EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
Л. О. Міщенко, Д. А. Міщенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.50

УДК: 339.658.8

Л. О. Міщенко, Д. А. Міщенко

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Анотація

Актуалізація питання визначення реального стану бізнес-середовища в Україні обумовлена тим, що в сучасних складних соціально-економічних умовах необхідним є забезпечення зростання ефективності підприємницької діяльності та конкурентоспроможності продукції, що потребує обґрунтованих та раціональних управлінських рішень. Визначено, що у цих умовах маркетингові дослідження бізнес-середовища відіграють особливу роль. Зазначено, що результатом маркетингових досліджень бізнес-середовища є дослідження ринку, формування гнучкої системи реагування підприємницької діяльності на зміни факторів зовнішнього середовища, обґрунтоване планування маркетингової діяльності підприємства, визначення маркетингових можливостей та загроз та ін. Здійснено аналіз підходів до розуміння категорії «маркетингові дослідження» з боку вітчизняних та закордонних вчених. Наголошено, що маркетингові дослідження бізнес-середовища необхідно розглядати як джерело надійної, своєчасної та достовірної інформації, яка допоможе керівництву підприємства розробляти маркетингові заходи для впливу на поведінку споживачів. За допомогою кластерного аналізу, як системи математичних процедур, що дозволяє на основі множини показників, які характеризують набір об’єктів, згрупувати їх у класи таким чином, щоб об’єкти, які входять в один клас, були більш однорідними, більш подібними в порівнянні з об’єктами, що входять в інші класи, здійснено аналіз соціально-економічного стану регіонів і бізнес-середовища в регіонах України, для чого було використано кластери, отримані в результаті проведення кластерного аналізу бюджетного потенціалу регіонів України. В результаті проведеного дослідження було виявлено ступінь впливу бюджетного потенціалу на розвиток бізнес-середовища регіону. Визначено, що зміцнення бюджетного потенціалу регіонів це першочергова задача, яка стоїть перед органами місцевого самоврядування. Виявлено пряму залежність між рівнем бюджетного потенціалу та сприятливим бізнес середовищем. Наголошено на необхідності розробки державних програм розвитку перспективних галузей з урахуванням природно-кліматичних та соціально-економічних умов регіонів, що дозволить створити додаткові робочі місця, зменшити безробіття, збільшити надходження до бюджету.

Ключові слова: маркетинг; маркетингове дослідження; бізнес; кластер; інвестиції.

Література

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. М. : ИД «Вильямс», 2007. 656 с.
2. Летуновська Н.Є., Сигида Л.О. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики. Бізнес-інформ. 2019. №4. С. 97-105.
3. Міронова Л.О. Принципи організації агропромислової маркетингової діяльності Всеукраїнська конференція молодих учених – аграрників: Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу. Харків: ХДАУ. 2000. С.89-90.
4. Mishchenko D.A., Mishchenko L.O. Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2. С. 179-185.
5. Міщенко Д.А. Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному продовольчому ринку. Агросвіт. 2008. №13. С. 27-30.
6. Окландер М.А., Окландер Т.О., Педько І.А. Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики: монографія. Одеса: Астропринт, 2017. 284 с.
7. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.08.2020).
8. Половка К.О. Маркетингові дослідження: їх характеристика та необхідність. Управління розвитком. 2014. №13(176). С.62-65.
9. Савельєв В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 3. С. 112-115.
10. Teletov A., Nagornyi Ie., Nikonets M. Innovative approaches in marketing studies of industrial and technology production. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. №2. С. 57-66.
11. Тимонин А. М. Маркетинг : курс лекций. Х. : Издательский Дом "ИНЖЭК", 2006. 76 с.
12. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг; пер. с англ. М. : Сирин, 2002. 308 с.

