EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
О. Ю. Ємельянов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.6

УДК: 658. 14

О. Ю. Ємельянов

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою цього дослідження є виділення та обґрунтування шляхів формування потенціалу підвищення рівня фінансової стійкості підприємств. Для досягнення поставленої мети, серед іншого, було побудовано модель погашення підприємством своїх зобов’язань перед кредиторами. Було встановлено аналітичний вираз для визначення такої мінімально припустимої величини надходжень на підприємство, яка є достатньою для своєчасного та повного виконання ним своїх кредитних зобов’язань. Запропоновано показник фінансової стійкості підприємств, який визначається зіставленням фактичної величини надходжень на підприємство, які можна спрямувати на погашення узятих ним позик, з мінімально припустимою величиною цих надходжень. Можливість зростання запропонованого показника характеризує потенціал підвищення рівня фінансової стійкості підприємств. Побудовано модель максимізації цього рівня. Вона передбачає формування оптимальної множини векторів, кожен з яких характеризує певний організаційно-економічний або техніко-технологічний захід, спрямований на підвищення рівня фінансової стійкості або гнучкості підприємства. При цьому повинні виконуватися умови невід’ємного значення величини надприбутку за кожним заходом та обмеження на загальні обсяги власних і позичкових коштів підприємства. Виконано групування загальних напрямів формування потенціалу підвищення рівня фінансової стійкості підприємств. Показано важливість оптимізації обсягів позичкових джерел утворення господарських засобів підприємств.

Ключові слова: підприємство; потенціал; фінансова стійкість; показник; максимізація; шлях формування потенціалу.

Література

1. Ареф’єва О. В., Харчук Т. В. Економічні засади формування потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7 (85). С. 71–76.
2. Бугай, В. З., Горбунова, А. В., Клюєва, Ю. В., 2011. Теоретичні основи формування потенціалу підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1. С. 27–33.
3. Васильківський Д. М. Систематизація складових елементів економічного потенціалу підприємства у рамках концепції механізму підвищення. Наука й економіка. 2014. № 2 (34). С. 115–120.
4. Іваненко О. В. Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 8. С. 7–10.
5. Лесик Л. І. Типологія видів і чинників формування економічного потенціалу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.12. С. 271–278.
6. Толпежніков Р. Управління потенціалом промислового підприємства: формування організаційно-економічного механізму. Схід. 2012. № 6 (120). С. 81–85.
7. Башнянин Г. І., Лінтур І. В. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 2. С. 98–101.
8. Гапак Н. М., Капштан С. А. Особливості визначення фінансової стійкості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. Вип. 42. С. 191–196.
9. Павленко О. П., Семиліт І. В. Економічна сутність фінансової стійкості підприємств: фактори впливу, оцінка та джерела фінансування. Молодий вчений. 2016. № 7(34). С. 113–116.
10. Проволоцька О. М., Воронкова А. В. Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2018. № 1(83). С. 129–133.
11. П’ятницька Г. Т., Найдюк В. С. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 7–16.
12. Чепка В. В., Матяш О. К. Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 649–655.
13. Emelyanov A., Kurylo O., Vysotskij A. Structuring expenses of industrial enterprises in the evaluation process of its production and sales potential. Ekontechmod. An international quarterly journal. 2013. № 4. P. 11–17.
14. Yemelyanov O., Kurylo O., Petrushka, T. Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development. Scientific Bulletin of Polissia. 2018. № 2 (14). P. 141–149.

