EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. В. Стефанишин, Л. В. Лисяк, С. В. Качула

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.7

УДК: 336.1:331.5

О. В. Стефанишин, Л. В. Лисяк, С. В. Качула

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є окреслення пріоритетів фінансування людського інтелектуального потенціалу у процесі модернізації економіки України у контексті особливостей специфічних форм його реалізації за умови використання розумного, сталого, інклюзивного зростання.
Окреслено перспективні сфери зайнятості. Встановлено нові форми реалізації цифрової зайнятості: електронний фриланс, електронний аутсорсинг та інноваційна її форма – ІТ-стартапи. Акцентовано, що майбутньому працевлаштуванню сприятиме оволодіння такими основними професійними навичками як: комплексне багаторівневе вирішення проблем; критичне мислення; креативність; уміння управляти людьми; взаємодія з іншими; емоційний інтелект; здатність міркувати та приймати рішення; орієнтація на обслуговування клієнта; уміння вести перемовини; когнітивна гнучкість тощо. Вказано на поглиблення в Україні цифрового розриву внаслідок браку доступу до цифрових технологій та відсутності базових цифрових навичок і необхідність його усунення, зокрема шляхом повного оцифрування державних послуг; забезпечення 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів швидкісним доступом до Інтернету тощо.
Аргументовано, що стратегічним пріоритетом розвитку української економіки є стале зростання, основою якого є економіка замкнутого циклу (циркулярна економіка), що не лише покращує екологічну ситуацію, а й підвищує довіру з боку клієнтів і операційну ефективність бізнесу. Окреслено основні інструменти циркулярної економіки. Показано успішний досвід державного регулювання розвитку циркулярної економіки в Китаї.
Відзначено, що вагомою складовою у системі пріоритетів стратегії розвитку знаннєвомісткої економіки України є інклюзивне зростання. Вказано, що Індекс інклюзивного росту та розвитку (Inclusive Growth and Development Index - IDI) є альтернативним до ВВП на душу населення показником для загальної оцінки стану економічного розвитку країни.
Обґрунтовано, що провідною перспективною сферою зайнятості стає цифрова економіка і її ключові напрями. Циркулярна та інклюзивна економіки теж сприятимуть переважанню гнучкої форми зайнятості, різновидом якої буде цифрова зайнятість.
Визначено, що пріоритетні напрями фінансування реалізації людського потенціалу мають враховувати виявлені тенденції щодо розвитку перспективних сфер діяльності та форм зайнятості та окреслено стимулюючі заходи державної фінансової політики.

Ключові слова: людський інтелектуальний потенціал; фінансова політика; індекс інклюзивного росту та розвитку; пріоритети; зайнятість.

Література

1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України №722/2019 від 30.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019.
2. Europe 2020. Priorities. European Commission. URL: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm
3. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. Київ: Знання, 2009. 390 с.
4. Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 368 с.
5.Козарезенко Л.В. Фінансова політика розвитку людського потенціалу. Київ: ЦУЛ, 2016. 412 с.
6.Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 315с.
7. Lukianenko I., Oliskevych M. Effects of Shocks on the Ukrainian Labour Market: SVAR Approach. Science.Direct. Procedia Economics and Finance. 2015. № 27. Pр.311-322.
8.Качула С.В. Державна фінансова політика соціального розвитку. Київ : КНТЕУ, 2019. 423 с.
9. Lipton, D. Moving the Money to Finance the 2030 Agenda for Sustainable Development. 26 September 2019. URL: https://www.imf.org/ru/News/Articles/ 2019//09/26/sp092619-moving-the-money-to-finance-the-2030-agenda-for-sustainable-development.
10. Український інститут майбутнього. «Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою». URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-3.
11. Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция. М.:Эксмо. 2016. 208с. URL:http://loveread.ec/view_global.php?id=66348.
12. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European Commission, 2010, URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO%20%20 007 - Europe 2020 – EN version.pdf.
13.Цифрова адженда України – 2020. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, 2016. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
14. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018 - 2020 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi.
15.Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього, 2018. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-3.
16.Експорт українського IT за 2019 рік зріс на 30%. URL: https://mind.ua/news/20208107-eksport-ukrayinskogo-it-za-2019-rik-zris-na-30
17.Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Міністерство юстиції України, 2020. URL:https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
18. Ринок праці 2019: ріст 20% й ажіотаж навколо податків. 19 грудня 2019 року. URL: https://dou.ua/lenta/articles/jobs-and-trends-2019/?from=doufp
19. Ринок праці. Державна служба статистики. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/dem/r_pr.htm
20.Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі – Мінсоцполітики. 2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2752271-ponad-3-mln-ukrainciv-pracue-za-kordonom-na-postijnij-osnovi-m.insocpolitiki.html
21.The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. The World Economic Forum. URL: http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skillsyou-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution?utm_content=buffer7f05c& utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer.
22.Брук Д. Стисло і зрозуміло: Україна чекає на білоруських програмістів і створює IT-парк з низькими податками. 2020. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/biloruski-programisti-v-ukrajini-zrostannya-zarplat-novini-ukrajini-50110553.html
23. Udovyk O., Moskalenko O., Kylymnyk Ye., Sakharova A. Bridging the Digital Divide in Ukraine: A human-centric approach. UNDP IN UKRAINE, 2020. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/blog/2020/bridging-the-digital-divide-in-ukraine--a-human-centric-approach.html
24.The cost of fixed-line broadband in 206 countries. URL: Cable.co.uk https://www.cable.co.uk/broadband/pricing/worldwide-comparison/#highlights
25.CGR 2020 - Circularity Gap Reporting Initiative. URL: https://www.circle-economy.com/resources/circularity-gap-report-2020
26.Хоменко О. В. Циркулярна економіка – основа сталого розвитку КНР. УКРАЇНА-КИТАЙ. 2018. № 12. С. 74-77. URL: https://sinologist.com.ua/homenko-o-v-tsyrkulyarna-ekonomika-osnova-stalogo-rozvytku-knr/
27.Проект Закону про управління відходами. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69033
28.Каримова А. Инклюзивный девелопмент: концепция сдвига. Россия и новые государства Евразии. 2018. № 2. С.130-153.
29.Прогнімак О.Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. №1 (51). С. 187-197.
30. The Wourld Economic Forum, "The Inclusive Development Index 2018: Summary and Data Highlights", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf

