EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГРУНТІВ В ЄС ТА УКРАЇНІ
В. П. Волков, А. В. Переверзєва, І. О. Полякова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.4

УДК: 332.3:005.336.6:631.4 (061.1ЄС:477)

В. П. Волков, А. В. Переверзєва, І. О. Полякова

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГРУНТІВ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджуються основні характеристик якості ґрунтів та управління ними. Здійснено порівняльний аналіз землекористування за регіонами світу. Виокремлено чинники, що чинники, що впливають на формування та ефективність практик управління ґрунтами, серед яких найважливішими є зростання кількості населення, дефіцит земельних ресурсів. Обґрунтовано, що недостатня кількість земельних ресурсів призводить до зростання рівня бідності, впливає на неефективність використання ґрунтів та є загрозою для продовольчої безпеки країн світу. Своєю чергою, негативні практики землекористування та управління ґрунтами призводять до їх деградації. Соціально-економічне коло проблем замкнуте.
На основі розрахунку рівня деградації ґрунтів доведено, що найбільша кількість деградованих земель розташована в Азії, на другому місці – Африка, на третьому – інші країни, Європа посідає четверте місце. На основі порівняльного аналізу середньосвітового рівня деградації ґрунтів із фактичними показниками за регіонами світу виокремлено дві групи: вище середнього рівня (Азія та Африка) та нижче середнього (Південна та Центральна Америка, Європа та інші країни). Обґрунтовано взаємозв’язок між якістю ґрунтів, кількістю населення, рівнем бідності та рівнем світової продовольчої безпеки. Доведено необхідність використання «Добровільних керівних принципів», розроблених ФАО, котрі дозволяють поєднувати національні стратегії, програми й політику з міжнародними нормами та стандартами задля вдосконалення системи управління грунтами, з одночасним вирішенням важливих соціальної економічних проблем. Порівняльний аналіз практик землекористування регіонів світу дозволив зробити висновок, що збереження якості та охорона грунтів є пріоритетним завданням на національному, регіональному та місцевому рівнях. На основі вивчення досвіду провідних країн світу доведено, що витрати фінансових та людських ресурсів на відновлення ґрунтів є значно вищими, ніж витрати на їх збереження, і можуть коливатися залежно від особливостей країни або регіону. На основі проведеного дослідження, зазначено, що населення світу продовжує зростати відповідно і збільшується попит на продовольство, котре забезпечується за рахунок земельних ресурсів, що є обмеженими. Обґрунтовано, що за умови відсутності виваженої політики, деградація ґрунтів буде постійно збільшуватися і може призвести до поглиблення бідності та загрожує світовій продовольчій безпеці.

Ключові слова: Землекористування; якість; грунт; ЄС; деградація грунтів; збереження грунтів.

Література

1. Case studies on policies and strategies for sustainable soil fertility and fertilizer management in South Asia. URL: http://www.fao.org/3/a-i2308e.pdf (дата звернення 04.09.2020).
2. Status of the World’s Soil Resources. URL: http://www.fao.org/3/a-bc597e.pdf (дата звернення 04.09.2020).
3. Пліско І. В. Лінійні та нелінійні моделі в оцінюванні якості ґрунтів. Таврійський науковий вісник. 2018. № 102. С. 136-142.
4. Медведєв В. В., Пліско І. В. Критерії і нормативи фізичної деградації орних ґрунтів (пропозиції до вдосконалення нормативної бази). Вісник аграрної науки. 2017. № 3. С. 11-17.
5. Kucher A. Estimation of effectiveness of usage of liquid organic fertilizer in the context of rational land use: a case study of Ukraine. Przeglad Wschodnioeuropejski. 2017. Vol. VIII. No. 2. Pp. 95–105. https://doi.org/10.31648/pw.3573.
6. Кучер А. Оцінка впливу якості земель на конкурентоспроможність підприємств. Agricultural and Resource Economics. 2019. Vol. 5. No. 2. Pp. 99–120. URL: http://are-journal.com (дата звернення 04.09.2020) .
7. Kosmowski F., Abebe A., Ozkan D. Challenges and lessons for measuring soil metrics in household surveys. Geoderma, 2020. 375 (1). DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114500.
8. He Mingzhu, Ji Xibin, Bu Dongsheng, Zhi Jinhu. Cultivation effects on soil texture and fertility in an arid desert region of northwestern China. Journal of arid land. 2020. DOI: 10.1007/s40333-020-0069-7.
9. Bieluczyk W., Piccolo M.D., Pereira M.G. Integrated farming systems influence soil organic matter dynamics in southeastern Brazil. Geoderma, 2020. 371. DOI: l10.1016/j.geoderma.2020.114368.
10. Huang, J., Hartemink, A.E. Soil and environmental issues in sandy soils. Earth-Science Reviews. 2020. Volume 208.
11. Li P.A, Wu M.A, Kang G.A, Zhu B.A, Li H.A. Soil quality response to organic amendments on dryland red soil in subtropical China. Geoderma, 2020. 373.
12. Nutrients and soil fertility management. URL: http://www.fao.org/tc/exact/sustainable-agriculture-platform-pilot-website/nutrients-and-soil-fertility-management/en/ (дата звернення 04.09.2020).
13. Regional workshop fertility management through farmer field schools in the Near East. Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for the Near East, Amman, Jordan, 2-5 October 2000, 85 p.
14. Desertification and land degradation. URL: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/en/ (дата звернення 04.09.2020).
15. Land Degradation and Improvements. URL: https://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml#a2 (дата звернення 04.09.2020).
16. Верманн Б. Управление режимом владения землей в странах Восточной Европы и Содружества Независимых государств (СНД), Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития 2010. 71 с.

