково-аналітичну систему підприємства створить динамічне джерело управлінської інформації для менеджерів і інвесторів.

Ключові слова: дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; фінансова конкурентоспроможність; коефіцієнтний аналіз; економетрична модель; промислове підприємство; Україна.

Література

1. Intrum Justitia. European Payment Report 2019. URL: https://www.intrum.com/media/5755/intrum-epr-2019.pdf (дата звернення 14.08.2020).
2. Державна служба статистики України. Діяльність підприємств. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.07.2020).
3. Шишкова Н. Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_3_59 (дата звернення 02.06.2020).
4. Якимова Л. П., Мацкуляк К. І. Аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 2 (36). C. 396-402.
5. Побережець О. В., Кравченко В. І. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2017. Т.22. Випуск 4 (57). С. 138-141.
6. Барановська Т. В., Ковальчук В. В. Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. Випуск 3. С. 3-12.
7. Якимова Л. П., Губчук П-К. .А. Концептуальна модель обліково-контрольного забезпечення виконання зобов’язань перед постачальниками та підрядниками. Сталий розвиток економіки. 2019. №3(44). С. 127-131.
8. Гудзинський О. Д., Пахомова Т. М. Обліково-аналітичний механізм в контексті вимог сучасного менеджменту: концепція, теорія, методологія. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2008. № 3. С. 14-24.
9. Педченко Н.С. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств: Монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. 103 с.
10. Катков В.В. Управление конкурентоспособностью предприятия промышленности: теоретические аспекты и практические методы. СПб: СПбГИЭУ, 2013. 198 с.
11. Herciu, M., Ogrean, C., (2013), Evaluation of firm financial performance and competitiveness: evidences for automotive industry, 9 th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions, part 1, Ostrava, Czech Republic. 234-241. URL: https://www.ekf.vsb.cz/share/static/ekf/www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi-history/.content/galerie-dokumentu/final-1.pdf (дата звернення 10.07.2020).
12. Zhu, Z., Zhu, Z., Xu, P., and Xue, D. (2019). Exploring the impact of government subsidy and R&D investment on financial competitiveness of China’s new energy listed companies: An empirical study. Energy Reports, 5, 919-925. doi: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.07.013
13. Якимова Л. П. Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Харківський національний економічний університет. Харків, 2008. 217 с.
14. Рибалко О. М., Сичова М. Б. Деякі аспекти ефективного управління дебіторською заборгованістю. Вісник Запорізького національного університету. №1(9), 2011. С. 164-169.

L. Yakymova, K. Thaloba

ANALYTICAL MODULE FOR MANAGING SETTLEMENTS WITH COUNTERPARTIES: FOCUS ON ENSURING THE FINANCIAL COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary

The increasing of debt risks and losses on bad debts is observed not only in Ukraine but also in European countries with stable economies. There is a number of reasons to believe that the introduction of a certain decision support system in the enterprise management of calculations helps to minimize the risks of financial loss and lost profits. The purpose of this document is to contribute to the discussion on the formation of accounting and analytical support for the management of settlements with counterparties. Based on the postulate that accounting and analytical systems should be developed taking into account the strategic goal of the enterprise, the authors develop a methodological approach to developing an analytical module for managing settlements with counterparties in the context of ensuring the financial competitiveness of industrial enterprises. In this article, the financial competitiveness of an industrial enterprise is defined as an integrated indicator set by the complex performance indicators of the enterprise such as solvency, financial stability and profitability. The analytical module is developed according to the general approach to designing of systems which advise, in the form of analytical-diagnostic system which basis is the multilevel graph of interrelations of receivables and accounts payable, indicators of management of debts (business activity) and indicators of qualitative components of financial competitiveness (solvency, financial stability, profitability). The diagnostic conclusion and recommendations are generated according to the developed algorithm of diagnostics and base of rules with use of threshold values of indicators and optimum tendencies. It is recommended to use one-factor econometric models in the logarithmic specification to determine the coefficients of relative importance of sub-goals and prognostic benchmarks for enterprises. Empirical results of the study according to the data on industrial enterprises of Ukraine for 2007-2017 showed no impact of receivables and payables on the profitability of operating activities of enterprises, and a statistically significant impact on current liquidity and financial leverage ratio. Embedding the analytical module in the accounting and analytical system of the enterprise will create a dynamic source of management information for managers and investors.

