EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПАРАМЕТРАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Березянко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.5

УДК: 347.72.036(477)

Т. В. Березянко

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПАРАМЕТРАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Дана стаття продовжує цикл публікацій з проблем корпоративного управління. В запропонованому матеріалі розглядаються причини та європейські вимоги до корпоративного сектору з розкриття інформації, забезпечення прозорості. Поточну публікацію присвячено розгляду вимог ЄС до прозорості, місця цього напрямку в новій конструкції ринкового устрою та корпоративної соціальної відповідальності як системи забезпечення розкриття інформації. Увагу приділено настановам та рішенням Самітів G-20, вимогам ОЄСР, нормативному регулюванню ЄС, практиці впровадження прозорості в рамках концепції корпоративної соціальної відповідальності, всім аспектам прозорості. Необхідність державного та суспільного регулювання процесом діяльності власника продемонстровано на прикладі олігопольної структури національної оліє-жирової промисловості. В олігопольному ядрі, незалежно від підпорядкування компанії, вкорінилася маніпулятивна практика ділових стосунків, що ґрунтуються на особистих преференціях, елітарності або особливих відносинах із владною адміністрацією. Джерелом всіх негараздів в національній практиці корпоративного управління є втаємничення бенефіціарних власників акцій компанії та голосування ними. Мова йде про виведення активів, шахрайстві з боку власників із застосуванням маніпулятивних схем розмивання часток у статуті, фіктивного банкрутства тощо. В наслідок неврегульованості питання надання суспільству інформації щодо транзитів власності відносно багатьох галузей та виробничих комплексів втрачено сенс відносити їх до сфери національної економіки, оскільки усіма складовими його змінено українську приналежність.

Ключові слова: Власність; прозорість; корпоративне управління; Саміт G-20; ЄС.

Література

1. Содействие более долгосрочному инвестированию институциональными инвесторами: отдельные вопросы и меры политики URL: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/48616812.pdf - (дата звернення 03.08.2020)
2. Мін’юст пояснив новації з поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника URL: https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/68191 - ( дата звернення 03.08.2020)
3. Fox M. Актуальные проблемы корпоративного управления URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/finance/russian/reportsandopinions/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%81.pdf- ( дата звернення 03.08.2020)
4. Татару Б. Прозрачность владения акціями и взаимодействие с акціонерами URL: http://nrcbroker.ru/Upload/45/survey_1.pdf- ( дата звернення 03.08.2020)
5. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія (2013). НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, Украина
6. Курінна І., Малярчук В., Саприкіна М., Супрунюк М., Трегуб О. (2015. ) Прозорість і корпоративна соціальна відповідальність. К.: Поліграфія «Юстон»
7. G20 communique: the text in full. The full text of the leaders' declaration released today, following the G20 Summit in Seoul. The Guardian URL: http://www.theguardian.com/business/2010/nov/12/g20-declaration-full-text- (дата звернення 03.08.2020)
8. Економічна злочинність: проблематика міжнародної співпраці (2008) Європейський Центр Варшавського Університету Офіс Ради Європи, Польща.
9. Ламуру Х., Поль Р. (2009) Экономика и право . Weinheim, Австрія
10. Гранди Т. (2008) Слияния и поглощения. Как предотвратить разрушение корпоративной стоимости, приобретая новый бизнес. Эскимо, Москва, Росія
11. CSR gov. URL: http://csrgov.dk/ - (дата звернення 03.08.2020)
12. Minitere de l’ecologie, du developpment durable et de l’energie Режим доступу: http://www.developpement-durable.gouv.fr/ - (дата звернення 03.08.2020)
13. The European Confederation of Directors Associations. URL: www.ecoda.org/ - (дата звернення 03.08.2020)
14. GUBERNA . URL: http://www.guberna.be/ - (дата звернення 03.08.2020)
15. OECD (2001). Behind the Corporate Veil. Using corporate entities for illicit purposes. Paris: OECD. ACCOUNTING REVIEW. Vol. 71. No 4.;
16. Corporate Governance Assessment . Open Knowledge Repository. World Bank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2112- (дата звернення 03.08.2020)
17. Прозорість сайтів українських ТОП -100 не підвищується/ Центр «Розвиток КСВ» .URL: http://csr-ukraine.org/article/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%96%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bf-100-%d0%bd%d0%b5/ - (дата звернення 03.08.2020)