V. Volkov, A. Pereverzieva, І. Poliakova

SOIL QUALITY MANAGEMENT IN THE EU AND UKRAINE

Summary

The main characteristics of soil quality and its management are analyzed in the article. Comparative analysis of land use by regions of the world economy has been provided. The factors that influence the formation and effectiveness of soil management practices, among which the most important are population growth, shortage of land resources are identified. It is substantiated that the insufficient amount of land resources leads to an increase in poverty, affects the inefficiency of land use and is a threat to food security in the world. It has been proved on the basis of soil degradation assessment that the largest number of soil degradation is mapped in Asia, Africa is the second largest in the world, other countries rank third, Europe ranks fourth. Сomparative analysis of the world average degree of soil degradation applying actual indicators by regions have been used to map two groups: above average (Asia and Africa) and below average (South and Central America, Europe and other countries). The correlation between soil quality, population, poverty rate and global food security have beenjustified. It has been demonstrated the necessity to apply FAO's Voluntary Guidelines, which combine national strategies, programmes and policies with international norms and standards to improve soil management systems, while addressing important socio-economic issues. A comparative analysis of land use practices in the regions of the world allowed us to conclude that maintaining the quality and protection of soils is a priority at the national, regional and local levels. Based on the study of the experience of the world's leading countries, it is proved that the cost of financial and human resources for soil restoration is much higher than the cost of their preservation, and can vary depending on the country or region.
Based on the study, it is noted that the world's population continues to grow accordingly and the demand for food, which is provided by land resources, which are limited. It is justified that in the absence of a balanced policy, soil degradation will continue to increase and may lead to a deepening of poverty and threaten global food security.

Keywords: Land use; quality; soil; EU; soil degradation; soil conservation.

References

1. FAO (2011), “Case studies on policies and strategies for sustainable soil fertility and fertilizer management in South Asia”, available at: http://www.fao.org/3/a-i2308e.pdf (Accessed 04.09.2020).
2. FAO (2015), “Status of the World’s Soil Resources”, available at: http://www.fao.org/3/a-bc597e.pdf (Accessed 04.09.2020).
3. Plisko, I.V. (2018), “Linear and nonlinear models in soil quality assessment”, Tavriyskiy naukovyj visnyk, vol. 102, pp. 136-142.
4. Medvedev, V.V., Plisko, I.V. (2017), “Criteria and standards for physical degradation of arable soils (proposals for improving the regulatory framework)”, Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 3, pp. 11-17.
5. Kucher, A. (2017), “Estimation of effectiveness of usage of liquid organic fertilizer in the context of rational land use: a case study of Ukraine”, Przeglad Wschodnioeuropejski, vol. VIII, No. 2, pp. 95–105. https://doi.org/10.31648/pw.3573.
6. Kucher, A. (2019), “ Assessment of the impact of land quality on the competitiveness of enterprises ”, Agricultural and Resource Economics, Vol. 5, No. 2. pp. 99–120, available at: http://are-journal.com (Accessed 04.09.2020).
7. Kosmowski, F. Abebe, A., Ozkan, D. (2020), “Challenges and lessons for measuring soil metrics in household surveys”, Geoderma, vol. 375, DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114500.
8. Mingzhu, He Xibin, Ji Dongsheng, Bu Jinhu, Zhi (2020), “Cultivation effects on soil texture and fertility in an arid desert region of northwestern China”, Journal of arid land, DOI: 10.1007/s40333-020-0069-7.
9. Bieluczyk, W. Piccolo, M.D., Pereira, M.G. (2020), “Integrated farming systems influence soil organic matter dynamics in southeastern Brazil”, Geoderma, vol. 371, DOI: l10.1016/j.geoderma.2020.114368.
10. Huang, J., Hartemink, A.E. (2020), “Soil and environmental issues in sandy soils”, Earth-Science Reviews? Vol. 208.
11. Li, P.A. Wu, M.A. Kang, G.A. Zhu, B.A. Li, H.A. (2020), “Soil quality response to organic amendments on dryland red soil in subtropical China”, Geoderma, vol. 373.
12. FAO (2020), “Nutrients and soil fertility management”, available at: http://www.fao.org/tc/exact/sustainable-agriculture-platform-pilot-website/nutrients-and-soil-fertility-management/en/ (Accessed 04.09.2020).
13. Regional workshop fertility management through farmer field schools in the Near East (2000), Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for the Near East, Amman, Jordan.
14. FAO (2020), “Desertification and land degradation”, available at: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/en/ ( Accessed 04.09.2020).
15. UN (2020), “Land Degradation and Improvements”,available at: https://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml#a2 (Accessed 04.09.2020).
16. Vermann, B. (2010), “Land tenure management in Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS)”, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2286

Відомості про авторів

В. П. Волков

д. т. н., професор, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

V. Volkov

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of theDepartment of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logistics, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000- 0002-1270-895X


А. В. Переверзєва

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет

A. Pereverzieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economy, Natural Resources and Economics International Tourism, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000-0001-8391-6636


І. О. Полякова

д. б. н., доцент, доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики, Запорізький національний університет

І. Poliakova

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Horticulture and Genetics, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000-0003-3181-3111

Як цитувати статтю

Волков В. П., Переверзєва А. В., Полякова І. О. Управління якістю грунтів в єс та Україні. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8175 (дата звернення: 23.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.4

Volkov, V., Pereverzieva, A. and Poliakova, І. (2020), “Soil quality management in the eu and Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8175 (Accessed 23 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.