O. Yemelyanov

WAYS TO BUILD THE POTENTIAL FOR INCREASING THE LEVEL OF FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

Summary

An appropriate level of economic stability is one of the main conditions for ensuring the high efficiency of enterprises for a long period. This stability characterizes the ability of enterprises to maintain a sufficient amount of financial and economic results of their activities in case the parameters of the external environment deteriorate. At the same time, an important component of the economic stability of business entities is their financial stability, which reflects the ability of enterprises to conduct their financial activities in case the conditions of their implementation deteriorate. For most companies, there is always the potential to increase their financial stability. Therefore, the purpose of this study is to identify and justify ways to build the potential for increasing the level of financial stability of enterprises. To achieve this goal, among other things, a model of repayment of the obligations of enterprises to creditors was built. An analytical expression was established to determine such a minimum allowable amount of income for the enterprise, which is sufficient for the timely and complete fulfillment of its credit obligations. The indicator of the financial stability of the enterprises is offered. It is defined by the comparison of the actual size of the income of the enterprise, which can be directed on the repayment of the loans, with the minimum admissible size of this income. The possibility of increasing the proposed indicator characterizes the potential for improving the level of financial stability of enterprises. A model of maximization of this level is built. It involves the formation of an optimal set of vectors, each of which characterizes a certain organizational, economic, or technical-technological measure aimed at increasing the level of financial stability or flexibility of the enterprise. At the same time, the conditions of a non-negative value of the amount of excess profit for each measure and the total amount limit of the own and borrowed funds of the enterprise must be met. The importance of optimizing the volume of loan sources of economic resources of enterprises is shown.

Keywords: enterprise; potential; financial stability; indicator; maximization; way to build the potential.

References

1. Arefyeva, O. V. and Kharchuk, T. V. (2008), “Economic principles of enterprise potential formation”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 7 (85), pp. 71–76.
2. Buhaj, V. Z., Horbunova, A. V. and Kliuieva, Yu. V. (2011), “Theoretical bases of formation of potential of the enterprise”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, pp. 27–33.
3. Vasylkivskyi, D. M. (2014), “Systematization of the components of the economic potential of the enterprise within the framework of the concept of the mechanism of improvement”, Nauka y ekonomika, vol. 2 (34), pp. 115–120.
4. Ivanenko, O. V. (2013), “Formation of resource saving potential of socio-economic systems”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 8, pp. 7–10.
5. Lesyk, L. I. (2013), “Typology of types and factors of formation of economic potential of the enterprise”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol.23 (12), pp. 271–278.
6. Tolpezhnikov, R. (2012), “Management of the potential of an industrial enterprise: the formation of organizational and economic mechanism”, Skhid, vol. 6 (120), pp. 81–85.
7. Bashnianyn, H. I. and Lintur, I. V. (2016), “Financial stability of business entities and ways to improve it”, Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 2, pp. 98–101.
8. Hapak, N. M. and Kapshtan, S. A. (2014), “Features of determining the financial stability of enterprises”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 42, pp. 191–196.
9. Pavlenko, O. P. and Semylit, I. V. (2016), “Economic essence of financial stability of enterprises: factors of influence, estimation and sources of financing”, Molodyj vchenyj, vol. 7(34), pp. 113–116.
10. Provolots'ka, O. M. and Voronkova, A. V. (2018), “Current trends in the financial stability of domestic industrial enterprises”, Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 1(83), pp. 129–133.
11. P'iatnyts'ka, H. T. and Najdiuk, V. S. (2018), “Financial stability as a basis for determining the strategic vector of innovative development of the enterprise”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 7–16.
12. Chepka, V. V. and Matiash, O. K. (2017), “Financial stability of the enterprise: the essence and factors of influence”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, pp. 649–655.
13. Emelyanov, A., Kurylo, O. and Vysotskij, A. (2013), “Structuring expenses of industrial enterprises in the evaluation process of its production and sales potential”, Ekontechmod, An international quarterly journal, vol. 4, pp. 11–17.
14. Yemelyanov, O., Kurylo, O. and Petrushka, T. (2018), “Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development”, Scientific Bulletin of Polissia, vol. 2 (14), pp. 141–149.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 3938

Відомості про авторів

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-1743-1646

Як цитувати статтю

Ємельянов О. Ю. Шляхи формування потенціалу підвищення рівня фінансової стійкості підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8186 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.6

Yemelyanov, O. (2020), “Ways to build the potential for increasing the level of financial stability of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8186 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.