EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
О. Ф. Ярмолюк, О. М. Дмитренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.58

УДК: 657.424

О. Ф. Ярмолюк, О. М. Дмитренко

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Анотація

У статті досліджено поняття капітальних інвестицій з урахуванням положень міжнародних та вітчизняних стандартів обліку та інших нормативно-правових документів. Встановлено розбіжності у трактуванні сутнісних характеристик капітальних інвестицій законодавчими документами та різними науковцями, що ускладнює ідентифікацію цього поняття в обліку. Систематизовано дефініції, що розкривають економічну сутність капітальних інвестицій в залежності від стадії їх виконання та набутого змісту на окремих етапах обліково-інформаційного забезпечення, запропоновано їх використання в якості ключових критеріїв визнання в обліку. Розроблено алгоритм визнання капітальних інвестицій в обліку, що передбачає послідовну їх ідентифікацію з моменту набуття операцією ознак інвестиційної діяльності та наступним послідовним розподілом вкладень за окремими групами довгострокових немонетарних активів до заключного їх завершення. Для кожного виду об’єкта капітального інвестування запропоновано методику використання індивідуальних ознак, які враховують матеріальність форми, право та мету утримання, завершеність процесу інвестування на визначену дату та стратегічні рішення про подальші дії щодо об’єкта. Визначено корисність застосування алгоритму ідентифікації у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень щодо здійснення капітального інвестування в окремі об’єкти та формуванні професійних суджень щодо облікового визнання капітальних вкладень.

Ключові слова: капітальні інвестиції; капітальні вкладення; ідентифікація; критерії визнання; алгоритм.

Література

1. Гавриловський О. С. Облік і аудит капітальних інвестицій: (На прикладі житлобудівних підприємств): автореф. дис канд. екон. наук : 08.00.09. Київ : Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана, 2008. 20 с.
2. Гуменюк А. Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних засобів: теорія і практика: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. К., 2010. 20 с.
3. Деньга С. Облік інвестицій. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 12. С. 3-16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_12_2 (дата звернення: 07.09.2020).
4. Ізмайлов Я. О. Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України: дис. д-ра екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2018. 555 с.
5. Крупка Я. Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств : методологія та організація: дис. д-ра екон. наук : 08.06.04. Тернопіль: ТАНГ, 2001. 390 с.
6. Крупка Я. Д., Питель С. В., Мельничук І. В. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: навч. посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. Тернопіль : Крок, 2017. 264 с.
7. Кузьмович П. Економічна сутність капітальних інвестицій в контексті бухгалтерського обліку. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12839 /1/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf (дата звернення: 07.09.2020).
8. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti (дата звернення: 07.09.2020).
9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013р. №73. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 07.09.2020).
10. Остапчук Т. П. Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. Тернопіль, 2004. 19 с.
11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Капітальні інвестиції. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.09.2020).
12. Податковий кодекс України: Закон України від 2 груд. 2010 № 2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17 (дата звернення: 07.09.2020).
13. Подмешальська Ю. В., Мельник С. В. Аналіз сутності категорії «капітальні інвестиції» з метою організації обліку на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. С. 161 –164. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/124.pdf (дата звернення: 07.09.2020).
14. Положення стандарт бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 28 квіт. 2006 р. №415. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06#Text (дата звернення: 07.09.2020).
15. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18.09.1991р. №1560-XII, редакція від 18.12.2017 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення: 07.09.2020).
16. Радевич Т. В. Нормативно-правове регулювання сутності капітальних інвестицій. Інвестиції : практика та досвід. К. : ТОВ "ДКС Центр", 2014. № 23. С. 64-68. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2014/17.pdf (дата звернення: 07.09.2020).
17. Рилєєв С. В. Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: Управлінський аспект: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 20 с.
18. Семенова С. М. Аналітичний облік в управлінні капітальними інвестиціями на підприємствах водного транспорту. Водний транспорт. 2016. Вип. 1. С. 108-113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2016_1_19 (дата звернення: 07.09.2020).
19. Сергєєва Н. В. Поняття та економічна сутність капітальних інвестицій. Облік і фінанси. 2019. № 2. С. 48-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_2_8 (дата звернення: 07.09.2020).
20. Сломчинська С. О. Особливості ідентифікації та визнання інвестиційної нерухомості в обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 65–71.
21. Ярмолюк О. Ф., Шишка Р. С. Організаційно-методичні аспекти обліку капітальних інвестицій Облік і фінанси. 2019. № 1. С. 71-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_1_12 (дата звернення: 07.09.2020).