T. Berezianko

DISCLOSURE OF INFORMATION IN THE PARAMETERS OF FORMATION OF A SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISE

Summary

This article continues the series of publications on corporate governance issues. The proposed material considers the reasons and European requirements for the corporate sector to disclose information, ensure transparency. The current publication is devoted to the consideration of the EU requirements for transparency, the place of this direction in the new construction of the market system and corporate social responsibility as a system for ensuring disclosure of information. Attention is paid to the guidelines and decisions of the G-20 Summits, OECD requirements, EU regulations, the practice of implementing transparency within the concept of corporate social responsibility, all aspects of transparency. The need for state and social regulation of the owner's activity is demonstrated by the example of the oligopolistic structure of the national oil and fat industry. In the oligopolistic core, regardless of the company's subordination, manipulative practices of business relations based on personal preferences, elitism or special relations with the government administration have taken root. The source of all the troubles in the national practice of corporate governance is the secrecy of the beneficial owners of the company's shares and voting by them. We are talking about the withdrawal of assets, fraud on the part of owners with the use of manipulative schemes of erosion of shares in the charter, fictitious bankruptcy, and so on. As a result of the unresolved issue of providing the public with information on property transits in relation to many industries and production complexes, it makes no sense to refer them to the national economy, as all its components have changed their Ukrainian affiliation.
Particular attention is paid to all aspects of transparency: the rights of executive bodies and top management, legislative transmission and interpretation, agreements (especially when concluding agreements "with interest"), projected risk, structure, management policy and formation of the Corporate Governance Code, including relations with workers and stakeholders.

Keywords: Ownership; Transparency; Corporate Governance; G-20 Summit; EU.

References

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development, "Promoting Long-Term Investment by Institutional Investors: Selected Issues and Policies", [Online], available at: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/48616812.pdf (Accessed 3 Aug 2020).
2. Interactive Accounting, "The Ministry of Justice explained the innovations with the submission of information about the ultimate beneficial owner", [Online], available at: https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/68191 (Accessed 3 Aug 2020).
3. Fox, M. Aktual'nye problemy korporativnogo upravlenija [Topical issues of corporate governance], available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/finance/russian/reportsandopinions/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%81.pdf (Accessed 3 Aug 2020).
4. Tataru, B. Prozrachnost' vladenija akcіjami i vzaimodejstvie s akcіonerami [Transparency of ownership of shares and interaction with shareholders], available at: http://nrcbroker.ru/Upload/45/survey_1.pdf (Accessed 3 Aug 2020).
5. (2013), Diahnostyka stanu ta perspektyv rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini (ekspertni otsinky): monohrafiia [Diagnosis of the state and prospects of social responsibility in Ukraine (expert assessments): monograph], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Donetsk, Ukraine
6. Kurinna, I. Maliarchuk, V. Saprykina, M. Supruniuk, M. and Trehub, O. (2015), Prozorist i korporatyvna sotsialna vidpovidalnist [Transparency and corporate social responsibility], Polihrafiia «Yuston», Kyiv, Ukraine.
7. G20 communique: the text in full. The full text of the leaders' declaration released today, following the G20 Summit in Seoul. The Guardian, [Online], available at: http://www.theguardian.com/business/2010/nov/12/g20-declaration-full-text (Accessed 3 Aug 2020).
8. European Center of the University of Warsaw Office of the Council of Europe (2008), " Economic crime: issues of international cooperation ", Poland.
9. Lamuru, H. and Pol', R. (2009), Jekonomika i pravo [Economics and Law], Weinheim, Austria.
10. Grandi, T. (2008), Slijanija i pogloshhenija. Kak predotvratit' razrushenie korporativnoj stoimosti, priobretaja novyj biznes [Mergers and acquisitions. How to prevent the destruction of corporate value by acquiring a new business], Jeskimo, Moscow, Russia.
11. CSR gov, [Online], available at: http://csrgov.uk/ (Accessed 3 Aug 2020).
12. Minitere de l’ecologie, du developpment durable et de l’energie, [Online], available at: http://www.developpement-durable.gouv.fr/ (Accessed 3 Aug 2020).
13. The European Confederation of Directors Associations, [Online], available at: www.ecoda.org/ - (data zvernennja 03.08.2020)
14. GUBERNA, [Online], available at: http://www.guberna.be/ (Accessed 3 Aug 2020).
15. OECD (2001). Behind the Corporate Veil. Using corporate entities for illicit purposes. Paris: OECD. ACCOUNTING REVIEW. Vol. 71. No 4.
16. Corporate Governance Assessment . Open Knowledge Repository. World Bank. [Online], available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2112 (Accessed 3 Aug 2020).
17. Center for Development of Corporate Social Responsibility, " Transparency of Ukrainian TOP-100 sites does not increase ", [Online], available at: http://csr-ukraine.org/article/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%96%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bf-100-%d0%bd%d0%b5/ (Accessed 3 Aug 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2086

Відомості про авторів

Т. В. Березянко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

T. Berezianko

Doctor of Economic Sciences,Associate Professor, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-9228-4239

Як цитувати статтю

Березянко Т. В. Розкриття інформації в параметрах формування суспільно відповідального підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8176 (дата звернення: 23.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.5

Berezianko, T. (2020), “Disclosure of information in the parameters of formation of a socially responsible enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8176 (Accessed 23 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.