EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
З. Ф. Петряєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.53

УДК: 339.138

З. Ф. Петряєва

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено сутність, цілі та види маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Проведено огляд маркетингових інструментів в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності. Встановлено особливості маркетингової діяльності підприємств України на ринку швейної продукції. Охарактеризовано діяльність ТОВ “АДЕЛЬ” та його система маркетингу. Проаналізовано зовнішньоекономічна діяльність ТОВ “АДЕЛЬ”. Оцінено зовнішне та внутрішне середовище ТОВ “АДЕЛЬ”. Для запобігання подальшому зменшенню частки ринку вітчизняних виробників одягу запропоновано такі заходи: покращення іміджу вітчизняних товарів, формування довіри споживачів, створення українських брендів, які могли б конкурувати з іноземними; залучення вітчизняних приватних інвесторів до швейної промисловості, створення сприятливого інвестиційного клімату; впровадження нових розробок; подальший розвиток виробничої інфраструктури; використання досвіду, отриманого завдяки використанню давальницьких схем для модернізації швейної промисловості України. Зроблено пропозиції відносно удосконалення маркетингової стратегії ТОВ “АДЕЛЬ” в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності, формування портфелю брендів підприємства на зовнішніх ринках і запровадження інноваційного маркетингу в сфері взаємин з клієнтами підприємства.

Ключові слова: підприємство; маркетинг; розширення; зовнішньоекономічна діяльність; зовнішне та внутрішне середовище; маркетингова стратегія; портфель брендів; інноваційний маркетинг.

Література

1. Дудяк Р., Метьолкіна Д., Бугіль С. Міжнародний маркетинг та особливості його застосування. Вісник Львівського національного аграрного університету. 2017. № 24(1). С. 157–164.
2. Науменко С. М., Гапша К. О. Маркетингові дослідження у зовнішньоекономічній діяльності: організаційно–економічний механізм. Молодий вчений. 2014. № 6(1). С. 181–184.
3. Печуляк Ю. С., Іксарова Н. О. Особливості управління міжнародним маркетингом на вітчизняних підприємствах. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2015. Вип. 30. С. 325–332.
4. Імнадзе І. Н. Маркетингові аспекти міжнародної діяльності підприємства. Управління розвитком. 2018. № 12. С. 23–24.
5. Хачатрян В. В. Управління підприємницьким потенціалом на засадах маркетингу. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 4. С. 279–282.
6. Карпенко Н. В., Яловега Н. І. Управління маркетингом на торговельному підприємстві. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 1. С. 62–67.
7. Експорт одягу до Европейського Союзу. Гід для українських підприємців. Київ, 2017. 116 с.
8. Корж М. В., Чуб І. В. Міжнародний маркетинг як основа розвитку міжнародного бізнесу. Стратегія розвитку України. 2017. № 1. С. 21–24.
9. Ларіна Я. С. Методичні підходи щодо забезпечення економічної стійкості підприємств на основі маркетингового моніторингу. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 3(1). С. 93–98.
10. Мельник О. Г., Нагірна М. Я. Імпортна діяльність підприємств як об’єкт етіологічної діагностики. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 778. С. 173–179.
11. Пирець Н. М., Гайдучок М. В. Використання SWOT-аналізу для визначення конкурентних переваг підприємства. Економічний простір. 2013. № 72. С. 220–229.
12. Шевченко А. В., Путінцева А. А. Інформаційне середовище забезпечення міжнародної маркетингової діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20(3). С. 143–147.
13. Дубас Р. Г. Антикризове управління підприємством: економіка, менеджмент, маркетинг. Менеджер. 2017. № 2. С. 5–11.
14. Шталь Т. В., Козуб В. О., Нахметов А. Н. Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок. Бізнес Інформ. 2018. № 1. С. 345–351.
15. Павлішина Н. М. Маркетингова стратегія: сутність та методика формування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 6(1). С. 126–130.
16. Шафалюк О. К. Сучасні підходи в оптимізації асортиментних портфелів та архітектури брендів підприємств. Маркетинг в Україні. 2009. № 6. С. 49–58.
17. Гліненко Л. К., Дайновський Ю. А. Формування інноваційних рішень у сфері управління, маркетингу і реклами. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2017. № 81. С. 10–15.
18. Мельник О., Радько А. Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку. Економіст. 2016. № 1. С. 42–45.