О. F. Yarmoliuk, O. М. Dmytrenko

FEATURES OF IDENTIFICATION OF CAPITAL INVESTMENTS IN ACCOUNTING

Summary

Theme actuality. The ambiguity of the capital investments interpretation in tax and financial accounting, the lack of a definite concept in international practice cause inconsistency of the essential identification of this category in national accounting standards which negatively affects the processes of accounting and information support of investment process management in the enterprise. The purpose of the study is to generalize theoretical approaches for the interpretation of the concept of "capital investment" as well as to systematize the main criteria for their recognition in order to develop an algorithm for identifying the capital investment among the objects of accounting.
Research methodology. Methods of induction and deduction, logical method, methods of grouping and theoretical generalization were the basis for the recognition of the concept of "capital investment" and the criteria for its identification in accounting. The monographic method was used to present the results of the study.
Research results. The concept of capital investments is studied taking into account the provisions of international and domestic accounting standards and other regulatory documents. The definitions that reveal the economic essence of capital investments depending on the stage of their implementation and the acquired content at certain stages of accounting and information support are systematized. It is proposed to use these definitions as key criteria for recognition in accounting.
The scientific novelty of the research results is the development of an algorithm for recognizing capital investments in accounting which provides their sequential identification from the moment of acquisition by the operation the signs of investment activity and the subsequent consecutive distribution of investments by separate groups of long-term non-monetary assets until their final completion. For each type of capital investment object, a method of using individual features is proposed. This method takes into account the materiality of the form, right and purpose of maintenance, completion of the investment process on a certain date and strategic decisions on further actions on the object.
The practical significance of the research results is that the practical implementation of the developed algorithm will facilitate the adoption of sound management decisions on capital investment into the individual objects and will help to form qualified professional judgments of the accounting recognition of capital investments.

Keywords: capital investments; identification; recognition criteria; algorithm.

References

1. Havrylovskyi, O. S. (2008), "Accounting and audit of capital investments: (On the example of housing enterprises)", Ph.D. Thesis, 08.00.09, Kyiv. nats. ekonom. un-t im. Vadyma Hetmana, Kyiv, Ukraine, P.20.
2. Humeniuk, A. F. (2010), "Accounting and audit of reproduction of fixed assets: theory and practice", Ph.D. Thesis, 08.00.09, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P.20.
3. Denha, S. (2014), "Investment accounting", Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 12, pp. 3-16, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_12_2 (Accessed 07 September 2020).
4. Izmailov, Ya. O. (2018), "Accounting and analysis of economic activity of enterprises in terms of investment and innovation development of the economy of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.09, Zhytomyr, Ukraine, P. 555.
5. Krupka, Ya. D. (2001), "Accounting and analysis of investment activities of enterprises: methodology and organization", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.06.04. Ternopil: TANH, Ukraine, P. 390.
6. Krupka, Ya. D. Pytel, S. V. and Melnychuk, I. V. (2017), Oblik, opodatkuvannia i pravove rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti: navch. posibnyk [Accounting, taxation and legal regulation of investment and innovation: a textbook], 3rd ed., Ternopil, Ukraine, P. 264.
7. Kuzmovych, P. "The economic essence of capital investment in the context of accounting", [Online], available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12839 /1/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf (Accessed 07 September 2020).
8. Ministry of Finance of Ukraine, International Financial Reporting Standards, [Online], available at: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti (Accessed 07 September 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General requirements for financial reporting", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 07 September 2020).
10. Ostapchuk, T. P. (2004), "Accounting and control of capital investments: theory and practice of implementation", Ph.D. Thesis, 08.06.04, Ternopil, Ukraine, P. 19.
11. State Statistics Service of Ukraine, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 07 September 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 07 September 2020).
13. Podmeshalska, Yu. V. and Melnyk, S. V. (2015), "Analysis of the essence of the category "capital investment" in order to organize accounting at the enterprise", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, pp. 161-164, available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/124.pdf (Accessed 07 September 2020).
14. Ministry of Finance of Ukraine (2006), Order of the Ministry of Finance of Ukraine " Provisions of the accounting standard 31 "Financial expenses"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06#Text (Accessed 07 September 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activity", [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 07 September 2020).
16. Radevich, T. (2014), “Legal regulation of the essence of capital investment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 64–68, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2014/17.pdf (Accessed 07 September 2020).
17. Rylieiev, S. V. (2006), "Accounting and analysis of real investments of enterprises: Management aspect", Ph.D. Thesis, 08.06.04, Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Kyiv, P.20.
18. Semenova, S. M. (2016), "Analytical accounting in the management of capital investments in water transport enterprises", Vodnyi transport, vol. 1, pp. 108-113, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2016_1_19 (Accessed 07 September 2020).
19. Serhieieva, N. V. (2019), "The concept and economic essence of capital investment", Oblik i finansy, vol. 2, pp. 48-53, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_2_8 (Accessed 07 September 2020).
20. Slomchynska, S. (2018), “Specific aspects of the investment property identification and recognition for accounting purposes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 65–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.65
21. Yarmoliuk, O. F. and Shyshka, R. S. (2019), "Organizational and methodological aspects of capital investment accounting", Oblik i finansy, vol. 1, pp. 71-82, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_1_12 (Accessed 07 September 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2773

Відомості про авторів

О. Ф. Ярмолюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

О. F. Yarmoliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0876-457X


О. М. Дмитренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

O. М. Dmytrenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5335-3633

Як цитувати статтю

Ярмолюк О. Ф., Дмитренко О. М. Особливості ідентифікації капітальних інвестицій в бухгалтерському обліку. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8184 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.58

Yarmoliuk, О. F. and Dmytrenko, O. М. (2020), “Features of identification of capital investments in accounting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8184 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.