L. Mishchenko, D. Mishchenko

MARKETING RESEARCH OF THE BUSINESS ENVIRONMENT IN UKRAINE

Summary

The actualization of the issue of determining the real state of the business environment in Ukraine is due to the fact that in today's complex socio-economic conditions it is necessary to ensure the growth of business efficiency and product competitiveness, which requires sound and rational management decisions. It is determined that in these conditions marketing research of the business environment plays a special role. It is noted that the result of marketing research of the business environment is market research, formation of a flexible system of business response to changes in environmental factors, sound planning of marketing activities of the enterprise, identification of marketing opportunities and threats, etc. An analysis of approaches to understanding the category of "marketing research" by domestic and foreign scientists. It is emphasized that marketing research of the business environment should be considered as a source of reliable, timely and reliable information that will help the company's management to develop marketing measures to influence consumer behavior. Using cluster analysis as a system of mathematical procedures, which allows on the basis of a set of indicators that characterize a set of objects, to group them into classes so that the objects included in one class were more homogeneous, more similar in comparison with objects included in other classes, the analysis of a social and economic condition of regions and the business environment in regions of Ukraine is carried out for what clusters received as a result of carrying out the cluster analysis of budgetary potential of regions of Ukraine were used. As a result of the study, the degree of influence of budgetary potential on the development of the business environment of the region was revealed. It is determined that strengthening the budget potential of the regions is a priority for local governments. There is a direct relationship between the level of budget potential and a favorable business environment. Emphasis is placed on the need to develop state programs for the development of promising industries, taking into account the climatic and socio-economic conditions of the regions, which will create additional jobs, reduce unemployment, increase budget revenues.

Keywords: marketing; marketing advertising; business; cluster; investment.

References

1. Kotler, F. (2007), Osnovy marketynhu [Fundamentals of Marketing], Vydavnytstvo Vilʹyamsa, Moscow, Russian Federation.
2. Letunovska, N.E. and Sigida, L.O. (2019), “Marketing research as a tool for determining the strategic directions of innovative development of industrial enterprises in the field of product policy”, Biznes-inform, vol. 4, рp. 97-105.
3. Mironova., L.O. (2000), “Principles of organization of agro-industrial marketing activity”, Zbirka dopovidej na Vseukrayinsʹkiy konferentsiyi molodykh uchenykh – ahrarnykiv [Collection of reports at the All-Ukrainian conference of young scientists - agrarians], Ekonomika, menedzhment, osvita v systemi reformuvannya ahropromyslovoho kompleksu, [Economics, management, education in the system of reforming the agro-industrial complex], Kharkiv State Agrarian University, Kharkiv: Ukraine, pp. 89-90.
4. Mishchenko, D.A. and Mishchenko, L.O. (2018), “Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions”, Naukovyy visnyk Polissya, vol. 2, рp. 179-185.
5. Mishchenko, D.A. (2008), “Agricultural marketing in the management system of the enterprise in the domestic food market”, Agrosvit, 2008, vol.13, рp. 27-30.
6. Oklander, M.A. Oklander, T.O. and Pedko, I.A. (2017) Marketynhovi doslidzhennya innovatsiy ta pidpryyemnytsʹki ryzyky [Marketing research of innovations and business risks], Astroprynt, Odessa, Ukraine.
7. The оfficial site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ 92 (Аccessed: 19.08.2020).
8. Polovka, K.O. (2014), “Marketing research: their characteristics and necessity”, Upravlinnya rozvytkom, vol. 13, рp. 62-65.
9. Savelyev, V. (2014), “Assessment of the business environment in the formation of a global marketing strategy”, Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 3, pp. 112-115.
10. Teletov, A. Nagornyi, Ie. and Nikonets, M. (2017), “Innovative approaches in marketing studies of industrial and technology production”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, vol. 2, pp. 57-66.
11. Timonin, A.M. (2006) Marketing : kurs lektsiy [Marketing: a course of lectures], Izdatel'skiy Dom «INZHEK», Kharkiv, Ukraine.
12. Evans, J.R. and Berman, B. (2002), Marketing [Marketing], Sirin, Moscow, Russian Federation.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 4293

Відомості про авторів

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

L. Mishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of customs business and finance

ORCID:

0000-0002-0163-0763


Д. А. Міщенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Marketing and Business Economics, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-0278-7209

Як цитувати статтю

Міщенко Л. О., Міщенко Д. А. Маркетингове дослідження бізнес-середовища в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8177 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.50

Mishchenko, L. and Mishchenko, D. (2020), “Marketing research of the business environment in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8177 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.