O. Stefanyshyn, L. Lysiak, S. Kachula

PRIORITY DIRECTIONS OF HUMAN RESOURCES FINANCING IN THE PROCESS OF UKRAINIAN ECONOMY MODERNIZATION

Summary

The purpose of the article is to outline the priorities of financing human intellectual potential in the process of modernization of Ukraine's economy in the context of the specifics of peculiar forms of its implementation, provided the use of smart, sustainable, inclusive growth.
Promising areas of employment are outlined. New forms of realization of digital employment are established: electronic freelance, electronic outsourcing and its innovative form - IT startups. It is emphasized that the future employment will be facilitated by following basic professional skills: comprehensive multilevel problem solving; critical thinking; creativity; management skills; cooperation; emotional intelligence; ability to think and make decisions; customer service orientation; negotiation skills; cognitive flexibility, etc. The article indicates digital gap in Ukraine aggravating due to the lack of access to digital technologies and the lack of basic digital skills and the need to eliminate it, in particular by fully digitizing public services; providing 95% of transport infrastructure and settlements with high-speed Internet access, etc.
It is argued that the strategic priority of the Ukrainian economy is sustainable growth, which is based on a closed-loop economy (circular economy), which not only improves the environmental situation, but also increases customer confidence and operational efficiency of the business. The main tools of the circular economy are outlined. The successful experience of the circular economy development state regulation in China is shown.
It is noted that an important component in the system of priorities of knowledge-intensive economy development strategy of Ukraine is inclusive growth. It is stated that the Inclusive Growth and Development Index (IDI) is an alternative to GDP per capita for the overall assessment of the country's economic development.
It is substantiated that the leading perspective employment area is the digital economy and its key directions. Circular and inclusive economies will also contribute to the predominance of flexible forms of employment, a variety of which will be digital employment.
It is determined that the foreground areas of financing the human potential realization should take into account the identified trends in the development of promising activities and employment forms and incentives for public financial policy are outlined.