Keywords: accounts receivable; accounts payable; financial competitiveness; ratio analysis; econometric model; industrial enterprise; Ukraine.

References

1. Intrum Justitia (2019), “European Payment Report 2019”, available at: https://www.intrum.com/media/5755/intrum-epr-2019.pdf (Accessed 15 Aug 2020).
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Activity of enterprises”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 July 2020).
3. Shishkova, N. L. (2014), “Accounting and analytical support management of payments with company’s partners”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2869 (Accessed 2 June 2020).
4. Yakymova, L. P. and Matskuliak, K. I. (2018), “Analytical support for managing settlements with counterparties in the context of ensuring enterprise solvency”, Problemy ekonomiky, vol. 2(36), pp. 396-402.
5. Poberezhets, O. V. and Kravchenko, V. I. (2017), “Improving the payments to suppliers and contractors”, Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, vol. 22, no. 4(57), рр. 138-141.
6. Baranovska, T. V. and Kovalchuk V. V. (2018), “Accounting and control support for calculating accounts with buyers”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 3, рр. 3-12.
7. Yakymova, L. P. and Hubchuk P-K. A. (2019), “Conceptual model of accounting and control support for the fulfillment of liabilities of obligations to suppliers and contractors”, Sustainable development of economy, vol. 3(44), pp. 127-131.
8. Gudzinsky, O. D. and Pakhomova, T. M. (2008), “Accounting and analytical mechanism in the context of the requirements of modern management: concept, theory, methodology”, Ukrainian Black Sea region agrarian science, vol. 3. pp. 14-24.
9. Pedchenko, N. S. (2007), Monitorynh finansovoyi konkurentospromozhnosti pidpryyemstv [Monitoring the financial competitiveness of enterprises]. RVV PUSKU, Poltava, Ukraine.
10. Katkov, V. V. (2013), Upravleniye konkurentosposobnost'yu predpriyatiya promyshlennosti: teoreticheskiye aspekty i prakticheskiye metody [Industrial enterprise competitiveness management: theoretical aspects and practical methods], SPbGIEU, St. Petersburg, Russia
11. Herciu, M. and Ogrean, C., (2013), “Evaluation of firm financial performance and competitiveness: evidences for automotive industry”, 9 th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava, Czech Republic, [Online], vol. 1, pp. 234-241, available at: https://www.ekf.vsb.cz/share/static/ekf/www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi-history/.content/galerie-dokumentu/final-1.pdf (Accessed 10 July 2020).
12. Zhu, Z. Zhu, Z. Xu, P. and Xue, D. (2019), “Exploring the impact of government subsidy and R&D investment on financial competitiveness of China’s new energy listed companies: An empirical study”, Energy Reports, vol. 5, pp. 919-925. doi: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.07.013
13. Yakymova, L. P. (2018), “Economic and mathematical modeling of the system of actuarial valuation of private pension funds”, Ph.D. Thesis, Mathematical methods, models and information technologies in economics, Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.
14. Rybalko, О. М. and Sychova, M. B. (2011), “Some aspects of effective management of debt receivable”, Visnyk of Zaporizhzhya National University, vol. 1(9), 2011. pp. 164-169.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 4105

Відомості про авторів

Л. П. Якимова

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

L. Yakymova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of accounting and taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-1515-6975


К. І. Жалоба

магістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

K. Thaloba

Master student of the Department of accounting and taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0001-5315-8774

Як цитувати статтю

Якимова Л. П., Жалоба К. І. Аналітичний модуль управління розрахунками з контрагентами: орієнтація на забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8174 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.3

Yakymova, L. and Thaloba, K. (2020), “Analytical module for managing settlements with counterparties: focus on ensuring the financial competitiveness of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8174 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.