EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНТРАКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.57

УДК: 339.944:331.108

C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНТРАКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Розглянуто сутність понять “кадрове забезпечення”, “міжнародна контрактна діяльність”, “кадрове забезпечення міжнародної контрактної діяльності”. Уточнення понятійного апарату з формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності ґрунтується на систематизації функцій кадрового забезпечення, та поєднанні різних підходів до визначення понять. За результатами аналізу літературних джерел уточнено визначення поняття “кадрове забезпечення міжнародної контрактної діяльності”, що на відміну від існуючих, сформовано: по-перше, на засадах широкого трактування, по-друге, на засадах поєднання процесного, структурного, цільового, функціонального та системного підходів; по-третє, має універсальний характер, що дозволяє розширити сферу застосування визначення. Проаналізовано існуючі підходи до трактування змісту кадрового забезпечення. Серед функцій кадрового забезпечення виділено: визначення потреби, підбір, відбір, наймання персоналу; навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації; адаптацію персоналу; оцінку персоналу; мотивацію персоналу; управління діловою кар’єрою персоналу. Удосконалено методичний підхід щодо формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності за рахунок обґрунтування кадрового складу за кожною з функціональних процедур міжнародної контрактної діяльності та розробки функціональної й організаційної моделей формування кадрового забезпечення. У структурі функціональної моделі формування кадрового забезпечення визначено функціональний зміст управлінських процедур та кадрове забезпечення за підсистемами управління міжнародною контрактною діяльністю, а саме: підготовчою, контрактно-договірною та виконавчою. Організаційна модель формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності становить собою сукупність організаційних взаємозв’язків між групами фахівців, що здійснюють міжнародну контрактну діяльність. Кадрове забезпечення міжнародної контрактної діяльності запропоновано формувати з охопленням усіх функцій управління персоналом від наймання до розвитку персоналу.

Ключові слова: кадрове забезпечення; кадрове забезпечення міжнародної контрактної діяльності; міжнародна контрактна діяльність; управління персоналом; управління міжнародною контрактною діяльністю.

Література

1. Баранов Д. Сучасні відділи кадрів та можливість їх інтеграції в HR-департаменти / Д. Баранов, Н. Садова // Праця і закон. – 2009. – № 8. – С. 8 – 11.
2. Бардадим О. Концепція стимулювання креативності персоналу підприємства на основі аналізу його компетенцій / О. Бардадим // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 70 – 73.
3. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування: Автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.07. – Xарків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. – 36 с.
4. Грішнова О. А. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління / О. А. Грішнова, Є. Р. Жорова // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 193 – 198.
5. Дарміць Р. З. Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності / Р. З. Дарміць, Г. П. Горішна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 778. – С. 26 – 34.
6. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін, В. М. Сороко та ін. – Київ : НАДУ, 2011. – 524 с.
7. Зозуля В. О. Ефективне кадрове забезпечення – складова демократичного врядування [Електронний ресурс] / В. О. Зозуля // Державно-управлінські студії. – 2017. – № 5. – Режим доступу: http://www.dus.nayka.com.ua/?op=1&z=28.
8. Ілюшина О. Н. Теоретико-методологічні основи кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону: сутність, структура, особливості [Електронний ресурс] / О. Н. Ілюшина. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer30/ 1072.pdf.
9. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: монографія / Т. Є. Кагановська. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 330 с.
10. Ковальова О. П. Значення кадрового забезпечення для попередження дисфункціональності Наглядових рад підприємств / О. П. Ковальов // Економіка транспортного комплексу. – 2019. – Вип. 34. – С. 86 – 98.
11. Котельникова Ю. М. Кадрове забезпечення розвитку підприємства / Ю. М. Котель¬никова // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 19. – С. 201 – 209.
12. Левченко К. Б. Проблеми кадрового забезпечення процесів формування тендерної політики в Україні / К. Б. Левченко // Право і безпека. – 2004. – № 1. – С. 108 – 112.
13. Манжула А. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ на тлі становлення демократичних процесів в Україні / А. Манжула, О. Янко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 82 – 85.
14. Мякишев Г. М. Организация кадровой службы. – Москва: Академия МВД, 2000. – 182 с.
15. Термінологічний словник з управління персоналом органів внутрішніх справ України / Укладач Н.П. Матюхіна; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 120 с.
16. Шталь Т. В. Проблеми вдосконалення управління міжнародною контрактною діяльністю підприємства / Т.В. Шталь, С.В. Бестужева, С.С. Тишкевич // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – Вип. 2 (26). – C. 180 – 197.