Keywords: human intellectual potential; financial policy; inclusive development index; digital economy; priorities; employment.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), “Decree of the President of Ukraine ׳׳On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030׳׳”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (Accessed 10 September 2020).
2. Europe 2020. Priorities. European Commission, available at: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm (Accessed 10 September 2020).
3. Hrishnova, O.A. (2009), Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny: pidruchnyk [Labor economics and social-labor relations: a textbook]. Znannia Kyiv, Ukraine.
4. Libanovа, E.M. (ed.), (2017), Liuds'kyj rozvytok v Ukraini: instytutsijne pidgruntia sotsial'noi vidpovidal'nosti [Human development in Ukraine: the institutional basis of social responsibility], In-t demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv. Ukraine.
5.Kozarezenko, L.V. (2016), Finansova polityka rozvytku liuds'koho potentsialu [Financial policy of human potential development], TsUL, Kyiv, Ukraine.
6.Stefanyshyn, O.V. (2006), Liuds'kyj potentsial ekonomiky Ukrainy [Human potential of Ukraine's economy], Vydavnychyj tsentr LNU im. Ivana Franka, L'viv, Ukraine.
7. Lukianenko, I. and Oliskevych, M. (2015), “Effects of Shocks on the Ukrainian Labour Market: SVAR Approach”, Science.Direct. Procedia Economics and Finance, vol. 27, pр. 311-322. available at: http://authors.elsevier.com/sd/article/S2212567115010023 (Accessed 2 September 2020).
8.Kachula, S.V. (2019), Derzhavna finansova polityka sotsial'noho rozvytku [State financial policy of social development], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
9. Lipton, D. (2019), “Moving the Money to Finance the 2030 Agenda for Sustainable Development”, available at: https://www.imf.org/ru/News/Articles/ 2019//09/26/sp092619-moving-the-money-to-finance-the-2030-agenda-for-sustainable-development (Accessed 2 September 2020).
10. Ukrainskyj instytut majbutnoho. “Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu” [Ukrainian Institute of the Future. “Ukraine 2030E - a country with a developed digital economy”], available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-3 (Accessed 2 September 2020).
11. Shvab, Klaus. (2016), Chetvertaia promyshlennaia revoliutsyia [The fourth industrial revolution]. Eksmo, Moscow, Russia, available at: http://loveread.ec/view_global.php?id=66348.
12. European Commission (2010). “Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, available at: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO%20%20 007 - Europe 2020 – EN version.pdf (Accessed 2 September 2020).
13. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy (2016), “Tsyfrova adzhenda of Ukraine – 2020. Project” [Digital Agenda of Ukraine - 2020. Project], available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 2 September 2020).
14.Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “The concept of development of the digital economy and society for 2018 – 2020”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi (Accessed 2 September 2020).
15. Ukrains'kyj instytut majbutn'oho (2018), “Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy”, available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-3 (Accessed 1 September 2020).
16. “Exports of Ukrainian IT in 2019 increased by 30%”, available at: https://mind.ua/news/20208107-eksport-ukrayinskogo-it-za-2019-rik-zris-na-30 (Accessed 2 September 2020).
17. Ministerstvo iustytsii Ukrainy (2020), “Free search for information in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations”, available at: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search (Accessed 2 September 2020).
18. “Labor market 2019: 20% growth and tax excitement” (2019), available at: https://dou.ua/lenta/articles/jobs-and-trends-2019/?from=doufp (Accessed 12 September 2020).
19. State Statistics Service (2020). “Labor market”, available at: https://www.ukrstat. gov.ua (Accessed 2 September 2020).
20. Ministry of Social Policy of Ukraine (2019). More than 3 million Ukrainians work abroad on a permanent basis, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2752271-ponad-3-mln-ukrainciv-pracue-za-kordonom-na-postijnij-osnovi-m.insocpolitiki.html (Accessed 2 September 2020).
21.The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. The World Economic Forum, available at: http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skillsyou-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution?utm_content=buffer7f05c& utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer (Accessed 2 September 2020).
22. Bruk, D. (2020), “Briefly and clearly: Ukraine is waiting for Belarusian programmers and creates an IT park with low taxes”, available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/biloruski-programisti-v-ukrajini-zrostannya-zarplat-novini-ukrajini-50110553.html (Accessed 4 September 2020)
23. Udovyk, O., Moskalenko, O., Kylymnyk, Ye. and Sakharova, A. (2020), “Bridging the Digital Divide in Ukraine: A human-centric approach”, available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/blog/2020/bridging-the-digital-divide-in-ukraine--a-human-centric-approach.html (Accessed 4 September 2020)
24.The cost of fixed-line broadband in 206 countries, available at: Cable.co.uk https://www.cable.co.uk/broadband/pricing/worldwide-comparison/#highlights (Accessed 4 September 2020)
25.CGR 2020 - Circularity Gap Reporting Initiative. URL: https://www.circle-economy.com/resources/circularity-gap-report-2020 (Accessed 4 September 2020).
26. Khomenko, O. V. (2018), “The circular economy is the basis of China's sustainable development”, UKRAYNA-KYTAJ, vol. 12, pp. 74-77, available at: https://sinologist.com.ua/homenko-o-v-tsyrkulyarna-ekonomika-osnova-stalogo-rozvytku-knr/ (Accessed 4 September 2020).
27. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), “Draft Law on Waste Management”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69033 (Accessed 4 September 2020).
28. Karymova, A. (2018), “Inclusive development: shift concept”, Russia and the new states of Eurasia, vol. 2, рр.130-153.
29. Prohnimak, O. D. (2018) “Inclusive development of Ukraine: obstacles vs prospects”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1 (51). рр. 187-197.
30. The Wourld Economic Forum (2018), “The Inclusive Development Index 2018: Summary and Data Highlights”, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf (Accessed 4 September 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 3364

Відомості про авторів

О. В. Стефанишин

д. е. н. , професор, професор кафедри економіки України, Львівський національний університет імені Івана Франка

O. Stefanyshyn

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department Economics of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0001-8695-1189


Л. В. Лисяк

д. е. н., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

L. Lysiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department Economics of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0003-2948-7089


С. В. Качула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-2540-862X

Як цитувати статтю

Стефанишин О. В., Лисяк Л. В., Качула С. В. Пріоритетні напрями фінансування людського потенціалу у процесі модернізації економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8187 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.7

Stefanyshyn, O., Lysiak, L. and Kachula, S. (2020), “Priority directions of human resources financing in the process of ukrainian economy modernization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8187 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.