Z. Petriaieva

MARKETING APPROACHES TO THE EXPANSION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The purpose of this work is to develop proposals for the introduction of modern marketing tools in the expansion of foreign economic activity of the enterprise. To achieve this goal, the following tasks were performed: the essence, goals and types of marketing in the foreign economic activity of the enterprise were determined; a review of marketing tools in terms of expanding foreign economic activity; features of marketing activity of the enterprises of Ukraine in the market of garments are established; the activity of ADEL LLC and its marketing system are characterized; the foreign economic activity of ADEL LLC was analyzed; the external and internal environment of ADEL LLC was assessed; proposals were made to improve the marketing strategy of ADEL LLC in terms of expanding foreign economic activity, the formation of a portfolio of brands of the company in foreign markets and the introduction of innovative marketing in the field of relations with customers of the enterprise. The study found that in order to prevent further reduction of market share of domestic garment manufacturers, it is necessary to carry out the following measures: improving the image of domestic goods, building consumer confidence, creating Ukrainian brands that could compete with foreign ones; attracting domestic private investors to the garment industry, creating a favorable investment climate; introduction of new developments, know-how in production; further development of production infrastructure; stimulating the consumer to increase the consumption of domestic goods; use of the experience gained through the use of tolling schemes for the modernization of the garment industry of Ukraine. The results of the analysis showed that at the moment ADEL LLC does not need anti-crisis actions - the garment market is growing, foreign economic activity is expanding. However, the company must be prepared for negative changes in market conditions and trends in the economy as a whole. Therefore, ADEL LLC proposes to introduce a program to counter these trends to minimize the negative impact in crisis conditions. To improve foreign economic activity at ADEL LLC, it is proposed to include brand management functions in the function of sales manager. Thus, the company at the level of marketing services will develop a marketing strategy based on forecasts and determine the positions that a particular brand should occupy in a certain period in the market. In the field of customer relations, the company is recommended an innovative approach - to implement a CRM-system based on process automation to accelerate and increase the efficiency of routine processes in relations with customers of the enterprise.

Keywords: enterprise; marketing; expansion; foreign economic activity; external and internal environment; marketing strategy; brand portfolio; innovative marketing.

References

1. Dudyak, R. Metelkina, D. and Bugil, S. (2017), “International marketing and features of its application”, Visnyk L’vivs’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu, vol. 24(1), pp. 157–164.
2. Naumenko, S. M. and Gapsha, K. O. (2014), “Marketing research in foreign economic activity: organizational and economic mechanism”, Molodyy vchenyy, vol. 6 (1), pp. 181–184.
3. Pechulyak, Yu. S. and Iksarova, N. O. (2015), “Peculiarities of international marketing management at domestic enterprises”, Visnyk Pryazovs’koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 30, pp. 325–332.
4. Imnadze, I. N. (2018), “Marketing aspects of the international activity of the enterprise”, Upravlinnya rozvytkom, vol. 12, pp. 23–24.
5. Khachatryan, V. V. (2017), “Management of entrepreneurial potential on the basis of marketing”, Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, vol. 4, pp. 279–282.
6. Karpenko, N. V. and Yalovega, N. I. (2018), “Marketing management at a trading company”, Naukovyy visnyk Poltavs’koho universytetu ekonomiky i torhivl, vol. 1, pp. 62–67.
7. Myroshnichenko, O. A. Nelina, M. G. and Felenyuk, O. V. (2017), Eksport odyahu do Evropeys’koho Soyuzu. Hid dlya ukrayins’kykh pidpryyemtsiv [Export of clothes to the European Union. Guide for Ukrainian entrepreneurs], FOP Klimenko Yu. Ya., Kyiv, Ukrainian.
8. Korzh, M. V. and Chub, I. V. (2017), “International marketing as a basis for international business development”, Stratehiya rozvytku Ukrayin, vol. 1, pp. 21–24.
9. Larina, Ya. S. (2018) “Methodical approaches to ensuring the economic stability of enterprises on the basis of marketing monitoring”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3(1), pp. 93–98.
10. Melnyk, O.,G. and Nagirna, M. Ya. (2013), “Import activity of enterprises as an object of etiological diagnostics”, Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, vol. 778, pp. 173–179.
11. Pyrets, N. M. and Gaiduchok, M. V. (2013), “Using SWOT-analysis to determine the competitive advantages of the enterprise”, Ekonomichnyy prostir, vol. 72, pp. 220–229.
12. Shevchenko, A. V. and Putintseva, A. A. (2018), “Information environment for international marketing activities”, Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu, vol. 20, pp. 143–147.
13. Dubas, R. G. (2017), “Anti-crisis enterprise management: economics, management, marketing”, Menedzher, vol. 2, pp. 5–11.
14. Shtal, T. V. Kozub, V. O. and Nakhmetov A. N. (2018), “Formation of the international marketing strategy of the company's entry into the foreign market”, Biznes Inform, vol. 1, pp. 345–351.
15. Pavlishyna, N. M. (2017), “Marketing strategy: essence and methods of formation”, Ekonomichnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6(1), pp. 126–130.
16. Shafalyuk, O. K. (2009), “Modern approaches in optimization of assortment portfolios and architecture of brands of enterprises”, Marketynh v Ukrayini, vol. 6, pp. 49–58.
17. Glinenko, L. K. and Daynovsky, Yu. A. (2017), “Formation of innovative decisions in the field of management, marketing and advertising”, Naukovyy visnyk L’vivs’koho natsional’noho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy imeni S.Z. Gzhyts’koho, vol. 81, pp. 10–15.
18. Melnyk, O. and Radko, A. (2016), “Using the system of interactive marketing communications to ensure the competitiveness of domestic enterprises in the international market”, Ekonomist, vol. 1, pp. 42–45.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2722

Відомості про авторів

З. Ф. Петряєва

к. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Z. Petriaieva

PhD in Economics, Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5533-0379

Як цитувати статтю

Петряєва З. Ф. Маркетингові підходи до розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8180 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.53

Petriaieva, Z. (2020), “Marketing approaches to the expansion of foreign economic activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8180 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.