S. Mishyna, О. Mishyn

FORMATION OF STAFFING FOR INTERNATIONAL CONTRACT ACTIVITIES

Summary

The essence of the concepts "staffing", "international contract activity", "staffing of international contract activity" is considered. Clarification of the conceptual apparatus for the formation of staffing in international contract activities is based on the systematization of the functions of staffing and a combination of various approaches to the definitions of concepts. Based on the results of the analysis of literary sources, the definition of the concept of "staffing of international contract activities" was clarified, which, in contrast to the existing ones, was formed: firstly, on the basis of a broad interpretation, and secondly, on the basis of a combination of process, structural, target, functional and systemic approaches; thirdly, it has a universal character, which makes it possible to expand the scope of the definition. The existing approaches to the interpretation of the content of staffing are analyzed. Among the functions of staffing, the following are highlighted: determination of needs, selection, selection, hiring of personnel; education, training, retraining and advanced training; staff adaptation; personel assessment; staff motivation; business career management of personnel. The methodological approach to the formation of staffing for international contract activities has been improved by justifying the staffing for each of the functional procedures of international contracting and the development of functional and organizational models for the formation of staffing. In the structure of the functional model for the formation of staffing, the functional content of management procedures and staffing for the subsystems of management of international contract activities, namely: preparatory, contractual and executive, are determined. The organizational model for the formation of staffing for international contract activities is a set of organizational relationships between groups of specialists engaged in international contract activities. The staffing of international contracting activities is proposed to be formed taking into account all functions of personnel management from recruitment to personnel development.

Keywords: staffing; staffing of international contract activities; international contract activities; personnel management; management of international contract activities.

References

1. Baranov, D. and Sadova, N. (2009), “Modern personnel departments and the possibility of their integration into HR depart¬ments”, Pratsia i zakon, vol. 8, pр. 8 – 11.
2. Bardadym, O. (2010), “Concept of stimulating creativity of the personnel of the enterprise on the basis of analysis of its competences”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pр. 70-73.
3. Bytyak, Yu. P. (2006), “Civil service in Ukraine: problems of formation, development and functioning”, Abstract of Ph.D. dissertation, Legal Sciences, Nat. jurid. acad. Of Ukraine named after J. Mudry, Kharkiv, Ukraine.
4. Hrishnova, O. A. and Zhorova,Ye. R. (2014), “Staffing of the effective system of anti-crisis corporate governance”, Problemy ekonomiky, vol. 1, pр. 193 – 198.
5. Darmits', R. Z. and Horishna, Н. P (2013), “Staffing of the enterprise in terms of development of international competitiveness”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 778, pр. 26 – 34.
6. Seriohin, S. M. and Soroko, V. M. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of public administration], in 8 vol., vol. 6th, Derzhavna sluzhba, NАDU, Kyiv, Ukraine.
7. Zozulia, V. O. (2017), “Effective staffing – a component of democratic governance”, Derzhavno-upravlins'ki studii, vol. 5, [Online], available at: http://www.dus.nayka.com.ua/?op=1&z=28 (Accessed 8 September 2020).
8. Iliushyna, O.N. (2013), “Theoretical and methodological bases of staffing of the resort and tourist region: essence, structure, features”, [Online], available at: http://www.sworld.com.ua/konfer30/1072.pdf (Accessed 8 September 2020).
9. Kahanovs'ka, T. Ye. (2010), Kadrove zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: monohrafiia, [Staffing of public administration in Ukraine: monograph], KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.
10. Koval'ova, O. P. (2019), “The value of staffing to prevent dysfunction of the Supervisory Boards of enterprises”, Ekonomika transportnoho kompleksu. vol. 34, pр. 86 – 98.
11. Kotel'nykova, Yu. M. (2018), “Staffing of enterprise development”, Infrastruktura rynku, vol. 19, pр. 201 – 209.
12. Levchenko, K. B. (2004), “The value of staffing to prevent dysfunction of the Supervisory Boards of enterprises”, Pravo i bezpeka, vol. 1, pр. 108-112.
13. Manzhula, A. and Yanko, O. (2005), “Staffing of internal affairs bodies against the background of the formation of democratic processes in Ukraine”, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. vol. 3, pр.82 – 85.
14. Mjakishev, G. M. (2000), Organizacija kadrovoj sluzhby [Organization of personnel service], Akademija MVD, Moscow, Russia.
15. Matiukhina, N. P. and Bandurkа, O. M. (2000), Terminolohichnyj slovnyk z upravlinnia personalom orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy [Terminological dictionary on personnel management of internal affairs bodies of Ukraine], Un-t vnutr. sprav, Kharkiv, Ukraine.
16. Shtal', T. V., Bestuzheva, S.V. and Tyshkevych, S.S. (2017), “ Problems of improving the management of international contract activities of the enterprise”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 2 (26), pр. 180 – 197.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2700

Відомості про авторів

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4925-5998


О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-1687-4805

Як цитувати статтю

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8183 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.57

Mishyna, S. and Mishyn, О. (2020), “Formation of staffing for international contract activities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8183 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.